Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Efterårsopfølgning 2018 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2018. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 31. august 2018.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for 2018 er her målt i forhold til det korrigerede budget:

 

 

Som tabellen viser, forventes et samlet mindreforbrug på 13,831 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Resultatet af den aktivitetsbestemte medfinansiering 2018 er skønnet til 300,549 mio. kr., hvilket giver et forventet mindreforbrug på 13,553 mio. kr.

Skønnet er forbundet med stor usikkerhed.

 

Fra 2018 er afregningsformen ændret på en række punkter. Der er blandt andet indført aldersdifferentieret medfinansiering. Det betyder, at småbørn og ældre borgere fremadrettet vægtes tungere i afregningen end aldersgruppen 3-64 år. Endvidere er takstsystemet ændret, så der ikke længere skelnes mellem ambulant behandling og indlæggelser. Det bevirker, at det ikke længere er muligt at sammenligne data i 2018 med tidligere år.

 

Det er på nuværende tidspunkt svært at gennemskue, hvilke konsekvenser de nye afregningsbestemmelser vil få for den samlede aktivitetsafregning i 2018. Årets afregning af kommunal medfinansiering viser en stigning i aktivitetsniveauet i forhold til sidste år, hvilket er en tendens, der ses over hele landet. Det skal ses i sammenhæng med, at de nye afregningsregler også har affødt et højere bloktilskud.

 

Herning Kommunes samlede økonomi for den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at udgøre følgende i 2018:

 

 

Efterreguleringen er Herning kommunes andel af den samlede tilbagebetaling fra kommunerne i region Midtjylland. Tilbagebetalingen er et udtryk for, at regionen samlet set ikke har nået aktivitetsloftet i 2017.

 

Sundhedsfremme og forebyggelse

 

Sundhedsfremme og forebyggelse er under selvforvaltning. Der er et samlet budget på 7,796 mio. kr. inkl. overførsler fra sidste år på 2,082 mio. kr. og et forventet resultat på 7.518 mio. kr. inklusiv projekter. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.  

 

Der er udarbejdet en forebyggelseshandleplan med en række indsatser, der forløber over flere år. Indsatserne udløber i løbet af 2019. 

 

Nedenstående tabel viser udvalgets råderum i forhold til fremtidige nye indsatser:

 

 

En oversigt over de planlagte projekter, fordelt på de enkelte budgetår, er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. november 2018 og i Byrådet den 13. november 2018.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Formandsskabsmøder med øvrige fagudvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget besluttede den 28. maj 2018, punkt 28, at fokus for udvalgets arbejde i byrådsperioden skal være rygning, mental sundhed og overvægt (kost og fysisk aktivitet). Den 13. august 2018, punkt 34, besluttede udvalget, at arbejdsformen skal være formandsskabsmøder mellem Forebyggelsesudvalgets formandsskab og formandsskaberne for de øvrige fagudvalg.

Sagsfremstilling

Med baggrund i tallene fra sundhedsprofilen, "Hvordan har du det? 2017", besluttede Forebyggelsesudvalget den 28. maj 2018 at fokusere på rygning, mental sundhed og overvægt i sit arbejde samtidigt med et fokus på reduktion af social ulighed i sundhed. Senere blev det på mødet den 13. august 2018 besluttet, at arbejdsformen skal være møder mellem formandsskaberne for de øvrige fagudvalg.

 

Der foreslås en proces, hvor Forebyggelsesudvalgets formandsskab mødes i første bølge med formandsskaberne for hhv. Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Efter første bølge samles erfaringer fra møderne op i Forebyggelsesudvalget, hvorefter anden bølge følger med formandsskabsmøder med hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Herefter sker igen en erfaringsopsamling, hvorefter tredje bølge indledes med formandsskabsmøder med Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Møderne i første bølge finder sted den 25. oktober 2018 med Børne- og Familieudvalget og den 26. oktober 2018 med Social- og Sundhedsudvalget. Datoer for bølge to og tre fastlægges senere.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at processen godkendes.

