Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 29. april 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-95-10 Sagsbehandler: Lisbeth Vandborg  

Status på rapportering af utilsigtede hændelser 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune er forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser, som er med til at understøtte arbejdet med patientsikkerhed.

 

Status for indberetninger i 2012 forelægges hermed udvalget.

Sagsfremstilling

Autoriserede sundhedspersoner samt personer, der handler på disses vegne, er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser med henblik på læring og for at forebygge nye hændelser.

 

Utilsigtede hændelser er hændelser og fejl, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed,

 • der ikke skyldes patientens sygdom

 • der er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende

 

I 2011 bar antallet af rapporteringer præg af, at det var en ny opgave, der skulle implementeres. Målet for 2012 var derfor et større fokus på området med henblik på en mere fyldestgørende rapportering.

 

Årsrapporten for 2012 viser blandt andet at:

 • Der er ialt rapporteret 494 hændelser i 2012. I 2011 var tallet 236 hændelser.

 • Hovedparten af de rapporterede hændelser er indenfor Sundhed og Ældre. Det er også her, den største stigning er sket.

 • Fordelt på hændelsestype er der flest indrapporteringer i forhold til medicin, idet 67% af de indrapporterede hændelser vedrører medicin. I alt 331 hændelser drejede sig i 2012 om medicinhåndtering, hvilket set i forhold til det samlede antal skønnede medicinhåndteringer i Herning Kommune svarer til 0,33 promille.

 

Som et nyt tiltag for at understøtte patientsikkerhedsarbejdet blev der i 2012 udsendt et nyhedsbrev hvert kvartal til rapporteringspligtige i Herning Kommune. Formålet med nyhedsbrevene er, at:

 • styrke patientsikkerheden

 • bidrage til læring og videndeling

 • informere om seneste nyt inden for patientsikkerhed og UTH

 

Endvidere er der gennemført en besøgsrunde hos de private leverandører med henblik på at fortælle om patientsikkerhed og deres forpligtigelse til at rapportere utilsigtede hændelser.

 

Målet for 2013 vil være en fortsat videreudvikling af patientsikkerhedsarbejdet på baggrund af erfaringerne fra 2012.

 

Der er i Sundhed og Ældre iværksat kompetenceudvikling af medarbejderne inden for medicinhåndtering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-3-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Madlavning, ernæring og samvær

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne C. Ramgsaard

Sagsresume

FOF søger om tilskud til projekt ”Madlavning - ernæring og samvær, FOF køkken for enlige ældre og andre udsatte grupper”. Der søges om i alt 80.000 kr. til igangsætning af projektet, der skal ses som et nyt ”folkeoplysningskøkken”.

Sagsfremstilling

Ensomhed og forkert ernæring er ikke forbeholdt ældre eller socialt udsatte mennesker. Alligevel er der blandt disse grupper lidt flere, der oplever ufrivillig ensomhed og forkert ernæring end andre mennesker. Dette kan for ældre mennesker skyldes en livssituation, hvor risikoen for at miste fx. en ægtefælle er større, og hvor muligheden for at omstille sig til en ny tilværelse og etablere nye sociale relationer er vanskeligere. For socialt udsatte kan det skyldes marginalisering og manglende evne til egenomsorg.
 
Formålet med projekt madlavning, ernæring og samvær er at afholde madkurser, som gør deltagerne bedre i stand til at varetage deres daglige madlavning og øge deres viden om god og ernæringsrigtig mad. Dette med henblik på forhåbentlig at forbedre deres sundhed, sociale netværk og gøre deltagerne mere selvhjulpne. Målet er at nå en gruppe af ældre og socialt udsatte borgere, som kommunen endnu ikke eller kun i mindre grad har kontakt med for at gøre dem mere selvhjulpne i længere tid, end de ellers ville have været.  

 

Gennem etablering af forskellige hold á ca. 12 deltagere over et 10 ugers forløb mødes deltagerne 1 gang om ugen i tidsrummet 10-13 i FOF-regi, hvor undervisningen varetages af diætist, professionsbachelor i ernæring og sundhed eller lignende. Deltagerne forbereder mad og spiser sammen.  

