Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 31. august 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-A00-17-19 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

FNs 17 Verdensmål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen præsenterer et oplæg om, hvordan Forebyggelsesudvalgets indsatser passer ind i forhold til de verdensmål, som udvalget prioriterede på udvalgsmøde 9. marts 2020. Herudover skal udvalget tage stilling til, hvordan der skal følges op på de prioriterede mål.

Sagsfremstilling

Budgetforlig 2020 fastslår, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende og minimum hvert kvartal skal arbejde med bæredygtighed og FNs Verdensmål.


Forebyggelsesudvalgets første drøftelse fandt sted på udvalgsmødet 9. marts 2020, hvor udvalget besluttede at fokusere på mål nr. 3 Sundhed og trivsel og mål nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund. Derudover blev det besluttet, at administrationen på udvalgets næste møde holder et oplæg om, hvordan udvalgets indsatser passer ind i forhold til de to verdensmål. Endelig blev det besluttet, at der skal følges op på de to mål på udvalgsmødet 31. august 2020.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget beslutter, hvordan der skal følges op på de prioriterede verdensmål.

Beslutning

Det videre arbejde med FN's verdensmål vil følge af den nye forebyggelseshandleplan.


Opfølgningen på FN's verdensmål vil desuden kunne indarbejdes i en fremtidig ansøgning til Landbyggefonden om en fornyelse af helhedsplanen for den boligsociale indsats i samarbejde med boligorganisationerne.

 

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-20 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Ny fokuseret forebyggelseshandleplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: Ellen Aavad Holm

Sagsresume

På mødet i Forebyggelsesudvalget den 25. maj 2020 anmodedes administrationen om at udarbejde et forslag til en ny fokuseret forebyggelseshandleplan inden for Forebyggelsesudvalgets fokusområder. Helt overordnet er der fokus på social ulighed i sundhed og herunder temaerne; rygning, overvægt og mental sundhed.


I det følgende præsenteres en vifte af mulige indsatser inden for udvalgets fokusområder. Forebyggelsesudvalget anmodes om at udpege en retning for, hvilke indsatser der skal indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af en ny fokuseret forebyggelseshandleplan.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en skitse, som indeholder en vifte af forslag til en ny fokuseret forebyggelseshandleplan.


Forslagene tager afsæt i Herning Kommunes Sundhedspolitik, KL´s pejlemærker for fremtidens forebyggelse, FN´s verdensmål om sundhed og trivsel og bæredygtige byer og lokalsamfund samt Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakker, der indeholder den nyeste viden og best practice vedrørende indsatser målrettet rygning, overvægt og mental sundhed.


Inden for hvert fokusområde er der dels forslag, hvor målet er at skabe sunde rammer og at bedre folkesundheden og dels forslag, som omhandler tilbud målrettet den enkelte eller grupper af borgere.


Alle forslag er nærmere beskrevet og begrundet i skitsen til ny fokuseret forebyggelseshandleplan, der er vedhæftet som bilag.


Social ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed handler om, at der generelt er forskel i sundhed og risiko for sygdom mellem grupper i samfundet som følge af social position målt ved for eksempel uddannelse, indkomst, beskæftigelsesforhold og etnicitet.


I Herning Kommunes sundhedspolitik er der fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og at fremme sundhed og trivsel blandt sårbare og udsatte borgere i alle aldersgrupper. Visionen er, at alle borgere har lige adgang til og mulighed for sundhed og trivsel.


Rygning, overvægt og mental sundhed er tre væsentlige faktorer i forhold til social ulighed i sundhed. Forekomsten af dagligrygere, svær overvægt og dårlig mental sundhed er langt højere blandt borgere med kort uddannelse og de, der er uden for arbejdsmarkedet (arbejdsløse, kontanthjælps- eller sygedagpenge modtagere mv. og førtidspensionister). Ligeledes er forekomsten større, blandt borgere der bor alene og borgere, der bor i lejebolig.


