Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 28. august 2017
Mødested: Skarrildhus

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-P20-2-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Ansøgning om midler til Coolturklub, tilbud til unge med kronisk sygdom

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gurli Wolf, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget ansøger Forebyggelsesudvalget om at bevilge halvdelen af 150.000 kr. til et 3 årigt projekt "Coolturklub" til unge i alderen 13 – 17 år med en længerevarende somatisk og kronisk sygdom (for eksempel diabetes, epilepsi, kronisk tarmsygdomme mm). Unge, der tilbydes Coolturklub, er unge, der ellers IKKE vil kunne deltage i en ugentlig fritidsaktivitet over 3 – 4 måneder på grund af manglende ressourcer i familien.

 

Kultur og Fritid stiller sikkerhed for 12.500 kr. til at kunne gennemføre en prøvehandling af et hold, der gennemføres i efteråret 2017. Der arbejdes på at få den resterende del af økonomien finansieret fra det frivillige netværk, fonde og erhvervslivet.

 

Efter endt projektperiode, og i tilfælde af positiv evaluering, forventes, at frivillighed og erhvervslivet kan bære den økonomiske del af tilbuddet.

 

Iværksættelse af Projekt Coolturklub og ansøgningen til Forebyggelsesudvalget er godkendt af Børne- og Familieudvalget på møde 28. juni 2017.

Sagsfremstilling

"Herningmodellen" for børn og unge i udsatte positioner eller i risiko for at komme det indebærer blandt andet et styrket fokus på:

 • Tidlig sundhedsfremme samt tidlig opsporing og forebyggelse af børn og unge i udsatte positioner eller i risiko for at komme det
 • Styrket tværfagligt samarbejde og koordinering internt og eksternt
 • Styrket tværfaglighed på tværs af faggrupper
 • Øget forældre- og netværksinddragelse

 

Projekt Coolturklub er i tråd med dette og læner sig op af et tidligere projekt ”Sundt Samspil”, hvor indsatsen bliver differentieret ud fra udfaldet af den afklarende samtale, der gives til alle unge i samme målgruppe. Den afklarende samtale er et hjemmebesøg, hvor familiens behov og ressourcer drøftes med fokus på risiko- og beskyttelsesfaktorer. Hermed kan det forebygges, at små og potentielle problematikker vokser sig større, og familien beskyttes mod yderlige belastninger, der f.eks. kan medføre aflastning og tabt arbejdsfortjeneste mm.

 

Dette harmonerer med Herningmodellen, der netop har fokus på en meget tidlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats for unge i en udsat position.

 

Projektet Coolturklub er blevet til i et samarbejde mellem Center for Børn og Forebyggelse, Sundhed og Ældre, Erhverv, Kultur og Fritid og Frivilligcenter Herning.

 

Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 13 – 17 år med en længere varende somatisk og kronisk sygdom. De er ifølge forskningen i en udsat position, idet forældrenes kerneproblematikker er:

 • "Health illiteracy": forældrene har typisk vanskeligheder ved at læse og forstå sundhedsinformation, omsætte det til handling og beslutninger i forhold til barnets sygdom.
 • Lav "self-management": vanskeligheder ved at planlægge og træffe beslutninger i forhold til at udføre målrettede aktiviteter i forhold til barnets sygdom.
 • Dårligt psykisk velbefindende pga. uhensigtsmæssig angst og bekymring over barnets sygdom, samt har ofte depressive symptomer, der påvirker sygdomshåndteringen negativt.
 • Dårlig kommunikation og relationsdannelse i sundhedsvæsenet. Magtforholdet der kan opstå mellem familie og fagperson, såsom vidensautoritet, kan hindre forældres lyst og muligheder for at udtrykke sig hensigtsmæssigt.
 • Begrænset netværk og familiestrukturer, så familien har ikke mulighed for at få støtte via sit netværk, hvilket påvirker håndteringen af sygdom.

 

På baggrund af kerneproblematikkerne er det svært for familien at få en hverdag til at fungere. Motivationen, lysten og evnen til at gøre brug af kulturelle tilbud til deres børn/unge vil ofte være begrænset.

