Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 15. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

9. Sundhed og trivsel blandt børn og unge

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-20 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Sundhed og trivsel blandt børn og unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde i Forebyggelsesudvalget den 19. oktober 2020, sag nr. 26, fik udvalget forelagt et forslag til en ny fokuseret forebyggelseshandleplan. Det blev besluttet at forelægge forslaget for henholdsvist Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Formand og næstformand for Forebyggelsesudvalget har deltaget i Beskæftigelsesudvalgsmøde samt i Børne- og Familieudvalgsmøde.


På møde i Børne- og Familieudvalget den 10.februar 2021, sag nr. 18 blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med en konkretisering af projekterne inden for den af Forebyggelsesudvalget afsatte økonomiske ramme. De konkretiserede projekter skal forelægges Børne- og Familieudvalget på møde den 2. juni 2021.

Sagsfremstilling

Udkast til Ny fokuseret forebyggelseshandleplan har været behandlet i Børne- og Familieudvalget.

De to projekter, som vedrører Børne- og Familieudvalget, er;


  1. Sundhed og trivsel blandt børn og unge (Side 5 i bilag).
  2. Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sundere måltider og mere bevægelse i hverdagen (Side 13 i bilag).


Sundhed og trivsel blandt børn og unge

Målgruppen er elever i overbygningen på kommunens folkeskoler, friskoler, kommunens efterskoler, 10. klasses-tilbud samt alle ungdomsuddannelserne i kommunen.


Da projektet er målrettet både grundskolen og ungdomsuddannelser, vil indsatsen allerede nu blive iværksat for så vidt angår ungdomsuddannelser med særlig fokus på at understøtte ungdomsuddannelserne i Herning Kommune i at indføre røgfri skoletid fra skoleåret 2021-2022. Projektets indsatser i forhold til grundskolen afventer den forudsatte konkretisering, der sker i samarbejde med med Børn og Unge.På denne baggrund iværksættes følgende indsater på ungdomsuddanelserne i foråret 2021::

  • Hjælp til videreudvikling af ungdomsuddannelsens sundheds- og trivselspolitik, så den rummer regler og retningslinjer for god alkoholkultur og røgfrihed. Desuden beskrives, hvordan uddannelsen fremmer bevægelse og sund kost til eleverne.
  • Tilbud om gratis afholdelse af sundheds- og trivselsevent for eleverne på uddannelsen
  • Tilbud om gratis workshopforløb, hvor eleverne på et oplyst grundlag giver bud på, hvordan pauser og frikvarterer kan fremme sundhed og trivsel blandt eleverne på uddannelsen.


Projektet Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sundere måltider og mere bevægelse i hverdagen er planlagt til opstart i 2022 og vil derfor blive omfattet af den ønskede konkretisering i samarbejde med Børn og Unge.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager orienteringen om Børne- og Familieudvalgets beslutning til efterretning

at udvalget godkender igangsættelse af indsatser på ungdomsuddannelserne i Herning Kommune.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen om Børne- og Familieudvalgets beslutning blev taget til efterretning.


Indstillingen om igangsættelse af indsatser på ungdomsuddannelserne i Herning Kommune blev godkendt.

Bilag

  • Ny fokuseret forebyggelseshandleplan