Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 15. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

5. Status for analyse af muligheder og behov for et sundhedshus

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-17 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Status for analyse af muligheder og behov for et sundhedshus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRxx
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget blev på møderne henholdsvis den 8. og 23. februar 2021 orienteret om processen og status for analysen vedrørende muligheder og behov for et sundhedshus i det centrale Herning.


På mødet gives en orientering om status på analysen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Direktør Søren Liner Christensen orienterede om et muligt indhold i et kommende sundhedshus udfra en opdeling i kernemoduler, mulighedsmoduler og sammenhængsmoduler.


Orienteringen blev taget til efterretning.

 

6. Orientering om treårs-status på Plads Til Forskel

Sagsnr.: 27.00.00-A00-4-21 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Orientering om treårs-status på Plads Til Forskel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen forelægger treårs-status for arbejdet med den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel til Forebyggelsesudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune, Lejerbo, Fællesbo og Fruehøjgaard har sammen med Landsbyggefonden finansieret en boligsocial indsats i form af en helhedsplan "Plads Til Forskel" for 11 udvalgte almene boligafdelinger på tværs af boligorganisationerne i boligområdet Lyngbyen i Gullestrup, boligområdet Holtbjerg og Brændgårdområdet. Visionen for helhedsplanen er at skabe sammenhæng i de miljøer, hvor den enkelte beboer får mulighed for at øge sine livschancer og engagere sig i fællesskabet med boligen som naturligt omdrejningspunkt. Konkret har helhedsplanen fokus på fire indsatsområder: kriminalitetsforebyggelse, trivsel og tryghed, beskæftigelse og uddannelse samt forældre og forebyggelse.


Bestyrelsen for Plads Til Forskel har på møde 3. februar 2021 gennemført det årlige eftersyn af helhedsplanen. Som led i eftersynet har bestyrelsen drøftet opmærksomhedspunkter i forhold til organisering og opfølgning på det strategiske samarbejde og målopfyldelse.

Organisering
Opmærksomhedspunkter vedrørende organisering, som har haft indflydelse på fremdrift i den boligsociale indsats:

På grund af coronanedlukningen i foråret 2020 har bestyrelsen ikke holdt de to årlige møder med følgegruppe eller møder med beboerpanelet. Der er dog holdt mindre møder med afdelingsbestyrelserne om konkrete aktiviteter i Gullestrup og i Brændgårdområdet.

I starten af 2020 blev der indgået aftale med Brændgårdskolen om at dele en familiemedarbejderstilling mellem skolen og helhedsplanen. Dette har fungeret til alles store tilfredshed.

Samarbejdet mellem helhedsplan og boligorganisationerne er fortsat godt og i en god udvikling.

I det daglige fungerer samarbejdet mellem den boligsociale indsats og Herning Kommune rigtig godt, og der har været adskillige succesfulde initiativer i samarbejdet på trods af corona for eksempel informationsmøder mellem Plads Til Forskel og både ungeindsatsen og Center for Børn og Forebyggelse i 2020 samt samarbejde om eksempelvis familielejr, fritidsjobs, sundhedsstrategi med videre.


Opfølgning på det strategiske samarbejde og målopfyldelse

1) Opmærksomhedspunkter i forhold til den strategiske samarbejdsaftale

På trods af et grundigt arbejde må der endnu engang konstateres, at data ikke opgøres ens, hvilket kan medføre mindre forskydninger. Men
generelt kan det konstateres, at værdierne for den strategiske målopfølgning er præget af corona.


Overordnet om de fire indsatsområder:

 • Kriminalpræventiv indsats:

Hærværk i områderne er steget i 2020 i forhold til året før. Opgørelserne laves imidlertid ikke ens, selvom der er gjort forsøg på det, og det kan give misvisende tal.

Kriminaliteten blandt de 10-17 årige i boligområderne er faldet og nærmer sig gennemsnittet for Herning Kommune.


 • Tryghed og trivsel:

Fraflytningsprocenten udvikler sig i op- og nedadgående retning afhængig af området, men der er ikke tale om markante ændringer. Niveauet for fraflytning i Brændgårdsparken er højt nu, hvilket blandt andet kan tilskrives uro i området.


Klagerne fra beboerne er steget markant i 2020. Stigningen er ventet som følge af, at flere beboere har været mere hjemme i coronaperioden.


