Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 27. januar 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-19 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Etablering af `Fars legestue´

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Huset no. 7 har rettet henvendelse til Herning Kommune i forbindelse med ønsket om at etablere "Fars legestue". Huset no. 7 er et kulturhus i Herning by, der rummer frivillige foreninger.

 

Til etablering af "Fars legestue" ansøges forebyggelsesudvalget om 72.000 kr. over en toårig periode. Det nationale Forum for Mænds Sundhed står bag projektet "Far for livet". Projektet "Far for livet" har fået midler af Nordea-fonden til at forbedre fædres sundhed og yder et mindre tilskud til etableringen af "Fars legestue" i hele landet.

Sagsfremstilling

Forældrenes adfærd har en stor effekt på børnenes adfærd og sundhed. Hele familien kan påvirkes i en positiv retning ved at fokusere på fædrenes sundhed og trivsel. Det at få børn motiverer fædrene til ændringer i deres livsstil.


Forum for Mænds Sundhed står bag projektet "Far for livet", der har fået midler af Nodea-fonden til at forbedre fædres sundhed. Projektet er startet i 2018 og afsluttes i 2021. Et af elementerne i projektet er at etablere 25 legestuer for fædre fordelt over hele landet.


Formålet med "Fars legestue" er at tilbyde fædre et mødested, hvor leg med børnene kan styrke relationen mellem far og barn. Evalueringen af legestuer for fædre i København og Aarhus Kommuner viser, at fædrene sætter pris på, at tilbuddet består af pædagogisk personale og sundhedsplejerske, og at der er mulighed for at mødes og erfaringsudveksle med andre fædre.


Herning Kommunes sundhedspleje indgår i projektet. Huset no. 7 vil stå for driften. Såfremt der bevilges støtte til etableringen vil Nordea-fonden støtte med yderligere 25.000 kr. til indkøb af materiale til "Fars legestue". Til etablering af ordningen ansøges forebyggelsesudvalget om 72.000 kr. over en toårig etableringsperiode. Efter den toårige etableringsperiode vil Huset no. 7 varetage driften af tilbuddet.

 

Økonomi

Forebyggelsesudvalget ansøges om 72.000 kr. svarende til lønudgiften til en projektansvarlig for den toårig etableringsperiode.

 

Kommunens sundhedspleje deltager en time hver anden uge. Sundhedsplejen står iøvrigt for formidling og henvisning af fædrene til tilbuddet. Huset no.7 står for rengøring samt indkøb af kaffe/the. Derudover bidrager Huset no. 7 med en tovholder for projektet svarende til 3-5 timer om ugen.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at indsatsen bevilges midler til etableringsperioden svarende til 72.000 kr. fordelt med 36.000 kr. i 2020 og 36.000 kr. i 2021.
at sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-A00-428-16 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Nationale mål for sundhedsvæsenet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

   x

 

   x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundheds- og ældreministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening udgav i oktober 2019 en rapport med status på de otte nationale mål for sundhedsvæsenet. I lighed med tidligere år fremlægges rapporten hermed til orientering.

Sagsfremstilling

De nationale mål skal sammen med de øvrige dele af Det Nationale Kvalitetsprogram sikre en ambitiøs, fælles retning for udvikling af sundhedsvæsenet til gavn for patienterne og med fokus på de resultater, der har betydning for borgerne. Samtidig skal programmet understøtte, at der leveres mest mulig sundhed for pengene.

 

De otte nationale mål er:

 • Bedre sammenhængende patientforløb
 • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
 • Forbedret oplevelse og patientsikkerhed
 • Behandling af høj kvalitet
 • Hurtig udredning og behandling
 • Øget patientinddragelse
 • Flere sunde leveår
 • Mere effektivt sundhedsvæsen

 

Arbejdet med at udvikle og definere indikatorer for de otte nationale mål er en fortløbende proces. Målet er, at indikatorerne skal afspejle den ønskede retning for sundhedsvæsenet og værdien for den enkelte patient fx i forhold til at sikre sammenhængende patientforløb og lighed i sundhedsvæsenet. Der er nu udviklet i alt 28 indikatorer.

 

I takt med at data forbedres arbejdes der på at udvikle flere indikatorer rettet mod kommunerne.  

 

Udviklingen i forhold til mål og indikatorer

I rapporten anvendes en trafiklys-markering, der angiver, hvordan den enkelte region eller kommune har udviklet sig det foregående år, og hvordan de er placeret i forhold til landsgennemsnittet.  

 • Grøn markering til venstre for tallet angiver en positiv udvikling fra 2017-2018 og til højre for tallet, at niveauet er bedre end landsgennemsnittet.  
 • Gul markering til venstre for tallet angiver en uændret udvikling fra 2017-2018 og til højre for tallet, at niveauet er lig med landsgennemsnittet
 • Rød markering til venstre for tallet angiver en negativ udvikling fra 2017-2018 og til højre for tallet, at niveauet er dårligere end landsgennemsnittet.

