Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 21. oktober 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.09.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Boblberg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Virksomheden Boblberg v/Shark INC. ApS tilbyder en internetbaseret borger-til-borger platform, som giver mulighed for at indgå og finde sociale fællesskaber, som styrker den fysiske og mentale sundhed. Boblberg samarbejder med Røde Kors om lancering af produktet.

Sagsfremstilling

Formålet med Boblberg platformen er at understøtte sociale fællesskaber baseret på brugernes egne interesser. Platformen gør det ligeledes muligt at synliggøre de frivillige tilbud samt at finde frivillige til forskellige foreninger m.m.

 

Indholdet på platformen oprettes af borgeren selv indenfor de emner, der interesserer dem. Platformen henvender sig til alle aldersgrupper. Der er ingen reklamer på platformen.

Boblberg har alle rettigheder til at skrive, redigere og slette indhold.

 

Den årlige pris for Herning Kommunes adgang til Boblberg platformen, inklusiv opstart af platformen er 144.000 kr. + moms, som betales i en årlig rate.

 

Ved opstart af platformen udarbejdes en fælles implementeringsplan. Heri vil indgå, at kommunen i samarbejde med Boblberg udarbejder informationsmateriale og at Boblberg afholder og deltager i events om platformens muligheder. Boblberg sørger for uddeling af informationsmateriale til bibliotek, sundhedscenter, aktivitetscentre, læger, uddannelsesinstitutioner m.v. Der aftales et antal præsentationer, hvor Boblberg deltager i personalemøder for at præsentere platformen. Derudover vil der i fællesskab blive udarbejdet artikler, annoncer og pressemeddelelse.

 

Administrationen har indhentet telefonisk reference fra Aalborg Kommune, som udtrykte stor tilfredshed med platformen. I runde tal har Ålborg ca. 13.000 brugere af platformen, der er aktive i 1.500 interessefællesskaber, ”bobler”, og der registreres en respons på ca. 82%. Respons i denne sammenhæng betyder, at den enkelte bruger modtager reaktion på sin forespørgsel. Ålborg Kommune oplever Boblberg som en ordentlig samarbejdspartner, der er fleksible i forhold til kommunens behov. Ålborg Kommune har samarbejdet med Boblberg i ca. 3 år. I Ålborg Kommune anvendes platformen i vidt omfang af borgere med problematikker i forhold til angst og depression, der søger følgeskab til forskellige aktiviteter.

 

Ifølge firmaets egne oplysninger er platformen i anvendelse i mere end 30 kommuner landet over.

 

I relation til Forebyggelsesudvalgets fokusområder, rygning, overvægt og mental sundhed, kan denne platform medvirke til at styrke borgernes mentale sundhed.

 

Såfremt Herning Kommune indgår i et samarbejde med virksomheden om anvendelse af platformen, vil administrationen, i samarbejde med virksomheden, have fokus på monitorering og måling af effekter.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

 

at udvalget indgår i et samarbejde med Boblberg i en forsøgsperiode på to år.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Der udarbejdes en midtvejsevaluering efter ca. et års samarbejde.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2019 på Forebyggelsesudvalgets område.

 

Samlet set forventes et mindreforbrug på 19,536 mio. kr. vedrørende drift.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2019, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019 og i Byrådet den 12. november 2019.

 

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2019.

 

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen målt som forventet regnskab 2019 overfor det korrigerede budget 2019.

  

Forventet regnskab 2019 – drift:

 

Som det fremgår, forventes en samlet afvigelse på 19,5 mio. kr.

 

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering

 

På den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes et mindreforbrug på 18,471 mio. kr. Området er uden for rammestyring, og der budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen.

 

Fra 2018 blev afregningsformen for den aktivitetsbestemte medfinansiering ændret på en række punkter, blandt andet i form af en aldersdifferentieret medfinansiering. Endvidere er nye digitale løsninger på sundhedsområdet under implementering. Det har betydet mangelfulde data, og stor usikkerhed i forhold til det kommunaleudgiftsniveau. Regeringen derfor valgt at fastfryse den kommunale medfinansiering i form af månedlige acontobetalinger fra april 2019.

