Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 15. august 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

26. Nationale mål for sundhedsvæsenet

Sagsnr.: 00.00.00-A00-428-16 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Nationale mål for sundhedsvæsenet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Nationale mål for sundhedsvæsenet forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen, KL og Danske Regioner har opstillet en række nationale mål, der sætter retning for kvaliteten af det danske sundhedsvæsen.

 

De otte nationale mål er:

  • Bedre sammenhængende patientforløb
  • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
  • Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
  • Behandling af høj kvalitet
  • Hurtig udredning og behandling
  • Øget patientinddragelse
  • Flere sunde leveår
  • Mere effektivt sundhedsvæsen

 

For hvert af de otte nationale mål er der udvalgt en række indikatorer, f.eks. hjertedødelighed, forebyggelige indlæggelser for ældre og kræftoverlevelse, som konkretiserer de overordnede mål.

En årlig statusrapport skal vurdere, om indikatorerne – og dermed målene – har udviklet sig i den ønskede retning.

 

Mål og målbeskrivelser forelægges til orientering. Opmærksomheden rettes særligt mod bilagets side 18, hvor Herning Kommunes resultater for udvalgte indikatorer fremgår.

Et "trafiklys" med farverne rød, gul eller grøn viser, om der på overordnet plan er tale om en positiv eller negativ udvikling, og om niveauet ligger over eller under landsgennemsnittet.


 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

  • Nationale mål for sundhedsvæsenet