Beslutning

Processen blev godkendt.

 

Sagsnr.: 29.09.00-P20-3-17 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Musikkens Sprog

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget fik på møde den 13. august 2018, forelagt en opdateret status på Musikkens Sprog. På baggrund heraf har udvalget bedt om en uddybende beskrivelse af projektet.  

Sagsfremstilling

I det følgende præsenteres en uddybende beskrivelse af projekt: Musikkens Sprog og de ændringer, der som følge af udfordringerne i forbindelse med rekruttering af deltagere til indsatsen, er foretaget.

 

Musikkens Sprog

Projektet gennemføres i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget.

Projektperiode: 1. april 2018 - 31. december 2019.

 

Baggrund  

Projektets mål er at styrke børns sproglige udvikling ved at bringe musikken ind i deres liv og give børn og forældre en fælles oplevelse og læring, som kan styrke familien og det enkelte barn.

 

Målgruppen er primært børn i alderen 6-12 år og deres familier, bosat i boligområderne Holtbjerg eller i Lyngbyen, Gullestrup.

 

Det var i foråret 2018 ikke muligt at rekruttere tilstrækkelig med deltagere til de planlagte forløb, som var to ugentlige børnehold og et familiehold.

 

For børnenes vedkommende begrundes dette blandt andet med, at flere af de børn, som er i målgruppen, ikke magter flere input eller aktiviteter efter skoletid. I forhold til familierne begrundes den manglende deltagelse blandt andet med, at familierne i de to boligområder er udfordret på grund af manglende sociale, psykiske og økonomiske ressourcer. 

 

Projektet er derfor blevet justeret, og der er fremsendt en revideret projektbeskrivelse, der er vedlagt som bilag.

 

Musikkens Sprog arbejder nu i stedet ud fra to platforme, med i alt tre forskellige former for aktiviteter med børnene og deres familier.

 • I regi af folkeskolen med kontinuerlig undervisning. Her samarbejdes med den lokale folkeskole, som er Gullestrup Skole og Herningsholmskolen.
 • I børnenes liv derhjemme - med deltagelse i familieaftner, som afholdes i regi af den boligsociale helhedsplan Plads til Forskel
 • Afvikling af relevante pop-up events fx at børnene giver koncerter i forbindelse med skolearrangementer, events i boligområderne, events på Musikskolen m.m.

 

De væsentligste ændringer er således at gruppeforløbene afvikles i skoletiden og i samarbejde med de lokale folkeskoler og at familieaktiviteterne kobles på allerede eksisterende aktiviteter. I forhold til pop-up events, så er der her mulighed for at tilpasse projektets aktiviteter og indgå i nye samarbejdsrelationer med fx de øvrige aktører i de to boligområder.

 

Der er indtil videre planlagt 4 moduler.

 

Aktiviteter og indsatser modul 1

Modul 1: Er afviklet i perioden fra den 1. april til den 30. juli 2018.

Deltagelse i Fællesbos sommerlejr, som blev afholdt på FDF-Sletten i uge 27

Deltagelse i familieaftener i regi af Plads til Forskel, byfest i Gullestrup samt spontant sommermusik i Gullestrup og på Holtbjerg.

 

Aktiviteter og indsatser i modul 2-4

Modul 2: Afvikles i perioden fra den 1. august til den 12. oktober 2018.

Aktuelt undervises der ca. en time ugentligt i en 0. klasse på Gullestrup Skole. Alle klassens børn deltager i undervisningen, såvel de der bor Lyngbyen, som de der bosat i andre områder i Gullestrup.

 

Undervisningen indeholder blandt andet sange med et særligt fokus på sprogudvikling. I skoleregi er det besluttet, at der kun synges danske sange. Planen er at klassen skal optræde til en morgensamling for hele skolen og til et forældrearrangement i klassen.

 

Musikkens Sprog deltager i familieaftener i regi af Plads til Forskel ca. hver 14. dag. Aktiviteterne er dels musiske aktiviteter for hele familien og dels aktiviteter kun for børnene, mens forældre deltager i foredrag. 

