Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Efterårsopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2016. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 30. september 2016.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på driftsudgifter på Forebyggelsesudvalgets område.

Det forventede driftsregnskab for 2016 viser et samlet merforbrug på 4,883 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september 2016, jfr. nedenstående tabel:

 

 

Der er således en overskridelse på 8,626 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.


03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

 

Projekt Fast forward (tidligere fritidspas) er placeret under denne funktion.

 

Formålet med projektet fritidspas er at inkludere sårbare børn og unge i et aktivt fritidsliv og medvirke til at udsatte børn og unge kan mødes på lige fod med andre unge og opbygge/styrke selvværd, kompetencer, kammeratskab og trivsel. De resterende projektmidler, som er overført fra 2015, anvendes til udvikling og understøttelse af Herning Kommunes playmakerfunktioner, som også omfatter Fast forward. Playmakerfunktionerne er forankret hos By, Erhverv og Kultur.

Der forventes et merforbrug på 0,075 mio. kr.

 
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. På baggrund af de hidtidige afregninger i 2016 forventes et resultat på 286,809 mio. kr. hvilket giver et forventet merforbrug på 7,193 mio. kr.

 

I I 2013 og 2014 og 2015 har alle regioner samlet nået loftet for aktiviteten, hvilket bevirker en tilbagebetaling til kommunerne. Tilbagebetalingen fordeles efter bloktilskudsnøglen uden hensyn til hvor aktivitetsloftet er overskredet. I 2016 betyder det en tilbagebetaling til Herning Kommune på ca. 14,7 mio. kr. Tilbagebetalingen er ikke indregnet i det forventede resultat, idet tilbagebetalingen tilgår Herning kommunes fælles kasse.

 

Herning kommunes samlede økonomi for den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at udgøre følgende i 2016:

 


04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

 

Sundhedsfremme og forebyggelse er under selvforvaltning. Der er et samlet budget på 8,176 mio. kr. og et forventet resultat på 5,791 mio. kr. inkl. projekter med et forventet forbrug på 0,265 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 2,385 mio. kr.

 

Der er udarbejdet en ny forebyggelseshandleplan med en række indsatser, som er igangsat i 2015 og 2016.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at efterårsopfølgningen tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. november 2016 og i Byrådet den 15. november 2016.

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budgetforliget 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 8. september 2016 blev indgået forlig i Herning kommune om budget 2017. Budgetforslaget er 2. behandlet i Byrådet den 11. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Budgetforliget har betydning for Forebyggelsesudvalgets område på enkelte punkter:

 

Forebyggelsespakke:

Forligspartierne har samlet en række igangværende og planlagte initiativer på forebyggelsesområdet i en forebyggelsespakke. Heri indgår Kultur på Recept, som er et initiativ for langtidssygemeldte borgere. Der er bevilget 400.000 kr. pr. år i 2017-19 til projektet.

 

Forebyggelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget søgte i maj 2016 i fællesskab om satspuljemidler til projektet ”Kultur på Recept”. Midlerne kunne blandt andet anvendes til, at kommunerne i samarbejde med kulturinstitutioner kunne udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter for langtidssygemeldte borgere.

Forebyggelsesudvalget bevilgede i den forbindelse 855.000 kr. til egenfinansieringen af projektet. Ansøgningen om satspuljemidler blev dog afslået i Sundhedsstyrelsen. Forebyggelsesudvalget bad herefter administrationen udarbejde et nyt og mindre omfattende projektforslag med færre borgere.

 

Administrationen vil nu arbejde videre med et projektforslag, som bygger på den oprindelige egenbevilling + bevillingen via budgetforliget. Det forventes, at projektforslaget kan forelægges Forebyggelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i december.

 

KRIS(Kristen terapi & Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte):

I 2017 er bevilget 100.000 kr. til KRIS, som er er en fælleskirkelig, tværfaglig organisation, der blandt andet har til formål at rådgive/hjælpe seksuelt misbrugte og deres familier, og forebygge seksuelt misbrug i kirkerne og samfundet. Midlerne formidles til organisationen via Forebyggelsesudvalget. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-15 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Evaluering af søndagscafe på Lindegården

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af en ansøgning fra Seniorråd Vest bevilgede Forebyggelsesudvalget på møde i december 2015 12.000 kr. til et projekt, som i perioden fra januar til november 2016 skulle afprøve idéen med at afholde søndagscafé på Plejecenter Lindegården i Herning. Forebyggelsesudvalget forelægges hermed en samlet evaluering af indsatsen pr. 1. oktober 2016.   

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med søndagscaféen er at forebygge ensomhed blandt ældre over 60 år samt at hjælpe ensomme og isolerede ældre til at indgå i et netværk med andre ældre. Målet er, at deltagerne via sociale fællesskaber oplever en forbedret trivsel og livskvalitet.

 

Aktiviteter i projektet

Der er pr. 1. oktober 2016 afholdt otte af de i alt ti planlagte arrangementer.

