Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Præsentation af sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" for Region Midtjylland præsenteres ved en konference den 14. marts 2018. DEFACTUM, der har udarbejdet sundhedsprofilen, præsenterer på udvalgsmødet de specifikke resultater for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at præsentationen drøftes.

Beslutning

Præsentationen drøftedes.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-24-17 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Styrelsesvedtægt for Herning Byråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  X

   

   

 

   

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Byrådet førstebehandlede den 23. januar udkast til ny styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal behandles to gange i byrådet og sendes til høring i alle fagudvalg inden andenbehandlingen den 17. april.

Sagen fremsendes til fagudvalgene som godkendt af byrådet.

 

Styrelsesvedtægten skal efter politisk behandling godkendes af Tilsynet. Baggrunden for ændringerne skyldes bl.a. ændret lovgivning, ændringer i vederlag samt udvidelse af Forebyggelsesudvalgets medlemstal og opgaveportefølje.

Det anbefales, at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune.

 

I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 

Ny vederlagsstruktur

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 blev det besluttet at indføre en ny vederlagsstruktur. Styrelsesvedtægten er tilrettet i overensstemmelse hermed. Der henvises til styrelsesvedtægtens § 20.

 

Forebyggelsesudvalget

Forebyggelsesudvalgets medlemstal udvides, således at udvalget går fra 5 til 7 medlemmer.

 

Forebyggelsesudvalgets opgaveportefølje udvides, således udvalget fremover også får ansvaret for den boligsociale indsats efter almenboligloven, herunder udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om regler og aftaler med boligorganisationer i relation til den boligsociale indsats efter almenboligloven. Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Endvidere er det i styrelsesvedtægten præciseret, at det er Forebyggelsesudvalget, der har opgavevaretagelsen indenfor forebyggelse- og sundhedsfremme herunder opgaver indenfor kost-rygning-alkohol-motion (KRAM).

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 19 vedrørende Forebyggelsesudvalget og § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget.

 

Dispensation til lokalplaner

Efter den hidtil gældende styrelsesvedtægt har Teknik- og Miljøudvalget ansvaret for dispensation i henhold til planlovens § 19. Planloven er ændret. Det er nu muligt at dispensere fra en lokalplans principper og gøre tilladelserne midlertidige. Det foreslås, at Byplanudvalget får ansvaret for dispensationer, når det gælder dispensation til en lokalplans principper, da en permanentgørelse af en tidsbegrænset dispensation vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Teknik- og Miljøudvalget har fortsat ansvaret for øvrige dispensationer i henhold til planlovens § 19 - model 1.

 

Et alternativ er at flytte hele kompetencen til dispensationer til lokalplaner fra Teknik- og Miljøudvalget til Byplanudvalget (model 2).
Der henvises til styrelsesvedtægtens § 13 vedrørende Teknik- og Miljøudvalget og § 14 vedrørende Byplanudvalget.

 

 

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt

 

Forslag til tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

7. februar 2018 Social- og Sundhedsudvalget

19. februar 2018 Teknik- og Miljøudvalget

19. februar 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

19. februar 2018 Byplanudvalget

21. februar 2018 Beskæftigelsesudvalget

28. februar 2018 Børne- og Familieudvalget

19. marts 2018 Forebyggelsesudvalget

 

 

9. april 2018 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

17. april 2018 2. behandling i Byrådet

 

Ultimo april 2018 Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ændringerne i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes, sådan

 

at Byplanudvalget har kompetencen til alle typer af dispensation fra lokalplaner efter planlovens § 19 alene (model 2).

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Ansøgning om budgetoverførsel - Gratis prævention til unge i UngMod 24-7

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Familie-udvalget anmoder om en årlig budgetoverførsel på 150.000 kr. Midlerne skal bruges til at videreføre ordningen under projektet "Gratis prævention til unge" i UngMod 24-7.

 

Sagsfremstilling

I perioden 2015-2017 har ungerådgivningen "UngMod 24-7" uddelt gratis prævention til unge under 25 år på baggrund af en 2-årig bevilling fra Forebyggelsesudvalget på i alt 300.000 kr. Forebyggelsesudvalget godkendte UngMod 24-7's ansøgning om midler til gratis prævention på udvalgets møde den 1. august 2015, som punkt nr. 20.

 

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 aftalte forligskredsen, at Forebyggelsesudvalget fremadrettet afsætter midler til, at Børne- og Famile-udvalget kan fortsætte ordningen med gratis prævention til unge under 25 år. Børne- og Familieudvalget anmoder derfor om en budgetoverførsel på 150.000 kr. årligt med henblik på at videreføre ordningen med gratis prævention.

