Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 31. marts 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Rikke Gormsen  

Dialog mellem Forebyggelsesudvalget og øvrige fagudvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget ønsker at mødes med andre fagudvalg i løbet af 2014. Der forelægges en plan for indhold og formål samt tidsplan for disse møder.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget forelægges forslag til en plan for dialog med Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Jf. styrelsesvedtægten for Herning Kommune har Forebyggelsesudvalget ansvar for den tværgående udvikling og planlægning på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Udvalget har til ansvar ”at skabe helhed på tværs i den kommunale forebyggelses- og folkesundhedsmæssige indsats. Udvalget skal tematisere, udvikle og videregive initiativer til forebyggelse på sundhedsområdet til de øvrige stående udvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, tilsammen fagudvalgene. Udvalget kan fremsætte forslag til sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer på tværs af og inden for samtlige fagudvalgsområder over for de respektive fagudvalg”.

 

På grund af Forebyggelsesudvalgets tværgående karakter er et samarbejde mellem Forebyggelsesudvalget og de øvrige fagudvalg nødvendigt. Udvalgets midler går primært til igangsættelse af projekter for at afprøve forskellige indsatser. Efter afprøvning af indsatser vil finansieringen til en eventuel implementering efter projektperioden skulle ske i det relevante fagudvalg. En dialog med de øvrige fagudvalg er derfor helt nødvendig for at sikre ejerskab til og eventuel senere drift af igangsatte projekter.

 

Byrådet introduceres den 6. maj 2014 for sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet i Herning Kommune. Området ligger inden for Forebyggelsesudvalgets opgaveportefølje, og mødet vil blive benyttet til at præsentere Forebyggelsesudvalgets funktionsvilkår. Desuden præsenteres Byrådet for sundhedsprofilen, "Hvordan har du det? 2013", som offentliggøres i marts 2014. Sundhedsprofilen for Herning Kommune bruges som udgangspunkt for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse, idet de konkrete udfordringer på sundhedsområdet for Herning Kommune fremgår heraf.

 

Arbejdet med de påviste udfordringer centreres i Herning Kommune omkring Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der angiver evidensbaserede anbefalinger til kommunernes indsats på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. De nye nationale mål for danskernes sundhed bruges som sigtelinjer for indsatserne. Også Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og de nationale mål for danskernes sundhed præsenteres den 6. maj 2014 for Byrådet.

Det foreslås, at Forebyggelsesudvalget besøger Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget i perioden juni til september 2014. De øvrige fagudvalg kan besøges senere. Formålet med møderne er en præsentation af Forebyggelsesudvalget og dets opgaveportefølje. Forebyggelsesudvalget ønsker at diskutere fælles udfordringer, som de ses i ”Hvordan har du det? 2013”, og hvordan udvalget kan samarbejde med det pågældende fagudvalg om at løse disse udfordringer. Dialogen skal lede frem til, at fagudvalgene i fællesskab skaber en ny forebyggelseshandleplan, der indfases i takt med, at projekterne i den tidligere forebyggelseshandleplan udfases.

Den foreslåede tidsplan ser ud som følger:
 
31. marts: Forebyggelsesudvalget forelægges sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2013" for Herning Kommune og behandler forslag til proces og indhold
 
6. maj: Byrådet orienteres om sundhedsprofilen, ”Hvordan har du det?” samt om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og regeringens nationale mål for danskernes sundhed
 
4. juni: Forebyggelsesudvalget mødes med Børne- og Familieudvalget
 
18. juni: Forebyggelsesudvalget mødes med Social- og Sundhedsudvalget

20. august: Forebyggelsesudvalget mødes med Beskæftigelsesudvalget
 
8. september: Forebyggelsesudvalget mødes med Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
22. september: Forebyggelsesudvalget mødes med Kultur- og Fritidsudvalget
 
20. oktober: Opsamling fra møderne forelægges Forebyggelsesudvalget

Det foreslås, at oplæggene til fællesmøderne mellem Forebyggelsesudvalget og de nævnte fagudvalg udarbejdes sammen med direktøren for det besøgte udvalg, så oplægget bliver et fælles ansvar, hvorved der også sikres ejerskab.