 

Sundhedsdatastyrelsens acontoberegninger er imidlertid lavet ud fra en forudsætning om, at kommunerne først kunne nå at få decemberregningen for 2018 med i 2019-regnskabet. I Herning kommune har vi nået at få alle 2018-afregninger registreret i 2018. Det er årsagen til, at der opstår et mindreforbrug i 2019 i forhold til budgettet. Der er således tale om en forskydning. Regeringen har i september besluttet at fastholde fastfrysningen i 2020, så kommunerne igen er sikret budgetsikkerhed i 2020.

 

Herning Kommunes samlede økonomi for den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at udgøre følgende i 2019:

 

Der er en forventning om en efterregulering for aktiviteten 2018, svarende til et merforbrug på 5,8 mio. kr. Efterreguleringen afventer en statslig analyse af området. Det vurderes ikke sandsynligt, at reguleringen når at komme i 2019.

 

Sundhedsfremme og forebyggelse

 

Sundhedsfremme og forebyggelse er under selvforvaltning. Der er et samlet budget på 6,741 mio. kr. og et forventet resultat på 5,676 mio. kr. inkl. projekter. Det giver et forventet mindreforbrug på 1,065 mio. kr.

 

I Herning Kommune er der vedtaget en sundhedspolitik og iværksat en række indsatser, som løber over flere år. Rygning, overvægt og mental sundhed er valgt som Forebyggelsesudvalgets fokusområder, fordi de er de største udfordringer for folkesundheden i Herning Kommune.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019 og i Byrådet den 12. november 2019.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om Herning kommunes budgetforlig 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget orienteres om Herning kommunes budgetforlig 2020, og forligets betydning i forhold til udvalgets område.

Økonomi

Herning kommunes budgetforlig for 2020-23 blev indgået den 30. september 2019. Forliget har betydning for Forebyggelsesområdet på en række punkter:

 

  • Herning Kommune er med i "Bevæg dig for livet", hvor kommunen i samarbejde med DIF og DGI arbejder med at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Med budgetforliget 2020 sættes en række nye projekter i gang, blandt andet til bedre idrætsfaciliteter forskellige steder i kommunen.

 

  • Siden 2016 ses en lille stigning i antallet af rygere. Forligspartierne mener, tiden nu er moden til at overveje, om Herning Kommune skal være en helt røgfri arbejdsplads, og der er et ønske om, at HovedMED arbejder med spørgsmålet. Endvidere er det nu besluttet, at kommunens skoler skal være røgfri for eleverne. I forbindelse med HovedMEDs arbejde med spørgsmålet forventes skolerne også at blive røgfrie for medarbejderne.

 

  • "Kultur på recept" nærmer sig udløbet af en tre-årig projektperiode. Resultaterne er positive. Forligspartierne afsætter 400.000 kroner årligt til en fortsættelse af projektet. Af dem skal 50.000 kroner årligt i tre år gå til "Sang for sindet", et samarbejde mellem Sinds lokalafdeling Herning-Ikast-Brande og Den Jyske Sangskole. Projektet har til formål at skabe et rekreativt tilbud for psykisk sårbare.

 

  • Forligspartierne finder det vigtigt, at kommunen kan tilbyde en varieret boligmasse med private og almennyttige boliger. Der vil blive støttet op om en fortsat udvikling af Holtbjergområdet fra boligselskabernes side. Konkret har to forslag til helhedsplaner for Holtbjerg forligspartiernes opmærksomhed i det fortsatte arbejde.

 

  • I Herning kommune nedsættes en politisk følgegruppe, som skal have særlig opmærksomhed rettet mod det løbende arbejde med de 17 verdensmål i Herning Kommune. Samtidig er det besluttet, at de politiske fagudvalg minimum én gang pr. kvartal har de for udvalgene relevante verdensmål på dagsordenen med det formål at sikre videreudviklingen og bevidstgørelsen i det politiske og administrative arbejde omkring verdensmålene og den grønne omstilling.

 

Budgetforligsteksten er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-10-19 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Mødekalender 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2020.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der afholdes 6 møder i Forebyggelsesudvalget i løbet af 2020.

 

Af hensyn til de årlige budgetopfølgninger skal der jf. Byrådets beslutning af 27. august 2019 afholdes fagudvalgsmøder indenfor perioderne:

 

  • 9. - 12. marts 2020
  • 25. maj - 3. juni 2020
  • 19. - 22. oktober 2020

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Mødekalenderen godkendes, dog således at mødet den 14. december 2020 starter kl. 13.00.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.