 

UngMod 24-7 er en gratis og anonym rådgivning for de 12-25-årige i Herning Kommune. Unge, som henvender sig til rådgivningen, kan få samtaler, råd og vejledning, der tager udgangspunkt i den unges situation og udfordringer. Rådgivningen tilbyder råd og vejledning om prævention, anlæggelse af prævention samt tests og behandling for kønssygdommme. Evalueringen af UngMod 24-7 viser, at der er sket et fald i antallet af aborter til unge under 25 år i Herning Kommune i perioden 2015-2017 - fra 110 i 2015 til 66 i 2017. Antallet af unge i aldersgruppen var 16.657 i 2015, 16.975 i 2016 og 16.701 i 2017.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget meddeler budgetoverførsel på 150.000 kr. årligt fra 2018 og frem fra serviceområde 19, Forebyggelse til Serviceområde 16, Børn og Familie
at sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget.

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Oversigt og status på projekter under Forebyggelsesudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hermed fremlægges oversigt og status på de igangværende projekter, som finansieres af midler under Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget har ønsket en status over de igangværende projekter, som finansieres af midler fra Forebyggelsesudvalget.

 

Forebyggelsesudvalget finansierer følgende projekter i årene 2018-2021:

 

1. Osteoporose-skole (Knogleskørhed) (1. januar 2016 – 31. december 2018)

Målet med projektet er at forebygge knoglebrud hos borgere diagnosticeret med knogleskørhed(osteoporose) ved at fremme en knoglevenlig livsstil. Målet opfyldes igennem holdforløb - den såkaldte Osteoporoseskole. Baggrunden for projektet er et ønske om at reducere de samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med osteoporose.

 

2. Samskabelse – bo, lev og lær, for-analyse (1. februar 2018 - 30. juni 2018)

Målet med projektet er at styrke menneskers fysiske og mentale sundhed og fremme sociale fællesskaber gennem indretning af det fysiske miljø. Dette med henblik på at sikre øget livskvalitet og styrke muligheder for tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. For-analysen har til formål at udarbejde en tværgående samarbejdsmodel for en mere helhedsorienteret og sammenhængende indsats på psykiatriområdet på tværs af offentlige og private aktører.

 

3. Kultur på recept - delt finansiering mellem budgetforligsmidler og Forebyggelsesudvalget (1. januar 2017-31. december 2019)

Målet med projektet er at undersøge om samt hvordan kulturelle aktiviteter kan bruges som social løftestang til at fremme sundhed, trivsel og medborgerskabsfølelse hos borgere med sygdom, social isolation og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

4. Plads til forskel – Boligsocial helhedsplan (1. oktober 2017 - 30. september 2021)

Målet med projektet er at minimere negativ social arv i udsatte familier i de to boligområder Holtbjerg og Lyngbyen ved at fremme tryghed, sundhed og trivsel. Via forebyggende helhedsorienterede indsatser omkring børn og forældre i boligområderne understøttes særligt de unge beboere under 30 år i forhold til tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked - og i forlængelse heraf opnås en styrkelse af boligområdernes sociale kapital og sammenhængskraft - også på tværs af de to boligområder.

 

5. Forebyggende hjemmebesøg til ældre i særlig risikogruppe (1. september 2016 - 30. august 2018)

Målet med projektet er at udvikle et koncept for opsporing af ældre borgere i alderen 65-79 år, som er sårbare og i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation.

 

6. Lær at tackle hverdagen som pårørende (1. januar 2018 - 31. december 2019)

Målet med projektet er at styrke pårørendes trivsel og egenomsorg og derved forebygge stress og/eller depression og nedslidning. Modellen er baseret på frivillige, erfarne pårørende.

 

7. Storrygerindsats (1. januar 2018 og frem)

Målet med projektet er at 250 borgere årligt stopper med at ryge. Målet opfyldes ved at at tilbyde et effektivt rygestopforløb til omkring 400 borgere årligt.

 

8. Kom og Kvit (1. september 2014 og frem)

Målet er at tilbyde borgere i Herning Kommune - som ryger og som ønsker at stoppe med at ryge - et rygestopkursus. ”Kom og kvit” er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og er målrettet borgere, som er aktive på arbejdsmarkedet. Holdene oprettes efter behov og tilrettelægges så vidt muligt efter deltagernes ønsker og behov – de ligger eksempelvis ofte uden for normal arbejdstid.