Den sociale ulighed i sundhed ses også blandt børn og unge. Således er forekomsten af overvægt og dårlig mental sundhed størst blandt børn, der vokser op i dårligt stillede familier med adgang til få ressourcer.


Rygning


1. Flere røgfrie arbejdspladser i Herning Kommune


Forslag: At understøtte private virksomheder i Herning Kommune til at indføre røgfri arbejdsdag.


Indsatsen kan eventuelt iværksættes i partnerskab med Erhvervsrådet, patientforeninger fx Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse samt de faglige organisationer fx 3F, FOA og Dansk Metal.


2. Røgfrie udearealer, by- og lokalsamfund


Forslag: At der indføres røgfrie udearealer samt by- og lokalsamfund hvor børn, unge, voksne og ældre kan færdes uden at blive udsat for passiv rygning.


Indsatsen kan eventuelt iværksættes i partnerskaber med Erhvervsrådet, Landsbykontaktudvalget, Citykontaktudvalget og Cityforeningen.


3. Røgfrit fritidsliv

Røgfrit fritidsliv handler om at støtte foreninger, haller, idræt- og kulturinstitutioner i Herning Kommune i at opnå røgfrihed.


Forslag: At der igangsættes en indsats med fokus på at indføre et røgfrit fritidsliv i Herning Kommune.


Indsatsen skal i givet fald iværksættes i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget.


4. Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser


Forslag: At der igangsættes en indsats, som understøtter ungdomsuddannelserne i Herning Kommune i at indføre røgfri skoletid.


5. Fokus på systematisk henvisning af borgere til rygestop

Der er gode erfaringer med at bruge VBA-metoden (Very Brief Advice) som en simpel henvisningsmetode til kommunens rygestop tilbud.


Forslag: At der i et partnerskab med de praktiserende læger, kommunale afdelinger og hospitalsafdelinger iværksættes en indsats med fokus på at udbrede og implementere VBA-metoden.


6. Online rygestopforløb


Forslag: At der udvikles og igangsættes online rygestopforløb.


7. Snusfri forløb


Forslag: At der udvikles og iværksættes forløb med fokus på at stoppe med at bruge snus.


8. Kombineret rygestop og livsstilsforløb


Forslag: At der udvikles og iværksættes et kombineret rygestop og livsstilsforløb, med fokus på at bevare vægten under og efter et rygestop.


Overvægt


9. Fysisk aktivitet i folkeskolen


Forslag: At der i partnerskab med projekt ”Bevæg dig for livet” og i samarbejde med foreninger og folkeskoler udvikles og igangsættes metoder til at forebygge overvægt blandt skolebørn.


Indsatsen skal i givet fald iværksættes i samarbejde med Børne- og Familieudvalget.


10. Mad og måltider på dagtilbudsområdet


Forslag: At der igangsættes en indsats med fokus på bæredygtige måltider i dagtilbud.


Indsatsen skal i givet fald iværksættes i samarbejde med Børne- og Familieudvalget.


11. Mad og måltider i folkeskolen


Forslag: At der igangsættes en indsats med fokus på bæredygtige måltider i folkeskoler.


Indsatsen skal i givet fald iværksættes i samarbejde med Børne- og Familieudvalget.


12. Gratis morgenmåltid til elever på udvalgte skoler


Forslag: At der i samarbejde med udvalgte skoler igangsættes et tilbud om gratis morgenmåltid til alle elever på skolen.


Indsatsen skal i givet fald iværksættes i samarbejde med Børne- og Familieudvalget.


13. Etablering af madfællesskaber for unge


Forslag: At der etableres madfællesskaber for unge i partnerskab med fx foreninger, lokalsamfund og frivillige organisationer.


14. Vægtstoptilbud målrettet mænd


Forslag: At der igangsættes et udviklingsarbejde med fokus på mænd og overvægt. Herunder blandt andet rekrutteringsstrategier samt udvikling og afprøvning af forløb målrettet mænd.


