Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 26. maj 2014
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2015 - budgetforslag på Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til budget 2015-2018 på Forebyggelsesudvalgets område, herunder indsatsområde og årsmål for 2015, forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

 

 Jfr. budgetproceduren for 2015 fremsendes forslag til budget 2015-2018 på Serviceområde 19, Forebyggelse.
 
Størstedelen af budgettet på Forebyggelsesudvalgets område vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som styringsmæssigt betragtes som værende uden for rammestyring.
 
Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering baseres i budget 2015 jfr. tidligere praksis på KL´s aktivitets- og udgiftsskøn, der forventes at foreligge som en del af den endelige økonomiaftale mellem KL og regeringen i løbet af juni måned.
 
I det foreliggende budgetforslag fremstår udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering som svarende til den udmeldte tekniske budgetramme, idet ændring til KL´s skøn foretages som teknisk korrektion senere i budgetprocessen.
 
Budgetforslaget indeholder jfr. budgetvejledningen indsatsområde/årsmål samt driftsbemærkninger, der er vedlagt sagen som bilag.
 
Som besluttet på Forebyggelsesudvalgets møde den 31. marts 2014 skal der i 2015 være fokus på forebyggelseshandleplanen med følgende årsmål:
 

 • Forebyggelsesudvalget vil i 2015 udarbejde en ny forebyggelseshandleplan med tværpolitisk ejerskab.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at
budgetforslaget for 2015-2018, herunder indsatsområde og årsmål, godkendes.

  

at
budgetforslaget jfr. budgetvejledningen for 2015 videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forårsopfølgning 2014 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Christmann Ramsgaard deltager under behandling af sagen.

Sagsresume

Forårsopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2014 forelægges Forebyggelsesudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2014 foretaget budgetopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område.
Det forventede driftsregnskab for 2014 samt afvigelsen i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts 2014 fremgår af nedenstående tabel:

[image]


Som det fremgår forventes et merforbrug på 10,080 mio. kr. som fordeler sig med 9,450 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering og 0,630 mio. kr. vedrørende Sundhedsfremme og Forebyggelse.
 
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering 


Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der er i 2014 - i lighed med tidligere år - budgetteret med KL´s udgiftsskøn i forbindelse med Økonomiaftalen.  
Der forudsættes en aktivitets- og udgiftsstigning på 1,5 procent i forhold til niveau 2013, hvilket i 2014 prisniveau giver en forventning om dette merforbrug i forhold til det korrigerede budget. Forventningen om aktivitetsstigning er beregnet ind efter dialog med Hospitalsenheden Vest.
 
Manglende opdateringer af Regionens IT-system betyder, at det formentlig ikke vil være muligt at trække valide aktivitets- og økonomital før efter sommerferien. Det betyder også, at det endnu ikke har været muligt at få en prognose fra regionen i forbindelse med forårsopfølgningen.
  
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse  


Sundhedsfremme og forebyggelse er under selvforvaltning. Der er et forventet merforbrug på 0,60 mio. kr. Det skal dog ses i forhold til, at der i 2013 var et mindreforbrug på 1,278 mio. kr., som saldooverføres.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

 

at
forårsopfølgningen tages til efterretning.
at
sagen videresendes til indgåelse i den samlede forårsopfølgning, som behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2014 og i Byrådet den 24. juni 2014.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.04-P20-1-14 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Evaluering af vægtstoptilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
  X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På udvalgsmøde i Forebyggelsesudvalget den 9. maj 2011, punkt 29, blev projektet omkring "Styrket indsats overfor svært overvægtige voksne" godkendt. På baggrund af stor efterspørgsel af tilbuddet blev der senere ansøgt om ekstra ressoucer til flere vægtstopforløb. Dette blev imødekommet af Forebyggelsesudvalget på udvalgsmødet den 30. april 2012, punkt 21.

 

Herning Kommune har gennemført og afsluttet 25 vægtstophold.

 

Der orienteres om hovedresultaterne og anbefalingerne i slutevalueringen af Herning Kommunes vægtstoptilbud.

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2013” for Region Midtjylland viser, at andelen af svært overvægtige i Herning (BMI≥30) udgør 17 % af den voksne befolkning i regionen. Sammenlignet med data fra Sundhedsprofilundersøgelsen i 2006 er andelen af svært overvægtige voksne i Herning steget fra 12 % i 2006 til 15 % i 2010 og 17% i 2013. På baggrund af udviklingen igangsatte Forebyggelsesudvalget med midler fra Sundhedsstyrelsen en indsats allerede i 2009 imod udviklingen på området. Der foreligger nu en endelig evaluering af tilbuddet.


