Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 19. oktober 2020
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-P08-1-19 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Orientering om status på samarbejdet med Elderlearn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune indgik en to-årig samarbejdsaftale med den social økonomiske virksomhed "Elderlearn" i marts 2020. Samarbejdet med Elderlearn har det dobbelte formål at bekæmpe ensomhed blandt ældre, samtidig med at integrationen af udlændinge i Danmark fremmes. Grundet COVID-19 situationens påvirkning på projektet, forlænges samarbejdsaftalen i yderligere et år.

Sagsfremstilling

Elderlearn er en socioøkonomisk virksomhed, hvis koncept er at skabe samvær mellem de to målgrupper, nemlig ældre borgere der er ensomme eller i risiko for at blive det, og udlændinge, der ønsker at lære dansk og at integreres i det danske samfund.


Samværet skabes konkret ved at "matche" udlændinge med potentielt ensomme ældre ud fra interesser og geografisk nærhed. Udlændinge rekrutteres fx. via sprogskolen Lærdansk, den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel, Social- og jobindsats i Social og Beskæftigelsesafdelingen og på SOSUskolens grundforløb 2, hvor der for nogle elever kan være udfordringer med det danske sprog.


De ældre rekrutteres primært via plejecentre, hjemmeplejen, de forebyggende hjemmebesøg, foreninger, netværk med videre. Elderlearn rekrutterer og matcher mindst 40 par årligt samt understøtter og sikrer møderne blandt parrene.


Den to-årige samarbejdsaftale med Elderlearn trådte i kraft den 1. marts 2020. Der er afholdt oplæg for tre hjemmeplejegrupper i Herning i september og første uge i oktober. Derudover er der afholdt møde med de forebyggende medarbejdere og aktivitetscentre i kommunen, samt planlagt et oplæg på SOSU-skolen d. 3. december 2020.


Primo marts 2020 er der orienteret om indsatsen på møde i Ældrerådet i Herning Kommune. Der er udsendt pressemeddelelse om indsatsen og der er den 27. august 2020 afholdt et kick off-møde med deltagelse af et bredt udsnit af interessenter.


Udarbejdelse af materiale og arbejdet med at arrangere fysiske møder mellem ældre og udlændinge er startet under hensyntagen til anbefalinger til forebyggelse af coronasmitte. Da antallet af ældre, der oplever ensomhed og har brug for en at snakke med, formentligt er påvirket af den nuværende situation, arbejder Elderlearn i øjeblikket på at matche og etablere møder via en virtuel løsning på Skype eller lignende og via et ganske almindeligt telefonmøde. Da der igen er en forværring af smittetallet i forhold til corona er det ikke muligt at arrangere fysiske møder mellem ældre og udlændinge, hvorfor samarbejdsaftalen er forlænget med foreløbigt et år for at opnå minimum 80 matches i projektperioden. Der arbejdes fortsat på at udbrede kendskabet til projektet blandt samarbejdspartnerne.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.09.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Status på Boblberg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 21. oktober 2019 vedtog Forebyggelsesudvalget at indgå en toårig samarbejdsaftale med Boblberg. Samarbejdsaftalen trådte i kraft den 1. marts 2020.


I det følgende gives en kort status på implementeringen af Boblberg i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Formålet med Boblberg er at tilbyde borgerne i Herning Kommune en internetbaseret borger-til-borger platform, som giver borgerne mulighed for at skabe nye relationer og interessefællesskaber. Det er borgerne selv, der opretter ”bobler”, og så kan andre slutte sig til.


Målet er, at færre borgere oplever ensomhed samt at styrke borgernes mentale, sociale og fysiske sundhed gennem fælles oplevelser og interesser.


Status på aktiviteter og indsatser

Under nedlukningen af Danmark som følge af COVID-19 pandemien oplevede Boblberg en øget trafik på hjemmesiden og travlhed i forbindelse med support af borgere.