 

Modul 3: Afvikles i perioden fra den 22. oktober til den 21. december 2018.

Efter efterårsferien flytter aktiviteten til Herningsholmskolen, hvor der planlægges et lignende undervisningsforløb for samtlige børn i 0. klasse. I lighed med modul 2 deltager Musikkens Sprog i familieaftner og arrangerer forskellige pop-up events.

 

Modul 4. Afvikles i perioden fra den 14. januar til den 15. marts 2019 og i samarbejde med Gullestrup Skolen.

 

Opsamling og evaluering af modul 2

I starten var der en vis skepsis blandt forældrene på Gullestrup Skolen, som blandt andet blev begrundet med, at beboerne i området føler sig stigmatiseret, og at de gang på gang oplever, at de bliver udsat for kommunale projekter og indsatser, som er betinget af, at de bor i et område, der er karakteriseret som et ”udsat boligområde”.

 

På trods af skepsis og bekymring er det dog lykkedes, at få et godt samarbejde med Gullestrup Skole, og undervisningen i 0. klasse går rigtig godt. Læreren i 0. klasse beskriver Musikkens Sprog som en stor succes. Eleverne får trænet deres sproglige evner på en anderledes måde. De lærer nye metoder til samarbejde og interaktion med hinanden. Læreren anvender noget af materialet fra Musikkens Sprog i den øvrige undervisning.

 

Samarbejdspartnerne er generelt glade for indsatsen og ser Musikkens Sprog som en støtte og hjælp til deres arbejde. En medarbejder i Plads til Forskel fortæller, at hun oplever, at børnene lyser op, når de ser deres forældre deltage i en sangleg og lege sammen med dem. Det oplever de ofte ikke i hjemmet. Ligeledes er det dejligt for forældrene at se, at deres børn er glade. Det er en god spiral. En anden medarbejder giver udtryk for, at Musikkens Sprog skærper børnenes sanser og dermed også mulighederne for indlæring.   

 

Økonomi

Forebyggelsesudvalget har på møde den 4. december 2017 besluttet, at støtte projektet med i alt 117.000 kr. i 2018 og 2019 under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget vedtog at finansiere 20.000 kr. i 2018 og 20.000 kr. i 2019.

 

Finansieringen af 20.000 kr. i 2018 og i 2019 blev vedtaget på møde i Kultur-og Fritidsudvalget den 4. december 2017.

 

Det samlede budget for hele projektperioden andrager 157.000 kr.

 

I projektet har der pr. 1. oktober juni 2018 været et forbrug på 36.500 kr.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den justerede projektbeskrivelse tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.04-P20-3-16 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Kultur på Recept - Midtvejsevaluering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  x

 

 

   x

  x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget fik på møde den 13. august 2018, forelagt en opdateret status på Kultur på Recept. På baggrund heraf har udvalget efterspurgt en midtvejsevaluering af projektet.  

Sagsfremstilling

I det følgende præsenteres en midtvejsevaluering af projekt Kultur på Recept udarbejdet september 2018.

 

Kultur på Recept

Projektet gennemføres i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget, og projektperioden er fra den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2019.

 

I forbindelse med Budgetforlig 2017 blev der afsat 400.000 kr. årligt til i en treårig periode at tilbyde kulturelle tilbud til langtidssygemeldte borgere. Forebyggelsesudvalget besluttede på møde den 13. december 2016 at bevilge yderligere 285.000 kr. i 2017, 285.000 kr. i 2018 og 285.000 kr. i 2019 til Kultur på Recept.

 

Baggrund

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en model for, hvorvidt og hvordan kulturelle aktiviteter kan bidrage til at øge deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet samt at mindske deltagernes følelse af ensomhed og social isolation, som ofte er en følgevirkning af sygdom og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Målgruppen for indsatsen er borgere i alderen 18 til 64 år i risiko for langtidsledighed eller langtidssygemelding på grund af psykisk sårbarhed, let til moderat depression, angst eller stress.

