Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.02-A00-8-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af Forebyggelsesudvalgets udvalgsformand og -næstformand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formelt skal et stående udvalg efter kommunestyrelseslovens § 22, stk.1 vælge udvalgets formand og næstformand.

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 pkt. 4 valgte Byrådet i enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af alle stående udvalg.


Der henvises til Byrådets beslutning på det konstituerende møde om udpegningen af udvalgsformand og -næstformand for Forebyggelsesudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Karlo Brondbjerg (K) vælges til udvalgsformand

 

at Marianne Bjørn (V) vælges til udvalgets næstformand.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Praksis for udsendelse af dagsordner til Forebyggelsesudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hvert enkelt fagudvalg bestemmer selv, hvordan formen skal være i forhold til at få udsendt dagsordner. Forebyggelsesudvalgets praksis er, at medlemmerne modtager dagsorden og bilag elektronisk.

 

Sagsfremstilling

Alle dagsordner, bilag og referater forefindes digitalt på den web-baserede platform, First Agenda. Dagsordner til Forebyggelsesudvalget udsendes digitalt tirsdag inden mødet, dvs. 4 hverdage inden mødet.

 

Udvalgene bestemmer selv sin praksis. Enkelte udvalg har tradition for brug alene af den digitale dagsorden.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at praksis fastholdes - subsidiært at bilag / dagsorden også sendes i papir.

 

Beslutning

Udvalget ønsker dagsorden tilsendt i papirform. Denne skal foreligge senest lørdag før udvalgsmødet. Dagsorden offentliggøres desuden i elektronisk form senest fire dage før udvalgsmødet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Introduktion til Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med starten på en ny valgperiode, gives en introduktion til Forebyggelsesudvalgets område.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Opfølgning på Byrådets introseminar

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På Byrådsseminaret den 8. og 9. januar 2018 blev gennemført cafédrøftelser. Input herfra drøftes.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at input drøftes.

Beslutning

Input blev drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Mål og arbejdsmetode for Forebyggelsesudvalget 2018-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med ny valgperiode drøfter Forebyggelsesudvalget mål og arbejdsmetode for udvalgets virke.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget har udover kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet ansvaret for boligsocialt arbejde samt sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af Herning Kommune. Forebyggelsesudvalget skal derfor samarbejde med de øvrige fagudvalg.

 

Sundhedspolitikken danner rammen for Herning Kommunes fokusområder i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsprofilen fra Region Midtjylland fortæller, hvilke sundhedsudfordringer der er i Herning Kommune. Sundhedspolitikken og sundhedsprofilen giver dermed tilsammen en pejling på, hvilke områder der kan indledes samarbejde med de øvrige fagudvalg omkring med henblik på optimering af folkesundheden i Herning Kommune. Det kan fx gøres ved at afholde temadrøftelser med udvalgte fagudvalg for at afdække, hvor et samarbejde giver mening.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget drøfter sine mål og arbejdsform
at administrationen udfra drøftelsen udarbejder en plan for udvalgets fremtidige arbejde.

Beslutning

Udvalget ønsker temadrøftelser som arbejdsform. Med udgangspunkt i fx sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017", KL's forebyggelsesudspil, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og Herning Kommunes sundhedspolitik ønsker udvalget at tage en række temadrøftelser om forskellige emner, herunder temadrøftelser med andre fagudvalg.  

 

Sagsnr.: 29.09.00-Ø34-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Projektmidler til "Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 X

 

 

 

 

X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået nationale puljemidler til at gennemføre projektet ”Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder”.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået tilsagn om 939.000 kr. til at gennemføre projektet ”Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder”. Projektets formål er at fremme sundheden for udsatte borgere med kronisk sygdom i to udvalgte boligområder: Holtbjerg og Lyngbyen i Gullestrup. Projektets målgruppe er således socialt udsatte og sårbare borgere i de to boligområder.

 

Projektet skal medvirke til at videreudvikle og tilpasse Herning Kommunes rehabiliterings- og sundhedsindsatser målrettet socialt udsatte grupper. Det skal bl.a. ske ved at arbejde proaktivt og opsøgende i forhold til borgere bosat i de to boligområder. Videreudvikling af de sundhedspædagogiske redskaber - med fokus på de særlige udfordringer, der kan være i mødet med sårbare og udsatte borgere - spiller ligeledes en central rolle i projektet. Målet med projektet er at tilbyde en fremskudt sundhedsindsats, hvor den afklarende samtale og de forebyggende- og sundhedsfremmende tiltag tænkes sammen med det boligsociale arbejde.

 

Projektet er en del af implementeringen af den sundhedspolitik, som Herning Byråd vedtog i 2015. Sundhedspolitikken sætter fokus på sundhedsfremme og forebyggelse blandt sårbare og udsatte grupper.

 

Projektets økonomi

Midlerne til projektet kommer fra puljen ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”. Puljen er udmøntet som en del af finansloven for 2015, og har som formål at styrke den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. 

 

I forbindelse med projektet har Herning Kommune en egenfinansiering på 537.000 kr. for hele projektperioden. Projektets samlede budget er således på 1.476.000 kr.

 

Sundhedskonsulent Ellen Aavad Holm deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning
at der meddeles indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på hhv. 450.000 kr. i 2018, 480.000 kr. i 2019 og 9.000 kr. i 2020, serviceområde 19, Forebyggelse.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

KL's forebyggelsesstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med KL's sundhedskonference den 16. januar 2018 præsenteredes KL's nye forebyggelsesudspil.