Formålet med evalueringen er at undersøge om Herning Kommune har udviklet et effektfuld tilbud til borgere med svær overvægt. Dette gøres gennem en undersøgelse af deltagernes vægt og taljemål før og efter deltagelse i tilbuddet. Samtidig med faktatal om vægt og taljemål undersøges de deltagenes oplevelse af indholdet i tilbuddet, og hvilke elementer der opleves som essentielle for et vægtstop. Evalueringen er ikke et forskningsstudium, men et forsøg på at komme så tæt på en effektfuld anbefaling for indhold i et driftsikkert vægtstoptilbud som muligt. Svagheden ved faktatal er, at det kun er tal for dem, der har gennemført hele tilbuddet, og som har dokumenteret vægt og taljemål før og efter.
 
Indholdet i vægtstoptilbuddet har været forskelligt undervejs i projektperioden. Både længde af tilbuddet og indholdet har været påvirket af anbefalinger fra evalueringen af pilotafprøvningen og anbefalingerne fra statusevaluering i januar 2013.

 

Evalueringen viser, at det i Herning Kommune er muligt at få et effektfuldt tilbud, hvis man lider af svær overvægt og er motiveret til at stoppe sin vægtstigning.


Den individuelle afklarende samtale om motivationen for at gennemføre vægtstoptilbuddet er meget central, ligesom integrering af fysisk aktivitet som fast kursuselement er essentielt for en vellykket indsats. Borgere der gennemfører hele forløbet oplever generelt vægtstop, mindre taljeomkreds og øget livskvalitet.   

Vægtstoptilbud indgår i forebyggelsespakken omkring overvægt.

Økonomi

Forebyggelsesudvalget afsatte 215.000 til vægtstop i 2011, 610.000 kr. i 2012 og 410.000 kr. i 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at tilbuddet vægtstop indarbejdes i driften

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P00-3-14 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Orientering om 24/7 Ungdomsrådgivning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Byrådet besluttede, at 24-7 Ungerådgivning pr. 1. januar 2014 skal være et fast tilbud til unge i aldersgruppen 13-23 år.

Sagsfremstilling

Der er på nuværende tidspunkt tre ungerådgivere ansat i ungerådgivningen, der er tilknyttet Hedebocentret. Centralt for sammensætningen af ungerådgivere er, at de har forskellige faglige baggrunde. Teamet af ungerådgivere består af en socialrådgiver og koordinator (37 timer/uge), en psykolog (27/uge) samt en sundhedsplejerske (5 timer/uge).

Siden årsskiftet er der sket en stigning i antallet af henvendelser (i perioden 01.01.2014-28.02.2014 er modtaget 83 henvendelser). Størsteparten af de registrerede henvendelser udgøres af piger. Således udgør 69 pct. af henvendelserne af piger, mens 31 pct. af henvendelserne er fra drenge. Sammenlignet med sidste år er andelen af drenge, der henvender sig, steget med 12 procentpoint. De fleste unge henvender sig via mail eller telefonisk. Tidspunktet for de unges henvendelser er spredt jævnt over ugens dage, heraf 11 henvendelser i weekenden. Der ses også en stor spredning i forhold til alderen på de unge, som henvender sig. De 19-årige unge udgør den største del af henvendelserne, hvilket svarer til 10 pct. af det samlede antal henvendelser. Der er flere forskellige årsager til, at de unge henvender sig. Blandt de primære henvendelsesårsager er personlighed og identitet (17 pct.) og skole/uddannelse (16 pct.).
 
Sideløbende med den daglige drift i rådgivningen, arbejdes der på en udvidelse af rådgivningen, således at der i samarbejde med regionen arbejdes på at etablere en ungdomsmodtagelse i Herning. Formålet med en ungdomsmodtagelse er at forbedre de unges fysiske og psykiske trivsel. Ved etableringen af ungdomsmodtagelsen har de unge én indgang til det offentlige hjælpersystem. De kan tilbydes socialfaglig og psykologisk rådgivning samt sundhedsfaglig rådgivning og undersøgelse for evt kønssygdomme. Derudover vil der blive arbejdet på at kunne tilbyde gratis prævention i form af kondomer. Der vil således både være en socialrådgiver, psykolog, sundhedsplejerske, jordmoder og gynækolog ansat i ungdomsmodtagelsen. Foruden rådgivning og behandling er en central funktion i ungdomsmodtagelsen at hjælpe de unge videre i det offentlige system, såfremt de unge kan få en bedre hjælp andre steder i det offentlige system. Det forventes, at ungdomsmodtagelsen er etableret inden udgangen af 2014.