 

Indsatsen gennemføres i samarbejde med forskellige kulturinstitutioner i Herning Kommune, herunder Herning Musikskole, Den Jyske Sangskole, Herning Billedskole, Herning Bibliotek og Skovsnogen. 

 

Aktiviteter og indsatser 

Indsatsen består af gruppeforløb á 10-12 deltagere, som mødes to til tre gange om ugen i en periode på 10-15 uger.  

 

Siden projektets start den 1. januar 2017 og indtil den 1. oktober 2018 er der udbudt i alt ni forløb.  

 

Siden opstart 1. januar 2017 er 58 borgere henvist/selvhenvist til Kultur på recept. Heraf er syv personer gengangere. Antallet af unikke borgere i projektet er 51.

 

Ud af de 58 borgere, som er henvist til et forløb, har 28 deltagere gennemført et forløb. 10 deltagere er forsat i et forløb og 20 deltagere er frafaldet.

 

De 20 frafald begrundes primært med følgende årsager:

 • Praktik, jobprøvning og raskmelding – 25 procent
 • Personlige årsager og belastende omstændigheder i nærmeste familien m.m. – 25 procent
 • Personlige årsager som følge af egen sygdom (henvisningsdiagnose) eller anden sygdom – 50 procent.  

 

Data vedrørende deltagergruppens sammensætning.

For de 58 personer, som var tilmeldt et forløb gælder:

 • Kønsfordeling: Otte af de tilmeldte deltagere er mænd, og 50 deltagere er kvinder.
 • Aldersspredning er fra 18 år og op til 66 år. Gennemsnitsalderen er på 42 år.

 

For de 28 deltagere, som har gennemført et forløb gælder:

 • Kønsfordeling: To deltagere er mænd, og 26 deltagere er kvinder.
 • Hovedparten af deltagerne er i alderen 36 til 55 år. Gennemsnitsalderen er 43 år

 

Indsatsens betydning for deltagernes helbred, trivsel og livskvalitet

På baggrund af de spørgeskemaer, som deltagerne udfylder i samarbejde med kulturkoordinator i forbindelse med samtale ved start og afslutning af et forløb, ses følgende resultater for de 28 personer, som har gennemført et forløb:

 

 • Andelen med dårligt selvvurderet helbred er faldet fra godt 71 procent ved start til knap 29 procent ved afslutning af et forløb. Der er således tale om et fald på knap 43 procentpoint.
 • Andelen med god trivsel og livskvalitet er steget fra knap 36 procent ved start til godt 71 procent ved afslutning af et forløb. Der er således tale om en stigning på knap 36 procentpoint.
 • Andelen, som på trivselsindekset WHO-5 vurderes at have været eller være i risiko for udvikling af depression og stressbelastninger, falder fra 50 procent ved start til 25 procent ved afslutning af et forløb.
 • Andelen, som på trivselsindekset WHO-5 ikke umiddelbart vurderes at være i risiko for udvikling af depression og stressbelastninger, stiger fra 14,3 procent ved start til 53,5 procent ved afslutning af et forløb.
 • Godt 50 procent og svarende til 16 deltagere har en klinisk signifikant udvikling på trivselsindekset, og udviklingen kan dermed med en vis sandsynlighed tilskrives indsatsen.

 

Der ses alt i alt en meget positiv udvikling i forhold til deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet.

 

Befolkningsundersøgelser viser, at selvvurderet helbred, trivsel og livskvalitet har stor betydning for udviklingen af forskellige former for kroniske sygdomme, forbrug af sundhedsvæsenet, medicinforbrug, sygefravær, arbejdsløshed og førtidspension. 