Siden juni 2020 og i forbindelse med den gradvise genåbning af landet har medarbejdere fra Boblberg aflagt en række besøg på ungdomsuddannelser, pleje-og aktivitetscentre, sports- og kulturcentre, Herning Frivilligcenter, Herning Biblioteker og hos læger og tandlæger m.fl. Ligeledes har de deltaget på møder med forskllige personalegrupper med kontakt til borgere, for hvem Boblberg kan være relevant og interessant.


De foreløbige resultater

En opgørelse, over antal oprettede brugere, bobler, responsrate og gennemsnitsalder udarbejdet af Boblberg pr. 25. september 2020, viser at:

 • 2.672 borgere i Herning Kommune har oprettet en profil på Boblberg, hvilket er en stigning på 643 borgere siden den 15. april 2020.
 • Antal oprettede bobler er 589, hvilket er en stigning på 300 bobler.
 • Responsraten på de oprettede bobler udgør 83,8%. I april var responsraten på 83,4 %.
 • Gennemsnitsalderen, for de borgere der har oprettet en profil, er 43,2 år, hvilket stort set er lig gennemsnitsalderen i april.


En oversigt over top 10 søgeord i Herning Kommune viser følgende:

 1. Bekendtskaber/venskaber
 2. Ensomhed
 3. Gåtur
 4. Psykisk sårbarhed
 5. Træning/motion
 6. Kultur/musik/biograf
 7. Tilflytter
 8. Frivillige
 9. Børn og familie
 10. Reservebedste


Derudover har 26 borgere i Herning Kommune gjort brug af den digitale besøgstjeneste SnakSammen.dk, som er etableret i et samarbejde mellem Boblberg og Røde Kors.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-20 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ny fokuseret forebyggelseshandleplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Louise Theilgaard Nikolajsen

Sagsresume

På møde i Forebyggelsesudvalget den 31. august 2020 fik udvalget forelagt en vifte af forslag til en ny fokuseret forebyggelseshandleplan inden for Forebyggelsesudvalgets fokusområder: Rygning, overvægt og mental sundhed.


På baggrund heraf valgte Forebyggelsesudvalget ni indsatser, som kan indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af en ny fokuseret forebyggelseshandleplan.


I det følgende præsenteres de ni indsatser.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en uddybende beskrivelse for følgende ni forslag til indsatser med fokus på rygning, overvægt og mental sundhed. Beskrivelserne er samlet i et udkast til forebyggelseshandleplan, som er vedhæftet som bilag.


Rygning

1. Flere røgfrie private arbejdspladser i Herning Kommune.

Der igangsættes en indsats, som skal understøtte private virksomheder i Herning Kommune til at indføre røgfri arbejdsdag.


Indsatsen kan eventuelt iværksættes i et partnerskab med Erhvervsrådet, patientforeningerne og de fagligerorganisationer.


2. Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser.

Der indledes et samarbejde, som understøtter interesserede ungdomsuddannelser i Herning Kommune i at imødekomme lovkravet om røgfri skoletid fra skoleåret 2021-2022.


3. Snusfri forløb.

Der udvikles og iværksættes et forløb med fokus på at unge stopper med at bruge snus.


På mødet besluttede Forebyggelsesudvalget at indsatserne vedrørende røgfri skoletid på ungdomsuddannelser og snusfri forløb, slås sammen til en samlet indsats.


Overvægt

4. Vægtstopforløb målrettet borgere på overførselsindkomst.

I samarbejde med Social og Beskæftigelse iværksættes tiltag med fokus på at opspore og tilbyde afklarende samtaler og vægtstopforløb til borgere med svær overvægt.

5. Sundhedstilbud målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

Der iværksættes en indsats med fokus på mad og måltider, fysisk aktivitet og overvægt målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.


Indsatsen igangsættes i samarbejde med Social og Beskæftigelse, den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel, Bydelsmødrene m.fl.


