Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 31. oktober 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune står i lighed med landets øvrige kommuner over for udfordringer i forhold til den kommunale medfinansiering af sundhedsydelser og varetagelsen af nye opgaver på sundhedsområdet. Herning Kommune har ønsket en strategi for, hvordan udfordringerne på sundheds- og ældreområdet gribes an.

 

Herning Kommune engagerede i december 2011 konsulentfirmaet Muusmann til på baggrund af en nærmere undersøgelse af kommunens sundhedsudfordringer og sundhedsindsatser at udarbejde et udspil til en strategi for "Det nære Sundhedsvæsen".

 

Muusmanns afrapportering forelægges Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2012.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har bedt Muusmann udarbejde et udspil til strategi for Det nære Sundhedsvæsen på baggrund af en undersøgelse af sundhedsudfordringer og sundhedsindsatser i kommunen.


KL og kommunerne har i fællesskab skitseret en strategi for et stærkt, nært sundhedsvæsen. Den indebærer, at der skal satses på en forebyggelsesfilosofi frem for en indlæggelsesfilosofi. Sundhed skal integreres i ældreplejen, beskæftigelsesindsatsen, daginstitutioner og skoler. Det vil ifølge KL kræve, at Det nære Sundhedsvæsen prioriteres på en helt anden måde end hidtil, både nationalt og lokalt. Der er brug for klare mål og større ambitioner. Og det handler om mere end borgerrettet forebyggelse, som hidtil har været i fokus i de fleste kommuner. Med flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme bliver der i stigende omfang brug for sundheds- og behandlingstilbud i kommunerne og i almen praksis som alternativ til indlæggelse. Det giver både bedre patientforløb og et mere omkostningseffektivt sundhedsvæsen.


Herning Kommune vedtog i 2007 en sundhedspolitik, som netop havde fokus på den borgerrettede og patientrettede forebyggelse. Der er nu brug for at brede perspektivet ud og sætte mål for, hvor Herning Kommune vil hen med Det nære Sundhedsvæsen. I sundhedspolitikken fra 2007 formuleres følgende overordnede målsætninger:


”Der igangsættes tiltag, der fokuserer på sammenhængen mellem risikofaktorer og sundhed. Der tages udgangspunkt i de kendte risikofaktorer og de store folkesygdomme. Den kommunale indsats skal hensigtsmæssigt supplere den regionale sundhedsindsats. Der skal opbygges supplerende og komplementære indsatsområder, så ressourcerne samlet set anvendes mest optimalt. Sundhedsfremmeperspektivet integreres i alle kommunale aktiviteter samt udbredes til såvel andre offentlige som private arenaer. Indsatsen udvikles løbende gennem en både vidensbaseret og innovativ tilgang, idet der fokuseres på effekt og dokumentation.”

Disse målsætninger har fortsat relevans, og indsatsen i en strategi for Det nære Sundhedsvæsen baseres derfor på en konkretisering og videreudvikling af disse overordnede målsætninger. Det sikrer samtidig kontinuitet i forhold til sundhedsindsatsen for både borgere, politikere og forvaltning.


På baggrund af Muusmanns analyse udpeges følgende seks fremtidige strategiske indsatsområder, der uddybes i rapporten:


1. En synlig og evidensbaseret forebyggelsesindsats
2. Systematisk indsats i forhold til tidlig opsporing af sygdom
3. Øget effekt af hverdagsrehabilitering
4. En stærk akutindsats
5. Tværgående og tværfagligt samarbejde om borgeren
6. Tættere samarbejde i sundhedstrekanten

 

Under hvert indsatsområde ligger i alt 29 anbefalinger.

