Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 27. januar 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af udvalgets formand og næstformand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 9. december 2013 pkt. 4 valgte Byrådet i enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af alle stående udvalg.


Formelt skal et stående udvalg efter kommunestyrelseslovens § 22, stk.1 vælge udvalgets formand og næstformand. Der er indgået politisk aftale om udpegningen af formand og næstformand for Forebyggelsesudvalget.
 
Det indstilles på denne baggrund, at der sker valg som følger:
 
at Karlo Brondbjerg (K) vælges til formand,


at Natascha Joof (V) vælges til næstformand.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-A00-8-13 Sagsbehandler: Karin Locander  

Introduktion til udvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Udvalget vil på mødet blive givet en generel introduktion til de opgaveområder, som udvalget jf. styrelsesvedtægten er ansvarlige for. Endvidere vil der blive orienteret om den økonomiske status samt om det videre introduktionsforløb.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Målopfølgning 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Opfølgning på målsætninger for 2013 fremsendes til godkendelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2015 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på årsmålene og samtidig indlede drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.


Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningerne for 2013 for Serviceområde 19, Forebyggelse.


Opfølgningen, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.  

 

Grundet mødekadencen i Forebyggelsesudvalget er målopfølgningen dagsordensat på årets første møde, idet fagudvalgsbehandling ellers ikke er mulig før første budgetkonference, hvor målopfølgningerne indgår.

 

Dette betyder samtidigt, at processen omkring formulering af nye mål for 2015 endnu ikke er igangsat i administrationen.

 

Forslag til nye 2015-mål på Forebyggelsesudvalgets område vil derfor først blive forelagt til første drøftelse på Forebyggelsesudvalgets møde den 31. marts 2014, og igen til endelig godkendelse sammen med budgetforslaget for 2015-2018 den 26. maj 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at opfølgningen på 2013-målsætninger på Forebyggelsesudvalgets område, jfr. bilag, godkendes.

 

at opfølgningen, jfr. regnskabsvejledningen for 2013, fremsendes til indgåelse i materialet til 1. budgetkonference i april 2014.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.12-P10-1-13 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Konference om sundhedsprofilen 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 X
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland inviterer til konference om - Sundhedsprofilen 2013.

Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2013" er opfølgningen på sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2010.


Formålet med undersøgelsen er at indhente viden, der kan bruges som grundlag for at planlægge og målrette sundhedstilbuddene i regionerne og kommunerne.

Sundhedsprofilen har således været med til at pege på relevante sundhedstiltag og sundhedstilbud, der er iværksat i Herning Kommune i perioden 2007-2013.

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2013" er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen bruges til at tegne et billede af sundhedstilstanden i hele regionen samt til beskrivelse af forskelle på kommuneniveau.


54.300 personer fra 16 år og opefter er tilfældigt udtrukket fra folkeregistret til at modtage spørgeskemaet til profilen. Ud af de 54.300 personer er 2.500 borgere fra Herning Kommune.

Region Midtjyllands undersøgelse "Hvordan har du det? 2013" er en del af et nationalt samarbejde, hvor der udsendes spørgeskemaer i alle 5 regioner samtidigt. "Hvordan har du det? 2013" er den tredje af sin slags i Region Midtjylland, og dermed er det gennem profilen muligt at følge udviklingen i borgerens sundhedstilstand fra 2006 til 2013.

Sundhedsprofilens indhold kan sammen med andre undersøgelser være med til at sætte retningen på forebyggelse og sundhedsfremme generelt i Herning Kommune. 

 

Konferencen henvender sig både til sundhedsfaglige medarbejdere og til beslutningstagere på det sundhedspolitiske område.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalgets deltagelse i konferencen drøftes

Beslutning

Forvaltningen sørger for de relevante tilmeldinger.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Godkendelse af udvalgets mødekalender for 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalgets mødeplan for 2014 forelægges til endelig godkendelse

Sagsfremstilling

I mødeoversigten er der som i 2013 planlagt afholdelse af 6 møder:

 

Mandag den 27. januar kl. 8.30

Mandag den 31. marts kl. 8.30

Mandag den 26. maj

Mandag den 18. august

Mandag den 20. oktober

Mandag den 8. december


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt med følgende mødetidspunkter:

31. marts kl. 8.00 - 12.00

26. maj kl. 15.00 - 17.00

18. august kl. 15.00 - 17.00

20. oktober kl. 15.00 - 17.00

8. december kl. 8.00 - 11.00

 

Sagsnr.: 00.00.00-A00-8-13 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Håndtering af dagsordener

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der skal tages stilling til, hvordan Forebyggelsesudvalgets dagsordner praktisk skal håndteres.

 

Dagsordnerne til udvalgets møder kan enten udsendes i papirform til udvalgets medlemmer, eller udvalget kan beslutte, at dagsordner udelukkende udsendes elektronisk. I sidstnævnte tilfælde undtages omfangsrige bilag, som fortsat udsendes i papirform.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at dagsordener til udvalget udsendes elektronisk med undtagelse af omfangsrige bilag

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at bemærke.