 

Sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget.Direktøren for Børn og Unge indstiller, 2. april 2014, pkt. 47:

at orienteringen tages til efterretning.Børne- og Familieudvalget, 2. april 2014, pkt. 47:

Godkendt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-14 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Herning Cykler fase 4 puljeansøgning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 (x)
 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Transportministeriet har med Cykelpuljen åbnet for ansøgninger til den, indtil videre, sidste tilskudsrunde.


I den anledning har forvaltningen udarbejdet forslag til hvilke projekter, der kan indeholdes i en cykelpuljeansøgning, samt kommunens medfinansiering.
 
Forvaltningen anbefaler, at der fremsendes en puljeansøgning på de foreslåede projekter med en samlet egenfinansiering på 7,2 mio. kr. fordelt over 2 år (2015 og 2016).

 

Forebyggelsesudvalget forventes at bidrage til finansieringen med 165.000 kr.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte mindst 5% daglige bilture til cykler og/eller kollektiv trafik, og der arbejdes hen imod dette mål ved hjælp af en lang række tiltag under det samlede projektnavn "Herning Cykler".
 
I tre omgange har Herning Kommune fået tilsagn om støtte til cykelrelaterede projekter fra Transportministeriets Cykelpulje i hhv. fase 1, 2 og 3. Puljen støtter med 40 % af udgifterne.
 
Cykelpuljeansøgningen til Herning Cykler fase 4 anbefales at indeholde følgende elementer:
 

Projekt    
 
Udgift
mio. kr.
 
Puljeandel (40%) mio. kr.
 
Egenfinansiering (60%) mio. kr.
 
Afledt
drift kr.
Anlæg:
 
 
 
 
 
 
 
 
Supercykelsti Herning - DNV Gødstrup
 
7,300
 
2,920
 
4,380
 
55.000
Cykelfaciliteter i midtbyen
 
0,800
 
0,320
 
0,480
 
12.000
Cykelsti langs Pugdalvej, Vildbjerg  
 
2,000
 
0,800
 
1,200
 
20.000
Adfærdstiltag:
 
 
 
 
 
 
 
 
Generelle kampagner og information
 
0,400
 
0,160
 
0,240
 
 
2 ambassadørskoler, inkl. anlæg
 
0,500
 
0,200  
 
0,300
 
 
Boligforeninger på cykel
 
0,275
 
0,110
 
0,165
 
 
Samlet ruteregistrering inkl. cykelkort  
 
0,300
 
0,120
 
0,180
 
 
Evaluering:
 
 
 
 
 
 
 
 
Statusundersøgelse, tællinger, spørgeundersøgelser og projektevaluering  
 
0,425
 
0,170
 
0,255
 
 
I alt
 
12,000
 
4,800
 
7,200
 
87.000

 
Projekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.
 
Det skal bemærkes, at Transportministeriet lægger stor vægt på, at puljeansøgninger ikke kun indeholder anlæg af nye cykelstier, men også at der gennemføres projekter, hvor inddragelse af borgere/brugere er afgørende, og hvor det at ændre adfærd til mere cykling er i fokus.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 22. april 2014, pkt. 71:

at der fremsendes cykelpuljeansøgning med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40 % dækkes af puljen,

 

at de årlige driftsudgifter på 87.000 kr. indgår i den almindelige prioritering ved budgetprocessen, som en afledt driftsudgift i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten.Teknik- og Miljøudvalget, 22. april 2014, pkt. 71:

Udvalget besluttede at sende sagen i høring i de 3 fagudvalg, som ønskes at bidrage til medfinansiering til projektet, inden sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Der er ikke afsat særskilt rådighedsbeløb til projektet på investeringsoversigten 2014 - 2017.