 

I forhold til det første indsatsområde, en synlig og evidensbaseret forebyggelsesindsats, anbefales:

 

 • Udarbejdelse af en konkret handlings- og implementeringsplan for forvaltningens indsats i forhold til den borgerrettede forebyggelse

 • Afklaring af organisering og ressourcetildeling til forebyggende hjemmebesøg

 • Udarbejdelse af forslag til tværgående indsats i forhold til sundhed og forebyggelse på plejeboligområdet

 • Det faglige miljø kan styrkes og samles ved at flytte indsatsen ift. de forebyggende hjemmebesøg og KRAM til området Kost & Træning

 • Sundhedsaftalen skal bruges til at få aftalt opgave- og ansvarsfordeling med almen praksis og hospitalet ift. den borgerrettede forebyggelse.

 

I forhold til det andet indsatsområde, Systematisk indsats i forhold til tidlig opsporing af sygdom, anbefales:

 

 • Udarbejdelse af model for systematisk indsats i forhold til tidlig opsporing af sygdom

 • Monitorering af indsatsen med henblik på at følge udgiftsudviklingen

 • Forpligtende aftale med hospital og almen praksis om opgaver og arbejdsgange.

 

I forhold til det tredje indsatsområde, Øget effekt af hverdagsrehabilitering, er der følgende anbefalinger:

 

 • Udarbejdelse af en fælles model for Ansvar for det gode liv i Herning Kommune

 • Bedre dokumentation af indsatsen via Care for at kunne monitorere den sundhedsfaglige og økonomiske effekt af indsatsen

 • Prioritering af et stærkt sundhedsfagligt metodegrundlag for træning og rehabilitering

 • Afklaring af ressourcetrækket på genoptræningsområdet

 • Team-samarbejdet om borgeren optimeres

 

I forhold til det fjerde indsatsområde, En stærk akutindsats, er anbefalingerne:

 • Afklaring af behovet for akutpladser og/eller akutteam

 • Forsøg med nye former for fælles opgaveløsning fx shared care

 • Udvikling af velfærdsteknologiske løsninger til understøttelse af at borgerne kan ”udlægges" i eget hjem frem for indlægges på hospital

 • Afklaring af hjemmesygeplejens fremtidige organisering, opgaver, nuværende kompetenceniveau og fremtidige kompetencebehov

 • Etablering af analysekompetence i staben som bl.a. kan følge, at kommunens udgifter til indsatsen holder sig under den alternative regionale udgift.

 

I forhold til det femte indsatsområde, Tværgående og tværfagligt samarbejde om borgeren, er der følgende anbefalinger:

 • Optimering af intern dialog og arbejdsgange om borgerforløb i Sundhed & Ældre i forbindelse med udskrivelse, herunder afklaring af arbejdsgange mellem Hjælpemiddelområdet og Visitationen

 • Udvikling af faglige standarder for indsatsen

 • Bedre dokumentation af sundhedsfaglig og økonomisk effekt af sundhedsindsatsen

 • Eksternt samarbejde om evalueringer og forskningsprojekter om effekt af sundheds- og forebyggelsesindsatser

 • Et stabsmiljø som kan arbejde tværgående med kvalitetsudvikling og analyse

 • En ny organisering af Sundhed & Ældre som understøtter tværgående og tværfagligt samarbejde

 • Formulering af et ledelsesgrundlag i afdelingen som understøtter fælles ledelse og et tværgående og tværfagligt samarbejde.

 

Endelig er anbefalingerne i forhold til det sjette indsatsområde, Tættere samarbejde i sundhedstrekanten,

 • Brug sundhedsaftalen og de regionale fora

 • Brug Det kommunalt lægelige udvalg, udarbejdelse af handleplan for indhold i samarbejdet

 • Udvikling af tættere dialog om udskrivninger

 • Udvikling af ny model for opfølgende hjemmebesøg

 

En række af anbefalingerne arbejdes der allerede med i Sundhed og Ældre. Der er i Sundhed og Ældre igangsat en proces med inddragelse af ledere og medarbejdere for at udvikle en plan for arbejdet med de øvrige anbefalinger. Der sker en fokusering og præcisering af de tiltag, der skal iværksættes, og der bliver prioriteret mellem tiltagene i forhold til de forskellige anbefalinger, der vanskeligt kan realiseres på samme tid. Sager, der kræver politisk stillingstagen, vil løbende blive fremlagt for udvalget.

