Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 15. august 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

25. Halvårsopfølgning 2016 på Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Halvårsopfølgning 2016 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 forelægges Forebyggelsesudvalget til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2016 foretaget budgetopfølgning på driftsudgifter på Forebyggelsesudvalgets område.

Det forventede driftsregnskab for 2016 viser et samlet merforbrug på 2,969 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2015 jfr. nedenstående tabel:

 

  

Der er således en overskridelse på 6,726 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.


03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

 

Projekt Fast forward (tidligere fritidspas) er placeret under denne funktion.

 

Formålet med projektet fritidspas er at inkludere sårbare børn og unge i et aktivt fritidsliv og medvirke til at udsatte børn og unge kan mødes på lige fod med andre unge og opbygge/styrke selvværd, kompetencer, kammeratskab og trivsel. De resterende projektmidler, som er overført fra 2015, anvendes til udvikling og understøttelse af Herning Kommunes playmakerfunktioner, som også omfatter Fast forward. Playmakerfunktionerne er forankret hos By, Erhverv og Kultur.

 

 
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. På baggrund af de første afregninger i 2016 forventes et resultat på 284,970 mio. kr. hvilket giver et forventet merforbrug på 5,354 mio. kr.

 

I I 2013 og 2014 og 2015 har alle regioner samlet nået loftet for aktiviteten, hvilket bevirker en tilbagebetaling til kommunerne. Tilbagebetalingen fordeles efter befolkningsandel uden hensyn til hvor aktivitetsloftet er overskredet. I 2016 betyder det en tilbagebetaling til Herning Kommune på ca. 14,7 mio. kr. Tilbagebetalingen er ikke indregnet i det forventede resultat, idet tilbagebetalingen tilgår Herning kommunes fælles kasse.

 

Herning kommunes samlede økonomi for den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at udgøre følgende i 2016:

 


04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

 

Sundhedsfremme og forebyggelse er under selvforvaltning. Der er et samlet budget på 8,176 mio. kr. og et forventet resultat på 5,791 mio. kr. inkl. projekter med et forventet forbrug på 0,265 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 2,385 mio. kr.

 

Der er udarbejdet en ny forebyggelseshandleplan med en række indsatser, som er igangsat i 2015 og 2016.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at halvårsopfølgningen tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2016 og i Byrådet den 30. august 2016.

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.