 

Det forudsættes, at projektet iværksættes i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mad og måltider, hvor projektet kan være med til at opfylde anbefalingerne ”Handleplan for mad og måltider i kommunale institutioner, botilbud og væresteder for borgere med særlige behov” samt ”Handleplan for mad og måltider i forbindelse med madservice til ældre borgere, inkl. madudbringning”.

Forudsætningen for afholdelse af kurserne er, at der er mulighed for at modtage lokaletilskud til aktiviteterne i henhold til Folkeoplysningsloven og midler til etableringen af undervisningen.  
 
Det er første gang, at man på en struktureret og særlig måde bruger Folkeoplysning i en forebyggende indsats.

 

Økonomi
FOF søger om i alt 80.000 kr. til madlavningskurserne.
 
Kultur- og Fritidsudvalget
Ifølge folkeoplysningslovens § 23 ydes der lokaletilskud med mindst 75% af driftsudgifterne til almindelige lokaler til undervisning for voksne, såfremt der ikke kan anvises et egnet lokale. Bestemmelsen gælder ikke for faglokaler og lokaler med særligt udstyr eller lignende. Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddets størrelse, og der er ingen øvre eller nedre beløbsgrænse. Der er i 2013 i Herning Kommune afsat kr. 480.000,- i budgettet til lokaletilskud til aftenskoleundervisning. Beløbet har tidligere været fordelt efter en fordelingsnøgle, som er udregnet på grundlag af de faktiske udgifter til lokaler.
 
Forudsætningerne for fordelingsnøglen har på nuværende tidspunkt ændret sig, således at de faktiske udgifter ikke længere står i forhold til tilskudsprocenten.
Forslag til ny fordelingsnøgle jf. særskilt punkt på udvalgets dagsorden bevirker en stigning i lokaletilskud til FOF på 45.000 kr. (fra 190.000 kr. til 235.000 kr.)
 
Forebyggelsesudvalget
Forebyggelsesudvalget søges om 40.000 kr. til udgifter i forbindelse med etableringen af undervisningen.Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 15. april 2013, pkt. 55:

at ansøgte lokaletilskud på 40.000 kr. som et engangstilskud. Beløbet finansieres fra SO11, konto for lokaletilskud til Aftenskoleundervisning.


Kultur- og Fritidsudvalget, 15. april 2013, pkt. 55:
Indstillingen tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der som et éngangsbeløb afsættes 40.000 kr. på SO19 til madlavningskurser for enlige ældre og andre udsatte grupper

Beslutning

Beløbet bevilges som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1069-07 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Evaluering af projekt 24/7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

24-7 er en åben Ungerådgivning målrettet unge mellem 13 og 23 år. Der er ca. 11.000 unge i Herning Kommune, der falder inden for denne målgruppe. Siden 2009, hvor projektet startede, har der været omkring 200 årlige henvendelser. 24-7 støtter op omkring unge med forskellige problemstillinger, og bidrager til en forståelse af den unges egen situation, og dermed hvilke barrierer der er for, at den unge fuldfører uddannelse/beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.


Socialministeriet har i perioden 2009 til 2012 givet tilskud til ”projekt 24-7”, på gennemsnitligt 1,5 mio. kr. årligt. Formålet med 24-7 er: ”Fastholdelse af unge i skole- og uddannelsessystemet eller i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger gennem tidlig rådgivning, vejledning og opfølgning”. I Herning Kommune er det muligt at videreføre projektet til 31/12 2013, for de afsatte midler.

Sagsfremstilling

Da den eksterne finansiering ophører ultimo 2013, er der gennemført en evaluering af 24-7 med det formål at vurdere, om hele, dele eller intet af 24-7 skal fortsætte med kommunal finansiering.
 
Evalueringen bygger på både eksisterende data, og kvalitative såvel som kvantitative data indsamlet til formålet. Evalueringen påpeger flere forhold:

 • 51 % af de unge og 63 % af samarbejdsparterne påpeger at 24-7 har bidraget til fastholdelse af unge i uddannelse/beskæftigelse

 • 85 % af samarbejdsparterne finder at 24-7 har bidraget til de unges trivsel

 • 70 % mener at 24-7 har påvirket samarbejdspartners egne muligheder for at støtte den unge

 • 24-7 bistår de unge i at navigere i det store system, den offentlige forvaltning udgør, fortæller de unge og forældrene

 • 24-7 har holdt unge ”oven vande” indtil de kunne komme videre i systemet fortæller forældre og unge.