 

Punktet behandles i fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget kl. 13.00 - 13.45.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at oritenteringen tages til efterretning
at administrationen udarbejder en tids- og handleplan i forhold til rapportens anbefalinger for at sikre opnåelsen af de skitserede mål,
at tids- og handleplanen forelægges det politiske niveau.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-3-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Efterårsopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efterårsopfølgning på baggrund af forbruget pr. 30. september 2012 forelægges Forebyggelsesudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2012 foretaget budgetopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område.

 

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,817 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september 2012 jfr. nedenstående tabel:

 

[image]

Note: + = mindreudgift og - = merudgift.

 

Der knytter sig følgende kommentarer til opfølgningen:

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering:

I forbindelse med halvårsregnskabet er tilført tillægsbevilling på 2,603 mio. kr. til dækning af det overførte merforbrug fra 2011, der ikke som forudsat blev efterreguleret i forbindelse med økonomiaftalen for 2013.  

 

Herudover er tilført DUT-midler på i alt 1,649 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvoraf størstedelen vedrører ophævelse af regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen.

 

Med ovenstående bevillingsændringer udgør det korrigerede budget 2012 i alt 267,421 mio. kr., og det er p.t. forventningen, at der ved udgangen af året vil være balance mellem budget og regnskab.

 

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der forventes aktuelt et mindreforbrug på 1,715 mio. kr., hvoraf ca. 1 mio. kr. jfr. beslutning i Forebyggelsesudvalget den 11. juni 2012 forudsættes overført til finansiering af indsatser i Forebyggelseshandleplanen i 2013 og 2014.

 

Herudover vedrører ca. 0,6 mio. kr. afsatte midler til "Fysisk aktivitet i frikvartererne på skolen" og "Bevægelse i fritidshjem og SFO", som tænkes sammen med indsatsen omkring fritidspas. Bevægelsesindsatserne har afventet afklaringen af rammerne for fritidspasordningen, hvor der nu i forbindelse med budgetforliget er afsat midler allerede fra 2013. Midlerne søges derfor overført til 2013.

 

Projekter med tilskud:

Alle igangværende projekter med tilskud/ekstern finansiering forventes afsluttet i 2012. Dog forventes to projekter først at kunne afsluttes regnskabsmæssigt i 2013, hvormed der forudsættes overført 0,102 mio. kr. (forskydning mellem regnskabsår).

 

Forventede overførsler til 2013:

På baggrund af efterårsopfølgningen forventes følgende overførsler fra 2012 til 2013:

 

[image]

 

Samtlige forventede overførsler er servicedriftsudgifter.

 

Fra 2011 til 2012 blev der overført servicedriftsudgifter for i alt 2,962 mio. kr., hvormed der i løbet af 2012 er forbrugt 1,145 mio. kr. af overførslerne.

 

Sanktionslovgivning:

Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering indgår ikke i beregningen af servicedriftsrammen, og eventuelle afvigelser på dette område vil således ikke være omfattet af sanktionslovgivningen.

 

Det forventede regnskab for 2012 på områder, der indgår i servicedriftsrammen, er 6,187 mio. kr. Sammenholdes dette med det vedtagne budget på 4,638 mio. kr., er der et merforbrug på 1,549 mio. kr.
 
Det er en samlet overskridelse af servicedriftsrammen for hele kommunen der afgør, om kommunen rammes af sanktionslovgivningen. En endelig afklaring på, om forventet regnskab for 2012 for hele kommunen afviger fra vedtaget budget, vil ske i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af budgetopfølgningen.

 

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at efterårsopfølgningen tages til efterretning.