 

I det følgende beskrives udviklingen i Herning Kommune i det foregående år og hvordan Herning Kommune er placeret i forhold til landsgennemsnittet. Beskrivelsen omfatter 12 udvalgte indikatorer.

 

Oversigt over udviklingen i Herning Kommune er vedhæftet som bilag.

 

 I Herning Kommune ses en positiv udvikling fra 2017-2018 for følgende indikatorer:

 • Ventetid til genoptræning – bedre end landsgennemsnittet
 • Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehusene – bedre end landsgennemsnittet
 • Fastholdelse af mennesker med psykisk sygdom i beskæftigelse – men dårligere end landsgennemsnittet
 • Andel borgere med demens, der får antipsykotisk medicin – men dårligere end landsgennemsnittet
 • Andel daglige rygere – bedre end landsgennemsnittet

 

For følgende indikatorer ses en uændret udvikling fra 2017-2018:

 • Akutte somatiske genindlæggelser indenfor 30 dage – dårligere end landsgennemsnittet
 • Psykiatriske færdigbehandlingsdage på sygehusene – bedre end landsgennemsnittet
 • Fastholdelse af mennesker med somatisk sygdom i beskæftigelse – dårligere end landsgennemsnittet
 • Middellevetid – er på niveau med landsgennemsnittet

 

For følgende indikatorer ses en negativ udvikling fra 2017-2018:

 • Akutte psykiatriske genindlæggelser inden for 30 dage – men bedre end landsgennemsnittet
 • Forebyggelige akutte sygehusophold – men bedre end landsgennemsnittet

 

I Herning Kommune arbejdes der løbende med at forbedre indsatserne på alle niveauer i organisationen i forhold til de nationale mål for sundhedsvæsenet.

 

Link til statusrapport: Nationale mål for syndhedvæsenet 2019 https://www.sum.dk/Temaer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2019/Nationale-maal-for-sundhedsvaesenet-2019/Nationale-Maal-2019-pub.pdf

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.04-P20-3-16 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Kultur på Recept - afsluttende evaluering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

   x

 

 

    x

   x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Michelle Østergaard Johnsen

Sagsresume

I det følgende præsenteres den afsluttende evaluering af projekt Kultur på Recept udarbejdet november 2019.

Sagsfremstilling

Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2017 til den 31. december 2019 og i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.

 

I forbindelse med Budgetforlig 2017 blev der afsat 400.000 kr. årligt til i en treårig periode at tilbyde kulturelle tilbud til langtidssygemeldte borgere. Forebyggelsesudvalget besluttede på møde den 13. december 2016 at bevilge yderligere 285.000 kr. i 2017, 285.000 kr. i 2018 og 285.000 kr. i 2019 til Kultur på Recept.

 

Baggrund

Formålet med projektet var at udvikle og afprøve en model for, hvorvidt og hvordan kulturelle aktiviteter kan bidrage til at øge deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet samt mindske deltagernes følelse af ensomhed og social isolation, som ofte er en følgevirkning af sygdom og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Målgruppen for indsatsen var borgere i alderen 18 til 64 år, der på grund af psykisk sårbarhed, let til moderat depression, angst eller stress var i risiko for langtidsledighed eller langtidssygemelding.

 

I projektperioden er deltagerne primært rekrutteret via Beskæftigelsesafdelingen. Enkelte deltagere er selvhenviste og enkelte var førtidspensionister.

 

Indsatsen er gennemført i samarbejde med forskellige kulturinstitutioner i Herning Kommune, herunder blandt andet Herning Musikskole, Den Jyske Sangskole, Herning Billedskole, Herning Bibliotek og Skovsnogen. 

 

Aktiviteter og indsatser 

Indsatsen bestod af gruppeforløb med 10-12 deltagere, som mødes en til to gange om ugen i en periode på 8-15 uger afhængigt af, hvilket tilbud de valgte.

 

I projektperioden er der udbudt i alt 14 forløb og i alt 100 borgere har været henvist/selvhenvist til Kultur på Recept. Heraf er 17 personer gengangere. Antallet af unikke borgere i projektet er 83.  

 

Af de 100 borgere, som er henvist til et forløb, har 60 deltagere gennemført et forløb og 31 deltagere er frafaldet et forløb. Ni borgere har ikke deltaget i den indledende og/eller den afsluttende samtale, hvorfor deres data ikke indgår i den afsluttende evaluering.