Selvom de faste frivillige aktiviteter stort set har været lukket i 2020, er frivilligheden alligevel blomstret. Mange har tilbudt sig som praktisk deltager i de arrangementer, som det har været muligt at afholde på trods af corona.


 • Beskæftigelse og uddannelse:

Der ses særligt to tendenser. Andelen af unge, der modtager uddannelseshjælp, det vil sige den hjælp, der kan gives til unge under 30 år uden uddannelse i stedet for kontanthjælp, er steget i alle tre områder, mens den er faldet i Herning Kommune i samme periode. Den anden tendens er, at karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 9. klasse er faldet i de tre boligområder sammenlignet med 2019. Begge tendenser vidner om øget sårbarhed hos børn og unge, der bor i afdelinger omfattet af Plads Til Forskel.


Det er ikke muligt at konkludere entydigt i forhold tiI andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår grundskole som højst fuldførte uddannelse, da tallene svinger op og ned mellem årene og områderne. Men på samtlige variable og områder er der fortsat betydelig afstand til gennemsnittet for Herning Kommune. Det skal dog fremhæves, at andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, er steget markant i Brændgårdsområdet sammenlignet med 2019.


 • Forældre og forebyggelse:

Andelen af børnesager i alle områder er højere end kommunegennemsnittet, som er faldet fra 2019 til 2020.


Behovet for ekstra sproglig indsats i daginstitutioner er faldet i alle tre områder, mens kommunegennemsnittet er steget fra 2019 til 2020. Der foreligger ikke data fra 2020 endnu, så effekten af corona ses derfor ikke.


2) Opmærksomhedspunkter vedrørende budgettet:

Plads Til Forskel har selv søgt midler hjem til blandt andet Sommerlejr fra Arbejdsmarkedets Feriefond (160.000 kr.) og har fået ca. 300.000 kr. fra Socialministeriets særlige pulje til sommerferieaktiviteter.


Plads Til Forskel er involveret i projekterne Elderlearn og Team Peace. Elderlearn matcher ældre borgere med sprogstuderende udlændinge med henblik på at skabe trivsel, glæde og indhold for den ældre borger og forbedre integrationsmulighederne for udlændingen. Team Peace er et brobygningsprojekt for unge i Herning i et samarbejde mellem Team Teatret, Ung Herning og Plads Til Forskel Holtbjerg.


3) Samspillet mellem den boligsociale indsats og øvrige tiltag

Plads Til Forskel har forsøgt at fastholde og/eller udvikle en lang rækker samarbejder, men det har været vanskeliggjort af corona. Blandt de mest centrale elementer kan nævnes disse eksempler: Samarbejde med Team Teatret om Projekt Team Peace, med Heningsholm Erhvervsskole omkring unge i 10. klasse og EUD-elever (erhvervsuddannelses-elever), som er frafaldstruede i et omfang, som uddannelsen ikke kan håndtere, og bosat i områder under helhedsplanen samt samarbejde med Herning Kommunes søndagscaféer for førtidspensionister og pensionister. Derudover kan nævnes samarbejde med SSP omkring uro i særligt Brændgårdsområdet, samarbejde med Bevæg dig for livet samt opstart af samarbejde omkring etablering af fritidsjob i det kommunale til unge fra områderne. De første to stillinger er oprettet i 2020.


Samarbejdet omkring den boligsociale indsats har bidraget til, at der er nedsat en arbejdsgruppe mellem Herning Kommune og boligselskaberne, som skal udarbejde en procesplan og udkast til en fælles boligsocial strategi. Arbejdet har været stillet i bero under corona, men genoptages inden udgangen af 1. kvartal 2021.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Boligsocial leder hos Fællesbo, Marianne Rahbek, deltog i punktet og orienterede om den fremlagte treårs-status for arbejdet med den boligsociale helhedsplan.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 • Strategiske mål_2020_PDF
 

7. Regnskab 2020 og overførsler 2020-21 på Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Regnskab 2020 og overførsler 2020-21 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xx

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. Regnskabsvejledningen for 2020 forelægges regnskab 2020 samt overførselsønsker fra 2020 til 2021 for Forebyggelsesudvalgets område til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 med overordnede bemærkninger og ønsker om overførsler fra 2020 til 2021 forelægges til godkendelse i Forebyggelsesudvalget.


Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2020 og overførselssagen 2020-2021, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. april 2021 og i Byrådet den 20. april 2021.


Regnskabet for 2020 vedrørende drift viser et samlet mindreforbrug på 2,744 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges 1,636 mio. kr. overført til 2021.