 
Den mere kvalitative del af evalueringen, fortæller noget om, hvad det er, 24-7 kan, som skaber ovenstående kvantificerbare resultater. Den form der ifølge evalueringen kendetegner 24-7 kan sammenfattes i:
- Tid: at man kan komme til med det samme
- Tilgængelighed: at man kan komme uden henvisning, uden forundersøgelse, lige fra gaden
- Faglighed/kvalitet: at det er faguddannet kompetent personale, der kender de unge og ”systemet”.
 
Samlet betyder disse tre ting, at der med 24-7 er skabt en enhed, hvor systemet tilpasser sig den unge, frem for at den unge skal tilpasse sig systemet. Det betyder, lidt populært udtrykt, at den unge ikke behøver at have diagnosticeret sig selv og dermed have valgt døren for enten selvmordstruede, misbrugere, alkoholikere, ramt af en spiseforstyrrelse eller incestramt, for at få hjælp. Der er én dør – 24-7s- og så får de hjælp derfra.
 
En bibeholdelse af 24-7 er således en forebyggende investering i trivsel hos de unge.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der arbejdes videre med en fremtidig organisationsform for 24-7, hvor de særegne kendetegn tid, tilgængelighed og faglighed/kvalitet sikres
at 24-7 tilknyttes eksisterende tilbud målrettet unge, så mulige synergier kan udnyttes
at 24-7 indgår i den kommunale budgetlægning for 2014

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-7-12 Sagsbehandler: Nadja Frederiksen  

Plan for det videre arbejde med forebyggelsespakkerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

På udvalgsmødet i Forebyggelsesudvalget den 11. marts 2013, punkt 10, blev Herning Kommunes status for Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker fremlagt og behandlet. Det blev besluttet, at administrationen udarbejder en faseopdelt plan for det videre arbejde med forebyggelsespakkerne til behandling på udvalgsmødet i april.
 
Administrationen fremlægger her en faseopdelt plan for det videre arbejde med forebyggelsespakkerne. Forebyggelsespakkerne er prioriteret i forhold til hinanden ud fra væsentligheden af pakkerne i forhold til at nå flest mulige borgere, sundhedsmæssige konsekvenser og økonomi.


For hver forebyggelsespakke udarbejdes en prioritering af anbefalingerne. Her fremlægges forslag til prioritering af anbefalingerne i fase 1.

Sagsfremstilling

Arbejdet med forebyggelsespakkerne afvikles i fire faser, hvor pakkerne prioriteres efter væsentlighed i forhold til sundhedsfaglig viden og evidens, hvor godt Herning Kommune i forvejen opfylder de enkelte forebyggelsespakkers anbefalinger samt ud fra et økonomisk perspektiv.   I prioriteringen af de enkelte forebyggelsespakkers anbefalinger, som endnu ikke er opfyldt, eller som delvist er opfyldt, tages der jf. politisk beslutning i Forebyggelsesudvalget den 11. marts 2013 højde for:
 

 • lavthængende frugter

 • væsentlighed af anbefalingerne (ud fra en faglig vurdering)

 • en sammenhængende offentlig forebyggelsesindsats

 • aktiviteter er vigtigere end papir (politikker)

 

Opdelingen i faser er prioriteret således:
Fase 1: Alkohol, Tobak og Mental sundhed – væsentlige faktorer at prioritere i forhold til at nå flest mulige borgere. Endvidere er det faktorer som har store sundhedsmæssige konsekvenser og som kan/vil blive omkostningstunge, hvis ikke de prioriteres.
Fase 2: Seksuel sundhed, Mad og måltider og Hygiejne – mindre væsentlige faktorer i forhold til de prioriterede i fase 1, om end de sundhedsmæssige konsekvenser stadig kan være alvorlige.
Fase 3: Solbeskyttelse, Indeklima i skoler, Fysisk aktivitet – mindst væsentlige faktorer i forhold til de prioriterede i fase 1 og fase 2, idet pakkerne Solbeskyttelse og Indeklima i skoler er af en mere begrænset karakter. Fysisk aktivitet er dog sundhedsmæssigt en væsentlig faktor, men da Herning Kommune allerede opfylder næsten alle af anbefalingerne i pakken, vurderer administrationen, at pakken ikke behøver en højere prioritering.
Fase 4: Stoffer, Overvægt – disse pakker er ikke udkommet endnu. Afhængigt af hvornår de udkommer, vil der sandsynligvis blive ændret på prioriteringen i faserne.