Udviklingsarbejdet kan eventuelt iværksættes i partnerskab med faglige organisationer (fx 3F og Dansk Metal) og Forum for Mænds Sundhed med videre.


15. Tilbud målrettet borgere på overførselsindkomst


Forslag: At der sættes fokus på at forebygge overvægt og eventuelt et vægtstop blandt borgere med tilknytning til Social og Beskæftigelse.


Indsatsen skal i givet fald iværksættes i samarbejde med Beskæftigelsesudvalget.


16. Tilbud målrettet borgere med anden etnisk baggrund end dansk


Forslag: At der sættes fokus på mad og måltider, fysisk aktivitet og overvægt blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk.


Indsatsen kan eventuelt iværksættes i partnerskab med fx den boligsociale helhedsplan ”Plads Til Forskel” og Bydelsmødrene.


17. Tilbud om rygestop- og vægtstopforløb målrettet sårbare og udsatte borgere


Forslag: At der sættes et øget fokus på rygestop- og vægtstoptilbud målrettet sårbare og udsatte grupper.


Indsatsen kan eventuelt iværksættes i partnerskab med forskellige frivillige sociale organisationer, den boligsocial helhedsplan ”Plads Til Forskel” samt bo- og aktivitetstilbud.


18. Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sunde måltider og bevægelse i hverdagen

Regionen har i 2016 nedlagt det regionale tilbud til børn og unge med overvægt. Der er således et behov, som i dag ikke bliver tildogeset.


Forslag: At der i samarbejde med sundhedsplejen udvikles og udbydes en overvægtsindsats målrettet hele familien.


Indsatsen skal i givet fald iværksættes i samarbejde med Børne- og Familieudvalget.


Mental sundhed

Mental sundhed er ofte integreret i kerneopgaven i kommunale institutioner og tilbud. Alle ovenstående forslag vil med den rette tilgang tilføre øget mental sundhed.


19. Forebyggende alkoholindsats blandt unge

Danske unge drikker tidligere, mere og hyppigere end unge i andre europæiske lande. Et stort indtag af alkohol blandt unge øger risikoen for uønsket og usikker sex, vold, ulykker og introduktion til stoffer.


Forslag: At der i igangsættes en indsats med fokus på sund alkoholadfærd blandt unge.


Indsatsen skal i givet fald iværksættes i samarbejde med Ungdomsuddannelserne.


20. Tilbud om fysisk aktivitet i naturen


Forslag: At der igangsættes en indsats med fokus på fysiske aktivitetstilbud i naturen til unge og voksne, der oplever depressionssymptomer.


Indsatsen kan eventuelt iværksættes i samarbejde med Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Psykiatrifonden.


21. Tilbud om psykologisk og diætetisk vejledning til overvægtige unge

Regionen har i 2016 nedlagt det regionale tilbud til børn og unge med overvægt. Der er således et behov, som i dag ikke bliver tildogeset.


Forslag: At der udvikles og udbydes et kombineret samtaleforløb med psykolog og diætist til unge overvægtige, hvor omdrejningspunktet er mistrivsel.


Indsatsen skal i givet fald iværksættes i samarbejde med Børne- og Familieudvalget.Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget drøfter, vælger og godkender forslag til indsatser, der indarbejdes i en ny forebyggelseshandleplan.

Beslutning

Udvalget ønsker at arbejde videre med følgende forebyggende indsatser:

Rygning

Flere røgfrie private arbejdspladser i Herning Kommune (1) og røgfri skoletid på ungdomsuddannelser (4) i sammenhæng med en indsats for borgere, der ønsker at blive fri for at bruge snus (7).


Overvægt

Etablering af tilbud målrettet borgere på overførselsindkomst (15), tilbud om livsstilsændring målrettet borgere med anden etnisk baggrund end dansk (16), tilbud om rygestop- og vægtstopforløb målrettet sårbare og udsatte borgere (17), samt etablering af familieorienteret tilbud med fokus på sunde måltider og bevægelse i hverdagen (18).


