Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1525-11 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Regnskab 2011, herunder overførsler 2011-2012 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2011 fremsendes overordnede bemærkninger til regnskabsresultatet for 2011 samt overførselsønsker 2011-2012 til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. regnskabsvejledningen for 2011 fremsendes overordnede regnskabsbemærkninger samt overførselsønsker (drift) til godkendelse i Forebyggelsesudvalget forud for indgåelse i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2011 og overførselssag, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. april 2012 og i Byrådet den 8. maj 2012.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet:

Samlet set udviser regnskabsresultatet for 2011 for Forebyggelsesudvalgets område et mindreforbrug på 0,351 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 4,961 mio. kr.

 

Områder uden for rammestyring (aktivitetsbestemt medfinansiering) udviser et merforbrug på 2,611 mio. kr., og områder inden for rammestyring udviser et mindreforbrug på 2,962 mio. kr.

 

Af mindreforbruget inden for rammestyring udgør områder med selvforvaltningsaftaler 2,208 mio. kr. og 0,754 mio. kr. forskydninger mellem regnskabsår vedrørende projekter, finansieret af eksterne midler.

 

Overførsler:

Der søges i henhold til styringsprincipperne overført mindreforbrug på decentrale enheder (Sundhedsfremme og Forebyggelse) på 2,202 mio. kr. samt projektmidler på centrale konti på i alt 0,760 mio. kr.

 

Et merforbrug på 0,006 mio. kr. vedrørende projektet "Tværkommunal vægtrådgivning" er i og med de foreslåede overførsler finansieret af Sundhedsfremme og Forebyggelse.

 

Overførsler - aktivitetsbestemt medfiniansiering:

Merforbruget på 2,611 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering ville jfr. hidtidig praksis være udlignet via de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

Det blev imidlertid i forbindelse med efterårsopfølgningen 2011 besluttet, at beløbet skulle overføres til 2012 i forventning om, at merforbruget bliver kompenseret via en efterregulering af området.

 

Såfremt dette ikke sker, skal finansiering af beløbet vurderes i forbindelse med den første budgetopfølgning for 2012.

 

Det kan i forlængelse af ovenstående oplyses, at der ikke aktuelt foreligger aftale mellem KL og regeringen om efterregulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2011, men der vurderes at være mulighed for, at emnet tages op i forbindelse med de forestående økonomiforhandlinger for 2013, såfremt der er en generel tendens til merudgifter i kommunerne. Da dette først er kendt medio juni 2012, vil vurdering af finansieringen tidligst kunne ske i forbindelse med halvårsregnskabet.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under sagens behandling.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2011 tages til efterretning,

 

at overførselsønskerne fra 2011-2012 jfr. bilag, som er i tråd med de gældende styringsprincipper, godkendes, således at der overføres et mindreforbrug på decentrale enheder (Sundhedsfremme og Forebyggelse) på 2,202 mio. kr. samt projektmidler på centrale konti på i alt 0,760 mio. kr.  

 

at merforbruget i 2011 på 2,611 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering jfr. beslutning i Byrådet den 15. november 2011 overføres til 2012 i forventning om efterregulering af området. Sagen revurderes i forbindelse med halvårsregnskabet,

 

at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. april 2012 og Byrådet den 8. maj 2012.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-3-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Forårsopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forårsopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2012 forelægges Forebyggelsesudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2012 foretaget budgetopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område.

 

Samlet set forventes jfr. nedenstående tabel et merforbrug på 3,242 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts 2012.

 

[image]

 

Der knytter sig følgende kommentarer til afvigelserne:

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering:

Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering afspejler jfr. hidtidig praksis KL´s udgiftsskøn, som indgår i beregningen af bloktilskuddet for 2012.

 

Region Midtjylland har udarbejdet en prognose for kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012, som for Herning Kommunes vedkommende viser et udgiftsniveau, der ligger ca. 5 mio. kr. over skønnet fra KL og dermed det budgetterede.