 

Hvis Forebyggelsesudvalget ønsker det, kan der i 2015 arrangeres møder med Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at procesplanens indhold og tidsplan godkendes

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.09.12-P10-1-13 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Sundhedsprofilen for Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland har foretaget en undersøgelse af Herning Kommunes borgeres sundhed, sygelighed og trivsel. Region Midtjylland vil gennem et oplæg fortælle om de vigtigste fund i undersøgelsen og således tegne et billede af sundhedstilstanden i kommunen. Tidligere tilsvarende undersøgelser har været med til at pege på relevante sundhedstiltag og sundhedstilbud for Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen kaldes i år Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2013". Profilen bruges til at tegne et billede af den aktuelle sundhedstilstand i hele regionen samt til at beskrive forskelle på kommuneniveau. 2.500 tilfældigt udtrukne borgere fra Herning Kommune har modtaget et spørgeskema omkring sundhed, sygelighed og trivsel fra regionen.

 

Region Midtjyllands undersøgelse "Hvordan har du det? 2013" er en del af et nationalt samarbejde, hvor der udsendes spørgeskemaer i alle fem regioner samtidigt. "Hvordan har du det? 2013" er den tredje af sin slags i Region Midtjylland, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i borgernes sundhedstilstand fra 2006 til 2013.

 

Oplæggets indhold kan sammen med andre undersøgelser være med til at sætte retningen for forebyggelse og sundhedsfremme generelt i Herning Kommune. Det vil være muligt at stille opklarende og uddybende spørgsmål til regionen under oplægget.        

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at indholdet i oplægget indgår som baggrundsviden i fremtidige drøftelser på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budget 2015 - forslag til nye mål

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jane Sønderskov

Sagsresume

Forslag til fokusområder og årsmål for 2015 på Forebyggelsesudvalgets område foreligger til drøftelse.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har formuleret forslag til nye fokusområder og årsmål for 2015 på Forebyggelsesudvalgets område.  

 

Fortsættes på næste side...........

 

  [image]

[image]

Forslaget skal ses som første udkast til fokusområder og årsmål for 2015 til videre drøftelse i udvalget.


Endelige fokusområder/årsmål skal foreligge, når Forebyggelsesudvalget skal behandle det endelige budgetforslag for 2015 på Forebyggelsesudvalgets område. Det sker på mødet 26. maj 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at det skitserede forslag til fokusområder og årsmål for budget 2015 drøftes

 

at Forebyggelsesudvalget tager stilling til eventuelle ønsker om ændringer og yderligere fokusområder og årsmål frem mod fagudvalgsbehandlingen af budgetforslag 2015 26. maj 2014

Beslutning

Fokusområder og mål drøftedes. Det blev besluttet, at målet for 2015 er "ny forebyggelseshandleplan".

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budget 2015 - perspektivnotat på Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jane Sønderskov 

 

Sagsresume

Perspektivnotat for Serviceområde 19, Forebyggelse jfr. budgetproceduren for budget 2015 foreligger til Forebyggelsesudvalgets drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for budget 2015 skal fagudvalgene i forberedelsesfasen, der løber frem til første budgetkonference 7. og 8. april 2014, blandt andet arbejde med:

 • At afdække og udnytte de potentialer, der måtte være for effektivisering via enten digitalisering, administrativ forenkling eller innovativ udvikling af serviceområderne.

 • At afdække eventuelle væsentlige budgetproblemstillinger, der jfr. de økonomiske styringsprincipper skal til Byrådets prioritering. Det gælder såvel merindtægter/mindreudgifter som mindreindtægter/merudgifter.

 

Arbejdet dokumenteres ved at lave et såkaldt perspektivnotat for hvert serviceområde. Perspektivnotatet har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområdet og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi, nøgletal og effektiviseringsmuligheder. Perspektivnotaterne kommer til at indgå i det materiale, der udleveres til 1. budgetkonference 7. og 8. april 2014.