 

Cykelpuljeansøgningen foreslås derfor finansieret og indarbejdet i investeringsoversigten for 2015 - 2018 med følgende beløb: 
 

Mio. kr.
2015
2016
Projektudgift
4,700
7,300
Statsbidrag
1,880
2,920
Egenfinansiering
2,820
4,380 
Finansiering:
 
 
Sunds omfartsvej, stednr. 222074
2,192
 
Sikre skoleveje, stednr. 223099
 
0,524
Pulje til projekter, stednr. 222095
 
0,324
Thrigesvej, stednr. 222088
 
1,028
Momhøjvej, 223099
0,628
 
Sundhedsområdet
 
0,165
Skoleområdet
 
0,300
Rehabiliteringscentret,stednr. 530099/532099
 
2,039  
I alt
2,820
4,380

 
Bemærkninger til finansieringen:

Der er et mindreforbrug på Sunds omfartsvej på 2,192 mio. kr. De anførte rådighedsbeløb på sikre skoleveje, pulje til projekter (papirpenge), Thrigesvej, Momhøjvej og Rehabiliteringscentret er indarbejdet i gældende investeringsoversigt 2014 - 2017. Der finansieres 2,039 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2016 på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, stednr. 530099/532099 Rehabiliteringscentret, Brændgårdvej, idet forudsætningerne for dette projekt er ændret, således at en del af investeringsbehovet flyttes til 2018, hvilket indebærer, at der er prioriteret 2 mio. kr. af det ledige rådighedsbeløb i 2018.

 

Med baggrund i ovenstående finansieringsmodel indstilles det, at der fremsendes cykelpuljeansøgning med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40 % dækkes af puljen.
 

De årlige driftsudgifter på 87.000 kr. kan finansieres på en af følgende måder:

 • indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik

 • alternativt indgå i den almindelige prioritering ved budgetprocessen, som en afledt driftsudgift i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten.

 

Cykelprojektet kan alternativt søges tilpasset et mindre beløb i egenfinansiering.

Trafikministeriet vil i så fald skulle vurdere, om de vil opretholde tilskuddet fra puljen til Herning Kommune. Der vil i givet fald skulle tages stilling til hvilke delelementer af cykelprojektet, der prioriteres.

 

Herning Kommune forpligter sig ikke til gennemførelse af projektet ved fremsendelse af ansøgning.

 

Et eventuelt tilsagn forventes at skulle godkendes af kommunen i november 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget giver tilsagn om at finansiere 165.000 kr. på SO19 i 2016

Beslutning

Indstillingen ikke tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 29.12.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Jeppe Fruensgaard  

Status på projekt Fast Forward

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formålet med projektet er at få de inaktive børn i gang med en fritidsaktivitet, og dermed sikre, at børnene får sociale kontakter i foreningslivet.


Desuden ønskes det, at flere idræts- og fritidsforeninger modtager børn og unge, som kan have udfordringer enten socialt eller økonomisk. Dette kræver en struktur der muliggør kontingentbetaling fra projektet.

 

Projektleder Jeppe Fruensgaard deltager i punktets behandling.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med FastForward (oprindeligt: fritidspas-projektet) er, at afprøve en metode til at få flere fritidsinaktive børn til at blive aktive i fritiden. Servicestyrelsen har i 2009 udarbejdet og pilottestet et koncept, som har vist gode resultater.
 
Erfaringer har vist, at årsagerne til at skolebørn ikke er aktive i fritiden kan være forskellige, men nogle af de følgende årsager er fremtrædende:

  • Barnet og den unge er socialt isoleret.

  • Familien har ikke erfaringer og kendskab til foreningslivet og muligheder heri, herunder forventninger til forældrene om at involvere sig (f.eks. kørsel til kampe).

  • Manglende økonomiske ressourcer i familien.

 

Projektet har været i gang et års tid, men reelt har start tidspunktet for visitering været august 2013. Det betyder at det er meget svært, at sige noget om fastholdelse i aktiviteterne. Det er ligeledes svært at vurdere om det kan lade sig gøre, at forening eller forældre kan tilvejebringe midler til på sigt at finansiere aktiviteten.

 
Der er tegn på at de steder, hvor voksne fra institutionen eller skolen dagligt, følger op på barnets engagement i aktiviteten er der større chance for en succesfuld og vedholdende start på aktiviteten.