Prioriteringen af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne i fase 1 præsenteres nedenfor. Prioriteringen af anbefalingerne i pakkerne i fase 2-4 forventes præsenteret på de kommende møder i Forebyggelsesudvalget. Implementeringen af anbefalingerne i faserne vil foregå løbende. I arbejdet tages som hovedregel udgangspunkt i anbefalingerne på grundniveauet, da Forebyggelsesudvalget den 11. marts 2013 besluttede at prioritere anbefalingerne på grundniveau højest.  

 

Indenfor hver af de enkelte forebyggelsespakker belyses endvidere, hvordan de enkelte anbefalinger er med til at påvirke målsætningerne i Herning Kommunes forebyggelseshandleplan 2012-2014. Herning Kommune er i arbejdet i dialog med KL’s Center for Forebyggelse i praksis, som har til formål at hjælpe kommunerne med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.  

 

Fase 1: Første fase vedrører forebyggelsespakkerne:

 • Tobak

 • Alkohol

 • Mental sundhed

Dette ud fra den sundhedsfaglige begrundelse, at pakkerne vedrører faktorer som berører alle borgere, har stort forebyggelsespotentiale og kan blive omkostningstunge, hvis ikke de prioriteres og har stor sundhedsmæssig bevågenhed.  


Den foreslåede prioritering af anbefalingerne, som Herning Kommune endnu ikke opfylder i de tre forebyggelsespakker, er udarbejdet ud fra ovenstående politisk besluttede kriterier. Prioriteringen fremgår af bilag. Ud fra kriteriet om lavthængende frugter er det primært informations- og undervisningsindsatser, der er prioriteret højest, hvorefter rammer, tilbud og tidlig opsporing følger. Informations- og undervisningsanbefalingerne vil kunne opfyldes i et kortere tidsperspektiv end rammer og tilbud, som kræver en løbende implementeringsperiode.

Økonomi

Af bilaget fremgår, hvilken type af ressourcer der er nødvendig for opfyldelsen af de enkelte anbefalinger. Der er tale om midler til annoncering, udarbejdelse af informationsmateriale samt prioritering af personaleressourcer.
 
Administrationen vil i muligt omfang benytte Herning Kommunes hjemmeside, nyhedsbreve m.v., der ikke indebærer udgifter, til annoncering. Erfaringsmæssigt vides dog, at annoncer i fx lokalpressen har større effekt. Det foreslås derfor, at der afsættes 50.000 kr. årligt til annoncering to gange om året i lokalpressen og til udarbejdelse af informationsmateriale i relation til implementeringen af forebyggelsespakkerne om tobak, alkohol og mental sundhed. I det omfang anbefalingerne i de øvrige pakker indebærer behov for ressourcer til annoncering og informationsmateriale, vurderes det, at dette kan rummes inden for de 50.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

At
At
 
 
At
Den faseopdelte plan for implementeringen godkendes.
Der afsættes 50.000 kr. på SO19 til annoncering og udarbejdelse af informationsmateriale i relation til implementeringen af forebyggelsespakkerne
der udarbejdes et oplæg til rammer og tilbud for fase 1

Beslutning

Godkendt som indstillet med de på mødet faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Status for graviditetsbesøg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Heidi Dinesen

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget ønskede efter sin drøftelse af graviditetsbesøg den 11. marts 2013 en status på antallet af udførte graviditetsbesøg løbende.

 

Hermed præsenteres en status pr. 31. marts 2013.

Sagsfremstilling

Sundhedsplejen har registreret følgende antal graviditetsbesøg til og med marts 2013.