6. Sundhedstilbud målrettet sårbare og udsatte borgere.

I et samarbejde med forskellige frivillige sociale organisationer, den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel m.fl. udbydes rygestop- og vægtstopforløb på fx væresteder og i lokalområder.


7. Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sunde måltider og mere bevægelse i hverdagen.

I samarbejde med sundhedsplejen udvikles og igangsættes en indsats målrettet familien. Foreningslivet kan eventuelt inddrages i indsatsen.


Mental sundhed

8. Forebyggende alkoholindsats blandt unge.

Der igangsættes en indsats med fokus på sund alkoholadfærd blandt unge.


9. Tilbud om psykologisk og diætetisk vejledning til overvægtige unge.

Der udvikles og udbydes et kombineret samtaleforløb ved psykolog og diætist til unge overvægtige, hvor omdrejningspunktet er mistrivsel og kostvejledning.


I den vedhæftede beskrivelse er indsatserne 2, 3, 8 og 9 slået sammen til en samlet indsats med overskriften: Sundhed og trivsel blandt unge - med fokus på tobaksfrihed, normalvægt og hensigtsmæssig alkoholadfærd.


Alle projekter er berammet til en varighed på to år.


Forebyggelsesudvalget har midler til at udvikle og afprøve nye sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Besluttes det, at indsatsen skal overgå til drift, skal dette ske i regi af det relevante fagudvalg. Forebyggelsesudvalget sikrer et ejerskab i de fagudvalg, hvor de valgte indsatser på sigt skal forankres.


Økonomi


Det økonomiske råderum udgør 722.000 i 2021, 1.625.000 i 2022 og 2.678.000 i 2023.


Med henvisning til det økonomiske råderum foreslåes følgende afviklingsplan.


Indsats

2021

2022

2023

Flere røgfrie private arbejdspladser i Herning Kommune. (1)

0

80.000

70.000

Sundhed og trivsel blandt unge - med fokus på tobaksfrihed, normalvægt og hensigtsmæssig alkoholadfærd (2,3,8 og 9) *

200.000

425.000

225.000

Vægtstopforløb målrettet borgere på overførselsindkomst (4)

125.000

125.000


Sundhedstilbud målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk (5)

225.000

225.000


Sundhedstilbud målrettet sårbare og udsatte borgere (6)

180.000

180.000


Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sundere måltider og mere bevægelse i hverdagen (7)

0

125.000

125.000

Udgifter i alt

730.000

1.160.000

420.000

*Dele af indsatsen igangsættes i 2021 fx indsatser, der skal understøtte ungdomsuddannelserne i Herning Kommune i at indføre røgfri skoletid fra skoleåret 2021-2022.


Oversigt over budget for indsatser vedtaget i Forebyggelsesudvalget og det økonomiske råderum i 2021 til 2024 er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget førstebehandler, hvilke indsatser der ønskes iværksat i 2021, 2022 og 2023.


at de udvalgte indsatser drøftes med formandsskabet i de relevante fagudvalg.

Beslutning

Den foreslåede plan for iværksættelse blev godkendt.

Indstillingen om drøftelse med formandsskabet i de relevante fagudvalg blev godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xx

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2020 på Forebyggelsesudvalgets område.


Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,319 mio. kr.


Opfølgningen indgår i kommunens samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2020, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020 og i Byrådet den 10. november 2020.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2020.


I nedenstående tabel bliver afvigelsen målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020:


Forebyggelsesudvalget

Serviceområde 19

Oprindeligt

budget 2020

Genbevil-

linger 2020

Tillægs-

bevillinger

2020

Korrigeret budget 2020

Forventet regnskab 2020

Afvigelse

1.000 kr., 2020-pl.

A

B

C

D (=A+B+C)

E

F (=D-E)

Aktivitetsbestemt medfinansiering

(udenfor rammestyring)

322.246


-

322.246

322.363

-117

Sundhedsfremme og Forebyggelse (selvforvaltning/projekter)

4.647

2.111

-

6.758

5.322

1.436

Driftsudgifter i alt

326.893

2.111

-

329.004

327.685

1.319


Aktivitetsbestemt medfinansiering:


På den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes balance i 2020, fordi regeringen har valgt at fastfryse den kommunale medfinansiering i form af månedlige acontobetalinger, udregnet på baggrund af de enkelte kommuners budget for 2020.