 

De 31 frafald begrundes primært med følgende årsager:

 

 • Praktik, jobprøvning og raskmelding svarende til 29 procent
 • Personlige årsager fx egen sygdom og belastende omstændigheder i nærmeste familien m.m. svarende til 29 procent
 • Forløbet levede ikke op til deltagernes forventningerne svarende til 9,7 procent
 • Årsag ukendt svarende til 32,3 procent.

 

Data vedrørende deltagergruppens sammensætning.

For de 91 personer, som var tilmeldt et forløb gælder: 

 • Kønsfordeling: 14 af de tilmeldte deltagere er mænd, og 77 deltagere er kvinder.
 • Aldersspredning er fra 18 år og op til 66 år. Gennemsnitsalderen er 40 år.

 

For de 60 personer, som har gennemført et forløb gælder:

 • Kønsfordeling: Seks deltagere er mænd, og 54 deltagere er kvinder.
 • Hovedparten af deltagerne er i alderen 36 til 55 år. Gennemsnitsalderen er på knap 42 år.

 

Indsatsens betydning for deltagernes helbred, trivsel og livskvalitet

På baggrund af de spørgeskemaer, som deltagerne udfylder i samarbejde med kulturkoordinator i forbindelse med den indledende samtale ved start og den afsluttende samtale ved afslutning af et forløb, ses følgende resultater for de 60 personer, som har gennemført et forløb.

 

 • Andelen med dårligt selvvurderet helbred er faldet fra godt 63 procent ved start til 30 procent ved afslutning af et forløb. Der er således tale om et fald på knap 33 procentpoint.
 • Andelen med god selvvurderet trivsel og livskvalitet er steget fra godt 41 procent ved start til godt 73 procent ved afslutning af et forløb. Der er således tale om en stigning på ca. 32 procentpoint.
 • Andelen, som på trivselsindekset WHO-5 vurderes at have eller være i højrisiko for udvikling af depression og stressbelastninger, falder fra godt 38 procent ved start til knap 17 procent ved afslutning af et forløb.
 • Andelen, som på trivselsindekset WHO-5 ikke umiddelbart vurderes at være i risiko for udvikling af depression og stressbelastninger, stiger fra godt 23 procent ved start til knap 52 procent ved afslutning af et forløb.

 

Deltagernes evaluering af Kultur på Recept

I forbindelse med afslutning har deltagerne udfyldt et spørgeskema vedrørende deres forventninger og tilfredshed med forløbet.

 

Af de 60 deltagere, som har gennemført et forløb, har 90 procent svaret at de i høj grad vil anbefale forløbet til andre. 10 procent har svaret i nogen grad.

 

Godt 73 procent har svaret at forløbet i høj grad svarede til deres forventninger, knap 22 procent svarer i nogen grad og fem procent svarer i mindre grad.

 

Forløbene har alt i alt fået mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Som eksempler kan nævnes, at forløbet har bidraget til øget selvtillid og tro på egne evner, været en hjælp til at komme ud ad døren og overvinde social angst samt givet gejst og styrke til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 

Projektets økonomi

Projektet har årligt haft et samlet budget på i alt 685.000 kr. hvoraf de 285.000 kr. var bevilget af Forebyggelsesudvalget og de 400.000 kr. var afsat i Budgetforlig 2017.  

 

 

2017

2018

2019

I alt

Samlet budget

685.000

685.000

685.000

2.055.000

Samlet forbrug i Kultur på Recept

449.000

442.000

485.000

1.376.000

 

Opsamling og forankring

Der ses alt i alt en meget positiv udvikling i forhold til deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet.

 

Befolkningsundersøgelser viser, at selvvurderet helbred, trivsel og livskvalitet har stor betydning for udviklingen af forskellige former for kroniske sygdomme, forbrug af sundhedsvæsenet, medicinforbrug, sygefravær, arbejdsløshed og førtidspension. 

 

På baggrund af ovenstående og de mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne vurderes det, at projektets overordnende formål og delmål er indfriet.

 

I forbindelse med budgetforlig 2020 afsatte forligspartierne 400.000 kr. årligt til en fortsættelse af projekt ”Kultur på Recept”. Heraf er 50.000 kr. årligt i tre år øremærket til ”Sang for Sindet”, som er et samarbejde mellem SINDS lokalafdeling Herning-Ikast-Brande og Den Jyske Sangskole.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at evalueringen tages til efterretning

Beslutning

Evalueringen taget til efterretning

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Formandsskabsmøder med øvrige udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formandsskabet for Forebyggelsesudvalget har afholdt møder med formandsskaberne for henholdvist Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Formandsskabet giver en orientering fra møderne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.09.00-P20-3-17 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Musikkens Sprog - afsluttende evaluering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  x

 

 

 

   x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 4. december 2017 bevilgede Forebyggelseudvalget i alt 117.000 kr. i 2018 og 2019 til projekt Musikkens Sprog under forudsætning af at Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 20.000 i 2018 og 20.000 i 2019. På møde den 4. december 2017 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget i alt 40.000 til projektet.