 

at sagen videresendes og indgår i den samlede efterårsopfølgning for 2012, der behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. november og i Byrådet den 20. november 2012.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.09.04-S00-1-12 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Midler fra Kræftens Bekæmpelse til projekt "X-it"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget besluttede den 21. juni 2010, punkt 35, at fortsætte rygeforebyggelsesprojektet "X-it" til og med skoleåret 2012-2013. I forbindelse med en delevaluering af projektet i juni 2012 er der søgt midler hos Kræftens Bekæmpelse, og der er bevilget 15.000 kr. til Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i de seneste tre år samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse om implementeringen af rygeforebyggelsesprojektet "X-it". Formålet med projektet er at nedbringe antallet af unge rygere. Projektet retter sig mod elever på 7.-9. klassetrin.

 

Projekt "X-it" rummer en bred forebyggende indsats med inddragelse af flere områder;

 • Rygeregler på skolen sættes i fokus

 • Undervisning i emnet tobak bliver integreret i den almindelige undervisning ved hjælp af undervisningsmaterialet "Gå op i røg"

 • Forældreinddragelse prioriteres og sikres ved hjælp af information og opfordring til engagement og samtale om barnets indsats

 • Ikke-ryger-kontrakt underskrives af eleven og dennes forældre

 

Som et yderligere incitament til ikke at begynde at ryge gives der mulighed for at vinde en præmie. Der trækkes lod blandt alle elever, der har holdt kontrakten. Derudover trækkes der lod om et klassearrangement blandt de klasser, hvor 90 % har underskrevet og holdt ikke-ryger-kontrakten.
 
Herning Kommune har løbende evalueret indsatsen og kan konstatere, at skoler, der har implementeret tiltaget, er glade for det og umiddelbart kan se en effekt af det.

I juni 2012 deltog 4 skoler med 260 elever i projektet. Herning Kommune søgte i august 2012 om midler hos Kræftens Bekæmpelse til en ekstraordinær indsats i forhold til skolerne i det sidste projektår, 2012-2013. Kræftens Bekæmpelse bevilgede ultimo august 2012 15.000 kr. til formålet.

 

Den første del af indsatsen er afviklet. Der er personligt uddelt invitationer til deltagelse i X-it til klasselærerne på skolerne. Alle klasser, der herefter tilmeldte sig eller allerede var tilmeldt X-it, fik tilsendt billetter til outlet-messe i Messecenter Herning. Alle tilmeldte elever deltager desuden i en lodtrækning om tre cykler. Dette har medført, at der i oktober 2012 deltager 850 elever fra 11 skoler i X-it. Der er i alt 23 overbygningsskoler og ca. 3.000 elever i 7.-9. klasse i Herning Kommune.

 

Midlerne fra Kræftens Bekæmpelse vil desuden give mulighed for at afvikle et større klassearrangement for vinderen blandt de 90 % røgfri klasser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der meddeles en tillægsbevilling til SO19 på 15.000 kr. i 2012, kontonr. 488-02-123-09

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således at der meddelels en indtægtsbevilling på 15.000 kr. til SO19 - konto 488 02 123 09 og en udgiftsbevilling på 15.000 kr. på konto 488 02 120 07

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Rikke Gormsen  

Status på ikke-prioriterede indsatser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget udtrykte på mødet den 14. august 2012 ønske om en status for de indsatser, som udvalget ikke prioriterede ved behandlingen af forebyggelseshandleplanen den 30. april 2012.
 
En tværfaglig sammensat arbejdsgruppe har arbejdet med de ikke-prioriterede indsatser og giver nedenfor en status for de enkelte indsatser samt forslag til eventuel finansiering.

Sagsfremstilling

Ved behandlingen af forebyggelseshandleplanen blev 10 indsatser ikke prioriteret, status for disse indsatser er følgende:

 

 

Indsats
Status på indsatsen og forslag til eventuel finansiering 
 
Sundhedskommunikation for børnehavebørn (Rumleteater)  
Indsatsen skønnes fortsat relevant.
Finansiering af indsatsen beror på en videre dialog mellem ”Rumleteater” og Herning Kommune (Kultur- og Fritidsudvalget).
Kultur og Fritid arbejder videre med sagen.
 