 

Formål

At unge med en længere varende somatisk og kronisk sygdom får mulighed for

 • At deltage i kulturelle aktiviteter der hører til et hverdagsliv 
 • At opleve drømmen, håbet og den spontane kulturoplevelse
 • At skabe netværk og relationer i et inkluderende fællesskab med andre unge i samme situation
 • At få ny viden og læring der inkluderer den unge i fremtidige kulturelle fællesskaber

 

Succeskriterier

Nedenstående succeskriterier styrker den unges beskyttelsesfaktorer, hvorved den unge har endnu større muligheder for at blive en aktiv medborger i et demokratisk samfund:

 • deltager i aktiviteten
 • bliver tilmeldt en anden frivillig- eller foreningsaktivitet efter forløbet
 • får en oplevelse at være en del af fællesskabet

  

Organisatorisk

Kultur & Fritid i By, Erhverv og Kultur laver aftaler med kulturstederne om aktiviteterne, og der udarbejdes en folder om tilbuddet.

 

Medarbejder i Frivilligcenter Herning vil være tovholder, rammesætter og planlægger af de enkelte hold, samt arbejde på gode relationer og tryghed mellem de frivillige og gruppen af unge.

 

2- -3 frivillige fra Frivilligcenter Herning vil deltage i alle forløb sammen med de unge.

 

Center for Børn og Forebyggelse i Børn og Unge har ansvaret for projektet.

 

Sundhed og Ældre i Social, Sundhed og Beskæftigelse gennemfører evaluering af projektet.

 

Indhold

Eksempler på forventet indhold:

 • Besøg på Kunstmuseum - Skovsnogen
 • Filmaften med popcorn og pizza i Frivilligcenter Herning sammen med unge frivillige. De unge inviteres til dialog om egne fritidsinteresser og medlemskab 
 • Billedskolen: En form for kreativ udfoldelse på billedskolen
 • Den Jyske Sangskole: Stomp og stemme
 • Headspace:  De unge besøger Headspace, hvor de får et kendskab til stedet og hvilke muligheder der er

 

Forløbet er over 3 – 4 måneder med ca. 12 unge. Gruppen mødes hver uge.

 

Arrangementerne hænger sammen to og to. Den første aften fås kulturoplevelsen og en uge senere en refleksion og sanseoplevelse.

 

2 – 3 unge frivillige følger samme gruppe. De frivillige er fra Frivilligcenter Herning.

Økonomi

1 hold á 25.000 kr. Over 3 år gennemføres 6 hold for 150.000 kr.

 

2017: 1 hold efterår

2018: 1 hold forår og 1 hold efterår

2019: 1 hold forår og 1 hold efterår

2020: 1 hold forår

 

Økonomi

Kulturformidler:

6.000 kr.

T-shirt:

1.000 kr.

Billetter:

4.000 kr.

Transport:

5.000 kr.

Forplejning:

3.000 kr.

Materialer:

6.000 kr.

I alt pr. hold:

25.000 kr.

 

Økonomien skal dække billetter, transport, forplejning, materialer, timeløn til medarbejdere på kulturinstitutionerne. Medarbejderne på kulturinstitutionerne medtænkes som faciliterende, når oplevelsen skal bearbejdes.

 

Forebyggelsesudvalget ansøges om at dække halvdelen af udgifterne til projektet, i alt 75.000 kr. Forfalder med 12.500 kr. i 2017, 25.000 kr. i 2018, 25.000 kr. i 2019 og 12.500 kr. i 2020.

 

Kultur og Fritid stiller sikkerhed for den anden halvdel af udgifterne i 2017 - 12.500 kr.

 

Nordea Fonden har givet positiv tilsagn om at støtte projektet i 2018.

 

Der arbejdes på at få erhvervslivet til være medfinansierende på den resterende del af udgifterne i projektet, samt at projektet kan implementeres økonomisk i frivillige netværk og erhvervslivet efter endt projekt.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ansøgningen godkendes,
at der afsættes 12.500 kr. i 2017, 25.000 kr. i 2018, 25.000 kr. i 2019 og 12.500 kr. i 2020 på SO19, Forebyggelse.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen bemærkninger.