Administrationen har lavet et udkast til perspektivnotat på Serviceområde 19, Forebyggelse, som forelægges udvalget til drøftelse og godkendelse. Notatet er vedlagt som bilag.


Notatet vil løbende blive suppleret og kvalificeret frem mod 1. budgetkonference med eventuelle yderligere input fra regnskab 2013, forårsopfølgning 2014 m.v.

Forebyggelsesudvalgets behandling af perspektivnotatet ligger senere end afleveringsfristen af materiale til konferencemappen. Hvis der er ændringer i perspektivnotatet efter Forebyggelsesudvalgets behandling, bliver der udleveret rettelsesblade til deltagerne i konferencen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget drøfter og godkender udkast til perspektivnotat på Serviceområde 19, Forebyggelse

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Regnskab 2013 og overførsler 2014/2015 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2013 forelægges overordnede bemærkninger til regnskab 2013 samt overførselsønsker 2013 til 2014-2015 til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. regnskabsvejledningen for 2013 fremsendes overordnede regnskabsbemærkninger samt overførselsønsker (drift) til godkendelse i Forebyggelsesudvalget forud for indgåelse i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2013 og overførselssag, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. april 2014 og efterfølgende i Byrådet den 6. maj 2014.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet:

Samlet set udviser regnskabsresultatet for 2013 for Forebyggelsesudvalgets område et merforbrug på 17,046 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. nedenstående tabel:

[image]

Resultatet består af et merforbrug på 8.000 kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering. Projektet er lukket. Sundhedsfremme har et mindreforbrug på 1,540 mio. kr. som skyldes forskydninger i planlagte indsatser i forebyggelseshandleplanen samt et restbeløb på et projekt, som afventer godkendelse og efterfølgende tilbagebetaling af restbeløb. Fritidspas er placeret som rammestyring og har et mindreforbrug på 0,277 mio. kr., som skyldes forsinkelse i opstart af projektet og lærer-lockouten der forsinkede projektet yderligere. Aktivitetsbestemt medfinansiering har et merforbrug på 18,855 mio. kr.

 

Afvigelsen i forhold til det oprindeligt vedtagne budget er et merforbrug på 19,237 mio. kr. Heraf vedrører 18,855 mio. kr. den aktivitetsbestemte medfinansiering, som er udenfor rammestyring. Området indgår ikke i opgørelsen af kommunens servicedriftsudgifter og er derfor uinteressant i relation til sanktionslovgivningen.

 

Der har i løbet af 2013 været tillægsbevillinger og omplaceringer for i alt 2,151 mio. kr. jfr. tabellen ovenfor, som vedrører DUT-midler tilført den aktivitetsbestemte medfinansiering.

 

Overførslerne fra 2012 udgjorde i alt 2,638 mio. kr. som dækker over forskydninger vedrørende projekter med ekstern finansiering på 0,305 mio. kr., forskydninger vedrørende Forebyggelseshandleplanen under Sundhedsfremme og Forebyggelse på 2,333 mio. kr.

 

Overførsler fra 2013 til 2014/2015:

Der foreligger samlet set overførselsønsker fra 2013 til 2014/2015 for 1,811 mio. kr., som fordeler sig jfr. tabellen nedenfor:

[image]

Overførslerne vedrørende projekter og selvforvaltningsaftaler er saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne, men da projektet er afsluttet i 2013 ønskes saldoen ikke overført, men forbruget fratrækkes saldooverførslen med selvforvaltningsaftale.

 

Beløbet på 1,534 mio. kr. under selvforvaltningsaftaler vedrører godkendte initiativer i forbindelse med forebyggelseshandleplanen. Beløbet 0,277 mio. kr. på rammestyring vedrører godkendt initiativ vedrørende fritidspas og ønskes overført til 2015 til forlængelse af projektet.

