Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 26. oktober 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-15 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Indsats over for dårligt håndterede skilsmisser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Christmann Ramsgaard

Sagsresume

Forældres skilsmissehåndtering og børns trivsel er tæt forbundet. Både internationale og danske undersøgelser viser, at skilsmisser udgør en betydelig udfordring i et barns liv, og at bruddet mellem forældrene påvirker barnets fremtid i relation til både den fysiske og psykiske sundhed. Effekten af både velhåndterede og dårligt håndterede skilsmisser er velbelyst og viser entydigt, at mange børn er i mistrivsel på grund af forældrenes skilsmisse.

 

Sagsfremstilling

Tal fra Danmark statistik viser at 19.435 ægtepar blev skilt i 2014. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år, og det er 23 pct. flere end det årlige gennemsnitlige antal skilsmisser de seneste ti år. Sundhedsplejen og børne- og ungeområdet i Herning Kommune oplever generelt en stigning i henvendelser og underretninger grundet skilsmisseproblematikker. Statsforvaltningen oplyser desuden om en generelt stigende udvikling hos fogedretterne af konfliktfyldte skilsmissesager fra 1.659 sager i 2007 til 2.531 sager i 2012. Det er derfor hensigtsmæssigt med fokus på området.

 

I Herning Kommune er der fokus både på skilsmisseforebyggelse og sikring af fortsat trivsel hos børn og forældre i forbindelse med en skilsmisse. Herning Kommune har således allerede etableret tre forebyggelsestilbud inden for området:

 

 1. PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program - et forebyggende og relations udviklende kursusprogram.
 2. Børnegrupper er samtalegrupper for børn og unge. I grupperne mødes de med jævnaldrende i samme situation. Omdrejningspunktet er den støtte, opbakning og anerkendelse målgruppen får når følelser omkring forældrenes skilsmisse gennemgås.
 3. Kursus i Fælles Forældreansvar (KIFF) Kursus i Fælles Forældreansvar er et rådgivningstilbud, som introducerer redskaberne til et godt samarbejde om børnene efter et brud.

 

Ud over de tre ovenstående forebyggelsestilbud findes der tilbud i regi af kommunens Familiecenter:

 

 1. Åben rådgivning, hvor forældre på eget initiativ og uden henvisning kan henvende sig. Rådgivningen er gratis og anonym. Familiecentrets Åben Rådgivning kan tilbyde op til 5 terapeutiske samtaler uden registrering (journalpligt). Skønnes der at være behov for yderligere samtaler, må der ske henvisning til Familiecentret efter de gældende visitationsregler vedrørende familiebehandling.

2.  Familiebehandling, hvor familien tilbydes terapeutisk behandling i op til 9 måneder. Familiecentret arbejder tværfagligt sammen med sagsbehandler, skole, dagtilbud mv. Familiecentrets ansatte har specialiseret sig inden for familiebehandling og har grunduddannelser som pædagog, socialrådgiver eller psykolog.

 

Samt i Statsforvaltningen i form af:

 

 1. Konfliktmægling er en dialogmetode til at hjælpe forældre i konflikt til at finde frem til en løsning. Konfliktmægleren styrer processen, men det er forældrene, der har ansvaret for resultatet. Antal samtaler i konfliktmæglingen afhænger af behov.

 

 1. Børnesagkyndig rådgivning er en rådgivningssamtale, hvor formålet er at finde frem til, hvad der er den bedste løsning for barnet i den aktuelle situation. Både forældre og eventuelt også barnet modtager råd og vejledning af rådgiveren. Antal rådgivningssamtaler afhænger af behov.

 

I velbemidlede familier, hvor der ofte inddrages familieadvokater ved skilsmisse, er behovet for hjælp til børnene stort. Ofte bliver børnene overset i forældrenes kamp mod hinanden. Forældrene er ofte meget fokuserede på deres rettigheder hver især ift. både kommunen og Statsforvaltningen. Ofte er stridighederne mellem forældrene meget intense og langvarige, og fokus kommer naturligt til at ligge på forældrenes konflikt og rettigheder fremfor på børnenes trivsel. Der stilles dermed store krav til, hvad børnene skal mestre i en i forvejen sårbar og konfliktfyldt situation.