Herning Kommunes samlede økonomi for den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at udgøre følgende i 2020:


Forventet regnskab 2020

322 mio. kr.

Herning kommunes bloktilskudsandel 2020 (fælles kasse)

345 mio. kr.

Samlet resultat for Herning kommune (gevinst)

23 mio. kr.


Sundhedsfremme og Forebyggelse


Sundhedsfremme- og Forebyggelsesområdet har et samlet budget på 6,758 mio. kr. inkl. en overførsel fra sidste år på 2,111 mio. kr. Der er igangsat indsatser og projekter til en forventet udgift på 5,746 mio. kr. Dog forventes en forskydning mellem årene, hvilket betyder at det forventede mindreforbrug i 2020 udgør 1,436 mio. kr.

Aktiviteterne omkring vægtstop og rygestop er udvidet siden forårsopfølgningen, med henblik på en nedbringelse af holdventelisterne.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning, og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020 og Byrådet den 10. november 2020.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Orientering om vedtaget budget for 2021 - 2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning kommunes budget for 2021 og 2022 blev vedtaget på Byrådets møde den 6. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Onsdag den 23. september 2020 nåede forligskredsen til enighed om et budgetforlig, som denne gang er to-årigt. Budgetforslaget, som fremsat af forligskredsen, blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2020.


På mødet gives en orientering om budgetforligets betydning for Forebyggelsesudvalgets område.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Særligt orienteredes om aftalen om et sundhedshus. Ansvaret for dette er delt mellem Forebyggelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.30.05-P19-1-15 Sagsbehandler: Karin Locander  

Boligsocialt arbejde - udsattelisten og Holtbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligområdet Holtbjerg udgik pr. 1. december 2019 af listen for udsatte boligområder.


Den tidligere regering fremlagde i marts 2018 nye ghettokriterier - herunder kriterier for definitionen af et udsat boligområde.

Listen over udsatte boligområder omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere og ghettolisten ajourføres 1 gang årligt - pr. 1. december.


Til orientering for Forebyggelsesudvalget fremlægges hermed en orienteringssag med status for indsatser på Holtbjerg i forhold til udsattelisten.

Sagsfremstilling

I Holtbjerg bor omkring 1.700 beboere og der er stor opmærksom på, at holde Holtbjerg ude af udsattelisten.


Den tidligere regering fremlagde i marts 2018 nye ghettokriterier - herunder kriterier for definitionen af et udsat boligområde.


For udsattelisten gælder 4 af de i alt 5 ghettokriterierer – og hvis 2 af dem overskrides bliver man en del af udsattelisten med de restriktioner, som kan være følgere heraf.


Kriterierne for udsattelisten er:

 • Andelen af beboere i alderen 18-64 årige, der uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 % opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år
 • Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
 • Andelen af beboerne i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 % af samtlige beboere i samme aldersgruppe
 • Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelssøgende) er mindre end 55 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.


Seneste opgørelse pr. 1. december 2019, hvor Holtbjerg udgik af udsattelisten:


Beboere

Udenfor arbejdsmarkedet

Dømte

Kun grundskole

Gennems. indkomst> 40 %

> 2,03 %

> 60 %

< 55 %


Holtbjerg

1.753

39,8

1,52

68,0

62,3


Sårbarheden ligger i, at det kriterie som fik Holtbjerg ud af listen er beskæftigelsestallet og med så lille en marginal, at Holtbjerg med stor sansynlighed kan være på listen igen, når den nye liste bliver udarbejdet pr. 1. december 2020.