 

Merforbruget vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering overføres jfr. styringsprincipperne ikke, da området er udenfor rammestyring.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2013 tages til efterretning.
at overførselsønskerne på i alt 1,811 mio. kr. godkendes med overførsel af 1,534 mio. kr. til 2014 og 0,277 mio. kr. til 2015.
at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. april 2014 og i Byrådet den 6. maj 2014.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-1-14 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Status på projekter i forebyggelseshandleplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 X
 
 X
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget i Herning Kommune har i 2012 og 2013 igangsat er række projekter. De fleste projekter ophører med udgangen af 2014, og der skal derfor tages stilling til, hvad der skal ske med projekterne fremadrettet. I det følgende fremgås status på projekterne.   

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget i Herning Kommune har igangsat en række projekter på sundhedsområdet. Projekterne er igangsat på baggrund af forebyggelseshandleplanen, vedtaget den 30. april 2012. Projekter til at fremme børns bevægelse er vedtaget den 3. december 2012 som en del af forebyggelseshandleplanen, og enkelte projekter er efterfølgende vedtaget på baggrund af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

 

I det følgende gennemgås en foreløbig status for projekterne.

 

1. Børn og bevægelse

Indsatserne er følgende:

- DGI karavanen

- Ruter i lokalområdet

- Cykelkurser

- El-ladcykler i dagplejen

- Legepatruljer

- Bevægelsescertificering af SFO´er

 

De ovenstående projekter er generelt blevet godt modtaget. Medarbejdere, der arbejder med projekterne, fortæller, at de har bidraget til fornyende og inspirerende metoder til at fremme bevægelse for børn. Skolerne har i perioden generelt været præget af omstillinger i form af lockout og forberedelse af skolereform, hvilket har besværliggjort kontinuiteten i projekter, hvor skolerne er rammen.

 

Skolereformen træder i kraft i skoleåret 2014 - 2015. De igangsatte projekter "DGI-karavanen", "Ruter i lokalområdet", "Legepatruljer" og "Bevægelsescertificering af SFO´er" understøtter kravene i skolereformen til 45 minutters fysisk aktivitet til alle børn hver dag.

 

2. Graviditetsbesøg  

Graviditetsbesøg er et tilbud til alle gravide. Formålet med projektet er at forebygge omsorgssvigt samt støtte familien til netværksdannelse allerede i graviditeten. Det vurderes bredt i sundhedsplejen og af jordemødre i regionen, at tilbuddet er relevant og ses som et supplerende forældreforberedende tilbud, hvorimod jordemødrenes tilbud ses som fødselsforberedende. 60% af de kommende forældre modtager graviditetsbesøg. Tilbuddet er medvirkende til, at Herning Kommune opfylder en af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed.

 

3. Systematisk indsats over for overvægtige børn

Tilbuddet til overvægtige børn er et projekt omhandlende kostvejledning og -undervisning til børn og familier med overvægt. Tilbuddet er på nuværende tidspunkt populært, og mange henvender sig med relevant behov. 26 børn har gennemført og afsluttet et forløb og har generelt forbedret BMI i projektperioden. Projektet er medvirkende til, at Herning Kommune opfylder to anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt.

 

4. Forebyggelse af skilsmisse og støtte til børn ved svære skilsmisser

Projektet er et tilbud til forældre i risiko for skilsmisse og et tilbud om støtte til børn ved svære skilsmisser. Tilbuddet er baseret på forskning og er evidensbaseret, hvilket betyder, at der er påvist god effekt at tilbuddet. Det vurderes af medarbejdere og forældre som et relevant og effektivt tilbud i forhold til at forebygge skilsmisse og støtte børn i en vanskelig situation. Børnene har på deres egen måde tilkendegivet en positiv effekt af forløbet. 24 par har gennemgået kurset, og der er planlagt 4-5 hold mere i 2014.

  

5. Forebyggende psykologbehandling

Projektet "Forebyggende psykologbehandling" giver mulighed for at modtage psykologbehandling, inden et barn bliver en egentlig "sag". Muligheden er populær, og 38 børn har fået tilbudt hjælp enten individuelt eller i gruppe, og der er aktuelt venteliste. Projektet vurderes positivt af medarbejdere, idet det bidrager til, at børn og unge gennem psykologhjælp fx kan gennemføre et studium, i stedet for at psykologhjælpen først kommer, når den unge er faldet fra et studie. Tilbuddet om forebyggende psykologbehandling er en del af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forebyggelsespakken om mental sundhed.