 

Der er på nuværende tidspunkt kun modtaget få afregninger for 2012, hvorfor det er vanskeligt ud fra det faktiske forbrug at vurdere et årsforbrug.

 

Udgiftsskønnet for 2012 i nærværende budgetopfølgning lægger sig derfor midt imellem vurderingen fra henholdsvis KL og Region Midtjylland, hvilket vil sige et forventet merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts 2012.  

 

Øvrige afvigelser:

De øvrige afvigelser i tabellen på i alt 0,760 mio. kr. vedrører fem igangværende projekter på Serviceområde 19, Forebyggelse med tilskud/ekstern finansiering, der alle forventes afsluttet i 2012.  

 

Overførsler fra 2011:

Der skal gøres opmærksom på, at budgettet pr. 31. marts 2012 ikke indeholder overførsler fra 2011. På Forebyggelsesudvalgets område er der søgt overført 2,202 mio. kr. vedrørende decentrale enheder (Sundhedsfremme og Forebyggelse) og 0,760 mio. kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering. Sidstnævnte vil udligne det merforbrug, der fremgår af nærværende opfølgning.

 

Herudover forventes jfr. beslutning i Byrådet den 15. november 2011 (efterårsopfølgningen) overført et merforbrug på 2,611 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Området er udenfor rammestyring, og afvigelser reguleres sædvanligvis via de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsafslutningen. Beløbet overføres imidlertid i forventning om, at der sker efterregulering af området i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen. Sagen revurderes i forbindelse med halvårsregnskabet.

 

Overførslerne forventes godkendt i Byrådet den 8. maj 2012.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forårsopfølgningen tages til efterretning,

 

at sagen videresendes og indgår i den samlede forårsopfølgning for 2012, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2012 og i Byrådet den 19. juni 2012.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Forslag til nye mål for budget 2013 samt målopfølgning for 2011, Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Opfølgning på politiske mål, herunder kvalitetsmål for 2011 på Forebyggelsesudvalgets område fremsendes til godkendelse. Samtidig fremsendes administrationens forslag til nye indsatsområder og årsmål for 2013.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2013 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på årsmålene og samtidig indlede drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.

 

Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningerne for 2011 på Forebyggelsesudvalgets område (Serviceområde 19, Forebyggelse). Samtidig er foretaget opfølgning på kvalitetsmålene for serviceområdet.

 

Opfølgningerne, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til godkendelse i udvalget.

 

Forslag til nye indsatsområder og årsmål for 2013 er opsamlet i afdelingerne og efterfølgende drøftet i SSB´s chefgruppe ultimo marts 2012.

 

Oplægget til første drøftelse i Forebyggelsesudvalget består herefter af følgende hovedoverskrifter:

 

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre (Social- og Sundhedsudvalget):

 • Det nære sundhedsvæsen - færre genindlæggelser/forebyggelige indlæggelser

 

Serviceområde 19, Forebyggelse:

 

 • Kronikerindsatsen i Herning Kommune

 • Forbedrede kost- og motionsvaner blandt borgere i Herning Kommune

 

Uddybende beskrivelser af de enkelte indsats- og fokusområder er vedlagt som bilag.

 

Der er i budgetproceduren for 2013 lagt op til, at budgetmålene for 2013 samtidig udgør serviceområdernes kvalitetsmål for 2013 for den andel, der er borgerrettede. Hermed vil der ikke blive udarbejdet særskilte kvalitetsmål for 2013.

 

De fremsendte forslag skal ses som første udkast til indsatsområder/kvalitetsmål for 2013 til videre drøftelse i udvalget.