 

Deltagernes evaluering af Kultur på Recept

I forbindelse med afslutning har deltagerne udfyldt et spørgeskema vedrørende deres forventninger og tilfredshed med forløbet. Alle 28 deltagere svarer, at de i høj grad vil anbefale forløbet til andre. 78,6 procent har svaret at forløbet i høj grad svarede til deres forventninger, 17,9 procent svarer i nogen grad og 3,5 procent svarer i mindre grad. Alt i alt har indsatsen fået mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Midtvejsevaluering på Kultur på Recept tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Rygestoprater efter endt rygestopforløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget fik den 13. august 2018, punkt 37, forelagt en opdateret status for bl.a. Herning Kommunes rygestopindsats. Forebyggelsesudvalget ønskede en opfølgning på, hvor mange deltagere i rygestop der fortsat et år efter endt rygestopforløb er ikke-rygere. Herning Kommune spørger ikke som standard om status for rygestopdeltagere efter et år, men ved afslutningen af rygestopforløbet samt et halvt år efter endt rygestopforløb.

Sagsfremstilling

Den 13. august 2018 forelagdes Forebyggelsesudvalget en række tal for Herning Kommunes rygestopforløb. De opdaterede tal for, hvor mange borgere der fortsat et halvt år efter endt rygestopforløb er røgfri, præsenteres nedenfor.

 

Der er i perioden fra 1. januar 2017 og indtil 1. oktober 2018 registreret 504 igangsatte rygestopforløb i Herning Kommune. Ud af de 504 rygestopforløb har 364 borgere gennemført og afsluttet rygestopforløbet.  

 

Gennemsnitsalderen for borgerne på rygestopforløb er i opgørelsesperioden 50 år. Borgerne på rygestopforløb har i gennemsnit røget i 31,7 år. Alle borgere i den opgjorte periode er dagligrygere. Mere end halvdelen af borgerne på rygestopforløb har tidligere, uden held, forsøgt at stoppe med at ryge.

 

199 af de 364 borgere på rygestopforløb, svarende til 54,7%, er røgfri ved rygestopforløbets afslutning

 

343 borgere, der har gennemført rygestopforløb, har, uanset om de fortsat er rygere eller ej, sagt ja til at blive kontaktet efterfølgende med henblik på opfølgning. Disse ringes der til i alt tre gange. Et halvt år efter rygestopforløbets afslutning er det lykkedes at træffe 155 af disse borgere, hvoraf 64 fortæller, at de er røgfri efter seks måneder. Dette svarer til 41,3% af de borgere, man har kunnet træffe. Hvorvidt de øvrige borgere, der har gennemgået rygestopforløb, er røgfri eller ej, vides således ikke.

 

Der laves ikke p.t. en systematisk opfølgning et år efter afsluttet rygestopforløb. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.16.02-A21-1-12 Sagsbehandler: Karin Locander  

Udvidelse af den boligsociale helhedsplan "Plads til forskel"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I 2017 og under overskriften "Plads til Forskel (PFT)" igangsatte Herning Kommune i samarbejde med boligselskaberne Fællesbo og Lejerbo samt Landsbyggefonden en boligsocial helhedsplan for Lyngbyen i Gullestrup og boligområdet Holtbjerg. Helhedsplanen løber i perioden 2017 til 2021.

 

Der foreligger nu forslag om udvidelse af helhedsplanen til også at dække Brændgårdområdet (Brændgårdparken, Sønderager, Porshøj og Fruehøj).

 

Udvidelsen betyder, at også boligselskabet Fruehøjgaard indgår i samarbejdet og i organiseringen af opgaven.

Sagsfremstilling

Efter igangsættelsen af den boligsociale helhedsplan 2017-2021 blev det tydeligt, at der også i Brændgårdsområdet er store udfordringer samt at udfordringerne på meget kort tid kan flytte fra det ene område til det andet. Brændgårdsområdet udgør sammen med Holtbjerg og Lyngbyen de tre byområder i Herning Kommune, hvor man finder den største koncentration af almene boliger.

 

Boligselskabet Fruehøjgaard, Fællesbo, Lejerbo, Herning Kommune samt Politiet har i den seneste tid fulgt udviklingen i Brændgårdsområdet med stor intensitet.