Forebyggelsesudvalget - drift

Serviceområde 19

Oprindeligt

budget 2020

Tillægsbevil-

linger/

omplaceringer

2020

Genbevil-

linger 2020

Korrigeret

budget 2020

Resultat

2020

Afvigelse

2020

Søges overført

til 2021

1.000 kr., 2020 pl.

A

B

C

D (=A+B+C)

E

F (=D-E)

G

Selvforvaltningsaftale

4.632

5

1.198

5.835

4.744

1.091

1.091

Projekter

15


913

928

383

545

545

Aktivitetsbestemt medfinansiering (udenfor rammestyring)


322.246
322.246


321.138


1.108


0

Driftsudgifter i alt

326.893

5

2.111

329.009

326.265

2.744

1.636


Overførselsønskerne vedrørende selvforvaltningsaftaler på 1,091 mio. kr. og projekter, 0,545 mio. kr., er saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne.


Mindreforbruget vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering overføres jfr. styringsprincipperne ikke, da området er uden for rammestyring.


Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler – drift:

Selvforvaltning

Der er et mindreforbrug på selvforvaltning på 1,091 mio. kr. inkl. overførsel fra 2019 på 1,198 mio. kr. Forebyggelsesudvalget prioriterer indsatser, ofte over flere år, og der er således allerede reserveret midler til fremtidige indsatser.


I de igangsatte indsatser er der fokus på Forebyggelsesudvalgets udvalgte fokusområder, som er rygning, overvægt og mental sundhed.


Projekter

Der er et mindreforbrug på projekter på 0,545 mio. kr. inkl. overførsel fra 2019 på 0,913 mio. kr.


Der er 2 igangværende projekter:


 • Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder.
 • Naturens Rige, som er en arv til Hjerteforeningen, hvilket betyder at midlerne anvendes i samråd med flere forskellige aktører, og der er mange forskellige interesser. Der arbejdes på yderligere initiativer omkring hjertestien.Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Siden 2019 har regeringen valgt at fastfryse den kommunale medfinansiering i form af månedlige acontobetalinger, udregnet på baggrund af de enkelte kommuners budget for 2020. Mindreforbruget i 2020 på 1,108 mio. kr. opstår som følge af forskydning i acontobetalingerne mellem årene.


Herning kommunes bloktilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering udgjorde ca. 345 mio. kr. i 2020.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2020 og de overordnede bemærkninger hertil jfr. sagen tages til efterretning,
at de i sagen skitserede overførselsønsker på Forebyggelsesudvalgets område godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Regnskabsresultatet for 2020 blev taget til efterretning og de skitserede overførselsønsker blev godkendt.

 

8. Opfølgning på Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2020

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning på Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til opfølgning på Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2020 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling


Det fremgår af Regnskabsvejledningen for 2020, at fagudvalgene skal følge op på, om de politiske mål for 2020 er opfyldt.


Administrationen har fulgt op på følgende mål for Serviceområde 19, Forebyggelse:


 • Sundhedshus - samling af genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen på én matrikel med et decentralt element (fællesmål med Serviceområde 18)
 • Nye samarbejdsformer i arbejdet med fokusområderne - inddragelse af og samarbejde med civilsamfundet.


Opfølgningen, der er vedlagt som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget godkender administrationens forslag til opfølgning på politiske mål for 2020.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • SO19_ Målopfølgning nye samarbejdsformer
 • SO18 og 19_Måpfølgning Sundhedshus
 

9. Sundhed og trivsel blandt børn og unge

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-20 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Sundhed og trivsel blandt børn og unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde i Forebyggelsesudvalget den 19. oktober 2020, sag nr. 26, fik udvalget forelagt et forslag til en ny fokuseret forebyggelseshandleplan. Det blev besluttet at forelægge forslaget for henholdsvist Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Formand og næstformand for Forebyggelsesudvalget har deltaget i Beskæftigelsesudvalgsmøde samt i Børne- og Familieudvalgsmøde.


På møde i Børne- og Familieudvalget den 10.februar 2021, sag nr. 18 blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med en konkretisering af projekterne inden for den af Forebyggelsesudvalget afsatte økonomiske ramme. De konkretiserede projekter skal forelægges Børne- og Familieudvalget på møde den 2. juni 2021.

Sagsfremstilling

Udkast til Ny fokuseret forebyggelseshandleplan har været behandlet i Børne- og Familieudvalget.