Sagsfremstilling

KL's forebyggelsesudspil har seks pejlemærker for fremtidens forebyggelse. KL gør dermed klart, at der bør prioriteres i forhold til forebyggelsesindsatsen. I forebyggelsesudspillet prioriteres børn og unge som målgruppe samt tobak, alkohol og mental sundhed som indsatsområder. De seks pejlemærker lyder:

 

  1. Alle skal have mulighed for et sundt liv - fælles ansvar og kvalitet i indsatsen

Kommunen skal arbejde for at mindske social ulighed i sundhed. Det skal kommunen gøre ved dels at sikre sunde rammer for alle borgere, så det sunde valg bliver det nemme valg for alle borgere, dels ved at give socialt svagere borgere en anden og mere omfattende indsats, som ofte skal til for at de skal få samme udbytte af indsatsen som andre borgere.

 

Forebyggelse og sundhedsfremme er et middel til at løfte de kommunale kerneopgaver som daginstitutioner, folkeskoler, ældrepleje, byplanlægning, beskæftigelsesindsats osv. Samtidigt er kommunen en stor arbejdsplads, der har mulighed for at gøre meget for den fysiske og mentale sundhed for de ansatte.

 

  1. Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring

Vi ved, at barnets tidligste år er afgørende for, at de kan udvikle sig fysisk, mentalt og kognitivt. Særligt for sårbare familier har den kommunale indsats i sundhedsplejen, daginstitutioner, skoler, beskæftigelsesindsatsen og den sociale indsats stor betydning for at give børn i disse familier den optimale mulighed for sund opvækst og en god start på livet. Et godt tværfagligt samarbejde er her afgørende for at lykkes med at reducere social ulighed i sundhed.

 

Hvis man skal sikre også børn i sårbare familier en god og sund start på livet, er det vigtigt at sikre sunde rammer for alle børn for at sikre, fordi man derved "rammer" alle børn. Herudover er det vigtigt at sætte ind konkret, tværfagligt og helhedsorienteret i forhold til børn i sårbare familier.

 

  1. Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job

Der har i perioden 1987 til 2013 været en stigning i andelen af unge, der føler sig stressede. Det er værst for unge kvinder, hvor andelen i perioden er steget fra under 5% i 1987 til over 25% i 2013. Vi ved ikke præcist, hvorfor udviklingen har været så markant. De fleste unge har efter afgang fra folkeskolen ikke kontakt til kommunerne, men kommunerne kan alligevel gøre meget for at sikre unges trivsel og mentale sundhed ved at samarbejde med ungdomsuddannelserne, erhvervslivet, foreninger og boligområder om at skabe sundhedsfremmende miljøer for de unge. Indsatser for at fremme mental sundhed ved at skabe inkluderende fællesskaber kan ifølge KL kombineres med indsatser mod tobak, alkohol, hash og andre rusmidler.

 

  1. Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge

Rygning er den enkeltfaktor, der har størst betydning for borgernes sygelighed og dødelighed. Socialt svagere borgere ryger langt oftere end socialt velstillede, hvorfor sundheden blandt socialt svagere borgere er dårligere end hos de velstillede. Rygning er den væsentligste årsag til, at den sociale ulighed i sundhed er stigende. Det er væsentligt at sætte ind på tre niveauer i forhold til rygning, nemlig i forebyggelse af rygestart, fremme af røgfri miljøer og fremme af rygestoptilbud til borgerne.

 

Forebyggelse af rygestart er vigtigt for at sikre, at færre bliver ramt af sygdom i fremtiden. KL og Herning Kommune er en del af partnerskabet, Røgfri Fremtid, hvor ambitionen er, at ingen børn og unge ryger i 2030. Fremme af røgfri miljøer handler bl.a. om at indføre rygeforbud på alle ungdomsuddannelser (ikke blot de gymnasiale uddannelser) for på den måde at bekæmpe den sociale ulighed i rygning og i sundhed generelt. Røgfri kommunale arbejdspladser er også et muligt indsatsområde. Endelig skal flere stoppe med at ryge, og kommunerne skal derfor tilbyde rygestopforløb til alle rygere, der gerne vil stoppe. Dette kombineres i Herning Kommune med tilbud om gratis rygestopmedicin, hvilket har vist god effekt på, hvor mange der lykkes med rygestop.

 

  1. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges trivsel må skades af alkohol

Et for stort alkoholforbrug har mange potentielle skadevirkninger. Dels medfører det en række fysiske sygdomme og psykiske problemer; dels har et overforbrug af alkohol sociale konsekvenser for den enkelte og for familien. Kommunerne børn derfor arbejde for en mere hensigtsmæssig alkoholkultur og for, at børn og unge ikke skal vokse op i familier med alkoholmisbrug.

 

  1. Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

Mental sundhed handler om at kunne udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og pres og bidrage til positive sociale fællesskaber med andre mennesker - og generelt at være tilfreds med livet. God mental sundhed er en beskyttelsesfaktor i forhold til at udvikle psykiske lidelser som depression og angst. Stadigt flere børn og unge har sundhedsudfordringer af denne type, og der er markant social ulighed i mental sundhed, idet der er en højere forekomst af mistrivsel, stress og psykisk sygdom blandt borgere med kort uddannelse og borgere uden for arbejdsmarkedet.

 

Kommunen kan arbejde for mere mental sundhed og trivsel ved fx at skabe et rummeligt samfund, hvor alle er aktive i meningsfulde fællesskaber, ved forebyggelse i den tidlige barndom, ved fokus på indsatser i skoler og på ungdomsuddannelser, ved forebyggelsestilbud til voksne med psykisk mistrivsel og ved at sikre samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger om den konkrete borger med psykisk mistrivsel.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at KL's forebyggelsesudspil drøftes.

Beslutning

Udspillet blev drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

For udvalgsmøderne den 28. maj, 13. august, 22. oktober og 3. december ændres mødetidspunktet til kl. 16. Der er mulighed for at starte møderne allerede kl. 15, hvis omfanget af dagsorden tilsiger det.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard