Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Fagudvalgsbehandling af Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2019, at der skal laves en fuld revision af kommuneplanen, og at strategi for Lokal Agenda 21 skal indgå i Planstrategi 2019, herunder at FN's verdensmål indgår som en del af Agenda 21, hvor det er relevant. I samme omgang blev det besluttet, at der skal ske en kondensering af den nuværende vision, så den bliver kortere og skarpere.

 

Hermed fremsendes forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi til drøftelse og kommentering forud for foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

I henhold til planloven skal Byrådet inden udgangen af 2019 have offentliggjort en strategi for kommuneplanlægningen samt for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt lokal Agenda 21.

 

Formålet med udarbejdelse af Planstrategi 2019 er at give en samlet præsentation af strategien for henholdsvis en ny kommuneplans udarbejdelse og indhold samt for arbejdet med en bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21).

 

Disse to strategier er lovpligtige efter planloven og skal offentliggøres til høring blandt borgerne i minimum 8 uger.

 

Fotos indsættes først i publikationen til den foreløbige vedtagelse, det er derfor tekstgrundlaget, der er til drøftelse og kommentering under denne fagudvalgsbehandling. Da planstrategien er Byrådets strategi for kommunens udvikling er den skrevet med Herning Kommune som afsender. Sprogformen er samtidig med til at gøre publikationen mere nærværende for kommunens borgere.

 

Planstrategi 2019 er disponeret i 5 hoveddele:

1. Revision af kommuneplanen

2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

3. Udviklingstemaer – til debat

4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 – til debat

5. Godt på vej

 

Dertil kommer et bilagsafsnit med redegørelse for den udførte planlægning siden vedtagelsen af kommuneplanen og en oversigt over FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

 

Ad 1. Revision af kommuneplanen

Der er lagt op til en fuld revision af kommuneplanen, da det giver størst frihed til at tilføje ændringer. Planperioden forlænges til 2032. Ændringerne omhandler i hovedtræk:

-    Byudviklingen og boligudbygningen revideres, og mulighed for nye boformer undersøges

-    De nye politikker/planer og strategier indarbejdes

-    Eksisterende visioner erstattes af ny visionsfortælling

-    Grønt Danmarkskort indarbejdes

-    Kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer revideres og forenkles

-    Oversvømmelsestruede arealer udpeges og retningslinjerne ajourføres

-    Rammebestemmelserne servicecheckes for eventuelle mangler

-    Retningslinjer for og udpegning af konsekvenszoner om produktionserhverv opdateres

 

 

Ad 2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

Kernefortællingen er den korte historie om Herning Kommune nu, som blev vedtaget i 2017, mens visionsfortællingen er historien om, hvordan Herning Kommune gerne vil være i fremtiden. Det betyder ikke, at vi ikke allerede rummer visionsfortællingen i dag, men den kan realiseres endnu mere og bliver endnu tydeligere – på samme måde som kernefortællingen heller ikke rummer alt, hvad vi gør og er. Fundamentet for visionsfortællingen er fortsat ”Her er alle muligheder åbne”. Visionsfortællingen favner bredden og de fælles ambitioner for Herning Kommune. Den nye visionsfortælling er et operationelt værktøj, der både samler fokusområder, forholdet til kernefortællingen og sammenhængen til det politiske arbejdsgrundlag og budgetlægningen i kommunen. Visionsfortællingen vil være paraplyen over al den planlægning, der igangsættes i alle dele af organisationen. Byplanudvalget behandlede oplægget til visionsfortælling på deres møde den 27. maj 2019 med anbefaling om godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 

Ad 3. Udviklingstemaer (debatafsnit)

Udviklingstemaerne er udsprunget fra arbejdet med visionen. Da Herning Kommune lægger meget vægt på tværfagligt samarbejde, vil der være en del overlap imellem de forskellige udviklingstemaer også selvom det ikke er nævnt konkret alle steder. De fem udviklingstemaer er:

-    Spændende uddannelsesby

-    Klima

-    Fremtidens erhverv

-    Det gode liv

-    Fremtidens ældre

 

Hvert udviklingstema tager afsæt i den nye visionsfortælling og omhandler forskellige problemstillinger, hvor mulige løsninger skal undersøges og integreres i den kommende planperiode. Af samme grund indeholder de forskellige udviklingstemaer konkrete spørgsmål, som relaterer sig til temaet og lægger op til den offentlige debat. Temaerne er ligeledes suppleret med enkelte konkrete indsatser, der udpeger en retning for vores måde at arbejde på, og afsluttes med en lille reference til FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Der er dog ikke taget stilling til, i hvilket omfang verdensmålene kommer til at indgå i arbejdet med de forskellige udviklingstemaer.

 

For forebyggelsesområdet er der i planstrategien lagt særligt vægt på sundhedsaspektet. Planstrategien indeholder flere afsnit herunder ”Kvalificering af arbejdskraft” under udviklingstemaet ”Fremtidens erhverv”, som har fokus på at kvalificere arbejdskraften og forebygge ledighed og sygefravær, samt afsnittene ”Forebyggelse på mange områder”, ”Socialt arbejde i udvalgte boligområder” og ”Sundhed” under udviklingstemaet ”Det gode liv”. Sidstnævnte tager blandt andet afsæt i de nationale mål fra sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Midtjylland samt sundhedsprofilen ”Hvordan har du det 2017”.

 

Blandt referencerne til nyere initiativer på sundhedsområdet nævner planstrategien Herning Kommunes arbejde med at reducere social ulighed, sundhedsløsninger tæt på den enkelte samt et fokus på de tre temaer; rygning, mental sundhed og overvægt. Planstrategien nævner også initiativet ”Bevæg Dig For Livet”, der har fokus på at få flere til at bevæge sig. Dertil kommer kommunens arbejde med et folkesundhedshus, der skal samle funktionerne i Genoptræningsenheden i samspil med det regionale sundhedsvæsen.

 

 

Ad 4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 (debatafsnit)

Herning Kommunes lokale Agenda 21-strategi omhandler indsatser og vigtige redskaber til at fremme bæredygtighed både for Herning Kommune som virksomhed og for den samlede kommune, og den viser på hvilken måde Herning Kommune lever op til planlovens fem retningslinjer for en Agenda 21-strategi:

-    Mindskelse af miljøbelastning og ressourceforbrug,

-    Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse,

-    Fremme af biologisk mangfoldighed,

-    Borgerinddragelse i det lokale Agenda 21-arbejde,

-    Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

 

Der er i forbindelse med strategien indsamlet input på tværs af forvaltningerne om indsatser og mål, der understøtter FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for at synliggøres eksisterende tiltag. Derudover lægges der op til, at Herning Kommune i en kommende proces vil undersøge, hvordan og i hvilket omfang det giver mening at arbejde med verdensmålene i en kommunal kontekst.

 

 

Ad 5. Godt på vej

Visionen fastlægger, hvordan Herning Kommune vil prioritere i fremtiden. En lang række initiativer peger dog allerede i den rigtige retning. Godt på vej indeholder billeder for nogle af disse initiativer.

 

Arkitekt Tanja Andreasen deltager under punktet. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget som fagudvalg kommenterer på forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi.

Beslutning

Udvalgets kommentarer videresendes.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Status på Herning Kommunes fritidspasordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Louise Theilgaard Nikolajsen

Sagsresume

Administrationen fremlægger statusorientering af Herning Kommunes fritidspasordning.

Sagsfremstilling

Siden foråret 2013 har Herning Kommune tilbudt fritidspas og fritidsvejledning til børn og unge med formålet at hjælpe fritidsinaktive børn igang med en fritidsaktivitet. Projektet startede som en tværgående forebyggelsesindsats under navnet Fast Forward. Efter projektperioden blev indsatsen i 2015 en koordineret del af Playmakerfunktionen varetaget af Kultur og Fritid. Playmaker er en samlende paraplyfunktion, der understøtter det tværfaglige samarbejde mellem forskellige forebyggende indsatser, og sikrer synergi mellem initiativerne. Playmaker varetager foruden Fritidspasordningen også Åben skole. Åben skole er et samarbejde mellem skolen og forenings-, kultur- og erhvervsliv. Mulighederne i de forskellige arenaer tænkes ind i den daglige undervisning. På den måde bliver undervisningen rettet mod det omkringliggende samfund. Playmakerfunktionen har udover fritidspasordningen og Åben skole også tilknyttet ferieaktiviteter i samarbejde med Herning Idrætsråd, samt deltager i forskellige udvalg og initiativer for udsatte børn og unge på tværs af forvaltninger.

 

Pr. 20. juni 2019 har der været 551 børn igennem fritidspasordningen. Henholdsvis:

 • 65 i 2013
 • 78 i 2014
 • 76 i 2015
 • 145 i 2016
 • 94 i 2017
 • 66 i 2018
 • Foreløbig 27 i 2019

 

De mest populære aktiviteter er fodbold, svømning og gymnastik. Derudover kommer der også flere ansøgninger til kampsport som jiu-jitsu, judo og karate. I løbet af 2019 er der også kommet en spirende interesse for e-sport. Denne er dog ikke så udbredt endnu, men på baggrund af e-sportens udvikling forventes en stigning i antallet, der søger denne slags aktivitet.

 

Der er som hovedregel 1500 kr. til rådighed pr. barn. Disse midler kan i nogle tilfælde række i et år og i andre tilfælde dække for flere, da det afhænger af den valgte aktivitets omkostning. Eksempelvis kan der være forskel på prisen for forskellige sportsgrene, men også mellem de enkelte klubber indenfor samme område. Igennem efteråret 2018 og frem til nu er der lavet forsøgsordning med forældredelbetalinger. Dette bruges i tilfælde, hvor barnet har forbrugt det mulige kontigent, og hvor kontaktpersonerne vurderer, at familien godt selv kan varetage betaling af aktiviteten i mindre bidder. I disse tilfælde betaler fritidpasordiningen hele kontigentet til foreningen, og forældrene afdrager et mindre månedligt beløb til fritidspasordningen.

 

Fritidspasordningen samarbejder med Ungdommens Røde Kors omkring deres mentorordning. Mentorordninigen er en længerevarende relation mellem en frivillig voksen og barnet, hvor barnet kan få en god støtte i hverdagen og eventuelt følger barnet til en fritidsaktivitet. Fritidspasordningen samarbejder iøvrigt med Red Barnet omkring deres følgevenneordning, hvor voksne frivillige i en kortere periode kan hjælpe til omkring barnets start i en fritidsaktivitet. En følgeven gives med henblik på at lære familien og barnet selv at komme afsted til aktiviteten. Dansk Boldspil-Union har også følgevenner tilknyttet som fritidspasordningen samarbejder med.

 

Der arbejdes fortsat sammen med alle skoler i kommunen (inkl. friskoler) samt kommunens socialrådgivere og familieguider. Dertil kommer et tæt samarbejde med de boligsociale helhedsplaner på Holtbjerg, på Brændgård og i Gullestrup. Administrationen vurderer, at de tætte samarbejder er værdifulde, fordi de letter kommunkationen i forhold til børnene, aktiviteterne m.m. Dette kommer blandt andet til udtryk i fastholdelsen af børnene og dialogen om eventuelle genansøgninger.

 

Kort før sommeren samt i efteråret 2019 igangsættes en fælles informationskampagne for Åben skole og Fritidspasordningen. De forskellige skoleledernetværk præsenteres for begge ordninger for at understøtte, at ordningerne holdes i frisk erindring og dermed benyttes, når der er behov. Derudover igangsættes der efter sommer et samarbejde med kommunens AKT- lærere (Adfærd, Kontakt og Trivsel), der fremadrettet bliver fritidspasambassadører på egne skoler, på samme måde som SI-repræsentanterne (skolernes idrætsudvalg) er for Åben skole. Dette vil lette kommunkationen omkring eventuelle nye tiltag samt sikre, at de forskellige lærere altid ved, hvem de kan kontakte ved spørgsmål omkring fritidspasordningen.

 

Økonomi

Fritidspasordningen har et fast årligt budget på 107.000 kr (100.000 kr. i 2013-tal med årlig fremskrivning under Kultur og- Fritidsudvalget).

Pr. 20. juni 2019 er der for året forbrugt 25.000 kr. på kontigentstøtte samt indkøbt for 4000 kr. udstyr. Dertil kommer en indtægt på 9000 kr., der består af forældredelbetalinger.

 

Kulturkordinator Michelle Marie Østergaard Johnsen deltager under punktet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Status på forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde i Forebyggelseudvalget den 27. maj 2019 efterspurgtes en opgørelse af aktiviteten i Herning Kommunes sundhedstilbud samt en beskrivelse af, hvordan kendskabet til tilbuddene udbredes. Forebyggelsesudvalget har løbende beskæftiget sig med udvalgets projektportefølje; her er fokus på den drift, udvalget også har.

 

I det følgende gives således et overblik over udvalgte nøgletal for Forebyggelsesudvalgets sundhedsfremmende og forebyggende driftstilbud.

 

Tilbuddene er etableret i henhold til Sundhedslovens paragraf 119.

 

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

 

Endvidere beskrives effekten i forhold til udvalgte indikatorer for borgere, som har deltaget på vægtstophold og rygestopkurser. Endelig beskrives, hvordan kendskabet til tilbuddene udbredes.

Sagsfremstilling

I forebyggelsesudvalgets regi er der følgende forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.

 • Vægtstopforløb målrettet borgere på 18+ år med svær overvægt, hvilket svarer til et BMI på 30 eller derover, og som ønsker hjælp og støtte til at ændre livsstil. Målet med vægtstopforløbet er at skabe handlekompetence til at lægge livsstilen om og opnå vægtstop og eventuelt vægttab.
 • Rygestoprådgivning målrettet borgere i alle aldre, der ønsker hjælp og støtte til et rygestop. Rådgivningen består dels af det gruppebaserede tilbud ”Kom og Kvit” samt individuelt tilrettelagte forløb. I tillæg til rygestoprådgivningen kan borgere, som er storrygere og har et dagligt forbrug på 15 cigaretter eller flere, få gratis rygestopmedicin eller nikotinerstatning i op til fire uger. (Tilbuddene er nærmere beskrevet i det vedhæftede bilag side 4) 

  

I det vedhæftede bilag præsenteres på side 6 og side 16-20 udvalgte nøgletal vedrørende antal henvisninger, antal deltagere, kønsfordeling og effekt af indsatserne gældende for 2016, 2017 og 2018.

 

Der ses følgende tendenser:

 • Der ses en stigning fra 2016 til 2017 og 2018 i antal borgere, som henvises eller selv henvender for et tilbud i forbindelse vægtproblemer.
 • Der ses en stigning i antal henvisninger/henvendelser til rygestoprådgivning fra 2016 til 2017. I 2018 ses et fald. Det vurderes, at disse ændringer over tid primært skyldes storrygerprojektet, som overgik til drift ved udgangen af 2017. I projektet var der et særligt fokus på indsatsen og de borgere, som var mest motiveret for et rygestop henvendte sig i projektperioden.
 • En opgørelse over kønsfordelingen blandt deltagerne på rygestopkurser viser, at andelen af kvinder var større end andelen af mænd i 2016. I 2017 og 2018 var andelen af mænd større end andelen af kvinder. På vægtstophold var andelen af kvinder større end andelen af mænd i 2016, 2017 og 2018.
 • For deltagerne på vægtstophold, ses at borgerne i gennemsnit opnår et signifikant fald i vægt, taljemål og BMI under vægtstopforløbet. Udviklingen er også signifikant seks måneder efter afslutning på kurset.
 • På rygestopkurserne ses et fald fra 2016 til 2017 og 2018 i andelen, som er røgfri ved forløbets afslutning. Det vurderes, at årsagen til dette kan være, at andelen blandt deltagerne med komplekse fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger udover rygning tilsvarende er steget.

 

Der findes desuden tilbud af sundhedsfremmende og forebyggende karakter i Social- og Sundhedsudvalgets regi. Disse udgør en del af Herning Kommunes samlede tilbudsvifte og beskrives i bilaget.

 

Henvisningskilde og primære henvisningsårsag (Er nærmere beskevet på side 7 og 8 i det vedhæftede bilag)

En opgørelse over henvisningskilde og primære henvisningsårsag opgjort i maj og november 2018 samt maj 2019 viser en variation over tid i antal henvisninger fra henholdsvis hospital, praktiserende læger og "øvrige". Øvrige er dels selvhenviste, hvilket vil sige, at borgerne selv henvender sig på baggrund af, at de har læst om tilbuddet på Herning Kommunes hjemmeside eller hørt om det fra familie/venner og dels henvisninger fra andre kommunale aktører fx den kommunale tandpleje, Beskæftigelsesafdelingen, Genoptræningsenheden, hjemmesygeplejen med flere.

 

Henvisningerne vedrørende borgere med vægtproblemer er primært fra de praktiserende læger og "øvrige". Henvisningerne til rygestoprådgivning kommer primært fra hospital og "øvrige". Dette skyldes formentligt, at Regionshospitalerne i Region Midtjylland siden begyndelsen af 2017 løbende har implementeret VBA-metoden (Very Brief Advice) på afdelingerne i Region Midtjylland. VBA-metoden er en simpel henvisningsmetode til kommunernes rygestopkurser. Metoden er også implementeret i den kommunale tandpleje i Herning Kommune.

 

Formidling af sundhedstilbud til samarbejdspartnere og borgere i Herning Kommune (Er nærmere beskrevet på side 5 og 6 i det vedhæftede bilag)

Alle tilbud vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse kan ses på Herning Kommunens hjemmeside og på sundhed.dk. Begge websites bliver løbende opdateret.

 

En opgørelse over antal besøg fra borgere på Herning Kommunes hjemmeside viser, at der i 2018 var i alt ca. 3.240 besøg på siderne med information om de forskellige forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Heraf var ca. 2.540 unikke besøg og de resterende var genbesøg på siderne. 38 % af alle besøg var på siden vedrørende vægtstop, 30 % var på siden vedrørende rygestop og de resterende 32 % var på siderne vedrørende tilbud til mennesker med kroniske sygdomme.

 

Ligeledes bliver kommunens tilbud præsenteret ved diverse arrangementer og sundhedsdage på fx aktivitetscentre, Herning Bibliotek med mere. Her kan borgerne få information og udleveret materiale om de forskellige tilbud.

 

Med det formål at skærpe de praktiserende lægers opmærksomhed på sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud i regi af Sundhed og Ældres, har forløbskoordinatorerne netop afsluttet en besøgsrunde til samtlige lægepraksis i Herning Kommune. Ligeledes bliver kommunens tilbud jævnligt præsenteret og drøftet i Kommunalt Lægeligt Udvalg og på møder med kommunale samarbejdspartnere.

 

Samarbejdet med Regionshospitalerne i Region Midtjylland om rekruttering til kommunens tilbud varetages i forskellige samarbejdsfora i regi af Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner. I dette regi afholdes også ”fælles skolebænk”, som indeholder vidensdeling og kompetenceudvikling for frontmedarbejdere på tværs af sektorerne med udgangspunkt i fx hjerte-kar-sygdomme, kræft og kronisk obstruktiv lungesygdomme.

 

Sundhed og Ældre arbejder i flere sammenhænge sammen med patientforeninger. Fx deltager Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Osteoporoseforeningen på de kommunale holdforløb for at fortælle om deres tilbud til borgerne, ligesom patientforeningerne udbreder kendskabet til de kommunale tilbud til deres medlemmer.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den forelagte status på forebyggende og sundhedsfremmende tilbud tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.16.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Status cykelholdet Team Herning 2018-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelseudvalget bevilligede på møde den 13. august 2018 et tilskud på i alt 100.000 kr. fordelt på henholdsvis 2018 og 2019 til etablering af det tredje cykelhold, som skal cykle til Paris i sommeren 2019.

 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede ligeledes på møde den 13. august et tilskud på i alt 60.000 kr. fordelt på henholdsvis 2018 og 2019. 

 

En evaluering af langtidseffekterne, i forhold til de unge som cyklede til Paris i sommeren 2015, blev forelagt Forebyggelseudvalget på møde den 13. august 2018.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Team Herning blev stiftet i 2014. Foreningens formål er at bidrage til sundhed og trivsel blandt unge med særlige behov fx på grund af vægtproblemer, social isolation, mistrivsel eller manglende voksenstøtte. Målgruppen er unge i alderen 14-16 år og bosat i Herning Kommune.

 

Projektet gennemføres via en gruppe frivillige voksne, som sammen med de unge forbereder og gennemfører en cykeltur til Paris i sommeren 2019. I perioden frem til turen til Paris, arbejdes der med fysisk træning og styrkelse af de unges personlige udvikling. Alle unge får tilknyttet en mentor, som har kontakt til den unge og dennes familie gennem hele forløbet.

 

Alle voksne betaler selv alle udgifter i forbindelse med deltagelse i aktiviteter og cykelturen til Paris

 

Opsamling pr. 1. juni 2019.

I foråret 2018 er der gennemført en rekrutteringsproces i samarbejde med ledelse og lærere på skoler med 7.-9. klassetrin i Herning Kommune.   

 

Efterfølgende har Team Herning afholdt et informationsmøde med de unge og deres forældre. I samråd med den unge og dennes forældre blev det vurderet, om det var et relevant tilbud for den unge at deltage i. I alt 22 unge var klar til at starte forberedelserne til turen til Paris.

 

Denne gang er det lykkedes at få unge med fra flere af kommunens skoler, herunder også skoler beliggende i de omkringliggende centerbyer. Det er primært unge i 8. klasse, der deltager på cykelholdet Team Herning.  

 

Arbejdet med de unge startede 1. maj 2018, hvor tiden indtil sommerferien blev brugt til at opbygge et godt hold med en god teamånd samt til begyndende cykeltræning. I denne periode var der mulighed for at blive endelig afklaret i forhold til, om cykelholdet var det rigtige tilbud for den unge

 

Efter sommerferien startede den egentlige cykeltræning med træning tre gange om ugen.

I alt 19 unge fortsatte på cykelholdet og fik udleveret racercykler, cykeltøj med mere

 

I vinterperioden var der træning i DGI-huset. Derudover blev der afholdt to weekendlejre med fokus på at opbygge holdet, så det fungerede godt, og alle følte sig trygge i gruppen. Endvidere satte de unge mål for sig selv, og hvordan de ønsker, at holdet skulle fungere sammen. Team Herning følger op på de unges mål efter turen til Paris.

 

Fra forårets begyndelse i 2019 har der igen været cykeltræning på landevej tre gange ugentlig plus fire weekender sammen med de voksne. 

 

Generelt har der været et stabilt fremmøde blandt de unge og en god forældreopbakning. Der har været et mindre frafald og i alt 18 unge, heraf 4 piger og 14 drenge, var klar til at tage turen til Paris med afgang fra Herning den 30. juni 2019. Det var dermed det største cykelhold indtil nu.

 

En vigtig del af arbejdet med de unge er mentorarbejdet. Alle unge har gennem hele forløbet haft en mentor fra den frivillige voksengruppe. Mentor skal støtte den unge og have forbindelsen til hjemmet. Mentorarbejdet er hjørnestenen i Team Herning. Team Herning har trænet mentorerne og holdt månedlige møder, hvor mentorerne har udvekslet erfaringer og fået supervision.  

 

Blandt de frivillige har der også været en god opbakning og støtte gennem hele projektperioden. Serviceteamet, som skal servicere cykelholdet på turen til Paris, er yderst velfungerende.

 

Turen til Paris gik planmæssigt, og alle 18 unge kom over målstregen i Paris.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den forelagte status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.15.12-S49-2-18 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

To forebyggende indsatser hos Selvhjælp Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Den 26. juni 2019 fik Selvhjælp Herning afslag på deres ansøgning fra Socialstyrelsens pulje til frivilligt socialt arbejde (PUF). Dermed er Selvhjælp Herning i en akut økonomisk udfordring, som blandt andet kan betyde at foreningen må lukke. Ansøgningen til Socialstyrelsen omhandlede midler til fem konkrete projekter. Deres ansøgning levede op til kriterierne for støtte, men andre projekter blev prioriteret og fik støtte i 2019.

 

To af projekterne sendes nu til Forebyggelsesudvalget.

 

Sagsfremstilling

Selvhjælp Herning er blevet udfordret økonomisk, da de har fået afslag på en ansøgning til PUF-midlerne. Tilføres foreningen ikke ekstra midler i 2019, er der risiko for at foreningen må afskedige personale, der gør at Selvhjælp Herning ikke kan videreføre deres aktiviteter som hidtil.

 

Selvhjælp Herning har i flere år fået støtte til forskellige projekter fra PUF-midlerne. I 2018 fik de 178.768 kr. og i 2017 153.327 kr. I 2019 havde de søgt om 150.000 kr. Disse midler er nødvendige for at finansieringen af de nuværende ansatte i Selvhjælp Herning.

 

Selvhjælp Herning finansieres med 400.000 kr. årligt fra §18-midlerne til frivilligt socialt arbejde og med 350.000 kr. fra Børne- og Familieudvalget til trivsel på skolerne. Den største udgiftspost på budgettet er lønudgifter til tre deltidsansatte. Andre udgifter er til forbrugsomkostninger i lokaler, markedsføring og administration.

 

De ansatte er centrale for at koordinere og igangsætte nye selvhjælpsgrupper og understøtte de frivillige.
I 2018 var der:

 • 37 aktive frivillige, der både varetager selvhjælpsgrupper samt trivselsgrupper. 204 voksne i selvhjælpsgrupper fordelt på 37 grupper.
 • 20 trivselsgrupper på 11 folkeskoler. Der har været afviklet 20 trivselsgrupper med deltagelse af 127 børn. I 2019 er planen at udvide antallet af skoler til 16 skoler.

Både i forhold til selvhjælpsgrupper og trivselsgrupper er det nødvendigt med en koordinerende indsats, hvor der løbende laves samarbejdsaftaler, etableres nye grupper samt rekrutteres frivillige (som skal uddannes inden de kan stå for arbejdet med grupperne) og administration generelt. Hertil kommer driften af foreningen.

 

Bestyrelsen for Selvhjælp Herning har på møde den 1. juli 2019 besluttet at gennemgå budgetter for 2019 for at finde mulige besparelser. Der afholdes nyt bestyrelsesmøde igen den 22. august 2019, hvor der det kan blive nødvendigt at overveje en lukning af foreningen, hvis der ikke tilføres ekstra midler. Formuen rækker til at dække forpligtelserne året ud.

 

To af de projekter som Selvhjælp Herning søgte Socialstyrelsen om, sendes nu som ansøgning til Forebyggelsesudvalget. Der søges om i alt 100.000 kr.