 

6. Sundhedseksperimentarium

Sundhedseksperimentarium er et tilbud til børn i 7. klasse om at lære om egen sundhed. Generelt har der været stor tilfredshed med projektet blandt både elever og lærere.

 

7. Sammenhængende indsats i forhold til seksuel sundhed

Projektet består af øget og mere sammenhængende undervisning omkring pubertet og seksualitet. Projektet vurderes positivt og vurderes af medarbejderne som løsningen på et stort udækket behov for viden blandt børn og unge. Sammenhængende seksualundervisning er en anbefaling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om seksuel sundhed.

  

8. Hygiejneindsats
Projektet består af konsulentbesøg og faglig bistand fra en hygiejnesygeplejerske i daginstitutioner. Projektet vurderes positivt og 11 daginstitutioner har sagt ja tak til tilbuddet, ligesom de har vurderet tilbuddet som givtigt og på sigt sygefraværsnedsættende. Der er fortsat stor efterspørgsel på konsulentbesøget. Hygiejneindsatsen er en del af anbefalingen i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke på hygiejneområdet. Projektet er finansieret til og med 2016.

 

9. Between

Between er et gruppetilbud til børn og unge med forældre, der har en sindslidelse. Tilbuddet er forebyggende i forhold til de følger, der kan være for børn og unge af at vokse op med forældre med sindslidelse. Forebyggelsesudvalget har bevilget penge til at udvide tilbuddet, da der var venteliste til det. Denne finansiering rækker til og med 2016.

 

10. Fritidspas

Fritidspas er et tilbud til sårbare børn, der ikke har økonomisk mulighed for at indgå i en fritidsaktivitet. Fritidspas-ordningen er blevet positivt modtaget af både medarbejdere og målgruppen af børn. Der er på nuværende tidspunkt tilknyttet 82 børn til ordningen. Projektet omkring fritidspas blev etableret 1. marts 2013, hvilket var senere end planlagt.


Det vurderes af projektlederen, at de børn, der er tilknyttet ordningen, ikke ville være tilknyttet fritidstilbud, hvis ikke indsatsen havde været igangsat. Projektlederen vurderer, at der ved prioritering af indsatsen fremadrettet er behov for et bedre kendskab til fritidspasordningen blandt nøglepersoner omkring barnet og samtidig en mere entydig indgang til tilbuddet.

 

Fritidspasordningern er blandt anbefalingerne i SST forebyggelsespakke om fysisk aktivitet.

 

11. Ældre og alkohol

Projektet omkring ældre og alkohol består i kurser til frontpersonalet i ældreplejen omkring håndtering af ældre med alkoholproblematikker. Det vurderes af medarbejdere, at indsatsen dækker et aktuelt og formentlig stigende problem. Det vurderes, at det er en billig indsats med stor effekt.

 

12. Kom og Kvit

Kom og kvit er et rygestoptilbud i Herning Kommune for alle, der ønsker hjælp til at stoppe eller nedsætte tobaksforbrug. Rygestoptilbuddet er et koncept, der tilbydes i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Det vurderes af kommunens tobakskoordinator som et relevant og effektfuldt tiltag. Konceptet rammer bredt, men kan også rumme socialt sårbare og udsatte borgere, da der tages individuelle hensyn i indsatsen. Rygestoptilbud til alle er en anbefaling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke omkring tobak.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

 • at status tages til efterretning

 • at Forebyggelsesudvalget overdrager status for projekterne til de respektive fagudvalg

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.16.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Team Herning cykelhold

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Initiativgruppen bag Team Herning og Rotary klubberne i Herning v/ Carsten Byrjalsen og Søren Daniel Kristensen søger om tilskud og samarbejde ifm. etablering af cykelprojekt, som har til formål at hjælpe unge med særlige behov på vej til en sundere livsstil mv.

