Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 15. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

6. Orientering om treårs-status på Plads Til Forskel

Sagsnr.: 27.00.00-A00-4-21 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Orientering om treårs-status på Plads Til Forskel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen forelægger treårs-status for arbejdet med den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel til Forebyggelsesudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune, Lejerbo, Fællesbo og Fruehøjgaard har sammen med Landsbyggefonden finansieret en boligsocial indsats i form af en helhedsplan "Plads Til Forskel" for 11 udvalgte almene boligafdelinger på tværs af boligorganisationerne i boligområdet Lyngbyen i Gullestrup, boligområdet Holtbjerg og Brændgårdområdet. Visionen for helhedsplanen er at skabe sammenhæng i de miljøer, hvor den enkelte beboer får mulighed for at øge sine livschancer og engagere sig i fællesskabet med boligen som naturligt omdrejningspunkt. Konkret har helhedsplanen fokus på fire indsatsområder: kriminalitetsforebyggelse, trivsel og tryghed, beskæftigelse og uddannelse samt forældre og forebyggelse.


Bestyrelsen for Plads Til Forskel har på møde 3. februar 2021 gennemført det årlige eftersyn af helhedsplanen. Som led i eftersynet har bestyrelsen drøftet opmærksomhedspunkter i forhold til organisering og opfølgning på det strategiske samarbejde og målopfyldelse.

Organisering
Opmærksomhedspunkter vedrørende organisering, som har haft indflydelse på fremdrift i den boligsociale indsats:

På grund af coronanedlukningen i foråret 2020 har bestyrelsen ikke holdt de to årlige møder med følgegruppe eller møder med beboerpanelet. Der er dog holdt mindre møder med afdelingsbestyrelserne om konkrete aktiviteter i Gullestrup og i Brændgårdområdet.

I starten af 2020 blev der indgået aftale med Brændgårdskolen om at dele en familiemedarbejderstilling mellem skolen og helhedsplanen. Dette har fungeret til alles store tilfredshed.

Samarbejdet mellem helhedsplan og boligorganisationerne er fortsat godt og i en god udvikling.

I det daglige fungerer samarbejdet mellem den boligsociale indsats og Herning Kommune rigtig godt, og der har været adskillige succesfulde initiativer i samarbejdet på trods af corona for eksempel informationsmøder mellem Plads Til Forskel og både ungeindsatsen og Center for Børn og Forebyggelse i 2020 samt samarbejde om eksempelvis familielejr, fritidsjobs, sundhedsstrategi med videre.


Opfølgning på det strategiske samarbejde og målopfyldelse

1) Opmærksomhedspunkter i forhold til den strategiske samarbejdsaftale

På trods af et grundigt arbejde må der endnu engang konstateres, at data ikke opgøres ens, hvilket kan medføre mindre forskydninger. Men
generelt kan det konstateres, at værdierne for den strategiske målopfølgning er præget af corona.


Overordnet om de fire indsatsområder:

  • Kriminalpræventiv indsats:

Hærværk i områderne er steget i 2020 i forhold til året før. Opgørelserne laves imidlertid ikke ens, selvom der er gjort forsøg på det, og det kan give misvisende tal.

Kriminaliteten blandt de 10-17 årige i boligområderne er faldet og nærmer sig gennemsnittet for Herning Kommune.


  • Tryghed og trivsel:

Fraflytningsprocenten udvikler sig i op- og nedadgående retning afhængig af området, men der er ikke tale om markante ændringer. Niveauet for fraflytning i Brændgårdsparken er højt nu, hvilket blandt andet kan tilskrives uro i området.


Klagerne fra beboerne er steget markant i 2020. Stigningen er ventet som følge af, at flere beboere har været mere hjemme i coronaperioden.


Selvom de faste frivillige aktiviteter stort set har været lukket i 2020, er frivilligheden alligevel blomstret. Mange har tilbudt sig som praktisk deltager i de arrangementer, som det har været muligt at afholde på trods af corona.


  • Beskæftigelse og uddannelse:

Der ses særligt to tendenser. Andelen af unge, der modtager uddannelseshjælp, det vil sige den hjælp, der kan gives til unge under 30 år uden uddannelse i stedet for kontanthjælp, er steget i alle tre områder, mens den er faldet i Herning Kommune i samme periode. Den anden tendens er, at karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 9. klasse er faldet i de tre boligområder sammenlignet med 2019. Begge tendenser vidner om øget sårbarhed hos børn og unge, der bor i afdelinger omfattet af Plads Til Forskel.


Det er ikke muligt at konkludere entydigt i forhold tiI andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår grundskole som højst fuldførte uddannelse, da tallene svinger op og ned mellem årene og områderne. Men på samtlige variable og områder er der fortsat betydelig afstand til gennemsnittet for Herning Kommune. Det skal dog fremhæves, at andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, er steget markant i Brændgårdsområdet sammenlignet med 2019.


  • Forældre og forebyggelse:

Andelen af børnesager i alle områder er højere end kommunegennemsnittet, som er faldet fra 2019 til 2020.


Behovet for ekstra sproglig indsats i daginstitutioner er faldet i alle tre områder, mens kommunegennemsnittet er steget fra 2019 til 2020. Der foreligger ikke data fra 2020 endnu, så effekten af corona ses derfor ikke.


2) Opmærksomhedspunkter vedrørende budgettet:

Plads Til Forskel har selv søgt midler hjem til blandt andet Sommerlejr fra Arbejdsmarkedets Feriefond (160.000 kr.) og har fået ca. 300.000 kr. fra Socialministeriets særlige pulje til sommerferieaktiviteter.


Plads Til Forskel er involveret i projekterne Elderlearn og Team Peace. Elderlearn matcher ældre borgere med sprogstuderende udlændinge med henblik på at skabe trivsel, glæde og indhold for den ældre borger og forbedre integrationsmulighederne for udlændingen. Team Peace er et brobygningsprojekt for unge i Herning i et samarbejde mellem Team Teatret, Ung Herning og Plads Til Forskel Holtbjerg.


3) Samspillet mellem den boligsociale indsats og øvrige tiltag

Plads Til Forskel har forsøgt at fastholde og/eller udvikle en lang rækker samarbejder, men det har været vanskeliggjort af corona. Blandt de mest centrale elementer kan nævnes disse eksempler: Samarbejde med Team Teatret om Projekt Team Peace, med Heningsholm Erhvervsskole omkring unge i 10. klasse og EUD-elever (erhvervsuddannelses-elever), som er frafaldstruede i et omfang, som uddannelsen ikke kan håndtere, og bosat i områder under helhedsplanen samt samarbejde med Herning Kommunes søndagscaféer for førtidspensionister og pensionister. Derudover kan nævnes samarbejde med SSP omkring uro i særligt Brændgårdsområdet, samarbejde med Bevæg dig for livet samt opstart af samarbejde omkring etablering af fritidsjob i det kommunale til unge fra områderne. De første to stillinger er oprettet i 2020.


Samarbejdet omkring den boligsociale indsats har bidraget til, at der er nedsat en arbejdsgruppe mellem Herning Kommune og boligselskaberne, som skal udarbejde en procesplan og udkast til en fælles boligsocial strategi. Arbejdet har været stillet i bero under corona, men genoptages inden udgangen af 1. kvartal 2021.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Boligsocial leder hos Fællesbo, Marianne Rahbek, deltog i punktet og orienterede om den fremlagte treårs-status for arbejdet med den boligsociale helhedsplan.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

  • Strategiske mål_2020_PDF