 

Aktiviteterne har bestået af foredrag, sang og musik krydret med kaffe og hjemmebag. Derudover er der afviklet to udflugter. I maj en halvdagstur rundt i kommunen for blandt andet at se sygehusbyggeriet i Gødstrup, motorvejsbyggeriet omkring Herning og Fuglsangsø Centret. Efter fælles kaffe i Kølkær gik turen hjemad over Søby Brunkulslejer. I august en heldagstur til Feggesund Færgekro, hvor der blev spidst ål ad libitum og drukket kaffe fra den gamle ”Madam Blå”.

 

Seniorråd Vest har forestået den praktiske gennemførelse af alle aktiviteter. Der er tilknyttet otte frivillige, som er behjælpelige med at gennemføre søndagscaféen, skabe netværk og forankre projektet i lokalområdet.

 

Deltagerne skal selv sørge for transport til og fra Lindegården.

 

Evaluering

Ved det første arrangement i januar 2016 var der 20 deltagere. Nu er deltagerantallet nået op på 40 personer. Deltagerne er overvejende i alderen 80+, enkelte er over 90 år og enkelte er yngre.

Det er arrangørernes oplevelse, at første gang skulle deltagerne lige se hinanden an, men nu er der ingen problemer, og snakken går bedre og bedre. Dette på trods af at der hver gang er nye deltagere, som skal inkluderes i netværket.

 

Det er vigtigt, at de frivillige hjælpere er gode til at tage godt imod de nye, så de føler sig velkomne. Det går allerbedst, når der ved hvert bord er en frivillig hjælper som tovholder.

 

Der er allerede flere, som følges ad til søndagscaféen og som mødes mellem møderne i søndagscaféen.

 

Deltagerne giver udtryk for, at søndagscaféen er et godt imitativ. Weekenden kan være lang, når der ikke sker noget.

 

Langt de fleste af deltagerne bor i ældreboligerne i området omkring Lindegården. Mange har ikke bil og det er derfor af stor betydning, at søndagscaféen afholdes inden for gåafstand med fx rollator eller kørestol.

 

Den nedsatte mobilitet betyder også, at mange af de ældre kommer meget lidt ud. De to afholdte udflugter omtales af alle deltagerne, som nogle af årets højdepunkter. Udflugterne har været et vigtigt element, som har bidraget til netværksdannelse og en øget fællesskabsfølelse.

 

For nogen har prisen for søndagscaféen også betydning. I søndagscaféen har der været en egenbetaling på kr. 25,00 til kaffe og brød. Til udflugterne har der været en egenbetaling på henholdsvis kr. 50,00 og 150,00. En pris alle de adspurgte finder rimelig.

 

I nærværende projekt er egenbetalingen og de samlede udgifter til udflugter holdt på et minimum i kraft af, at buschaufføren er fundet blandt de frivillige. Da dette ikke er en mulighed, som alle kan gøre brug af, anbefales det, at der afsættes kr. 15.000 pr. år pr. søndagscafé.  

 

Arrangørerne har erfaret, at det tager tid at få rekrutteret deltagere til søndagscaféen, vinde deltagernes tillid og danne netværk. Det anbefales derfor, at der bevilges midler til at afholde søndagscafé i minimum to år og gerne som et permanent tilbud. Dette er muliggjort med Budgetforlig 2017.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at evaluering af søndagscafé på Lindegården tages til efterretning, 
at evalueringen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A00-2-16 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Status på osteoporoseprojekt og ansøgning om midler til at afvikle venteliste

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som et led i ny forebyggelseshandleplanen version 2.0 bevilgede Forebyggelsesudvalget den 17. august 2015 midler til at gennemføre et projekt målrettet mennesker med knogleskørhed (osteoporose).

 

Formålet med projektet er dels tidlig opsporing af borgere med knogleskørhed og dels at afholde Osteoporose-skole, som er et gruppeforløb med henblik på at lære deltagerne en knoglevenlig livsstil.

 

Der har vist sig at være en stor efterspørgsel på mere viden om osteoporose og uventet mange har ønsket at deltage på Osteoporose-skolen. Pr. 1. april 2016 var 62 borgere på venteliste til Osteoporose-skolen og pr. 1. oktober 2016 var 65 borgere på venteliste.

 

Forebyggelsesudvalget ansøges derfor om kr. 75.000 til at afholde fem ekstra gruppeforløb i det første halvår af 2017, for dermed at nedsætte ventetiden, som på nuværende tidspunkt er på ca. 1½ år.

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres i samarbejde med Osteoporoseforeningen. Projektperioden strækker sig fra den 1. september 2015 til den 31. marts 2019.

 

Baggrund

Knogleskørhed rammer hver 3. kvinde og hver 8. mand og opdages oftest først efter knoglebrud, som typisk sker i håndled, hofte eller ryg. Man regner med, at ca. 400.000 danskere har knogleskørhed, og heraf er kun 60.000 udredt og i behandling.  Årsagerne til knogleskørhed er bl.a. stigende alder, arvelige faktorer og livsstil.