Sagsfremstilling

Team Herning har til formål at hjælpe unge med særlige behov (fx. overvægt, isolation, utilstrækkelig voksenstøtte mv.) til en fremtid præget af fællesskab, trivsel og sundhed.

 

Som et led i denne indsats oprettes et cykelhold bestående af en ungdomsgruppe på 15 skoleelever i alderen 13-16 år fra Herning Kommunes skoler og 60 voksne rekrutteret fra det lokale erhvervsliv. Cykelholdet skal gennemføre en cykeltur fra Herning til Paris første gang i 2015, herefter hvert andet år med nye unge deltagere.

 

Året forud for turen forberedes de unge gennem træning 2-3 gange om ugen og gennem løbende arbejde mod en sundere livsstil. De unge lærer at sætte sig mål og nå dem via gennemførelse af cykelturen til Paris.

 

Gennem deltagelse i projektet får de unge et voksennetværk og lærer at fungere i et ungdomsnetværk. De får hjælp og støtte til særlige behov og til at blive bedre rustet til at klare fremtiden med uddannelse, job og et aktivt fritidsliv.


Udgifter ifm. de unges tur til Paris udgør anslået 20.000 kr. pr. barn svarende til i alt 300.000 kr.
  

Team Herning har som mål at indsamle 500.000 kr., som bl.a. forventes indsamlet gennem en række forskellige initiativer, herunder salg af reklamer på cykeltøj mv.


De indsamlede midler anvendes til arbejdet med hele den gruppe unge i Herning Kommune, som har et lignende behov for støtte.

 

Initiativgruppen og Rotary klubberne søger Herning Kommune om hjælp til at udpege 15 unge med særlige behov gennem indgåelse i et fælles samarbejde og profilering af indsatsen. Endvidere søges der om et tilskud på 200.000 kr. til medfinansiering af de unges deltagelse i projektet (indkøb af cykler, hjelme, tøj, sko, overnatning mv. De voksne betaler selv for deltagelse i projektet).

 

Forvaltningen oplyser, at der har været en fælles tværgående dialog om projektet, som foreslås indgået som et fælles projekt mellem Forebyggelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget finansieret med 50.000 kr. i 2 år fra hvert udvalg. 

 

 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget den 22. april 2014, pkt. 49:

at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. i hhv. 2014 og 2015 med en forventning om, at Forebyggelsesudvalget bevilger tilsvarende

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07, Fælles Formål

at Herning Kommune er behjælpelig med at udpege 15 unge med særlige behovIndstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. i hhv. 2014 og 2015 med en forventning om, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilsvarende
at udgiften afholdes under SO 19
at Herning Kommune er behjælpelig med at udpege 15 unge med særlige behov

Beslutning

Vedtaget at bevilge 50.000 kr. i 2014 og 50.000 kr. i 2015 på serviceområde 19 under forudsætning af, at Kultur og Fritidsudvalget bevilger et tilsvarende beløb og under forudsætning af, at de unge følges efter indsatsen, så det bliver klart, om projektet har den ønskede effekt.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Fremme af mental sundhed på Produktionsskolen i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedsstyrelsen har med en ny satspulje givet kommuner i samarbejde med erhvervsskoler og produktionsskoler muligheden for at afprøve et program til at fremme mental sundhed og forebygge angst- og depressionslidelser. Satspuljen har til formål at afprøve og opnå erfaringer med et program til undervisning af de sårbare elever på produktions- og erhvervsskoler. Undervisningen skal fremme elevernes trivsel (mentale sundhed) og forebygge angst- og depressionslidelser. Udfordringer for unge på erhvervs- og produktionsskoler understøttes af den lokale sundhedsprofil, der viser en forringet selvoplevet sundhed.  

 

Herning Kommune har sammen med Herning Produktionsskole ansøgt om 1.463.000 kr. i perioden 2014-2016.