Mental sundhed

Igangsættelse af forebyggende alkoholindsats blandt unge (19) og etaberling af tilbud om psykologisk og diætetisk vejledning til overvægtige unge (21), dog med fokus på at lav vægt også kan kræve en sundhedsindsats.


På næste udvalgsmøde ønskes en orientering om udsatte borgeres mulighed for uafhængig og frivillig økonomisk rådgivning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Ansøgning fra Kirkens Korshær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kirkens Korshær har rettet henvendelse til Herning Kommune i forbindelse med et ønske om at kunne gå i drift med deres angsthåndteringsprogram for familier. Kirkens Korshær er en privat hjælpeorganisation der med udgangspunkt i folkekirkelige værdier udfører socialt arbejde i Danmark. Kirkens Korshær søger om at få 156.000 kr. til at kunne fortsætte deres drift af angsthånteringsprogrammet.

Sagsfremstilling

Kirkens Korshær har siden 2018 drevet et angsthåndteringsprogram inspireret af det evidensbaserede program "Cool Kids". Programmet er et tilbud til familier, hvor et eller flere børn i familien lider af angst eller har angstsymptomer. Angsthånteringsprogrammet gennemføres af to pædagoger og en frivillig. Grunden til at Kirkens Korshær ikke kalder det "Cool Kids" er at det oprindeligt er en indsats der skal drives af psykologer. Kirkens Korshær har valgt pædagoger til at gennemføre. Derudover er der i "Cool Kids" tvungen supervision ved en programspecialist. Bortset fra dette er lighederne store, da de kører over den samme programmanual.


Herning Kommunes pædagogisk psykologisk rådgivning under Børn- og Unge har selv afprøvet det oprindelige "Cool kids", men har istedet valgt at tilbyde familier hvor et eller flere børn har angst eller angstsymptomer "Cool parents" som er en sammenlignelig indsats. Fokus er her dog i højere grad på forældrene. Familier der oplever at et eller flere børn i familien har angst eller angstsymptomer bliver i kommunalt regi på Børne og familieområdet enten tilbudt:

 • "Cool parents"- et samtaleforløb med psykologer i grupper med op til seks familier
 • Forebyggende psykologindsats hvis angstsymptomerne viser sig som skolevægring - Indsatsen kaldes "En god start - tæt på"
 • Praktisk, pædagogisk elle anden støtte i hjemmet til at håndtere situationen
 • Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
 • Fast kontaktperson for hele familien


Sundhedsplejen tilbyder sundhedssamtaler i 0.,4., 7., og 9. klasse. I sundhedssamtalen indgår tidlig opsporing af begyndende angst samt råd og vejledning til håndtering af begyndende angst.


Til videreførelse af angsthåndteringsprogrammet for 24 familier ansøger Kirkens Korshær Forebyggelsesudvalget om 156.000 kr. over en toårig periode.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes, da der er tale om drift af et allerede etableret tilbud.

Beslutning

Udvalget imødekommer ansøgningen for en to-årig periode. Sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-Ø34-1-18 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Afsluttende evaluering af projekt PLADS TIL SUNDHED - fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I 2017 modtog Herning Kommune 939.000 kr. fra Sundhedsstyrelsens puljemidler til projekt ”Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder”. I praksis og i daglig drift er projektet omdøbt til PLADS TIL SUNDHED.


I det følgende gives et kort resume af den afsluttende evaluering og afrapportering til Sundhedsstyrensen, som er udarbejdet i Staben for Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

Projekt PLADS TIL SUNDHED er gennemført i perioden 1. januar 2018 til 31. marts 2020.


