Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 15. august 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

27. Deltagelse i projekt "Naturens Rige"

Sagsnr.: 29.30.00-P20-2-16 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Deltagelse i projekt "Naturens Rige"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune ønsker med den vedtagne sundhedspolitik at øge lighed i sundhed samt at fremme mental sundhed. Med baggrund i kommunens friluftsstrategi, kulturpolitik og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed indleder afdelingerne Natur og Grønne Områder, Kultur og Fritid, Sundhed og Ældre i Herning Kommune samt den lokale afdeling af Hjerteforeningen et tværfagligt samarbejde i projektet "Naturens Rige". Projektet er i 2016 finansieret med 591.770 kr. af Sundheds- og Ældreministeriet med et sandsynligt tilsvarende beløb i 2017. "Sund By Netværket" står for projektledelsen.

Sagsfremstilling

"Sund By Netværket" har valgt at imødekomme Herning Kommunes ansøgning om deltagelse i projekt "Naturens Rige". De deltagene kommuner er Herning, Middelfart, Næstved, Randers, Ringkøbing-Skjern, Rødovre, Vallensbæk og Viborg kommuner. Der var ialt 14 ansøgende kommuner. Det overordnede mål med projektet er at fremme borgernes mentale sundhed i kommunen. Gennem tværfaglig kompetenceudvikling, vidensindsamling, følgeforskning, dokumentation og evaluering skabes fælles viden om, hvad der virker i det sundhedsfremmende arbejde, når det gælder mental sundhed. Det skal særligt undersøges, om der er en særlig værdi knyttet til sundhedsfremmende aktiviteter i naturen. Desuden skal projektet udvikle kompetente "ambasadører", der sætter nye standarder for brugen af naturen i det mentale sundhedsfremmearbejde.

 

Ét af elementerne i projektet er et aktionslæringsforløb i perioden august 2016 til september 2017, hvor der arbejdes med implementeringen af Herning Kommunes friluftsstrategi. Med projektet skal strategiens konkrete handlinger udvikles og kvalificeres. Den læring, der uddrages af projektet forventes at kunne anvendes i udviklingen af fx "Ny nordisk by-området" ved det nye supersygehus i Gødstrup, "Aktivitets- og sundhedslinket", "Skulpturstien", "Skovsnogen", "Mountainbikeruter på heden", "Løb by nature" samt "Naturen som social løftestang". Desuden er ønsket at blive endnu bedre til at samarbejde på tværs af de involverede forvaltninger og afdelinger til gavn for kommunens borgere.

 

Aktionslæringsforløbet faciliteres af Statens Institut for Folkesundhed og Copenhagen Business School. Metoden skal bidrage til konkrete løsninger på praktiske problemer i udviklingen af sundhedsfremmende aktiviteter i natur og uderum.

Økonomi

Projektet er gratis at deltage i for Herning Kommune

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.