Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 15. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

7. Regnskab 2020 og overførsler 2020-21 på Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Regnskab 2020 og overførsler 2020-21 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xx

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. Regnskabsvejledningen for 2020 forelægges regnskab 2020 samt overførselsønsker fra 2020 til 2021 for Forebyggelsesudvalgets område til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 med overordnede bemærkninger og ønsker om overførsler fra 2020 til 2021 forelægges til godkendelse i Forebyggelsesudvalget.


Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2020 og overførselssagen 2020-2021, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. april 2021 og i Byrådet den 20. april 2021.


Regnskabet for 2020 vedrørende drift viser et samlet mindreforbrug på 2,744 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges 1,636 mio. kr. overført til 2021.


Forebyggelsesudvalget - drift

Serviceområde 19

Oprindeligt

budget 2020

Tillægsbevil-

linger/

omplaceringer

2020

Genbevil-

linger 2020

Korrigeret

budget 2020

Resultat

2020

Afvigelse

2020

Søges overført

til 2021

1.000 kr., 2020 pl.

A

B

C

D (=A+B+C)

E

F (=D-E)

G

Selvforvaltningsaftale

4.632

5

1.198

5.835

4.744

1.091

1.091

Projekter

15


913

928

383

545

545

Aktivitetsbestemt medfinansiering (udenfor rammestyring)


322.246
322.246


321.138


1.108


0

Driftsudgifter i alt

326.893

5

2.111

329.009

326.265

2.744

1.636


Overførselsønskerne vedrørende selvforvaltningsaftaler på 1,091 mio. kr. og projekter, 0,545 mio. kr., er saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne.


Mindreforbruget vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering overføres jfr. styringsprincipperne ikke, da området er uden for rammestyring.


Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler – drift:

Selvforvaltning

Der er et mindreforbrug på selvforvaltning på 1,091 mio. kr. inkl. overførsel fra 2019 på 1,198 mio. kr. Forebyggelsesudvalget prioriterer indsatser, ofte over flere år, og der er således allerede reserveret midler til fremtidige indsatser.


I de igangsatte indsatser er der fokus på Forebyggelsesudvalgets udvalgte fokusområder, som er rygning, overvægt og mental sundhed.


Projekter

Der er et mindreforbrug på projekter på 0,545 mio. kr. inkl. overførsel fra 2019 på 0,913 mio. kr.


Der er 2 igangværende projekter:


  • Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder.
  • Naturens Rige, som er en arv til Hjerteforeningen, hvilket betyder at midlerne anvendes i samråd med flere forskellige aktører, og der er mange forskellige interesser. Der arbejdes på yderligere initiativer omkring hjertestien.Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Siden 2019 har regeringen valgt at fastfryse den kommunale medfinansiering i form af månedlige acontobetalinger, udregnet på baggrund af de enkelte kommuners budget for 2020. Mindreforbruget i 2020 på 1,108 mio. kr. opstår som følge af forskydning i acontobetalingerne mellem årene.


Herning kommunes bloktilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering udgjorde ca. 345 mio. kr. i 2020.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2020 og de overordnede bemærkninger hertil jfr. sagen tages til efterretning,
at de i sagen skitserede overførselsønsker på Forebyggelsesudvalgets område godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Regnskabsresultatet for 2020 blev taget til efterretning og de skitserede overførselsønsker blev godkendt.