 

Endelige indsatsområder/kvalitetsmål skal foreligge til behandlingen af det samlede budgetforslag for 2013 på Forebyggelsesudvalgets område, som sker på mødet den 11. juni 2012.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at målopfølgningen - årsmål såvel som kvalitetsmål - for 2011 på Serviceområde 19, Forebyggelse godkendes,

 

at de skitserede forslag til indsats- og fokusområder for budget 2013 jfr. bilag drøftes,

 

at der tages stilling til eventuelle ændringsønsker frem mod fagudvalgsbehandlingen af budgetforslag 2013 på mødet den 11. juni 2012.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-12 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Øget indsats overfor overvægt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På udvalgsmødet i Forebyggelsesudvalget den 9. maj, 2011, punkt 29, blev projektet omkring "Styrket indsats overfor svært overvægtige voksne" godkendt. På baggrund af stor tilslutning til vægtstopforløbene anbefales det, at området får tilføjet ekstra ressourcer i 2012, og at ordningen fortsætter i 2013.  

 

Indsatsen er ikke medtaget i Forebyggelseshandleplanen, da den store søgning til vægtstopholdene er kommet efter udarbejdelsen af handleplanen.

Sagsfremstilling

Overvægt er en af de livsstilsfaktorer, der har størst indflydelse på udviklingen af diabetes type 2, hjerte-karsygdomme og slidgigt. Diabetes type 2, hjerte-karsygdomme og slidgigt er kroniske lidelser, der giver kommunen udgifter til sundhedsydelser, overførselsindkomster og bevirker tab af skatteindtægter. En rapport fra 2011 fra Teknologirådet skønner, at fedme koster det danske samfund mere end 17 mia. kr. om året. Derudover har det store menneskelige konsekvenser for individet i form af sygedage og forøget risiko for depression (Teknologirådet, 2011, Målrettet forebyggelse af fedme - mere effekt for pengene).

 

Herning Kommune har signifikant flere moderat og svært overvægtige borgere end resten af Region Midtjylland. Desuden skiller Herning Kommune sig ud fra de øvrige kommuner ved at have flere borgere med et usundt kostmønster.

 

Herning Kommune har ved hjælp af midler fra Sundhedsstyrelsen i perioden fra 2009 til januar 2011 afholdt vægtstopkurser primært med fokus på udsatte grupper. Evalueringen af vægtstopkurserne viser, at metoden der anvendes giver den overvægtige borger styrke og redskaber til at ændre kostvaner på sigt.

 

På baggrund af evalueringen af projektet besluttede Forebyggelsesudvalget den 9. maj 2011, punkt 29, at øge indsatsen i forhold til vægtstop i 2012.

 

Pr. 30. marts 2012 er der 11 vægtstopforløb a 12 personer i gang. Målgrupperne er:

 

 • Svært overvægtige henvist fra Projektenheden der arbejder med arbejdsløse borgere samt borgere fra der enten er kontanthjælpsmodtagere eller førtidspensionister.

 • Svært overvægtige SOSU - hjælpere/assistenter.

 • Svært overvægtige mænd.

 • Svært overvægtige udviklingshæmmede med inddragelse af socialpædagoger og pårørende.

 • Svært overvægtige brugere af socialpsykiatrien.

 • Svært overvægtige førtidspensionister og/eller aktivitetscenterbrugere.

 • Svært overvægtige unge kvinder fra blandt andet Produktionsskolen, med få ressourcer og flere diagnoser såsom ADHD og sociale vanskeligheder.

 • Svært overvægtige borgere henvist fra læge, fysioterapeut eller som selv har henvendt sig på baggrund af annoncering.

 • Svært overvægtige kørestolsbrugere.

 • Svært overvægtige borgere med anden etnisk baggrund.

 

Vægtstopforløbene strækker sig over 12 måneder, hvor man modtager undervisning og sparring af vægtstoprådgiver/diætist. 

 

På baggrund af interesse fra endnu flere borgere, der ønsker at tilmelde sig forløbene, anbefaler administrationen, at der afsættes flere ressourcer, således at der kan oprettes flere hold. Flere afviklede vægtstopforløb vil give bedre mulighed for en dækkende evaluering af forløbenes effekt.

 

Da de nye forløb ikke kan nå at blive afsluttet i 2012, og da ikke alle allerede oprettede hold kan nå at blive afsluttet i 2012, anbefales det, at ordningen fortsætter i 2013. Alene på baggrund af ønsker om tilmelding pr. 15. april 2012 kan der oprettes 3-4 ekstra

hold.  