 

Osteoporoseforeningen har i samarbejde med Aalborg Universitet lavet en beregning af de samfundsøkonomiske omkostninger, og opgørelsen viser, at knogleskørhed koster Herning Kommune op mod 108 mio. kr. årligt. Det estimeres, at der ved tidlig opsporing og forebyggelse kan spares op mod 25% af omkostningerne ved knogleskørhed. Ifølge vurdering fra Aalborg Universitet lever op mod 2.578 mænd og 6.425 kvinder i Herning Kommune med knogleskørhed - de fleste uden at vide det, idet kun ca. 1.700 personer er diagnosticeret med sygdommen.

 

Omkostningerne ved knoglebrud er store både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Der vil ofte være funktionstab som følge af knoglebrud og alene efter hoftebrud er dødeligheden opgjort til 20-25% de første seks måneder.

                     

Knoglevenlig livsstil kan være med til at forebygge knoglebrud som følge af knogleskørhed. Nationale og internationale anbefalinger for knoglesund livsstil omhandler indtag af kalk, fysisk aktivitet/motion, rygestop, opnåelse af normal vægt, varierede madvaner, faldforebyggelse samt hensigtsmæssige bevægemønstre.

 

Beskrivelse af Osteoporose-skolen

Målgruppen er borgere bosat i Herning kommune og diagnosticeret med knogleskørhed.

 

Osteoporose-skolen strækker sig over syv undervisningsgange, med undervisning én gang ugentligt a´ to timer. 

Antal deltagere per hold er 12 personer.

Der afholdes et opfølgningsmøde for deltagerne tre måneder efter afslutning på hold.

 

En ergoterapeut og en fysioterapeut er de primære ansvarlige for at tilrettelægge og afvikle holdforløbene. Hver seance består af en ”teoretisk” del og en del med træning.

Der undervises i følgende emner:

  • Hvad er knogleskørhed? At leve med knogleskørhed, hvad er vigtigt? v/ Osteoporoseforeningen
  • Ergonomi og dagligdagsaktiviteter
  • Medicin og kosttilskud v/ farmaceut
  • Knoglevenlig kost v/ diætist
  • Træningsformer

 

Afsluttede og igangværende holdforløb

Hold 1: Startede den 21. januar 2016 og sluttede den 30. marts 2016.

Hold 2: Startede den 7. april 2016 og sluttede den 16. juni 2016.

Hold 3: Startede den 25. august 2016 og slutter den 4. november 2016.

Hold 4: Starter den 3. november 2016.

 

Inden for den nuværende budgetramme kan der afholdes fire holdforløb årligt.

 

Ved behov visiteres borgerne til instruktion i vedligeholdende træning i ventetiden og/eller som opfølgning på forløbet i Osteoporose-skolen.

 

Opfølgning og evaluering

Borgerne udtrykker stor tilfredshed med forløbet. Mange føler ikke, de har fået nok information fra egen læge og sygehus. De er meget i tvivl om "hvad de må".

 

Effekten af forløbet evalueres via et elektronisk spørgeskema, som borgerne udfylder ved holdstart, holdafslutning, tre måneder og 12 måneder efter holdafslutning.

 

Resultaterne fra spørgeskemaerne forventes evalueret primo 2017, 2018 og 2019.

 

Ansøgning om midler til at afholde ekstra gruppeforløb i det første halvår 2017

Med det formål at nedbringe ventelisten og ventetiden på Osteoporose-skolen ansøges Forebyggelsesudvalget om midler til at afholde fem ekstra hold i det første halvår af 2017.

 

Da ventelisten stort set har været uændret siden opstart af Osteoporose-skole i begyndelsen af 2016 forventes det, at afholdelsen af ekstra hold i en periode kan nedbringe ventelisten. Ligeledes at de planlagte fire forløb årligt fremover kan modsvare efterspørgslen på Osteoporose-skolen.  

Økonomi

Udgiften til forberedelse, undervisning og evaluering pr. hold er opgjort til 15.000 kr. For fem hold i alt 75.000 kr.

 

Hvis Forebyggelsesudvalget beslutter at afsætte ekstra mider til osteoporosehold i 2017, har udvalget nedenstående midler til rådighed i 2017-2019 til prioritering forudsat en overførsel af forventet mindreforbrug fra 2016 til 2017 på ca. 2,4 mio. kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at status tages til efterretning,
at der på SO19 afsættes kr. 75.000 til afholdelse af fem ekstra hold i foråret 2017.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Forslag til mødekalender 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2017.

Sagsfremstilling

Der foreslås afholdt 7 møder i Forebyggelsesudvalget i løbet af 2017.

 

Af hensyn til de årlige budgetopfølgninger skal der jf. Byrådets beslutning af 30. august 2016 afholdes fagudvalgsmøder indenfor perioderne:

 

  • 8. - 15. marts 2017
  • 18. - 26. april 2017
  • 22. - 31. maj 2017
  • 2. - 10. oktober 2017

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødeplan for 2017 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

-