Baggrund og formål med projektet

Med dette projekt ønskede Herning Kommune at videreudvikle og styrke kommunens forebyggelses- og sundhedstilbud til sårbare og udsatte borgere, som har eller er i risiko for at udvikle kronisk sygdom.


Målet var at tilbyde en fremskudt sundhedsindsats, hvor den afklarende samtale og de forebyggende- og sundhedsfremmende tiltag tænkes sammen med det boligsociale arbejde. I dette projekt er der fokus på følgende to udvalgte boligområder: Holtbjerg, som har knap 1.700 beboere og Lyngbyen i Gullestrup, som har godt 900 beboere.


En sundhedsprofil for boligområdet Holtbjerg gennemført i 2017 viste, at andelen af borgere med kronisk sygdom og multisygdomme var langt højere sammenholdt med borgere bosat i resten af Herning Kommune. Ligeledes var andelen af borgere med dårligt selvvurderet helbred, dårlig trivsel og livskvalitet, stress, ensomhed, svær overvægt samt en risikofyldt adfærd i forhold til rygning og fysisk aktivitet/inaktivitet væsentlig højere sammenholdt med borgere bosat i henholdsvis Herning Kommune og Region Midtjylland.


Der er således tale om udsatte og sårbare borgere bosat i afgrænsede boligområder, og borgere som kun i ringe omfang gjorde brug af kommunens eksisterende tilbud om afklarende samtaler og sundhedstilbud.


Projektets overordnede mål var at fremme sundheden for udsatte borgere, som har eller er i risiko for at udvikle kronisk sygdom.


Aktiviteter og indsatser

I projektperioden er der gennemført en række aktiviteter inden for følgende tre fokusområder:


 1. Aktiviteter med fokus på at opbygge samarbejdsrelationer til de øvrige aktører i de to boligområder.


 1. Aktiviteter med fokus på synlighed, tilgængelighed og relationsdannelse til beboerne og samarbejdspartnerne i de to boligområder. Herunder blandt andet:
 • Etablering af fast træffetid en gang ugentlig i begge boligområder
 • Deltagelse i arrangementer fx Bydelsmødrenes KvindeKlub, familieaftener i regi af den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel og de årlige sommerfester
 • Opsøgende arbejde i fællesvaskeriet på Holtbjerg
 • Opsøgende og proaktiv rekruttering via ”dør til dør” metoden
 • Møder med medarbejdere, frivillige og brugere af Kirkens Korshærs varmestue Lyngblomsten


 1. Aktiviteter med fokus på at fremme sundhed og trivsel og øge borgernes mestringsevne i forhold til egen sundhed og trivsel. Herunder blandt andet:
 • Kontakt/samtaler med i alt 128 beboere, hvoraf 78 var bosat på Holtbjerg og 50 var bosat i Lyngbyen.
 • Af de 128 beboere har 34 beboere fået en afklarende samtale med udgangspunkt i beboerens hverdagsliv og helbredssituation. De afklarende samtaler var med beboere, som havde en eller flere kroniske sygdomme - primært KOL, type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme, forskellige smerteproblematikker eller et ønske om et rygestop. Andre blev hjulpet videre til fx kommunens vægstoprådgivere, forebyggende hjemmebesøg, træning m.m. For langt de fleste gælder, at de udover fysiske sygdomme, havde en eller flere psykiske sygdomme og/eller misbrugsproblematikker.
 • De resterende kontakter/informationer havde karakter af information om kommunens sundhedstilbud og PLADS TIL SUNDHED, relationsdannelse samt afklaring af konkrete spørgsmål, som beboerne bragte på banen i forhold egen sygdom, medicin, mad. sundhed, motion m.m.
 • Afholdelse af helbredstjek i Byens Hus i Lyngbyen og i Kulturama på Holtbjerg. På de forskellige stande var der mulighed for måling af blodtryk og spørgsmål til test af risiko for type 2-diabetes, test af lungefunktion, måling af vægt og BMI, kuliltemåling og en snak om rygestop samt en vejledning i øvelser med elastik ved smerteproblematikker i bevægeapparatet.
 • Diabetes-kursus i Kirkens Korshærs varmestue Lyngblomsten. Syv personer med type 2-diabetes tilmeldte sig kurset, derudover deltog en praktikant og medarbejdere fra Lyngblomsten. Af de syv, der tilmeldte sig kurset, gennemførte fem personer. Flere af deltagerne havde brug for opfølgende samtaler om fx trivsel, manglende overskud og søvnproblemer.
 • Rygestopkursus i Byens Hus i Lyngbyen med i alt 13 deltagere. Af de 13 gennemførte ni deltagere forløbet. Ved kursets afslutning var fem røgfrie, og de resterende havde alle reduceret deres forbrug.
  I alt syv beboere har deltaget i et individuelt rygestopforløb, som blev afviklet i beboerens hjem eller beboerhuset i lokalområdet.
 • Etablering af gå-gruppe på Holtbjerg.