Konsekvensen ved at være på listen over udsatte boligområder ligger på flere felter. Ud over at det omdømmevis kan tale et område ned, så har det også store konsekvenser

for blandt andet Børne- og Familieudvalget, som så igen bliver omfattet af lov om Bedre fordeling i dagtilbud og dermed konsekvenser for børnene i området og for økonomien på Serviceområde 10.


Hvad gør vi allerede?:

 • Eksternt
  Udfordringen med udsatteliste drøftes løbende med KL i relevante fora.
 • Fortrinsret
  Der er indgået aftale med boligorganisationer om, at de stiller et antal ledige familieboliger til rådighed til løsningen af påtrængende boligsociale opgaver - herunder, at borgere indenfor arbejdsmarkedet har fortrinsret til boliger i området.
  Aftale er indgået i juni 2019 mellem Herning Kommune og boligorganisationen Fællesbo om i alt 35 boliger i 2 afdelinger på Holtbjerg. Der er tale om frivillige aftaler.
  Effekten af aftalen er afhængig af flow (fraflytning) og efterspørgsel efter boliger i området fra borgere i beskæftigelse.
 • Beskæftigelsesindsats
  Der er en koordineret beskæftigelsesindsats på tværs af forvaltningsområder med deltagelse fra Center fra Børn og Læring, Beskæftigelsesindsatsen, UngHerning, daginstitutionleder, uddannelsesleder mv. Den koordinerede indsats har et særligt fokus på Holtbjerg
 • Boligsocial helhedsplan
  Herning Kommune, Lejerbo, Fællesbo og Fruehøjgaard har sammen med Landsbyggefonden finansieret en boligsocial indsats i form at en helhedsplan for 3 boligområder (Holtbjerg, Sønderager og Lyngbyen). Forebyggelsesudvalget er ansvarligt udvalg for indsatsen. Der arbejdes pt. på en forlængelse af helhedsplanen, som fremover også vil omfatte beskæftigelsesindsatser (ikke tidligere været muligt pga fastlagte indsatsområder fra Landsbyggefonden).


Hvad er på vej?:

 • Et flertal i Byrådet har senest i budgetforliget for 2021-2022 godkendt 7 bygge-fysiske helhedsplaner, hvoraf 2 er beliggende på Holtbjerg og omfatter ombygning af i alt 393 boliger. Ombygningen vil få betydning for beboersammensætningen.
 • Der arbejdes med planer for, at Herning Kommune sammen med boligorganisationerne går sammen om et forsøg på at udarbejde en fælles boligsocial strategi, hvor formålet er at fremme udviklingen af en fælles social ansvarlighed og lokal forpligtigelse overfor beboerne i de almene boliger. Planerne for visionen forventes at ende ud i et mere operationelt samarbejde for at løse konkrete udfordringer – herunder også indsatser for at holde boligområdet ude af ghettokriterierne.

  Som ansvarligt udvalg vil Forebyggelsesudvalget blive aktør i processen hen mod en fælles boligsocial strategi.
 • Der arbejdes pt på administrativt niveau med muligheden for en forlængelse af den boligsociale helhedsplan for 2022 – 2025, hvor også beskæftigelsesindsatser kan indgå. Forlængelsen ligger pt. til prækvalificering i Landsbyggefonden og vil blive forelagt til behandling i Forebyggelsesudvalget, når der foreligger svar fra Landsbyggefonden .


Administrationen forudser en risiko for, at Holtbjergområdet endnu engang er på udsattelisten pr. 1. december 2020. Dette begrundes blandt andet i beskæftigelsestallene, hvor det må forventes, at blandt andet corona-situationen også på dette område har en påvirkning af antallet af beboere i området uden beskæftigelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.30.08-I02-1-20 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Pejlemærker for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL og Danske Regioner har i september 2020 udsendt et oplæg med 12 fælles pejlemærker, som bør adresseres i en kommende plan for det samlede sundhedsvæsen.


I det følgende gives et resume af oplægget.