 

5 forhold har vakt bekymring i området:

 • Kriminaliteten er steget markant, især blandt yngre / unge mennesker og politiet frygter, at den negative udvikling fortsætter
 • Manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket blandt andet ses i, at 9,6 % af kommunens unge på uddannelseshjælp er bosat i Brændgårdsområdet mod 7,6 % i Lyngbyen og Holtbjerg.
 • Stor koncentration af borgere med ikke-vestlig baggrund, hvilket har medført en række integrationsudfordringer. Andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund er mellem 3 - 4 gange større i Brændgårdsområdet end i Herning Kommune som helhed.
 • Større udfordringer med at løfte opgaven som forældre for mange af områdets familier. Det kan konstateres at andelen af børn, som har en aktiv sag hos Kommunens Børne- og Familieafdeling, ligger på mellem 22 og 27 % af børnene i Brændgårdsområdet, mod 9 % i Kommunen som gennemsnit og mellem 14 og 21 % i henholdsvis Holtbjerg og Lyngbyen.
 • Problemerne flytter rundt. Når de boligsociale indsatser intensiveres i ét område flytter de mest udsatte til et andet område.

 

Landsbyggefonden har fokus på fire indsatsområder og en udvidelse af den eksisterende boligsociale helhedsplan til også at omfatte Brændgårdsområdet vil betyde, at disse fire indsatser også igangsættes i det nye område med mulighed for, at netværk, erfaringer og metoder udviklet i ét af områderne hurtigt kan bringes i anvendelse i de andre områder. Endvidere kan kompetencer og viden fra den nuværende helhedsplan sættes i spil fra første dag.

 

Landsbyggefondens fire fokusområder er

 • Tryghed og trivsel
 • Kriminalpræventiv indsats
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Forebyggelse og forældreansvar

 

Økonomi

Med baggrund i ovenstående har Kommunen og boligselskaberne i PTF samt Fruehøjgaard været i dialog med Landsbyggefonden om udvidelse af den nuværende helhedsplan til også at omfatte Brændgårdsområdet.

 

For at kunne finansiere en helhedsplansudvidelse vil det forudsætte ansættelse af 2 fuldtidsmedarbejdere i perioden. Ligeledes må beregnes aktivitetsmidler til indsatserne på samme niveau som i den eksisterende helhedsplan. Samlet beløber dette sig til 4 mio. kr. over tre år.

 

Boligsociale helhedsplaner finansieres efter principper fastsat af Landsbyggefonden og er en forudsætning for tildeling af midler. Landsbyggefonden finansierer 75 % af udgiften og den resterende del af finansieringen deles mellem kommune og boligselskaber.

 

Der foreligger forhåndstilkendegivelse fra Landsbyggefonden om midler til en udvidelse af Plads til forskel til også at dække Brændgårdsområdet.

 

Forebyggelsesudvalget har i 2017 bevilget 1,850 mio. kr. over 4 år til Plads til forskel og med dette forslag om udvidelse af indsatsen anmodes om yderligere finansiering fra Forebyggelsesudvalget på i alt 450.000 kr. over 3 år, svarende til årligt 150.000 kr. yderligere i 2019, 2020 og 2021.

 

Der er ikke økonomisk råderum i 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget godkender medfinansieringen af udvidelsen af Plads til Forskel pr. 1. januar 2019 med i alt 450.000 kr. fordelt på tre år, således at det på grund af manglende økonomisk råderum i 2019 belaster Forebyggelsesudvalgets økonomiske ramme i 2020, 2021 og 2022.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Sagsnr.: 20.01.05-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Teatergruppen Muzak søger om tilskud til teater- og sundhedsprojekt for børn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Teatergruppen Muzak under Vildbjerg Amatørteater søger tilskud til nyt pilotprojekt med fokus på teater og sundhed for overvægtige børn og unge.

 

Sagsfremstilling

Teatergruppen Muzak er indgået i et pilotprojekt omkring teater som brobygger mellem det fysiske og mentale for overvægtige børn og unge.