De to projekter, som vedrører Børne- og Familieudvalget, er;


 1. Sundhed og trivsel blandt børn og unge (Side 5 i bilag).
 2. Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sundere måltider og mere bevægelse i hverdagen (Side 13 i bilag).


Sundhed og trivsel blandt børn og unge

Målgruppen er elever i overbygningen på kommunens folkeskoler, friskoler, kommunens efterskoler, 10. klasses-tilbud samt alle ungdomsuddannelserne i kommunen.


Da projektet er målrettet både grundskolen og ungdomsuddannelser, vil indsatsen allerede nu blive iværksat for så vidt angår ungdomsuddannelser med særlig fokus på at understøtte ungdomsuddannelserne i Herning Kommune i at indføre røgfri skoletid fra skoleåret 2021-2022. Projektets indsatser i forhold til grundskolen afventer den forudsatte konkretisering, der sker i samarbejde med med Børn og Unge.På denne baggrund iværksættes følgende indsater på ungdomsuddanelserne i foråret 2021::

 • Hjælp til videreudvikling af ungdomsuddannelsens sundheds- og trivselspolitik, så den rummer regler og retningslinjer for god alkoholkultur og røgfrihed. Desuden beskrives, hvordan uddannelsen fremmer bevægelse og sund kost til eleverne.
 • Tilbud om gratis afholdelse af sundheds- og trivselsevent for eleverne på uddannelsen
 • Tilbud om gratis workshopforløb, hvor eleverne på et oplyst grundlag giver bud på, hvordan pauser og frikvarterer kan fremme sundhed og trivsel blandt eleverne på uddannelsen.


Projektet Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sundere måltider og mere bevægelse i hverdagen er planlagt til opstart i 2022 og vil derfor blive omfattet af den ønskede konkretisering i samarbejde med Børn og Unge.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager orienteringen om Børne- og Familieudvalgets beslutning til efterretning

at udvalget godkender igangsættelse af indsatser på ungdomsuddannelserne i Herning Kommune.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen om Børne- og Familieudvalgets beslutning blev taget til efterretning.


Indstillingen om igangsættelse af indsatser på ungdomsuddannelserne i Herning Kommune blev godkendt.

Bilag

 • Ny fokuseret forebyggelseshandleplan
 

10. Høring: Udkast til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-17 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Høring: Udkast til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRxx
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland har udarbejdet et udkast til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse. Udkastet til strategi er sendt i høring blandt kommunerne i Region Midtjylland og andre samarbejdspartnere.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har udarbejdet en strategi for sundheds- og psykiatrihuse. Region Midtjyllands ramme for strategien er Region Midtjyllands Sundheds- og hospitalsplanen samt Sundhedsaftalen.


Det fremgår af Sundheds- og hospitalsplanen, at Region Midtjylland vil udvikle sundheds- og psykiatrihuse:

 • I et tæt og forpligtende samarbejde med kommune, praksisydere, civilsamfund og borgere
 • Med afsæt i den lokale befolknings behov og afstand til hospital
 • Med fokus på at styrke sundheden og forebygge sygdomme
 • Med fokus på en helhedsorienteret tilgang til patientens pleje og helbredelse.


Region Midtjylland ønsker med strategien at sætte en tydelig retning for den videre udvikling og udbygning af regionens sundheds- og psykiatrihuse i et tæt samarbejde med kommuner, praksissektor og civilsamfund. Dette sker med afsæt i Sundhedsaftalens visioner:

 • Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
 • På borgerens præmisser
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
 • Mere sundhed for pengene.


Udkastet til strategi er udarbejdet af en regional styregruppe, som har fået input gennem en faglig workshop med repræsentation fra alle hospitalsenheder i Region Midtjylland samt kommunale repræsentanter. Hertil er givet input i regi af Sundhedsstyregruppen.


Regionsrådet har den 24. februar 2021 godkendt høringsudkast til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse og besluttet at sende det i høring. Høringsperioden strækker sig frem til den 29. april 2021.


Sagen er vedlagt et forslag til høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget afgiver høringssvar i fællesskab med Social- og Sundhedsudvalget.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Udvalget godkendte det fremlagte forslag til høringssvar.

Bilag

 • Høringsversion Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland
 • Forslag til høringssvar_Strategi for sundheds- og psykiatrihuse, Region Midtjylland
 

11. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen meddelelser