Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 15. august 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

28. Projekt "Kultur på Recept"

Sagsnr.: 29.09.04-P20-3-16 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Projekt "Kultur på Recept"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 x

 x

 

 

 

 

                                  

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I marts opslog Sundhedsstyrelsen satspuljen ”Kultur på Recept”, hvor kommunerne i samarbejde med blandt andet kulturinstitutioner kunne søge om midler til at udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter for langtidssygemeldte borgere. Administrationen har udarbejdet en ansøgning på vegne af Forebyggelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Ansøgningsfrist var den 18. maj 2016.

 

På møde den 30. maj 2016 har Forebyggelsesudvalget bevilget midler til i en treårig periode at dække dét, der svarerede til Sundhedsstyrelsens krav til egenfinansieringen i projektet. I alt 855.000 kr.

 

Den 1. juli 2016 har Herning Kommune modtaget en mail fra Sundhedsstyrelsen med afslag på ansøgningen.

 

I det følgende gives et kort resume af den indsendte projektbeskrivelse samt et bud på alternative finansieringsmuligheder.

Sagsfremstilling

Projektet tager afsæt i erfaringerne fra Region Skåne i Sverige, hvor man har arbejdet med metoden ”Kultur på Recept” siden 2009. Formålet med puljen er at afprøve metoden og udarbejde en model for, hvordan kulturelle aktiviteter kan indgå i rehabiliteringen af borgere i en dansk kontekst. Den foreløbige forskning på området indikerer, at der en gevinst ved at sammentænke sundhed, velvære og det sundhedsfremmende arbejde med kunst og kultur.  

 

Projektet strækker sig over en treårig periode fra den 1. oktober 2016 til den 31. september 2019.

 

Målgruppen for indsatsen er borgere i alderen 18 til 64 år med diagnosen let til moderat depression, angst eller stress. Borgerne visiteres til projektet via Arbejdsmarkedscentret, Jobcentret og Beskæftigelses- og Integrationscentret. 

 

Indsatsen består af gruppeforløb med ca. 10-12 deltagere, som mødes tre gange om ugen i en periode på 10 uger. I Herning Kommune oprettes der tre forskellige forløb:

  • Sang & musik
  • Kreativ billedkunst & samtidskunst
  • Litteratur & teater.

 

Det forventes at 260–300 borgere visiteres til forløbet i projektperioden.  

 

Projektets finansiering:

 

2016

2017

2018

2019

Samlet

beløb

 

Egenfinansiering (Forebyggelsesudvalget)

 71.000

 285.000

285.000

214.000

855.000

 

Ansøgt beløb i Sundhedsstyrelsen

 95.000

731.000

720.000

387.000

1.933.000

 

 

Forslag til alternative finansieringsmuligheder

 

Efter afslaget er der flere muligheder for finansiering af projektet.

 

  1. Forebyggelsesudvalget finansierer hele projektet, dvs. inklusive ressourcer, Sundhedsstyrelsen blev ansøgt om. Projektet vil kunne igangsættes i efteråret 2016.
  2. Der ansøges om delt finansiering med Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget af de ressourcer, Sundhedsstyrelsen blev ansøgt om. Dette vil forsinke projektstart.
  3. Der udvikles en Herning-model, hvor projektet fx i højere grad sætter fokus på frivilligt social arbejde og eventuelt ansøger om midler fra §18-innovationspuljen. Det afsøges, hvorvidt der er private fonde, offentlige puljer eller EU-programmer, hvor der kan søges om midler til indsatsen. Formålet med dette projekt er blandt andet at skabe nye samarbejdsrelationer og udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreninger samt at nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden i tilbud til målgruppen. Såfremt der skal ansøges om eksterne projektmidler, vil dette forsinke projektets start.
  4. At projektet henlægges, og vi afventer resultaterne fra de fire modelprojekter.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at projekt "Kultur på Recept" henlægges.

 

at sagen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Forebyggelsesudvalget beder administrationen udarbejde et nyt og mindre omfattende projektforslag med færre borgere.

Projektforslaget forelægges Forebyggelsesudvalget, inden det behandles i Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

  • Afslag_Herning Kommune - Kultur på Recept