Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 15. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

10. Høring: Udkast til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-17 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Høring: Udkast til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRxx
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland har udarbejdet et udkast til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse. Udkastet til strategi er sendt i høring blandt kommunerne i Region Midtjylland og andre samarbejdspartnere.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har udarbejdet en strategi for sundheds- og psykiatrihuse. Region Midtjyllands ramme for strategien er Region Midtjyllands Sundheds- og hospitalsplanen samt Sundhedsaftalen.


Det fremgår af Sundheds- og hospitalsplanen, at Region Midtjylland vil udvikle sundheds- og psykiatrihuse:

  • I et tæt og forpligtende samarbejde med kommune, praksisydere, civilsamfund og borgere
  • Med afsæt i den lokale befolknings behov og afstand til hospital
  • Med fokus på at styrke sundheden og forebygge sygdomme
  • Med fokus på en helhedsorienteret tilgang til patientens pleje og helbredelse.


Region Midtjylland ønsker med strategien at sætte en tydelig retning for den videre udvikling og udbygning af regionens sundheds- og psykiatrihuse i et tæt samarbejde med kommuner, praksissektor og civilsamfund. Dette sker med afsæt i Sundhedsaftalens visioner:

  • Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
  • På borgerens præmisser
  • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
  • Mere sundhed for pengene.


Udkastet til strategi er udarbejdet af en regional styregruppe, som har fået input gennem en faglig workshop med repræsentation fra alle hospitalsenheder i Region Midtjylland samt kommunale repræsentanter. Hertil er givet input i regi af Sundhedsstyregruppen.


Regionsrådet har den 24. februar 2021 godkendt høringsudkast til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse og besluttet at sende det i høring. Høringsperioden strækker sig frem til den 29. april 2021.


Sagen er vedlagt et forslag til høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget afgiver høringssvar i fællesskab med Social- og Sundhedsudvalget.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Udvalget godkendte det fremlagte forslag til høringssvar.

Bilag

  • Høringsversion Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland
  • Forslag til høringssvar_Strategi for sundheds- og psykiatrihuse, Region Midtjylland