Cykeladventurebane for løbecykler  
Cykeladventurebane er fortsat en vigtig indsats, idet brug af løbecykler træner børns balanceevne i en tidlig alder (2-6 år), og ruster dem til hurtigere at komme igang med at cykle på en almindelig cykel.
Cykeladventurebanen kan tilpasses projekt ”TimeLine”, ved området omkring Gl. Vejlevej, som har til formål at etablere et unikt rekreativt område der ønskes anvendt til idrætslige og kulturelle aktiviteter.  
Indsatsen vil desuden blive integreret i ”Herning cykler” 2014-2016
Der kan eventuelt søges eksterne midler til anlæg af banen.
Kultur og Fritid arbejder videre med sagen i samarbejde med Teknik og Miljø.
 
Sammenhængende stiplan  
Indsatsen skønnes fortsat relevant.
En sammenhængende stiplan med motionsruter er i tråd med Herning Kommunes politiske målsætninger for idræt og fritid, særligt på transport- og motionsområdet.
Der kan eventuelt søges eksterne midler til indsatsen.
Opgaven falder ind under Teknik og Miljøs område, som i samarbejde med Kultur og Fritid arbejder videre med planen.
 
Center for Sundhed og Eliteidræt  
Det indgår i Budgetforlig 2013, at Centret ønskes forankret i Herning Elite, og rammerne for projektet ønskes yderligere belyst inden budgetlægningen for 2014.
 
Kultur og Fritid er tovholder på Center for Sundhed og Eliteidræt.
 
Café Hotspot,
Nørregade 7
Indsatsen kan eventuelt integreres i nytænkningen af ”Fremtidens Kulturhus i Herning”.
Kultur og Fritidsforvaltningen vil arbejde videre med indsatsen og kan inddrage relevante personer og afdelinger i den videre udformning af indsatsen.
Opgaven ligger i Kultur og Fritid, og det videre forløb overvejes.   
 
Hygiejne kampagne  
Indsatsen skønnes fortsat relevant.
Opgaven bør fortsat tænkes ind i alt.  
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke omhandlende hygiejne udkommer i efteråret 2012/foråret 2013. Udgivelsen af denne afventes, før yderligere overvejelser om indsatser og tiltag nedskrives.  
Ansvaret ligger primært i Sundhed og Ældre og Børn og Unge.
 
Hjertestartere i det offentlige rum  
Der er søgt Trygfonden om en hjertestarter til opsætning ved borgerservice, Torvet, 7400 Herning, men Herning Kommune har fortsat ikke modtaget svar på ansøgningen.
Som led i en af de andre tiltrådte indsatser ”Lokalt forankrede sundhedsindsatser”, bliver udbudt førstehjælpskurser til alle borgerforeninger i kommunen og brug af hjertestartere er inkluderet i disse kurser.
Baggrund herfor er et dialogmøde med Landsbykontakt- udvalget, hvor der blev udtrykt ønske om førstehjælpskurser. Flere af landsbyerne har hjertestartere, men kun få har været på kursus i brug af disse, desuden blev der udtrykt ønske om flere førstehjælpsfærdigheder end kun brug af hjertestarter. De udmeldte førstehjælpskurser er meget efterspurgte.  
Vi har aktuelt ca. 105 hjertestartere fordelt i Herning Kommune.  
 
Børn til Kultur  
Området vurderes som vigtigt, idet specielt børn, der er udsat for social ulighed, ikke har mulighed for at drage nytte af kulturtilbud.   
Opgaven er introduceret i Herning Kommunes kulturformidlernetværk, der afdækker mulighederne for at realisere forslaget.
 