 

Der er et stort forebyggelsespotentiale for borgere med moderat overvægt, da risikoen for at blive svært overvægtig er større, når man er moderat overvægtig. Mange moderat overvægtige har henvendt sig med et ønske om at tilmelde sig vægtstopforløb. Det anbefales derfor, at en af målgrupperne for vægtstopholdene bliver moderat overvægtige.

Økonomi

Der er afsat 400.000 kr. til afviklingen af vægtstopforløb i 2012. Fra 2013 er der ikke afsat midler til området.

 

Det anbefales, at der i 2012 afsættes yderligere 210.000 kr. og i 2013 i alt 410.000 kr. til afviklingen af vægtstopforløb.

 

Efter finansiering af ekstra ressourcer til vægtstopforløb vil der i 2012 restere 2,897 mio. kr. og i 2013 1,646 mio. kr. på rammen på SO19. Dette forudsætter, at overførslen fra 2011 til 2012 godkendes af ØKE den 30. april 2012 og herefter i Byrådet den 8. maj 2012.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der afsættes ekstra 210.000 kr. til afholdelse af vægtstophold indenfor rammen på SO19 i 2012,
at der afsættes i alt 410.000 kr. til at fortsætte og afslutte vægtstopforløbene i 2013 - finansieret af rammen på SO19 i 2013.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-95-10 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Status på rapportering af utilsigtede hændelser 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lisbeth Vandborg

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har på mødet den 31. januar 2011, punkt 10, fået en orientering om kommunens forpligtelse i forhold til indberetning af udtilsigtede hændelser. Der er nu udarbejdet en årsrapport for det første år med indberetningspligten. 

 

Denne årsrapport forelægges hermed udvalget.

Sagsfremstilling

Utilsigtede hændelser (UTH) forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed og er hændelser og fejl, der

 • ikke skyldes patientens sygdom

 • er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende

 

Herning Kommune har siden den 1. september 2010 været forpligtiget til at indrapportere og analysere utilsigtede hændelser, der relaterer til sundhedsfaglige ydelser efter Sundhedsloven med henblik på læring og forebyggelse. At fremme patientsikkerhed handler ikke om at placere skyld på enkeltpersoner, men om at lære af de utilsigtede hændelser og opbygge systemer, der mindsker risikoen for, at de sker igen.

 

Autoriserede sundhedspersoner samt personer, der handler på disses vegne, er således forpligtiget til at rapportere utilsigtede hændelser i en landsdækkende database, forankret i Sundhedsstyrelsen. I Herning Kommune er følgende omfattet af indberetningspligten:

 • Sundhed og Ældre: plejecentre, hjemmesygeplejen og genoptræning

 • Handicap og Psykiatri: døgninstitutioner samt stof- og alkoholbehandling

 • Børn og Unge: tandplejen, sundhedsplejen og døgninstitutioner

 

I perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2011 er der indberettet i alt 252 hændelser. Heraf er 16 hændelser administrativt afvist/slettet grundet manglende data eller manglende relation til en sundhedsfaglig ydelse.
 
Områderne oplever, at der har været opstartsproblemer med at indberette utilsigtede hændelser, da opgaven er en ekstra opgave, der skal prioriteres. Antallet af indberetninger vil formentlig stige i de kommende år, når flere medarbejdere får indarbejdet arbejdsgange omkring indberetninger, og systemet er fuldt implementeret. Derfor kan de nuværende indberetninger ikke betragtes som dækkende. I forlængelse af dette er der ligeledes behov for, at områderne arbejder med at få udviklet en kultur, hvor indberetninger af hændelser sker med henblik på læring og forebyggelse af gentagelser - og ikke opfattes som et udtryk for fejlfinding.

 
Fordeling på hændelsessted 
[image]
Figuren viser, at hovedparten af de indberettede hændelser er inden for Sundhed og Ældre, hvilket også er forventeligt, da Sundhed og Ældre er det største indberetningspligtige område. 