Projektet har bibragt mange gode historier, og skolerne oplever eksempelvis, at større drenge i en 8. klasse har ændret deres aggressive og negative adfærd, efter at de med hjælp fra projektet har startet på fritidsaktiviteten MMA (Mixed Martial Arts).
Eksempelvis var en mor med et barn i 2. klasse meget skeptisk og troede ikke på at fritidsaktivitet og fritidsven til hendes barn, ville have nogen effekt. Men over for en nøgleperson har moderen senere bedyret, at hendes søn er ”en helt anden” efter start på badminton. Barnet blev tilmeldt badminton og efterfølgende ringede moderen til skolelederen og sagde tak: ”Det er første gang i meget, meget lang tid, jeg har set min søn være glad”. Det har vist sig, at fritidspas-projektet har haft tilgang af flere børn end det forventede, samt at rygtet om ordningen har spredt sig, så der således bliver henvist børn fra det meste af kommunen.
 
Der mangler fortsat kvalitative beskrivelser fra forældre og børn af indsatsens effekt, succeser og udfordringer, og der skal udarbejdes en mere detaljeret slutevaluering, hvor også samarbejdet med foreningerne og skoledistrikterne skal belyses yderligere.
 
Der er i den foreliggende midtvejsevaluering belyst flere positive aspekter af projektet. Disse positive aspekter skal analyseres og beskrives nærmere ud fra 3,6, 9 og 12 mdr. opfølgninger.

Der er indtil dato bevilget midler til 78 børn, og der er aktuelt ca. 10 ansøgninger, som venter på at blive behandlet. De aktiviteter, børnene går til, fordeler sig bredt, blandt andet boldspil, gymnastik, svømning, ridning, skøjter, kampsport, billedskole og musik.


Børnene, der har fået bevilget midler kommer på trods af ekstra indsats i de 3 ovenfor nævnte skoledistrikter fra hele kommunen, dog flest i midtbyen, hvilket falder godt sammen med, at det også er her, der er flest inaktive børn. Årsagen hertil er, at rygtet om tilbuddet har bredt sig hurtigt.
 
Lærerkonflikten udskød arbejdet betragteligt. Der havde måske været muligt at uddele nogle flere FFW-fritidspas ifm. forårsaktiviteterne, hvis vi kunne have nået ud til skolerne lidt tidligere.


Vurdering ud fra ovenstående opfølgning:

 • 50% kommer i gang selv ved øget fokus og naturlig start pga. alder.

 • 20% kommer ikke i gang

 • 30% kan hjælpes og har behov


Der har ikke været brug for nævneværdig vejledning – årsagen hertil er sandsynligvis, at børn med særlige behov ikke indgår i målgruppen.
 
Det primære behov er økonomi – ved 3-6 mdr. opfølgning ses resultat vedr. fastholdelse.

 

Forvaltningen anbefaler: 
Efter et år med projektet hvor der er blevet ”asfalteret mens vi har kørt” kan forvaltningen komme med følgende anbefalinger. Disse beror på erfaringer og observationer fra pilotdistrikterne, samt udsagn fra samarbejdspartnere og pilotdistrikternes skoleledere. 

 • Det er kun vigtigt med central styring og information

 • Det er afgørende, at der er personer decentralt der har kontakt til børn og aktiviteter, for at sikre succes og fastholdelse.

 • Fritidsvejlederen i eksisterende strukturer (her foreslås de lokale ressourcecentre i stedet for forebyggelsesudvalg, AKT’erne og evt. sundhedsplejen)

 • For at øge kendskabet til tilbuddet skal ovenstående aktører løbende formidle information til kollegerne.

 • En central projektleder vil kunne nøjes med at administrere ansøgninger, bevillinger og udbetalinger. (få timer ugentligt ex 10 timer)

 • Der vil være stor gevinst i at kigge på Brændgårdskolens fritidsguide for inspiration

 • Det anbefales også at pilotdistrikterne nedlægges og alle skoler får mulighed for, at få hjælp til at implementere FastForward som et redskab for AKT’erne og de øvrige lærere.

 

Udbredelsen af kendskabet til tilbuddet, ud i institutionerne sker gennem CBL, der indlemmer dette i opgavebeskrivelserne for ressourcecentrene samt AKT’erne.
 
Og så længe børn med særlige behov ikke er en del af målgruppen, nedprioriteres kapacitetsudviklingen for foreningerne, da der her er rigelige ressourcer til at tage imod børnene. I stedet foreslås ekstra fokus på fortsat at gøre det nemmere og mere ubureaukratisk, at håndtere kontingentbetalingerne og indmeldelserne for børnene.
 