Herning kommunes ”Forebyggelsespris”  
Baggrunden for dette tiltag er ønsket om at fremhæve og belønne de gode eksempler, som kan give inspiration og viden til andre.
Herning Kommune uddeler midler til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18. I 2013 vil 5% af puljen (ca. kr. 150.000) blive afsat til innovative og tværgående tiltag, mellem private og foreninger.
Det indgår i Herning Kommunes Frivillighedspolitik, at sundhedsfremme- og forebyggelsesperspektivet prioriteres, hvorfra denne innovationspulje til dels kan dække de initiativer i frivillige foreninger inden for området der var tænkt om tiltaget.   
Opgaven ligger hos Sundhed og Ældre.
 
Målrettet indsats på beskæftigelsesområdet  
Muligheden for at søge fondsmidler til en forløbskoordinator i Beskæftigelsesafdelingen vil blive undersøgt.
Beskæftigelse og Sundhed og Ældre har indledt dialog om yderligere samarbejdsflader.
Ansvaret ligger hos Sundhed og Ældre.
 

De ansvarlige aktører arbejder videre med indsatserne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-9-12 Sagsbehandler: Nadja Frederiksen  

Sundhedskonsekvensvurdering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesplanen, der blev prioriteret på mødet den 30. april 2012, blev forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2012 og Byrådet den 19. juni 2012. Forebyggelseshandleplanen blev af Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet taget til efterretning med den bemærkning, at tiltaget omkring sundhedskonsekvensberegningerne ikke skal være obligatorisk.
 
Administrationen forelægger her de foreløbige planer for implementering af sundhedskonsekvensvurdering på baggrund af bemærkningerne.

Sagsfremstilling

Sundhedskonsekvensvurdering er en måde at vurdere effekterne af et politisk forslag på folkesundheden. Politiske sagsfremstillinger screenes, og hvis det er relevant udføres en sundhedskonsekvensanalyse, inden sagen kommer til politisk behandling.

 
Sundhedskonsekvensvurdering skal ifølge beslutningen i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet ikke være et obligatorisk tiltag. Derfor vil implementeringen af tiltaget foregå på et antal pilotområder i Herning Kommune. Pilotområderne er Handicap og Psykiatri, Sundhed og Ældre og Børn og Unge som betjener henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget, Forebyggelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.
 
En ubureaukratisk fremgangsmåde for screening af politiske sager og selve sundhedskonsekvensvurderingen udvikles i samarbejde med de pågældende områder, så det bliver meningsfuldt for området. 

Der nedsættes én styregruppe på tværs af førnævnte forvaltningsområder. Endvidere nedsættes arbejdsgrupper på hvert af de enkelte forvaltningsområder. Arbejdsgrupperne skal indgå i en løbende proces, hvor der arbejdes hen imod at finde frem til en fælles letanvendelig og ubureaukratisk ”Herning-model” for implementering af sundhedskonsekvensvurdering, så det passer ind i arbejdsgangen med politiske sagsfremstillinger på de enkelte forvaltningsområder i Herning Kommune.

 

I november og december 2012 etableres og afholdes de første møder i styregruppen og arbejdsgrupperne. I januar og februar 2013 uddannes de relevante medarbejdere i at udføre sundhedskonsekvensvurdering. I marts 2013 forventes det, at de første dagsordenspunkter, fra de deltagende forvaltningsområder, har indarbejdet sundhedskonsekvensvurdering i sagsfremstillingen.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-7-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Orientering om proces for arbejdet med forebyggelsespakker fra Sundhedsstyrelsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet de første 5 ud af 11 vejledninger (forebyggelsespakker) med anbefalinger til kommunerne om arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. Disse anbefalinger giver for første gang kommunerne reelle og validerede vejledninger til det kommunale sundhedsfremmearbejde.  

 

Der orienteres om, hvordan administrationen arbejder med anbefalingerne.

Sagsfremstilling

De fem forebyggelsespakker omfatter alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, seksuel sundhed og tobak. De øvrige forebyggelsespakker (hygiejne, indeklima på skoler, mad og måltider, overvægt, solbeskyttelse, stoffer) vil udkomme i løbet af efteråret 2012 og foråret 2013.