 

Projekt 1. Pårørendegrupper til sindslidende

 

Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom og antallet af danskere med mentalt dårligt helbred er vokset eksplosivt de sidste år. Derfor ønsker Selvhjælp at oprette selvhjælpsgrupper for pårørende til psykisk syge. Formålet med disse grupper er at arbejde forebyggende og være med til at ruste de pårørende til at kunne mestre udfordringerne som pårørende, bryde en negativ spiral for at undgå selv at blive syge og fortsat have overskud til at hjælpe og støtte den psykisk syge.

 

Projektets formål er:

 • at skabe større åbenhed omkring psykisk sygdom og det at være pårørende og give deltagerne et frirum til at tale om deres udfordringer

• anerkende deltagerne situation, følelser og tanker gennem dialog og støtte

• at give deltagerne mulighed for at opleve de ikke er alene

• at forebygge isolation, sygemelding og stress

• at skabe fora med mulighed for vidensdeling om psykisk sygdom

• at skabe sprog for den virkelighed, som er omkring den psykisk syge

 

Projektets målgruppe er voksne pårørende til psykisk syge, som føler sig udfordret eller belastet, i rollen som pårørende. De pårørende er social truet qua den risiko, at de selv bliver syge af bl.a. stress, depression, forhøjet blodtryk og derved miste deres overskud til at hjælpe og støtte den psykiske syge, indgå i sociale arrangementer og miste deres relation til arbejdsmarkedet.

 

Selvhjælp Herning forventer at starte 2 grupper i løbet af efteråret med ca. 6- 8 deltager i hver. I alt mellem 12 og 16 deltagere.

 

 

Projekt 2. Inklusion af udsatte borger i frivilligt arbejde

 

Undersøgelser viser at frivilligt arbejde giver større social kontakt, gør mennesker mere aktive, tillidsfulde, mere åbne og giver større livskvalitet. Selvhjælp Hernng ønsker at lave en målrettet indsats for at inkludere udsatte borgere som frivillige i foreningens arbejde. Projektet henvender sig primært til mennesker, som på grund af psykisk eller fysisk sygdom ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet og i kraft heraf føler sig uden for fællesskabet, har følt et identitetstab eller føler, at der ikke er brug for dem.

 

Projektet formål er:

• at inkluderer udsatte borgere og give målgruppen et meningsfyldt fællesskab, hvori deres bidrag har en betydning og gør en forskel for andre

• at mindske følelsen af isolation og ekskludering hos målgruppen

• at få målgruppen til at se sig selv som en del af den gruppe/det fællesskab, som laver frivilligt, socialt arbejde

• at give målgruppen et positivt og meningsfuldt indhold i hverdagen og derved bedre deres generelle trivsel og mod til at tage nye skridt i livet

 

I projektets målgruppe indgår voksne 25 år+, både mænd og kvinder.

Gruppen kendetegnes ved at de har tendens til at trække sig tilbage fra sociale sammenhænge, da de ofte føler sig forkerte og udenfor. De kan udvikle et stort kontaktbehov, som gør at de kan være svære at være sammen med. Selvhjælp Herning forventer, der vil deltage 3-4 personer i projektet.

 

For begge projekter søges om midler, der gør det muligt at koordinere opgaver, udarbejde materiale, PR, holde netværksmøder med/inddrage relevante fagpersoner, rekruttere frivillige og deltagere, afholde forsamtaler med deltagerne, afholde introduktionskursus og supervision af de frivillige.

 

Med de allerede disponerede indsatser er Forebyggelsesudvalgets rådighedsbeløb i 2019 750.000 kr.

 

Selvhjælp Herning har ansøgt Social- og Sundhedsudvalget om andre 46.000 kr. Sagen behandles af udvalget på mødet den 20. august 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget drøfter principper for fast finansiering af foreninger
at Forebyggelsesudvalget tager stilling til den konkrete ansøgning.

Beslutning

Forebyggelsesudvalget finansierer ikke fast foreninger. Selvhjælp Hernings økonomiske situation taget i betragtning bevilges et ekstraordinært engangstillæg på 100.000 kr. i 2019 med det formål, at foreningen får mulighed for at tilpasse driften.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.