 

Til orientering fremlægges en afsluttende evaluering af projekt Musikkens Sprog, udarbejdet af koordinator på projektet.    

Sagsfremstilling

Projektet er gennemført i perioden fra den 1. april 2018 til den 31. december 2019. 

 

Baggrund 

Målgruppen for projektet var børn i alderen fra ca. 6 til 12 år og deres familier bosiddende på Holtbjerg, Lyngbyen i Gullestrup og i Brændgårdsområdet. Disse tre boligområder har en stor andel af børn og unge der vokser op i familier tilhørende de dårligst stillede socialgrupper og en stor andel af børn med anden etnisk baggrund end dansk.

 

Mange børn og unge i de udvalgte boligområder gør ikke brug af Herning Musikskoles tilbud eller de øvrige kulturelle tilbud i kommunen. Målet med dette projekt var derfor at fremme adgangen til musik ved blandt andet at flytte tilbud ud i boligområderne og de lokale skoler.

.

Projektet er gennemført i et samarbejde med Gullestrup Skole, Herningsholmskolen, Brændgårdsskolen og den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel.

 

Aktiviteter og indsatser i projektet

Musikkens Sprog har arbejdet med følgende aktiviteter målrettet børnene og deres familier.

 • Musikundervisning på de lokale folkeskoler, som er Gullestrup Skole, Herningsholmskolen og siden 1. januar 2019 også Brændgårdsskolen. Undervisningen har primært været målrettet elever i skolernes 0. klasse.
 • I børnenes liv derhjemme - med deltagelse i familieaftner, som afholdes i regi af den boligsociale helhedsplan Plads til Forskel. 
 • Afvikling af relevante pop-up events fx at børnene giver koncerter i forbindelse med skolearrangementer, events i boligområderne, events på Musikskolen, sommerlejr, DR Tv’s børne MGP i 2019 m.m. 

 

Gennem hele projektet er der lagt vægt på relationsarbejde i forhold til både forældre og børn, lystbetonede fællesskaber og fælles musiske oplevelser.

 

I projektperioden har der været kontakt til ca. 280 skolebørn i forbindelse med ugentlig undervisning på skolerne samt ca. 4.650 forældre og øvrige borgere til diverse arrangementer.  

 

Opsamling og evaluering

Gennem hele projektperioden er indsatsen løbende blevet evalueret og tilpasset i samarbejde med de involverede samarbejdspartnere. Derudover har projektkoordinator i forbindelse med afslutning af projektet interviewet lærere, pædagoger og medarbejdere i den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel.

 

Alle involverede fagpersoner har været meget glade for indsatsen, og det er tydeligt, at en ekstra musikindsats i områderne har været meget givende for både borgere og medarbejdere.

 

Medarbejderne i Plads Til Forskel giver udtryk for, at muligheden for at trække på Herning Musikskole har været en støtte og hjælp i det boligsociale arbejde. Kvalificerede musiske aktiviteter rummer mulighed for at styrke sammenholdet og de sociale bånd mellem børn, børn og deres forældre samt mellem borgerne i boligområderne. I projektperioden har der været mange stjernestunder med musikken som omdrejningspunkt for smil og samvær.

 

På Herningsholmskolen har de valgt at engagere sig med Musikskolen og medarbejderen i Musikken Sprog, som en fast del af den nye bydelsskole på Holtbjerg. Undervisningen her foregår efter de samme principper og tanker som i Musikkens Sprog. 

 

Til dokumentation og evaluering af indsatsen er der udarbejdet en film, som blandt andet viser uddrag fra musikundervisningen på en af skolerne, interview med en pædagog på skolen, interview med en mor og hendes børn samt interview med en medarbejder fra Plads Til Forskel. Filmen har en varighed på ca. 10 minutter og vises på udvalgsmødet.

 

Regnskab for Musikkens Sprog 2018-2019

 

Budget

Realiseret

Projektkoordinator

31.500

41.500

Underviser

80.500

92.000

Instrumenter/udstyr

35.000

9.000

Dokumentation/evaluering

21.000

20.000

Udgifter i alt

168.000

162.500

 

I forhold til det oprindelige budget er der, som også beskrevet i status pr. april 2019, brugt mindre end forventet på instrumenter og udstyr. Herning Musikskole har i stedet prioriteret at bruge ekstra tid til undervisning, planlægning og gennemførelse af aktiviteter med børn og familier.

 

Implementering og forankring af indsatsen

Herning Musikskole og Plads Til Forskel ønsker at fortsætte indsatsen, men mangler midler til finansiering af driften. Derudover er der et ønske om at udbygge indsatsen til også at omfatte vuggestuer og børnehaver i de involverede boligområder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.