 

På baggrund af viden om sammenhæng mellem skilsmisse, trivsel og sundhed samt på baggrund af en henvendelse fra en familieadvokat om muligt samarbejde, er der arbejdet med at skitsere et tilbud om terapiforløb inspireret af tv-udsendelsen ”Stop nu krigen, mor og far”. I det skitserede tilbud sættes fokus på konfliktfyldte skilsmisser, hvor barnets behov overses i kampen for forældrenes ret, hvilket ofte ses mellem velbemidlede forældre.

 

Det skal nævnes at der, ifald forældrene er motiverede for en indsats, allerede er rig mulighed for at få hjælp gennem de i forvejen etablerede tilbud. Målgruppen for den skitserede indsats kendetegnes ved, at et tilbud gennem det etablerede system opleves som enten utilstrækkelig eller urealistisk fordi: 

-          Forældrene oplever kommunal eller statslig hjælp som unødvendigt indgribende ift. deres rettigheder.

-          Journalpligten forpligter (Forældrene ser ikke kommunen som relevant samarbejdspartner fordi der i bevilgede ydelser skal føres journal. Journaler kan bruges i forældrenes kamp mod hinanden i statsforvaltningen i relation til forældremyndighed, bopæl og samvær)

-          Barnet endnu ikke nødvendigvis viser tydelig tegn på mistrivsel (uden tydelige tegn på mistrivsel er der ikke er belæg for en underretning fra kommunens samarbejdspartnere og familien kan derfor ikke tilbydes terapiforløb i familiecentret).

-          Forældrene oplever ikke at kunne omsætte viden og redskaber, givet i "KIFF", til praksis.

 

Formålet med den skitserede indsats er at imødekomme barnets behov for forbedret samarbejde mellem forældrene. Herudover ønskes det at:  

 

-       At forebygge underretninger på mistrivsel og dermed undgå at barnet får uhensigtsmæssig adfærd med dertilhørende risikoadfærd og sundhedskonsekvenser.

 

-       At undgå at børnene i målgruppen bliver ”sager” i Børne- og Ungeforvaltningen og i Statsforvaltningen.

 

-       At undersøge udviklingspotentiale i samarbejdet mellem Statsforvaltningen og kommunen for på sigt bedre at kunne imødekomme barnets behov i skilsmissesager.

 

-       At finde og afprøve en metode til effektmåling af indsatsen.

 

-       At finde frem til mulighederne for forankring af tilbuddet, såfremt der påvises positiv effekt.

 

-       At finde frem til den bedst mulige samarbejdsmodel blandt interessenter for at sikre at forældrene i målgruppen bliver motiveret til bedre håndtering af skilsmisse.

 

Beskrivelse af indsatsen:

                                        

·         Forældrene rekrutteres som udgangspunkt til forløbet gennem familieadvokater eller KIFF-medarbejdere.

 

·         Når familien er henvist foretages mellem 2 og 3 indledende samtaler med hele familien, hvor motivation, engagement og barnets behov undersøges (15 familier får dette). Såfremt det vurderes at familien kan få gavnlig effekt af terapiforløb, laves der en gensidig kontrakt om fortsat forløb (8 familier). Familien tilbydes som udgangspunkt 5 samtaler med to terapeuter (Der kan være tale om flere eller færre samtaler vurderet ud fra behov). Hvis det kun er den ene forældre, der ønsker fortsat kursus, kan dette være en mulighed.

 

Økonomi

Udgifterne til genneførsel af projektet med familie terapi til minimum 15 familier over en halvandet årig projekt periode vil beløbe sig til ca. 350.000 kr.