Sagsfremstilling

Baggrund for oplægget

Vi ser ind i en fremtid, hvor vi bliver flere ældre, hvor flere borgere lever med kroniske sygdomme, og hvor flere borgere har psykiske lidelser. Samtidig ser vi ind i en fremtid, hvor vi kommer til at mangle hænder. Udfordringerne kræver nytænkning og udvikling af sundhedsvæsenet. Fremtidens sundhedsvæsen skal basere sig på det, der giver størst værdi for borgerne. Det er ofte mindre indgribende tiltag, end vi er vant til i dag. Fx skal der være langt mere fokus på tidlig opsporing, forebyggelse, træning og egenomsorg.


KL og Danske Regioner er enige om, at både regioner, kommuner og almen praksis er en del af løsningen i fremtidens sundhedsvæsen.


Fælles pejlemærker

Stærkere samarbejde på tværs af sektorer og politisk forankrede lokale samarbejder.


 • Der skal etableres formaliserede samarbejder mellem kommuner og regioner omkring hver af de 21 akuthospitaler. De formaliserede omfatter også psykiatrien.


 • Sundhedssamarbejder skal koordinere patientforløbet for de borgere, der har brug for både kommunen, sygehuset og den praktiserende læge. Det er især ældre medicinske patienter, patienter med kroniske sygdomme og patienter med psykisk lidelser.


 • Det skal blandt andet ske gennem implementering af nationale aftaler, herunder økonomiaftaler, nationale handlingsplaner m.v.


 • Elementer vedr. psykiatri forventes at indgå i arbejdet med den kommende 10-årsplan.


 • Samarbejdet skal sikre koordinering fx når ændringer i sygehusets opgavevaretagelse har væsentlige konsekvenser for kommunernes opgaver eller økonomi. Det gælder også ændringer i
  kommunerne, som har væsentlig betydning for opgaver eller økonomi i regionerne.


 • Parterne skal ikke kunne disponere over hinandens økonomi, men afklare rammer og fjerne barrierer for det daglige samarbejde på fagligt niveau og ledelsesniveau.


Kvalitetsplan skal styrke indsatserne for ældre, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiatriske lidelser.


 • Der skal laves en plan, der over en årrække grundlæggende beskriver fremtidens behandling for de store kronikergrupper i sundhedsvæsenet. Fokus skal være på tidlige indsatser, egenomsorg, træning mv., så sygdom og sygdomsforværring forebygges.


 • Der igangsættes ligeledes et arbejde med at beskrive og udbrede mange af de gode erfaringer med samarbejde, sammenhængende patientforløb og delegeret behandling, som allerede eksisterer.


 • Det foreslås, at det kommunale akutområde udvikles, så det fx gøres muligt at anvende videoløsninger i samarbejdet mellem almen praksis, sygehuse og akutfunktionerne, ligesom det anbefales at udbrede erfaringerne med fælles akutvisitation til hele landet.


 • Det lægelige behandlingsansvar for de sundhedsfaglige opgaver, som kommunerne varetager, herunder på de midlertidige pladser, ligger fortsat i regionerne enten på hospitaler, i almen praksis eller speciallægepraksis.


Økonomi og data


 • Krav om styrket faglighed, øget kapacitet og mere ensartethed i kommunerne og bedre samspil på tværs af sektorer ledsages af den nødvendige, nationale finansiering.


 • Der er brug for fælles data for at understøtte samarbejdet om de tværsektorielle patientforløb. Derfor skal vi bygge videre på den udvikling, der allerede er i gang, hvor kommunerne dokumenterer efter ens standarder, og udbygge den tværsektorielle datadeling.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-10-19 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Mødekalender 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2021.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der afholdes 6 møder i Forebyggelsesudvalget i løbet af 2021.


Mandag den 8. februar

Mandag den 15. marts

Mandag den 17. maj

Mandag den 30. august

Mandag den 11. oktober

Mandag den 22. november


Alle møder starter kl. 14.00


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Mødetidspunktet kl. 14 fastholdes. De foreslåede datoer blev godkendt.Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen meddelelser.