Fordeling af hændelsestyper
[image]
Figuren viser det samlede antal hændelser fordelt på hændelsestyper.

Langt det største antal af utilsigtede hændelser er i forhold til medicinhåndtering. Denne tendens viser sig også i andre kommuner og regioner. Årsagerne til dette er mange. Medicineringsprocessen er ofte meget kompleks med deltagelse af mange aktører

Fremadrettet kommer medicinhåndteringen i fokus på flere måder i Herning Kommune. Dels ved fortsat at indberette utilsigtede hændelser og dels indføres elektronisk journal og fælles medicinkort hos borgerne. Endvidere har Social- og Sundhedsudvalget den 23. november 11 (punkt 64) iværksat gennemførelse af et kompetenceudviklingsprojekt i 2012 for ansatte, der tager sig af medicinhåndtering. Projektet gennemføres med henblik på at sikre en korrekt håndtering af medicin.
  
Tværsektorielle hændelser
Tværsektorielle hændelser er hændelser, hvor hændelsen sker i sektorovergangene mellem sygehus/praksis og kommune. Der er indberettet 3 hændelser i 2011.

Rapporter fra patienter og pårørende
Sundhedsloven er fra den 1. september 2011 udvidet, så patienter og pårørende har mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser. Der er ingen rapporter modtaget i 2011. 

 

Indsatsområder 2012

Netværksgruppen for UTH har besluttet følgende indsatsområder i 2012:

 1. Fortsat fokus på indberetning af utilsigtede hændelser

 2. Medicinhåndtering


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Endelig prioritering af forebyggelseshandleplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget besluttede på mødet den 12. marts 2012, punkt 11, at sende den udarbejdede forebyggelseshandleplan til høring i de øvrige fagudvalg samt i offentligheden, herunder specifikt i Sundhedsforum.

 

Der er indkommet høringssvar, som vedlægges sagsfremstillingen som bilag.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har ifølge Sundhedslovens § 119 ansvaret for at skabe rammer for sund levevis i forhold til kommunens borgere. Forudsætningen for at skabe sunde rammer er, at der i kommunen arbejdes på tværs af politiske udvalg og forvaltninger med at iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag for borgerne.  
 
Formålet med forebyggelseshandleplanen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for det politiske niveau i forhold til at implementere tiltag på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.  
 
Forebyggelseshandleplanen er blevet til i et tværgående samarbejde i Herning Kommune og har sit udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik samt Forebyggelsesudvalgets mission og vision. Herning Kommunes sundhedsmæssige udfordringer beskrives på baggrund af data og undersøgelser på området, og på denne baggrund foreslås en række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Tiltagene er baseret på evidens og gode erfaringer og er udvalgt, så de har en sammenhæng med eksisterende tiltag, og så de så vidt muligt går på tværs af forvaltningsområder. 
 
De beskrevne tiltag deles op i fire kategorier, nemlig tiltag i forhold til kost, overvægt og motion, tiltag i forhold til rygning og alkoholmisbrug, tiltag i forhold til trivsel og sundhedsfremme og endelig tværgående sundhedsindsatser.
 
Der er indkommet høringssvar til forebyggelseshandleplanen. Høringssvarene er samlet og vedhæftet som bilag. De oprindelige høringssvar kan rekvireres. Beskæftigelsesudvalget og Ældrerådet har møde den 25. april, hvorfor disse høringssvar eftersendes dagsorden.

 

Arbejdsgruppen, der har udarbejdet forebyggelseshandleplanen, deltager under den første del af behandlingen af punktet, således at der er mulighed for at stille eventuelle, konkrete spørgsmål, der måtte være opstået på baggrund af høringssvarene. Det drejer sig om Bodil Clark, Jette Søndergaard, Rasmus B. Jensen, Morten Koppelhus, Heidi Dinesen, Rikke Gormsen og Louise Theilgaard Nikolajsen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der foretages en endelig prioritering på baggrund af forebyggelseshandleplanen og de indkomne høringssvar,
at den endeligt prioriterede forebyggelseshandleplan sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Forslag til protokol til FOUs møde 30. april 2012, punkt 23, Endelig prioritering af forebyggelseshandleplanen
 