 

 

Projektledelse

 

 

 

 

Projektledelse

3t/uge

 

 

 

Evaluering

37 timer

 

 

 

 

 

 

 

 

Styregruppemøder:

 

 

 

 

Frikøb af timer til advokat

3t/møde incl. Forberedelse

 

 

35.250

Frikøb af timer til 2 familieterapeut

3t/møde incl. Forberedelse

 

 

26.000

Frikøb af timer til 2 skoleledere

3t/møde incl. Forberedelse

 

 

8.310

 

 

 

 

 

Følgegruppemøder:

 

 

 

 

Frikøb af timer til følgegruppen

3 personer 2 gange/årligt á 3 timer

 

 

 

 

 

 

 

 

Familieforløb:

 

 

 

 

15 familier til 3 visiterende samtaler

 

 

 

 

Frikøb af terapeuter

2 terapeuter á 1,5 timer/1300 kr.

 

 

117.000

Hovedforløb 10 familier til 5 samtaler

 

 

 

 

Frikøb af terapeuter

2 terapeuter á 1,5 timer/1300 kr.

 

 

130.000

 

 

 

 

 

Diverse:

 

 

 

 

Leje af lokale 2 timer/samtale

45 indledende samtaler og 40 samtaler i hovedforløbet

 

 

17.000

 

 

 

 

Kørsel

 

 

 

10.000

I alt

 

 

 

343.560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Initiativtagerne deltager under sagens behandling.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sagen drøftes.

 

Beslutning

Det drøftes med Børne- og Familieudvalget, hvilken fremadrettet tilbudsvifte, der ønskes på området. Forebyggelsesudvalget er indstillet på at finansiere nytænkning indenfor målgruppen i denne sag. Sagen genoptages på et kommende møde.

 

Sagsnr.: 29.09.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Ansøgning fra cykelholdet Team Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Initiativgruppen bag Team Herning og Rotary klubberne i Herning v/ Carsten Byrjalsen og Søren Daniel Kristensen har i 2014 etableret Foreningen Team Herning med det formål at støtte unge udsatte i Herning Kommunes skoler ved at fremme deres sundhed og trivsel.

 

Konkret sker dette ved, at de unge forbereder sig til og gennemfører en cykeltur til Paris

 

Forebyggelsesudvalget støttede foreningen i 2014 med 100.000 kr. fordelt på hhv. 2014 og 2015 til etableringen af det første cykelhold, der gennemførte en cykeltur til Paris i sommeren 2015.

 

Foreningen ansøger nu Forebyggelsesudvalget om 200.000 kr. i tilskud til at etablere cykelhold nr. 2, der skal cykle til Paris i sommeren 2017.

Sagsfremstilling

Foreningen Team Herning ansøger Forebyggelsesudvalget om 200.000 kr. i tilskud til medfinansiering af projektets etablering af et cykelhold, der skal gennemføre en cykeltur til Paris i sommeren 2017.

 

Projektet, der søges om tilskud til, består af deltagelse på et cykelhold og en mentorordning.

 

Forebyggelsesudvalget har tidligere, på sit møde den 31. marts 2014, punkt 14, støttet foreningen Team Herning med 100.000 kr. fordelt på hhv. 2014 og 2015 til etablering af det første cykelhold.

 

Det første cykelhold gennemførte turen til Paris i sommeren 2015. Foreningen ønsker at gennemføre en tur med et nyt hold unge deltagere hvert andet år.

 

Pengene til etableringen af cykelhold nr. 2 skal bruges til indkøb af cykler, hjelme, tøj, sko, overnatning mv. De voksne betaler selv for deltagelse i projektet.

 

Team Herning har fået tilsagn om 75.000 kr. fra Trygfonden til medfinansiering af cykelhold nr. 2.

 

Om Team Herning

Team Herning er en forening, der blev stiftet i 2014 af initiativgruppen bag Team Herning og Rotary klubberne i Herning.

 

Foreningen har til formål at:

 • Bidrage til sundhed og trivsel for unge mellem 14 og 16 år med særligt fokus på unge mennesker, der er i risiko for ikke at gennemføre en uddannelse og har svært ved at fungere blandt andre unge.
 • Skabe et cykelhold, bestående af foreningens medlemmer, med henblik på at gennemføre en cykelevent til Paris, og at
 • Sikre, at deltagerne på cykelholdet medvirker til at inkludere de nævnte unge i holdmiljøet og derved give dem styrke til at genetablere sig blandt andre unge.