 

Projektet er et samarbejde mellem teatergruppen og Vildbjerg Amatørteater samt videnskabelig assistent ved Aarhus Universitet, Line Nordentoft, cand.mag i dramaturgi samt ledelse og dramapædagogik. Line arbejder i øjeblikket med forskningsprojektet RethinkIMPACTS 2017, der evaluerer kulturens bidrag til forskellige områder af samfundet i forbindelse med kulturhovedstadsåret Aarhus 2017.

 

Pilotprojektet er startet med formålet at skabe en langsigtet styrkelse af overvægtige børn og unges fysiske og mentale velvære gennem teater og dramapædagogik. Målet er at skabe et sammenhængende undervisningsforløb, hvor fokus både er rettet mod et løft af elevernes fysiske og mentale velvære samt arbejde med problemer som ensomhed, lavt selvværd og social angst, der alle er parametre som ofte er påvirkede hos børn og unge pga. overvægt. Projektet har til hensigt at vise, hvordan teater kan kvalificeres. Her tænkes ikke blot som kunstform, men også som pædagogisk og socialt redskab til forbedring af livskvalitet og sociale relationer.

 

Helt konkret består projektet af et ni måneders teaterforløb løbende fra oktober 2018 til og med juni 2019, hvor 20 børn og unge fra 4.-6. klassetrin vil modtage 2,5 times ugentlig teaterundervisning som en del af deres fritidsliv. Dertil vil forløbet indeholde tre workshopweekender med fælles overnatning, besøg fra gæsteundervisere og udflugter til teatre. Undervisningen varetages af Line Nordentoft og formand for SPLYF, Christina de Laurent, der også underviser ved Dansk Talent Akademi.

 

Begge undervisere vil via dramapædagogiske værktøjer arbejde på at give eleverne mod og selvtillid til at sætte deres krop i spil samt give dem lyst til at indgå i sociale fællesskaber som et led i det vedvarende arbejde med at holde både krop og sind sundt.

 

Forløbet vil blive evalueret med både elever, deres forældre samt en psykolog. Evalueringen foretages midtvejs samt ved forløbets afslutning. Ved afslutningen evalueres også hele undervisningsforløbet samt den dramapædagogiske model med henblik på at formidle en rapport til vidensdeling og potentiel overførsel af projektmodellen til andre kunstformer.

 

Teatergruppen og Line Nordentoft søger Herning Kommune om økonomisk tilskud samt hjælp til at udpege 20 børn og unge fra målgruppen.

 

Forvaltningen oplyser, at der har været en tværgående dialog om projeketet, som foreslås indgået som et fælles projekt mellem Forebyggelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, mens Børn og Unge tænkes ind i rekrutteringsøjemed.

 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 17. september 2018, pkt. 133:

at der bevilliges et tilskud på 50.000 kr. med en forventning om, at Forebyggelsesudvalget bevilliget et tilsvarende beløb

at udgiften afholdes på SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 04. september 2018 resterer 402.282 kr.  


Kultur- og Fritidsudvalget, 17. september 2018, pkt. 133:

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at tilbuddet skal være gældende for børn i hele Herning Kommune.

Økonomi

Der er med ansøgningen fremsendt følgende budget for projektet:

 

Honorar til ugentlig undervisning og forberedelse (30 x 3 timer á 300 kr.)

54.000 kr.

Honorar til weekendundervisning (3 weekender x 15 timer á 300 kr.)

27.000 kr.

Honorar til projektleder til opstart, forløbsafvikling og afsluttende evaluering samt udarbejdelse af rapport

84.000 kr.

Konsulentsparring (teaterfagligt samt regnskab)

10.000 kr.

Kostvejleder og psykologtimer

8.000 kr.

Kørselspenge

5.000 kr.

Fortæring (ugentligt samt weekendworkshops)

12.000 kr.

Ekskursioner

3.000 kr.

Materialer

13.000 kr.

Lokaleleje

5.000 kr.

Rekruttering

10.000 kr.

Mødeudgifter

1.500 kr.

Forældreoplæg v. ekstern

4.000 kr.