 

Måned
April 2012
Maj 2012
Juni 2012
Juli 2012
August 2012
Sept. 2012
Okt. 2012
Nov. 2012
Dec. 2012
Jan. 2013
Feb. 2013
Marts
2013
Antal besøg
4
5
11
8
11
9
4
22
21
29
28
27

 

Sundhedsplejen forventer en stigning i antallet af besøg, så der fra august 2013 foretages 60 besøg pr. måned.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at status tages til efterretning

Beslutning

Status taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Forårsopfølgning 2013 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forårsopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2013 forelægges Forebyggelsesudvalget til efterretning.

 

Sagen videresendes til indgåelse i den samlede forårsopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj 2013 og i Byrådet den 14. maj 2013.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2013 foretaget budgetopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område.

 

Det forventede driftsregnskab for 2013 samt afvigelsen i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts 2013 fremgår af nedenstående tabel:

 

[image]

 

Som det fremgår forventes et merforbrug på 11,116 mio. kr. som fordeler sig med 9,781 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansering og 1,335 mio. kr. vedrørende Sundhedsfremme og Forebyggelse.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der er i 2013 - i lighed med tidligere år - budgetteret med KL´s udgiftsskøn i forbindelse med Økonomiaftalen.

 

Der er ikke i Økonomiaftalen for 2013 aftalt efterreguleringer i forhold til den aktivitetsbestemte medfinansering, men der er i aftalen forudsat sammenhæng mellem kommunernes medfinansiering og det aftalte udgiftsniveau for regionerne.  

I forårsopfølgningen er forudsat, at udgiftsniveauet for Herning Kommune i 2013 ligger på niveau med regnskab 2012 (fremskrevet til 2013-pl), hvilket altså betyder et merforbrug i forhold til budgettet og KL´s skøn på 9,781 mio. kr.  

Også regnskab 2012 udviste en merudgift i forhold til budgettet, og det undersøges i øjeblikket nærmere, hvad der ligger til grund for forskellen mellem de udmeldte aktivitets- og udgiftsskøn og det faktisk konstaterede i Herning Kommune.

 

Udvalget vil blive løbende orienteret om udviklingen.

 

Sundhedsfremme og Forebyggelse betragtes styringsmæssigt som en decentral enhed. I forårsopfølgningen forventes et merforbrug på 1,335 mio. kr., som skyldes, at der forventes forbrugt af overførslerne fra 2012 vedrørende forebyggelseshandleplanen.

 

Der forventes overført et samlet mindreforbrug fra 2012 på 2,638 mio. kr. Heraf vedrører 2,333 mio. kr. forebyggelseshandleplanen, hvor 1,835 mio. kr. overføres til 2013 og 0,498 mio. kr. til 2014. Den resterende overførsel vedrører projekter med ekstern finansiering.

 

Overførslerne fra 2012 indgår ikke i det korrigerede budget pr. 31. marts 2013.

 

Tages højde for det overførte mindreforbrug fra 2012-2013 vedrørende Sundhedsfremme og Forebyggelse er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på området. Beløbet er de "frie midler" i budget 2013, der endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.

 

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forårsopfølgningen tages til efterretning.

 

at sagen videresendes til indgåelse i den samlede forårsopfølgning, som behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj 2013 og i Byrådet den 14. maj 2013.

Beslutning

Indstillingen vedtaget.

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-3-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Regnskab 2012 og overførselsønsker 2012-2013 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2012 forelægges overordnede bemærkninger til regnskab 2012 samt overførselsønsker 2012-2013 til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. regnskabsvejledningen for 2012 fremsendes overordnede regnskabsbemærkninger samt overførselsønsker (drift) til godkendelse i Forebyggelsesudvalget forud for indgåelse i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2012 og overførselssag, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj 2013 og efterfølgende i Byrådet den 14. maj 2013.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet:

Samlet set udviser regnskabsresultatet for 2012 for Forebyggelsesudvalgets område et mindreforbrug på 0,201 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. nedenstående tabel:

 

[image]

 

Resultatet består af et mindreforbrug på 0,305 mio. kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering, som skyldes forskydninger mellem årene, et mindreforbrug på 2,333 mio. kr. vedrørende Sundhedsfremme og Forebyggelse, som skyldes projekter i forbindelse med Forebyggelseshandleplanen, som løber ind i 2013/2014, samt et merforbrug på 2,603 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.