Der fokuseres på en strategi for fastholdelse af de børn der er startet op med økonomisk støtte og står for at skulle betale for anden eller tredje sæson.Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 22. april 2014, pkt. 46:

at opgaverne fordeles mellem Børn- og Unge og Kultur og Fritid, således at visiteringen, godkendelsen og kontakten til foreningerne max. udgør 10 timers ugentlige administrative opgaver.

 

at pilotdistrikterne nedlægges og FastForward tilbuddet udbydes ud fra den udviklede model til samtlige Herning Kommunes skoledistrikter.Kultur- og Fritidsudvalget, 22. april 2014, pkt. 46:

Sagen videresendes til eventuelle kommentarer i Forebyggelsesudvalget.

Økonomi

Det oprindelige budget så således ud, dog har det været nødvendigt at skrive DGI’s medfinansiering på 150.000,- ud. Endvidere er der tilgået midler fra Sport2Go, der tilstræbes at komme børnene til gode i form af flere fritidspas samt ved at evt. kunne forlænge perioden. Det er tilstræbt at børnene i gennemsnit har modtaget støtte på mellem 1000-2000,- I nogle tilfælde er der dispenseret på grund af høje opstartsudgifter mv.    

 

Udgiftspost  
     2013
     2014
      I alt
Løn mm.: Projektleder  
500.000
500.000
1.000.000
Aflønning mm.: Ressource/kontaktpersoner
100.000
100.000
   200.000
Pulje til dækning af mentorer i fritidslivet
100.000
100.000
   200.000
Puljer til udgifter til fritidspas  
125.000
125.000
   250.000
Øvrige udgifter  
  25.000
  25.000
     50.000
I alt  
850.000
850.000
1.700.000

 

Udgifterne i forbindelse med projektet afholdes indenfor Forebyggelses- samt Kultur og Fritidsudvalgets budgetramme.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de af Forebyggelsesudvalget allerede afsatte puljemidler i 2014 anvendes til at konsolidere Fast Forward-konceptet

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.30.08-P00-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Drøftelse af udkast til politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland som består af politikere fra Region Midtjylland og kommunerne samt repræsentanter for praktiserende lægers organisation, har udarbejdet et første udspil til politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018.
 
Der lægges op til, at udvalget drøfter udspillet og kommer med input til det videre arbejde i Sundhedskoordinationsudvalget.

 

Til orientering har Social- og Sundhedsudvalget ligeledes drøftet udspillet på sit møde d. 7. maj.

Sagsfremstilling

Det er et lovgivningsmæssigt krav til regioner og kommuner at udarbejde en sundhedsaftale. Sundhedsaftalens formål er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af hospitaler, almen praksis og kommune.
 
Målet er, at den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Der er fire obligatoriske indsatsområder, der skal laves aftaler om:
· Forebyggelse
· Behandling og pleje
· Genoptræning og rehabilitering
· Sundheds-it og digitale arbejdsgange.

Den nye sundhedsaftale skal bidrage til, at vi tager et skridt i retning af et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen er derfor en aftale, der skal fungere som pejlemærke og være retningsanvisende for de kommende års arbejde med at udvikle det sammenhængende og nære sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen vil også være retningsanvisende i forhold til Praksisplanen.

Sundhedskoordinationsudvalget har nu udarbejdet et første udspil til visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen, som er samlet i nedenstående figur:

 

[image]

 

Ud over dette vil indholdet i sundhedsaftalen forudsætte et løbende fokus på kompetenceudvikling.

 

Med visionspapiret ønskes blandt andet et opgør med kassetænkning, da der er fokus på, hvad der tjener borgeren bedst - inden for den givne økonomiske ramme, der er til rådighed. De rette ydelser skal gives hver gang på den mest effektive måde.
 
Den videre proces for udarbejdelse af sundhedsaftalen

Primo maj 2014
Visionspapir udsendes til kommuner og region som et afsæt for en lokal politisk drøftelse.
27. juni 2014
Sundhedskoordinationsudvalget behandler input fra kommuner, region, praktiserende læger og borgere.
Ultimo august 2014
Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder et udkast til en sundhedsaftale, der kan sendes i høring.
Primo september – 23. oktober 2014
Høringsperiode.
Primo december 2014
Sundhedskoordinationsudvalget behandler høringssvar og godkender den endelige udgave.
December/januar
Behandling af endelig aftale i kommuner og region.
31. januar 2015
Sundhedsaftalen sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget giver en meget positiv tilbagemelding på udspillet til visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen.
at der i den positive tilbagemelding indarbejdes et opmærksomhedspunkt omkring økonomien, idet borgernes bevægemønstre skal have betydning for de økonomiske mønstre.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-5-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Grønt regnskab 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin Locander, Line Thastum

 

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder årligt Grønt Regnskab, som består af flere temarapporter og af Grønt Overblik, som er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter. Regnskabet dækker både kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område.
 