Hjemmeside og facebook (domæne og vedligehold)

4.000 kr.

 

 

I alt:

240.500 kr.

 

Udgifterne søges dækket ved ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget på 50.000 kr., ansøgning til Forebyggelsesudvalget på 50.000 kr. samt ansøgning gennem fondsmidler. Dansk Amatørteater ansøger på vegne af projektet Dansk Folkeoplysningsforbund om 100.000 kr., hvor det pt. afventes svar. Dertil er Nordea Fonden og Ege Fonden ansøgt om hver 10.000 kr, hvor det pt. afventes svar. Dette giver et nuværende underskud på 20.500 kr. Der afsøges løbende lignende muligheder for fondsansøgninger og sponsorater til afdækning af underskuddet.

 

Forvaltningen er i øjeblikket i dialog med Line Nordentoft ang. eventuel hjælp til anvisning af kommunale lokaler, der kunne spare en udgift på 5.000 kr. til lokaleleje. Dertil kommer en besparelse på 10.000 kr. til rekruttering, hvis denne opgave løses af Børn og Unge.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget træffer beslutning om eventuel medfinansiering.

 

Beslutning

Udvalget besluttede ikke at medfinansiere projektet.

 

Sagsnr.: 27.12.00-P00-1-18 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om samarbejdet med Selvhjælp Herning om trivselsgrupper

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gurli Wolf

Sagsresume

Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetforliget 2018 at slå de to projekter "Når cykelhjelm ikke er nok" og Trivselsgrupper for skoleelever sammen og organisere projektet under Selvhjælp Herning. Der blev afsætte 350.000 kr. til formålet. Udvalget orienteres om status på projektet.

Sagsfremstilling

Selvhjælp Hernings tilbud består af trivselsgrupper for børn med forskellige emner alt afhængig af efterspørgsel. Emnerne kan være børn med forældre med fysisk eller psykisk sygdom, børn med ADHD, børn med skilte forældre, børn i sorg, børn med lavt selvværd og børn med ordblindhed.

 

Trivselsgrupper for børn, hvor forældre eller søskende har fysisk eller psykisk sygdom, foregår i Selvhjælp Herning og består af 1 individuel samtale før opstart i trivselsgruppen samt 1 hold med 8 børn á 10 gange. Der har været afholdt 1 hold i foråret 2018. Der kommer lignende hold i efteråret.

 

Selvhjælp Herning står for formidling i skoleklasser om børn med forældre eller søskende, der har fysisk eller psykisk sygdom. Der er aftaler på 3 nye skoler i efteråret.

 

Selvhjælp Herning har Trivselsgrupper på skoler á 10 gange. 10 skoler kender Selvhjælp Herning, idet der allerede er etableret trivselsgrupper, hvor en frivillig og en AKT er gruppeleder. På disse skoler kan løbende etableres trivselsgrupper med børn af forældre med fysisk eller psykisk sygdom.

 

Formidling af trivselsgrupper sker på Skoleintra, plakater på alle skoler, på Selvhjælp Hernings hjemmeside og pjecer til samarbejdsparnere.

 

Der arbejdes løbende med at uddanne og finde frivillige til opgaven.

 

Sagen sendes til orientering i Forebyggelsesudvalget.Direktøren for Børn og Unge indstiller, 22. august 2018, pkt. 101:

at orienteringen tages til efterretning.Børne- og Familieudvalget, 22. august 2018, pkt. 101:

Taget til efterretning.

 

Gurli Wolf deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Mødekalender 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2019.

Sagsfremstilling

Der foreslås afholdt 6 møder i Forebyggelsesudvalget i løbet af 2019.

 

Af hensyn til de årlige budgetopfølgninger skal der jf. Byrådets beslutning af 28. august 2018 afholdes fagudvalgsmøder indenfor perioderne:

 

 • 11. - 15. marts 2019
 • 27. maj - 4. juni 2019
 • 21. - 25. oktober 2019

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødeplanen for 2019 godkendes.

Beslutning

Mødeplanen godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.