Sagsfremstilling

En undersøgelse fra Psykiatrifonden har vist, at 60 procent af erhvervsskolerne vurderer, at psykiske/personlige problemer er den primære årsag til frafald. Problemerne kan for eksempel være manglende selvværd og mistrivsel grundet problemer i familien. Elever med mentale helbredsproblemer har oftere indlæringsproblemer, sværere ved at gennemføre deres uddannelsesforløb, de mistrives generelt i deres hverdag og har forringet livskvalitet. Den primære målgruppe for satspuljen er unge på erhvervs- og produktionsskoler, der er psykisk sårbare eller har symptomer på depression eller angst. Formålet med puljen er at formidle viden om mental sundhed og forebyggelse af psykiske lidelser hos denne gruppe, opspore mistrivsel og iværksætte tidlige indsatser. Puljen er sekundært målrettet alle unge på erhvervs- og produktionsskoler, hvor formålet er at forebygge, at mentale helbredsproblemer opstår på lang sigt.

 

Ialt er der søgt 1.463.000 kr. i 2014-2016 til:

 1. At der sker en behovsvurderet indsats så den enkelte uddannelsesinstitution finder ud af, hvilke rammemuligheder og kapaciteter, der skal bygges videre på for at fremme mental sundhed og forebygge angst og depression på en meningsfuld og naturlig måde.  

 2. At der udvikles formaliserede rammer og procedurer for fremme af de unges mentale sundhed herunder forebyggelse af angst og depressionslidelser.  

 3. At kompetenceudvikle personalet på en måde, så der dels tilegnes viden om mental sundhed og forebyggelse af angst og depression, men også en klar forståelse for, hvornår specialister skal inddrages/overtage.

 4. At anvende de nye kompetencer til at undervise eleverne, så elevernes handlekompetence, robusthed og mestringsevne øges.

 5. At opkvalificere udvalgte medarbejdere i tidlig opsporing af mistrivsel uden at stigmatisere.

 6. At kortlægge kommunens, privates samt patientforeningers tilbud til psykisk sårbare unge i nærmiljøet, så det kan anvendes i en helhedsorienteret indsats.

 7. At etablere og undersøge behov for et onlineforum til dialog blandt sårbare unge. Der findes i forvejen mange sociale medier, som søger at øge dialogen mellem målgruppen for indsatsen. Udover at etablere et forum for dette som en del af indsatsen undersøges behovet blandt de unge for endnu et online forum.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orientering tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.12.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Heidi Dinesen  

Indførelse af undervisningstilbud til førstegangsfødende i Sundhedsplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Signe Eggers-Weber, Jonna Vestergaard

Sagsresume

I det vedtagne budget for 2014 blev det besluttet at afsætte 650.000 kr. i budget 2015 til at implementere et forebyggende tilbud til førstegangsforældre med afsæt i konceptet om FamilieIværksætterne. Børn og Unge skal i samarbejde med Forebyggelse i forbindelse med budgetkonferencen i foråret 2014 med afsæt i konceptet om FamilieIværksætterne fremlægge forslag til forebyggende tilbud til førstegangsforældre .

Sagsfremstilling

FamilieIværksætterne

I FamilieIværksætterne bliver førstegangsfødende tilbudt et gruppeforløb over 16 gange (5 i graviditeten og 11 i perioden efter fødslen, og til barnet er 1½ år). Grupperne til undervisningen bliver sammensat efter termin, på tværs af kommunen og består af 10 forældrepar og 10 babyer.
 
De mødes et sted midt i kommunen, som er egnet til undervisning, og hvor gruppedrøftelser ligeledes kan finde sted, ligesom indretningen skal være egnet til at have barnet med (pusleplads, mulighed for at varme flasker o.lign.).
 
Der undervises af 2-3 personer; foruden sundhedsplejerske af socialrådgiver, ergoterapeut, psykolog o.lign., ligesom frivillige også er inddraget (jurist, bankrådgiver o.lign.).
 
Efter fødslen deltager barnet sammen med forældrene.
 
Tilbuddet er til førstegangsforældre.
 