 

Forebyggelsespakkerne indeholder anbefalinger opdelt på grundniveau og udviklingsniveau. Indsatser på grundniveau er relativt veldokumenterede, og der er normalt betydelige kommunale erfaringer og kompetencer på indsatsområdet, som oftest kan løftes i regi af eksisterende kommunale rammer. Omvendt vil viden om indsatser på udviklingsniveau være svagere, ligesom kommunen vil have færre erfaringer på området. Der vil typisk være brug for udvikling af kompetencer, proaktiv rekruttering, opsøgende arbejde og indgåelse af nye partnerskaber for at løfte forebyggelsespakkernes udviklingsniveau. 


Da forebyggelsespakkerne er anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, er det vigtigt, at det kommunale sundhedsfremmearbejde tager udgangspunkt i disse. Der forgår allerede meget sundhedsfremme og forebyggelse i Herning Kommune, og en oversigt over dette har længe været efterspurgt og er nødvendig for, at der kan arbejdes med forebyggelsespakkerne. Desværre har tidligere forsøg på en afdækning ikke vist sig succesfulde.  

 

Administrationen vil udarbejde en metode til at monitorere, hvor langt vi er kommet i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og en metode til at arbejde på tværs i kommunen om forebyggelse med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne. Der skal skabes synergi og synlighed om forebyggelsesområdet samt sikres optimal kommunikation til politikere, borgere og medarbejdere.

 

Der afvikles en workshop med medarbejdere fra alle forvaltninger, hvor indholdet i forebyggelsespakkerne bearbejdes og konkretiseres, så det bliver anvendeligt for medarbejderne. Anbefalingerne i forebyggelsespakkerne analyseres og gennemgås efterfulgt af dialog om, hvor Herning Kommune er i forhold til implementeringen af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne på de forskellige områder. De indsatser Herning Kommune allerede gør, men som ikke indgår i forebyggelsespakkerne, skal ligeledes drøftes med henblik på fortsat relevans.

 

Workshoppen gentages årligt over en 4-årig periode 2013-2015, således at Herning Kommune har forudsætninger for at vurdere, hvor langt vi er i forhold til at nå målene i forebyggelsespakkerne, samt beskrive de forebyggelsesindsatser der yderligere skal arbejdes med i Herning Kommune. Flere af anbefalingerne er baseret på opmærksomhed om og ændring af rammer, hvilket tager tid at udvikle, hvorfor arbejdet løber over flere år. Samtidig er det vigtigt at der opbygges et ejerskab til anbefalingerne. Chefnetværket inddrages for at sikre ejerskab og forankring på både chef- og medarbejderniveau.

 

De politiske prioriteringer, der måtte blive nødvendige som en konsekvens af arbejdet, vil blive bragt op løbende for det politiske niveau. 

 

I januar 2013 forventes der afholdt en workshop om de fem forebyggelsespakker, Sundhedsstyrelsen allerede har udsendt. Resultatet af dette arbejde kan forelægges forebyggelsesudvalget i marts 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at resultatet af arbejdet/workshoppene forelægges udvalget til drøftelse

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-P27-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Status på Sundhedsaftalen 2011-2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland har udarbejdet en status på, hvor langt man i kommunerne, praksis og regionen er kommet med sundhedsaftalen 2011-2014.

 

I statusrapporten følges op på de politisk udpegede målsætninger på de enkelte områder.

 

Generelt er der igangsat mange tiltag for at leve op til Sundhedsaftalens intentioner og målsætninger og det vurderes, at man er godt på vej.  

 

Udvalget forelægges hermed en orientering.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen 2011-2014 består af aftaler på 9 områder.