 

Som et led i denne indsats oprettes cykelhold bestående af 15 skoleelever i alderen 13-16 år fra Herning Kommunes skoler og 60 voksne rekrutteret fra det lokale erhvervsliv. Cykelholdet skal gennemføre en cykeltur fra Herning til Paris.

 

Året forud for turen forberedes de unge gennem træning 2-3 gange om ugen og gennem løbende arbejde mod en sundere livsstil. De unge lærer at sætte sig mål og nå dem via gennemførelse af cykelturen til Paris.

 

Alle de unge deltager regelmæssigt i cykeltræningen forud for turen til Paris og alle unge tilknyttes en af projektets 43 voksne, der fungerer som mentorer for de unge.

 

Gennem deltagelse i projektet får de unge et voksennetværk og lærer at fungere i et ungdomsnetværk. De får hjælp og støtte til særlige behov og til at blive bedre rustet til at klare fremtiden med uddannelse, job og et aktivt fritidsliv.

 

Som en forudsætning for bevilling af tilskud gennemgøres yderligere en evaluering af det første projekt i 2017. Herved opnås der viden om de langsigtede effekter.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

der bevilges et tilskud på 70.000 kr. i hhv. 2016 og 2017 med en forventning om, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 30.000 kr.

at

udgiften afholdes under SO 19

at

Herning Kommune er behjælpelig med at udpege 15 unge med særlige behov

 

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således at Forebyggelsesudvalgets økonomiske støtte betinges af, at Kultur- og Fritidsudvalgets bidrager med 30.000 kr. i 2016 og 30,000 kr. i 2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-5-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Opsamling efter studietur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der samles op efter Forebyggelsesudvalgets studietur til København.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget var den 22. september 2015 på studietur til København, hvor dels KL, dels Forebyggelsescenter Nørrebro blev besøgt. Turen evalueres med henblik på, hvilken læring der kan uddrages for Forebyggelsesudvalget og Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at studieturen evalueres

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Efterårsopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2015. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 30. september.

Opfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 1,238 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for 2015 er her målt i forhold til det korrigerede budget:

 

 

03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

 

Projekt Fast forward (tidligere fritidspas) er placeret under denne funktion. Der er et budget på 0,692 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 0,377 mio. kr.  
 


04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Der forventes et merforbrug på 1,597 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det skal bemærkes, at der heri er indregnet en efterregulering, som kommunen forventer at modtage i efteråret 2015. Reguleringen er en følge af, at alle regioner samlet har nået aktivitetsloftet for 2014. Det bevirker en tilbagebetaling af medfinansieringen til kommunerne, som fordeles efter befolkningsandel uden hensyn til hvor aktivitetsloftet er overskredet.

Reguleringen er ikke tidligere blevet indregnet i opgørelsen af det forventede forbrug, idet beløbet tilfalder Herning kommunes samlede kasse og ikke serviceområde 19.

 

Den samlede forventede økonomi for Herning kommune i forbindelse med den aktivitetsbestemte medfinansiering udgør følgende i 2015:

 

 


04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

 

Sundhedsfremme og forebyggelse er under selvforvaltning. Der er et samlet budget på 5,824 mio. kr. og et forventet resultat på 3,366 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 2,458 mio. kr.

Der er udarbejdet en ny sundhedspolitik, som skal munde ud i en forebyggelseshandleplan. Det betyder, at der igangsættes nogle nye initiativer, men det er usikkert hvor meget det kan nå at have indflydelse på regnskabet for 2015

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

 

at efterårsopfølgningen tages til efterretning og indgår ikommunens samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. november 2015 og i Byrådet den 17. november 2015.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Mødekalender 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2016.

 

Sagsfremstilling

Der foreslås afholdt 6 møder i Forebyggelsesudvalget i løbet af 2016.

 

Af hensyn til de årlige budgetopfølgninger skal der jf. Byrådets beslutning af 15. september 2015 afholdes fagudvalgsmøder i ugerne

 • 21-23
 • 32-33
 • 43-44 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til mødeplan for 2016 godkendes.

Beslutning

Mødekalender godkendt, dog skal mødet den 23. maj forsøges flyttet til uge 22 eller 23.

Bilag