Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 28. januar 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-10-18 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Orientering om #Ung Uden Filter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  x

  x

 

  x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

Landsindsatsen EN AF OS har i samarbejde med Herning Kommune planlagt arrangementet #Ung Uden Filter, der sætter fokus på mental mistrivsel. Arrangementet finder sted den 20. februar 2019 i Huset no. 7. Arrangementet er for alle elever i ungdomsuddannelse eller i forberedende uddannelsesforløb, lærere, studievejledere samt relevante medarbejdere fra kommunen. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Hvem er EN AF OS?

Landsindsatsen EN AF OS er en national oplysningskampagne med målrettede regionale og lokale aktiviteter. Indsatsen beskæftiger sig med fem overordnede indsatsområder, hvor målgrupperne er brugere og pårørende, unge (især under uddannelse), arbejdsmarkedet, personale på sundheds- og socialområdet, medierne og den brede befolkning.

 

Landsindsatsen EN AF OS begyndte den 10. oktober 2011 og fortsætter indtil videre frem til 2020. Bag kampagnen står Den Fælles Indsats, som blev nedsat i 2010 af partnerne: PsykiatriNetværket, Psykiatrifonden, TrygFonden, Danske Regioner, KL, Social- og Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

 

EN AF OS arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom.

 

Hvad handler #Ung Uden Filter om?

Til #Ung Uden Filter-arrangementet droppes filteret, og der tales åbent om det, der er svært, fx ensomhed, stress og selvskade. Fakta er, at de fleste unge i perioder oplever mental mistrivsel, og i en klasse er der i gennemsnit tre elever, som vil udvikle en psykisk sygdom. Det kan bl.a. være vanskeligt at gennemføre en ungdomsuddannelse med en psykisk sygdom, eller hvis et familiemedlem eller en ven til den unge har en psykisk sygdom.

 

#Ung uden Filter skal ikke ses som et enkeltstående arrangement, men som et tema, der kan bruges i undervisningen på ungdomsuddannelserne/de forberedende uddannelsesforløb. Derfor har PsykInfo Midt, der er tovholder på arrangementet, udarbejdet undervisningsmateriale om dialog om psykisk sundhed.

 

EN AF OS har udvalgt tre kommuner til arrangementet. Arrangementet er allerede afholdt i Hedensted Kommune og Horsens Kommune i foråret 2018, og vil nu afholdes i Herning Kommune den 20. februar 2019.

 

Planlægningen af #Ung Uden Filter

Arrangementet i Herning Kommune er planlagt af PsykInfo Midt i samarbejde med konsulenter fra Kultur og Fritid, Center for Børn og Læring, Sundhed og Ældre, leder af Ungevejledningen, leder af Headspace og repræsentanter fra tre af ungdomsuddannelserne.

 

Klasser/hold fra HF, Produktionsskolen og Herningsholm Erhvervsskole deltager i arrangementet. Der vil samlet ca. deltage 300 elever, lærere, studievejledere og medarbejdere.

 

Økonomi

EN AF OS dækker alle økonomiske udgifter til arrangementet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalgt tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Regeringens udspil til sundhedsreform

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen har den 16. januar 2019 præsenteret sit udspil til en sundhedsreform. Der orienteres kort om indholdet i udspillet.

Sagsfremstilling

Regeringen anfører i udspillet til sundhedsreform, at der er behov for mere nærhed, sammenhæng, kvalitet og stærkere rettigheder for patienterne i sundhedsvæsenet.

 

For at skabe mere nærhed ønsker man at sikre flere og bedre sundhedstilbud tættere på borgerne ved at etablere 21 sundhedsfællesskaber, der skal styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Samarbejdet sikrer desuden sammenhæng i patientforløbene.

 

Øget kvalitet ønskes skabt ved at sikre behandling af høj kvalitet i hele landet. En ny national myndighed, Sundhedsvæsen Danmark, skal derfor ved hjælp af en ny national kvalitetsplan være drivkraft for at udvikle sundhedsvæsnet i hele landet og koordinere opgaver, der løses bedst i fællesskab. Den nationale kvalitetsplan omfatter i første omgang ældre medicinske patienter, KOL, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, muskel-skeletlidelser samt angst og depression. De 21 sundhedsfællesskaber aftaler, hvordan den nationale kvalitetsplan udmøntes lokalt.

 

Endelig skal patienternes rettigheder styrkes, så der også i forhold til praktiserende speciallæger indføres ret til hurtig udredning og behandling, ligesom det i dag er tilfældet på sygehusene.

 

Regeringen ønsker at afskaffe regionerne og lade disses sundhedsopgaver løses i en ny struktur. Overordnet ønskes indført en national myndighed, Sundhedsvæsen Danmark, der har til opgave at koordinere tværgående opgaver og sikre et kvalitetsløft på sundhedsområdet i hele landet. Fem sundhedsforvaltninger indføres til at løse regionernes sundhedsopgaver, primært sygehusdrift, og 21 sundhedsfællesskaber skal sikre koordinering for borgerne/patienterne mellem sygehuse, kommuner samt praktiserende læger og bringe sundhedstilbuddene tættere på borgerne.

 

Den politiske aftale forventer Regeringen på plads i løbet af foråret 2019, og ny lovgivning forventes vedtaget i efteråret 2019. Det bemærkes, at der senest den 17. juni 2019 skal afholdes valg til Folketinget. I 2020 forbereder de nye sundhedsfællesskaber sig, og den nye organisering forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.06.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Analyse af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udgifterne til kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen har været stigende over en årrække. Der er udarbejdet et teknisk-administrativt notat, der belyser årsagerne til dette. Det bemærkes, at kommunerne igennem et stigende bloktilskud er blevet kompenseret for stigningen i udgifter til kommunal medfinansiering.

Sagsfremstilling

Det administrative notat viser, at stigningen i udgifter til kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen skyldes flere ting, bl.a. en omlægning af takstsystemet og en aktivitetsstigning. Herning Kommune er i lighed med de øvrige kommuner kompenseret for dette i bloktilskuddet, og prognosen for Herning Kommune viser, at der i 2018 forventes et overskud på ca. 22 mio. kr.

 

Udviklingen i resultatet for Herning Kommune har været overskud på 10,5 mio. kr. i 2016, 19,3 mio. kr. i 2017 og forventet 22,3 mio. kr. i 2018. For de øvrige kommuner i Vestklyngen, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Ikast Brande Kommuner er udviklingen under ét gået fra et overskud på 16,4 mio. kr. i 2016, 36,1 mio. kr. i 2017 til et forventet overskud i 2018 på 28,6 mio. kr.

 

Udviklingen har været relativt positiv for Herning Kommune. Herning Kommune udgør indbyggermæssigt ca. 30% af Vestklyngen, mens Herning Kommunes andel af overskuddet for kommunal medfinansiering i klyngen udgør 39% i 2016, 35% i 2017 og forventet 44% i 2018.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.