Temarapporter vil være at finde på kommunens Intranet under: På Tværs, Grøn Kommune fra den 16. maj. : http://intranet.herning.dk/Koncern?item=895 
 
Grønt Overblik er 24. april 2014 behandlet i Direktionen, som står for ledelsens evaluering af grønt regnskab.
 
Grønt Overblik indstilles til godkendelse i alle fagudvalg inden behandling i Byrådet 24. juni 2014.

Sagsfremstilling

Om Grønt Regnskab

Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål, som byrådet har vedtaget, ligesom det viser, at vi lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.

 

Regnskabet er også et styringsredskab, som giver overblik over, hvor der er behov for indsats og et godt grundlag for at vurdere, hvor vi får mest miljø for pengene.  


Endelig er det en af vores forpligtelser som medlem af miljøsamarbejdet Green Cities og dokumentation for vores indsats i forhold til Partnerskab for offentlige grønne indkøb, Klimakommuneaftalen og den Europæiske borgmesterpagt, som Byrådet har tilsluttet sig.  

 

At skabe og fastholde en grøn profil lykkes kun, hvis der er et fælles engagement på tværs af fagområder og forvaltninger. Derfor samarbejdes der på tværs af forvaltningerne for grøn udvikling og opfyldelse af mål, og derfor bliver Grønt Regnskab behandlet i alle fagudvalg.  

Væsentlige overordnede temaer fra Grønt Regnskab 2013: 

Klima og energi

CO2-udledningen falder både for kommunen som virksomhed og som geografisk område. Det sker, fordi andelen af vedvarende energi stiger samtidig med energibesparelser. Skal vi nå Green Cities-målet om 25 % CO2-reduktion i 2015, skal udledningen dog falde hurtigere. Når det ikke går hurtigere, skyldes det blandt andet øget udledning fra transporten. Her ses den samme tendens i kommunen som geografisk område og i kommunen som virksomhed.
 
De gode erfaringer fra virksomhedssamarbejdet Carbon 20 sammen med revision af kommunens klimaplan i 2014 viser vej for initiativer, der kan sætte turbo på CO2-reduktionen. I Carbon 20 projektet sparede 15 Herningvirksomheder med støtte fra kommune og energiselskab 24 % CO2 over 3 år og øgede samtidig deres konkurrenceevne.  

 

Kommunalt byggeri

Kommunen er bygherre for store byggerier. Ved at stille miljøkrav når vi bygger, kan vi sikre sundhed, miljø, klima og kvalitet og dermed en langsigtet god økonomi og holdbarhed. Miljømærkede byggeprodukter stiller nemlig krav til alle disse områder, og energieffektivt byggeri sparer ressourcer på den lange bane.  

 

I 2013 brugte vi bæredygtige materialer i den indvendige skolerenovering. Det har givet erfaringer, som kan udbredes til andet kommunalt byggeri og renovering og være med til at opfylde målet fra Partnerskab for offentlige grønne indkøb.
 
Borger- og erhvervssamarbejde

Alene kan kommunen ikke skabe en grøn udvikling; samarbejde og initiativer fra borgere og erhvervsliv er helt nødvendige og viser vejen frem. Derfor uddeler kommunen hvert år anerkendelser for en aktiv klima- og miljøindsats til lokale ildsjæle. Vi afholder også en årlig grøn uge, hvor mange lokale aktører bidrager til at sætte miljø, energi og sundhed på dagsordenen, ligesom vi har en borgerrettet cykelindsats gennem ”Herning Cykler” og flere grønne erhvervssamarbejder.  

 

Fremadrettet er det målet at tænke grønne aspekter med i flere aktiviteter for borgere og virksomheder på tværs af kommunale fagområder og få fordele af at koble miljø, sundhed, livskvalitet og økonomisk sund fornuft!

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Grønt Overblik godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at bemærke.