Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

52. Status på forebyggelseshandleplanen

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Status på forebyggelseshandleplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget prioriterede den 30. april 2012, punkt 23, en række indsatser i forebyggelseshandleplanen. På mødet den 31. oktober 2012 bad udvalget om en status for økonomi og aktiviteter. Denne fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

I tabellen nedenfor ses indsatserne i forebyggelseshandleplanen samt den tilknyttede økonomi. Indsatserne blev vedtaget med den bemærkning, at indsatserne 1 og 2 skal sammentænkes som en indsats for øget fysisk aktivitet i skoletid og SFO-/fritidshjemstid for skolebørn. Denne indsats skal desuden tænkes sammen med indsats nummer 5, fritidspas/Herning-model, som i budgetforliget har fået tilført 700.000 kr. i 2013.

 

 

(Kr.)
Budget 2012
Forventet regnskab 2012
Budget 2013
Budget 2014
1. Fysisk aktivitet i frikvartererne på skolen
300.000
0
0
100.000
2. Bevægelse i fritidshjem og SFO
300.000
0
0
100.000
3. Overvægtige børn
249.000
249.000
498.000
498.000
4. Fritidspas/Herning-model
0
0
700.000*
700.000
5. Tobaksintervention Kom og Kvit
26.250
 30.000
52.500
52.500
6. Ældre og alkohol
14.000
 7.000
14.000
14.000
7. Alkohol/misbrug blandt unge
45.000
 10.000
90.000
90.000
8. Sammenhængende indsats i forhold til seksuel sundhed
170.526
 170.526
341.052
341.052
9. Skilsmisseforebyggelse
121.933
 121.933
143.866
143.866
10. Psykologsamtaler med forebyggelsesperspektiv
190.000
 190.000
380.000
380.000
11. Sundhedskonsekvensvurdering
300.000  
 173.000
500.000
0
12. Lokalt forankrede sundhedsfremmeindsatser
55.000
 55.000
50.000
50.000
13. Sundhedseksperimentarium
57.000
 57.000
74.000
74.000
14. Graviditetsbesøg
370.300
370.300
444.360
444.360
15. Vægtstop
210.000
230.000
410.000
0
I alt
 2.409.009
1.663.759 
 3.697.778
2.987.778 

*Midlerne i 2013 er tilført i forbindelse med budgetforliget. 

 

I forhold til nogle af aktiviteterne har det ikke været muligt at anvende alle de afsatte midler i 2012, hvorfor ca. 745.000 kr. søges overført til 2013. Heraf vedrører 600.000 kr de indsatser for børn og bevægelse (indsats 1 og 2), der har afventet politisk afklaring af fritidspasordningen. 

 

Status for aktiviteter

 

Det blev i forbindelse med prioriteringen af forebyggelseshandleplanen besluttet, at indsatserne 1) fysisk aktivitet i frikvartererne på skolen samt 2) bevægelse i fritidshjem og SFO skulle sammentænkes med indsatsen 4) fritidspas. Disse indsatser behandles af udvalget den 3. december 2012.

 

Status for øvrige aktiviteter ses i tabellen nedenfor:

 

Indsats
Status
3) Overvægtige børn
Der er ansat ekstra personale
Der er udarbejdet koncept for indsatsen
41 børn er p.t. igang med forløb
Mobile Fitness er igangsat
5) Tobaksintervention Kom og Kvit
Kom og Kvit udbydes hver onsdag aften
6) Ældre og alkohol
Kursustilbud er udviklet
Ét kursus kan afholdes i 2012.
Tre kurser forventes afholdt i 2013
7) Alkohol/misbrug blandt unge
Konceptet er under udvikling
8) Sammenhængende indsats i forhold til seksuel sundhed
Ekstra personale er ansat
Konceptet er udarbejdet efter Sex og Samfunds retningslinjer
Alle 4.-5. klasser i Herning Kommune tilbydes pubertets-/seksualundervisning
Alle 8. klasser tilbydes seksualundervisning
Koncept til ungdomsuddannelserne er under udarbejdelse og er færdigt ultimo 2012
Aftaler med erhvervsskolerne er lavet
"Kun med kondom"-kampagne er gennemført august 2012
9) Skilsmisseforebyggelse
Ekstra personale er ansat
Tre sundhedsplejersker under uddannelse til PREP-konceptet
De første kurser til forældre forventes at starte primo 2013
Koncept til børn i svære skilsmisser er under udarbejdelse
10) Psykologsamtaler i forbyggelsesperspektiv
Ekstra personale er ansat. Målgruppe er specificeret og visitationsskema udarbejdet. Psykologsamtaler er igang.
11) Sundhedskonsekvensvurdering
Pilotområder er udpeget
Styregruppe og arbejdsgrupper er nedsat
"Undervisning" påbegyndes primo 2013
12) Lokalt forankrede sundhedsfremmeindsatser
Oplæg i Landsbykontaktudvalget med henblik på afdækning af ønsker og behov
5 førstehjælpskurser med i alt 73 deltagere er under afvikling
Oplæg/event om sundhed i to borgerforeninger
14 borgere er på venteliste til førstehjælpskurser
13) Sundhedseksperimentarium
Ekstra personale er ansat
Alle sundhedsplejersker er undervist i konceptet
Flere skoler har fået tilbuddet
Alle skoler får i skoleåret 2012/2013 tilbuddet
Nyt sundhedseksperimentarium er indkøbt
14) Graviditetsbesøg
Ekstra personale er ansat
Alle sundhedsplejersker er undervist i graviditetens muligheder og tidlig relation
Sundhedsplejen har tilbudt undervisning til alle jordemødre om Herning Kommunes tilbud for at sikre henvisninger fra jordemødrene
15) Vægtstop
Ekstra personale ansat
Der er igangsat i alt 22 vægtstophold med hver ca. 12 deltagere
P.t. er der 20 borgere på venteliste

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Indstillingen vedtaget.