Opsamling og evaluering

Erfaringerne fra projektet viser, at det kræver tid og vedholdenhed at opbygge tillidsfulde relationer til beboerne. I denne sammenhæng er det vigtigt med et tæt samarbejde med de øvrige aktører i området og et gensidigt kendskab til hinandens fagligheder og kompetencer.


Fast træffetid i de to boligområder havde ikke den ønskede effekt i forhold til antal henvendelser fra beboerne. Derimod har den opsøgende og proaktive tilgang været effektfuld i forhold til, at få beboerne i tale. I alt har der været kontakt til 128 beboere, hvilket vurderes at være højt set i forhold til målgruppen.


I projektet er der således gode erfaringer med at afvikle sundhedstilbud i lokalområdet. Tilgængelighed har stor betydning for, hvorvidt beboere deltager i et tilbud. I projektet er der arbejdet med tilgængelighed i forhold til følgende parametre:

 • At information om tilbud er tilgængelig og forståelig
 • At det er nemt at tilmelde sig et tilbud
 • At det er nemt at deltage – ikke kræver megen transport/giver logistiske eller økonomiske udfordringer
 • At indhold i indsatsen er tilgængelig og forståelig for beboerne


Blandt medarbejdere og samarbejdspartnere er der enighed om, at sommerfester/byfester, Bydelsmødrenes KvindeKlub og familieaftener i regi af den boligsocial helhedsplan Plads Til Forskel er vigtige platforme i bestræbelserne på, at synliggøre kommunens sundhedsfremme- og forebyggende tilbud.
I særdeleshed i forhold til kvinder og beboere med anden etnisk baggrund end dansk.


Anvendelse af projektets erfaringer og resultater fremadrettet

I projektet er der opbygget et netværk og etableret samarbejdsrelationer til forskellige aktører i de to boligområder. Dette samarbejde ønskes videreført også i forhold til andre boligområder i Herning Kommune og generelt i forhold til sårbare og udsatte borgere.


Medarbejderne i PLADS TIL SUNDHED vil ikke fremover have fast træffetid i de to boligområder. Det opsøgende og brobyggende arbejde lægges ud til samarbejdspartnerne i boligområderne, hvorfor der afholdes jævnlige møder for en opdatering på sidste nyt hos de forskellige parter.


Med det formål at synliggøre kommunens sundhedsfremme- og forebyggende tilbud er der planer om deltagelse i sommerfest/byfest, Bydelsmødrenes KvindeKlub og familieaftener m.m. i efteråret 2020.


I regi af "Bevæg dig for Livet" arbejdes der på at fastholde de, der deltog i gå-gruppen under et nyt initiativ, der hedder "Gang i Holtbjerg".


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Der er stor tilfreds med den ydede indsats.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Udvalget blev orienteret om status for samarbejdet med Elderlearn om match mellem sprogstuderende og ældre.


Udvalget ønsker fokus på en styrket indsats for rekruttering af frivillige.