Tanken bag konceptet er, at når man sætter familierne sammen på tværs, vil de ressourcestærke familier løfte de mindre ressourcestærke.
FamilieIværksætterne sætter fokus på en god familiestart og har til hensigt at give familierne:

 • praktisk og ny viden om deres barns udvikling

 • Et trygt forum at stille spørgsmål og dele erfaringer

 • Opbygning af et stærkt netværk med andre nye forældre

 • Oplever et forløb, hvor de deltager aktivt og bliver hørt

 • Får værktøjer til de første år som ny familie

 

For nærmere beskrivelse af de enkelte mødegange, se bilaget "Sammenligning af FamilieIværksætterne med nuv. tilbud i Herning kommune".
 
 
Sundhedsplejen i dag

Indførelsen af FamilieIværksætterne vil være en ændring af Sundhedsplejens nuværende praksis:

 • Sundhedsplejen prioriterer at styrke netværket i lokalområderne. Undersøgelser har vist, at hvis en netværksskabelse skal finde sted for familierne, skal tiltagene foregå i lokalområderne, som mødregrupper og Åbent Hus (14 steder i kommunen) gør i Herning Kommune i dag.

 • Det er erfaringen, at hvis familierne med særlige behov skal komme i Åbent hus, skal det være distriktssundhedsplejersken, som er kendt i lokalområdet, der er til stede.

 • 4 ud af 7 hjemmebesøg til førstegangsfamilier vil udgå ved indførelsen af FamilieIværksætterne. I august 2013 foretog Sundhedsplejen en brugerundersøgelse i forhold til familiernes oplevelse af graviditetsbesøg i hjemmet. Her blev det tydeligt, at, familierne oplevede, at samtalen fik en anden dybde, og de kunne tale om flere emner, som de ikke ville kunne i gruppen med fødselsforberedelse, netop fordi det var individuelt og i deres hjem.

 
For nærmere beskrivelse af de enkelte besøg, se bilaget "Sammenligning af FamilieIværksætterne med nuv. tilbud i Herning kommune". 
 
En tredje mulighed

Der er områder i konceptet FamilieIværksætterne, som Sundhedsplejen ikke tidligere har praktiseret, men som kunne være en ide at indføre kombineret med den sundhedspleje, der praktiseres i dag. Emner som:

 • Økonomi - med en bankrådgiver som underviser

 • Sikring af hinanden/jura - med en jurist som underviser

 • At søge hjælp og støtte - socialrådgiver

 • Tænder - underviser fra den kommunale Tandpleje

 • Barnets tidlige sprogudvikling - tale/hørekonsulent fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Økonomi

Holstebro Kommunes udgifter til FamilieIværksætterne er 1,894 mio. kr. Hertil skal lægges udgifter til lovpligtige basistilbud til småbørn, behovsbesøg og kørselstid hertil for i alt 1,502 mio. kr. Den samlede udgift for en model som Holstebros til førstegangsfødende er herefter 3,396 mio. kr. Herning Kommunes udgifter til førstegangsfødende er p.t. til sammenligning 2,821 mio. kr.

 

Såfremt Herning Kommune indfører FamilieIværksætterne, vil det således betyde en merudgift på 0,575 mio. kr. Hertil skal lægges udgifter til lokaleleje, it, forsikring m.v. anslået til 0,150 mio. kr. og timebetaling for fagpersonale fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne- og Familierådgivningen, Tandplejen og Dagplejen anslået til 0,085 mio. kr., hvilket giver en samlet merudgift for Herning på 0,810 mio. kr. Se bilaget Time og kr. beregning vedr. FamilieIværksætterne i Herning.


Ved budgetforliget er der i 2015 bevilget 0,650 mio. kr. til FamilieIværksætterne. Der er derfor behov for yderlige bevilling på 0,160 mio. kr. i 2015 og årligt 0,810 mio. kr. fra 2016.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at "FamilieIværksætterne" indgår i budgetlægningen for 2015 og frem.

Beslutning

Indstillingen vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at bemærke.