Forebyggelsesudvalget besluttede at prioritere følgende indsatser
2. Fysisk aktivitet i frikvartererne på skolen
3. Bevægelse i fritidshjem og SFO
4. Overvægtige børn
5. Fritidspas/Herning-model
10. Tobaksintervention Kom og Kvit
11. Ældre og alkohol
12. Alkohol/misbrug blandt unge
14. Sammenhængende indsats i forhold til seksuel sundhed
15. Skilsmisseforebyggelse
16. Psykologsamtaler med forebyggelsesperspektiv
20. Sundhedskonsekvensvurdering
23. Lokalt forankrede sundhedsfremmeindsatser
24. Sundhedseksperimentarium
 
Herudover er allerede prioriteret graviditetsbesøg og vægtstop.
 
Indsatserne blev vedtaget med den bemærkning, at indsatserne 2 og 3 skal sammentænkes som en indsats for øget fysisk aktivitet i skoletid og SFO-/fritidshjemstid for skolebørn. Denne indsats skal desuden tænkes sammen med indsats nummer 5, fritidspas/Herning-model.
 
Der knyttes følgende økonomi til indsatserne:

(kr.)
2012
2013
2014
2. Fysisk aktivitet i frikvartererne på skolen
300.000
0
100.000
3. Bevægelse i fritidshjem og SFO
300.000
0
100.000
4. Overvægtige børn
249.000
498.000
498.000
5. Fritidspas/Herning-model
0
0
700.000
10. Tobaksintervention Kom og Kvit
26.250
52.500
52.500
11. Ældre og alkohol
14.000
14.000
14.000
12. Alkohol/misbrug blandt unge
45.000
90.000
90.000
14. Sammenhængende indsats i forhold til seksuel sundhed
170.526
341.052
341.052
15. Skilsmisseforebyggelse
121.933
143.866
143.866
16. Psykologsamtaler med forebyggelsesperspektiv
190.000
380.000
380.000
20. Sundhedskonsekvensvurdering
300.000  
500.000
0
23. Lokalt forankrede sundhedsfremmeindsatser
55.000
50.000
50.000
24. Sundhedseksperimentarium
57.000
74.000
74.000
Allerede prioriteret:
 
 
 
Graviditetsbesøg
370.300
444.360
444.360
Vægtstop
210.000
410.000
0
I alt
2.409.009
2.997.778
2.987.778

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Konference om forebyggelseshandleplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget besluttede på mødet den 12. marts 2012, punkt 12, at afholde en konference til præsentation af forebyggelseshandleplanen den 29. maj 2012 i tidsrummet kl. 13-16.

 

Der forelægges foreløbigt program for konferencen.

Sagsfremstilling

Præsentationskonferencen afholdes i Biblioteket i Midtbyen, Østergade 21 i Herning. Det foreløbige program er:

 

 • Velkomst v. Christian Bjerre, formand for Forebyggelsesudvalget, Herning Kommune

 • Præsentation af forebyggelseshandleplanen - baggrund og visioner på kort og langt sigt v. administrationen

 • Præsentation af de konkrete besluttede tiltag v. implementerende aktør

 • Sundhedsfremme og forebyggelses i Herning Kommune perspektiveret af Frede Olesen, praktiserende læge, professor, dr. med., Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

 • Afrunding og afslutning

 

Til konferencen inviteres Herning Byråd, direktionen, skoleledere, daginstitutionsledere, Sundhedsforum, repræsentanter for de sociale boligområder, Herning Frivillig Center, DGI Midtjylland, praksiskonsulenterne, repræsentanter for ungdomsuddannelserne, områdeledergruppen i Sundhed og Ældre, Misbrugsbehandlingen, Region Midtjylland, den tværgående sundhedskoordinationsgruppe i Herning Kommune og arbejdsgruppen, der har udarbejdet udkastet til forebyggelseshandleplanen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.