 • indlæggelse og udskrivning (lovbestemt)

 • børn, unge og gravide

 • træningsområdet (lovbestemt)

 • behandlingsredskaber og hjælpemidler (lovbestemt)

 • sundhedsfremme og forebyggelse, herunder patientrettet forebyggelse (lovbestemt)

 • indsats for mennesker med psykisk sygdom (lovbestemt)

 • utilsigtede hændelser (lovbestemt)

 • opgaveoverdragelse

 • økonomi og opfølgning

 

Der er kommet yderligere aftaler inden for hjerneskadeområdet, demens, palliativ indsats, traumatiserede flygtninge, familieambulatorium og elektronisk kommunikation. Der er ikke lavet status på disse.

 

Der er opstillet en række målsætninger inden for hvert område. Det vil ikke være muligt og heller ikke formålstjenligt at måle på alle indikatorerne, idet der for flere af indikatorerne først er planlagt opfølgning i 2013. Statusrapporten er holdt primært på regionsplan - på enkelte områder er der kommenteret på kommuneniveau.

 

Statusrapportens overordnede konklusioner:

 • der er mange tiltag i gang under de forskellige områder med henblik på at skabe sammenhængende patientforløb af høj kvalitet.

 • der er på regionalt plan sket et fald i antallet af genindlæggelser, hvilket også er gældende for Herning Kommune specifikt. Grundet en ændret registreringspraksis på Hospitalsenheden Vest skal faldet i Herning Kommune på 464 fornyede kontakter fra 2010 til 2011 dog tages med forbehold.

 • inddragelse af og information til patienter og pårørende er tilfredsstillende - dog er der et forbedringspotentiale i forhold til den skriftlige information.

 • antallet af dage, hvor færdigbehandlede patienter ligger på sygehuset, er faldende. Herning Kommune har stort set ikke færdigbehandlede patienter liggende på sygehuset.

 • der er et stort forbedringspotentiale i forhold til afregning af færdigbehandlede patienter. Der er en del fejl i afregningerne.

 • der er et godt og tæt samarbejde mellem hospitaler, kommuner og almen praksis på svangreområdet

 • Region Midtjylland har flere specialiserede genoptræningsplaner end landsgennemsnittet samtidig med at der er færre almindelige genoptræningsplaner i Region Midtjylland end i landsgennemsnittet. Herning Kommune ligger under gennemsnittet for Region Midtjylland for begge typer genoptræningsplaner, når der ses på antallet af planer pr. 1.000 borgere.

 • konceptet "den gode genoptræningsplan" er ved at blive implementeret i regi af klyngestyregrupperne.

 • i efteråret 2012 udsendes et inspirationskatalog med ideer med henblik på at sikre den gode udskrivelse med hjælpemidler.

 • i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse er der fortsat behov for fokus på overgange - specielt i forhold til forløbsprogrammerne.

 • på psykiatriområdet for børn og unge kan henvisninger til Børne- og ungdomspsykiatriske tilbud og/eller kommunale tilbud forbedres.

 • på hjerneskadeområdet er der et forbedringspotentiale i forhold til kommunernes ønske om at modtage den tværfaglige status så tidligt som muligt

 

Den næste statusrapport udkommer i 2. kvartal 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager statusrapporten for Sundhedsaftalen 2011-2014 til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-4-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Forebyggelsesudvalgets mødekalender for 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for 2013. Møderne afholdes mandage fra kl. 13.00.

Sagsfremstilling

I mødeplanen er der som i 2012 lagt op til afholdelse af 7 møder i 2013:

 • 21. januar kl. 8.30

 • 11. marts kl. 14.00

 • 29. april kl. 8.30

 • 10. juni 14.00

 • 12. august kl. 14.00

 • 21. oktober kl. 8.30

 • 2. december kl. 14.00

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslaget til mødeplan for 2013 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således at møderne den 11/3, 10/6, 12/8 og 2/12 afholdes med mødestart kl. 13.00. Møderne fastlægges således, at formiddagsmøderne afvikles i tidsrummet kl. 8.30 - 11.30 og eftermiddagsmøderne i tidsrummet kl. 13.00 - 16.00.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen bemærkninger.