 

Afvigelsen i forhold til det oprindeligt vedtagne budget er et merforbrug på 4,863 mio. kr. Heraf vedrører 4,086 mio. kr. den aktivitetsbestemte medfinansiering, som er udenfor rammestyring. Området indgår ikke i opgørelsen af kommunens servicedriftsudgifter og er derfor uinteressant i relation til sanktionslovgivningen.

 

Der har i løbet af 2012 været tillægsbevillinger og omplaceringer for i alt 4,705 mio. kr. jfr. tabellen ovenfor, som primært vedrører DUT-midler tilført den aktivitetsbestemte medfinansiering og en tillægsbevilling til samme område til udligning af det overførte merforbrug fra 2012, der ikke som forventet blev efterreguleret i forbindelse med Økonomiaftalen for 2013.

 

Overførslerne fra 2011 udgjorde i alt 0,359 mio. kr. som dækker over forskydninger vedrørende projekter med ekstern finansiering på 0,720 mio. kr., forskydninger vedrørende Forebyggelseshandleplanen under Sundhedsfremme og Forebyggelse på 2,242 mio. kr. og som nævnt et merforbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, som blev overført i forventning om senere regulering.

 

Overførsler fra 2012-2013/2014:

Der foreligger samlet set overførselsønsker fra 2012 til 2013/2014 for 2,638 mio. kr., som fordeler sig jfr. tabellen nedenfor:

 

[image]

 

Overførslerne vedrørende projekter og selvforvaltningsaftaler er saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne.

 

Beløbet på 2,333 mio. kr. under selvforvaltningsaftaler vedrører godkendte initiativer i forbindelse med Forebyggelseshandleplanen, som ønskes overført med 1,835 mio. kr. til 2013 og 0,498 mio. kr. til 2014.

 

Merforbruget vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering overføres jfr. styringsprincipperne ikke, da området er udenfor rammestyring.

 

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2012 tages til efterretning.

 

at overførselsønskerne på i alt 2,638 mio. kr. godkendes med overførsel af 2,140 mio. kr. til 2013 og 0,498 mio. kr. til 2014.  
at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj 2013 og i Byrådet den 14. maj 2013.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budgetforslag 2014-2017 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til budget 2014-2017 på Forebyggelsesudvalgets område, herunder indsatsområde og årsmål for 2014, forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2014 fremsendes forslag til budget 2014-2017 på Serviceområde 19, Forebyggelse.  

 

Driftsbudgettet er udarbejdet inden for de udmeldte tekniske nettodriftsrammer.  

 

Størstedelen af budgettet på Forebyggelsesudvalgets område vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som styringsmæssigt betragtes som værende uden for rammestyring.

 

Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering baseres i budget 2014 jfr. tidligere praksis på KL´s aktivitets- og udgiftsskøn, der forventes at foreligge som en del af den endelige økonomiaftale mellem KL og regeringen medio juni.  

 

I det foreliggende budgetforslag fremstår udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering som svarende til den udmeldte tekniske budgetramme, idet ændring til KL´s skøn foretages som teknisk korrektion senere i budgetprocessen.  

 

Budgetforslaget indeholder jfr. budgetvejledningen indsatsområde/årsmål samt driftsbemærkninger, der er vedlagt sagen som bilag.  

 

Jfr. beslutning på Forebyggelsesudvalgets møde den 11. marts 2013 skal der i 2014 være fokus på Herning Kommunes sundhedspolitik med følgende årsmål:

 

 • At der inden udgangen af 2014 er udarbejdet og godkendt en sundhedspolitik i Herning kommune.

 

Målet er tilrettet i forhold til de kommentarer, der fremkom ved første drøftelse på mødet den 11. marts 2013.
 
 
Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetforslaget for 2014-2017, herunder indsatsområde og årsmål, godkendes,

 

at budgetforslaget jfr. budgetvejledningen for 2014 videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at bemærke.