 

9. Naturen som social løftestang (1. august 2015 - 31. marts 2019)

Målet med projektet er at bidrage til at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere, der vurderes ikke-arbejdsmarkedsparate. Dette sker ved at bruge naturen som ”social løftestang” i en helhedsorienteret indsats målrettet særligt sårbare kontanthjælpsmodtagere. Målet er, at deltagerne opnår et bedre helbred og får større kendskab til mulighederne i naturen i og omkring Herning, samt kommer tættere på selvforsørgelse.

 

10. Fremskudt sundhedsindsats (1. november 2015 - 31. marts 2019)

Målet med projektet er at opspore somatisk sygdom hos sårbare borgere med psykisk sygdom, som ikke kan anvende de etablerede sundhedstilbud og indsatser optimalt. I projektet afprøves forskellige typer af fremskudte sundhedsindsatser med det formål at fremme sundhed og trivsel hos målgruppen.

 

11. Overvægtspakke – øget indsats overfor overvægt (1. januar 2014 og frem)

Målet med projektet er at omsætte anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt for derved at reducere antallet af overvægtige voksne i Herning Kommune ved at opspore voksne med overvægt eller risiko for overvægt og tilbyde dem hjælp til vægttab.  

 

12. Musikkens sprog - Delt finansiering mellem Forebyggelsesudvalget og Kultur- og fritidsudvalget (1. april 2018 - 31. december 2019)

Målet er at styrke børns sprogudvikling ved at bringe musikken ind i deres liv og give forældre og børn en oplevelse og læring sammen, som kan styrke familien og det enkelte barn. Projektet samarbejder med projektet "Plads til forskel - Boligsocial helhedsplan".

 

13. Røg på Produktionsskolen (1. januar 2016 – 30. juni 2018)

Målet med projektet er at reducere antallet af rygere på Herning Produktionsskole. Dette sker ved hjælpe af blandt andet rygestopforløb målrettet specifikt mod de unge i projektets målgruppe samt flere forskellige andre initiativer på Herning Produktionsskole.

 

14. At bryde ensomheden (1. september 2015 – 31. december 2018)

Målet med projektet er at bekæmpe ensomhed og styrke sundhed og trivsel hos borgerne i Herning Kommune ved at tilbyde læsegrupper med ”guidet fælleslæsning” til udvalgte målgrupper. ”Guidet Fælles Læsning” har som formål at støtte borgere i at mestre vanskeligheder i eget liv, forebygge og afhjælpe ensomhed samt øge tilgængeligheden til litteratur.

 

15. Kompetenceudvikling og netværksdannelse i projekt "Trivsels Smiley" (1. januar 2017 – 31. december 2018)

At støtte op om projekt "Trivsel Smiley" og erhvervsskolernes indsats i forhold til at støtte særligt sårbare elever og styrke den mentale sundhed og trivsel hos alle elever, så flere unge gennemfører deres uddannelse.

 

En mere detaljeret status for de enkelte projekter er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.02.00-P08-1-16 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Samskabelse – bo, lev og lær, fysiske rammer, der understøtter recovery og inklusion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Projektet "Samskabelse - bo, lev og lær, fysiske rammer der understøtter recovery og inklusion" er et projekt, der fokuserer på at skabe øget livskvalitet for unge psykisk sårbare mennesker gennem det byggede miljø. Støtte fra Realdania betyder nu, at SIND, Herning Kommune, boligselskabet Fruehøjgaard og Minihøjskolen kan opstarte et forprojekt med fokus på nye ideer om integreret byggeri af boliger, daghøjskole og kulturhus samt SIND-aktiviteter for mennesker med psykisk sårbarhed og pårørende.

Sagsfremstilling

Projektet ønsker i sin helhed at skabe et miljø, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kan bo, arbejde og uddanne sig i et trygt lokalområde og stadigt inkluderet i det omgivende samfund. Projektet vil skabe et miljø, der tilgodeser sårbare menneskers fysiske og mentale sundhed og fremmer sociale fællesskaber. Samtidig har projektet fokus på byen som en fælles, robust og levende ramme for alle medborgeres liv og trivsel, herunder mennesker med psykisk sårbarhed.

 

Projektets fokus er på at arbejde med både indretning af de fysiske, bygningsmæssige rum, brugerinddragelse, sociale, psykologiske og sundhedsmæssige forhold, samt med inklusion i forhold til uddannelse, arbejde og (lokal-) samfund. Ambitionen er at skabe et konkret område (bygninger, udearealer og boliger), der både socialt, psykologisk og ved den fysiske indretning og placering (integreret og ikke isoleret fra samfundet) medvirker til processen med ”at komme sig” (recovery).

 

Der har siden marts 2016 været arbejdet med at skærpe og målrette projektets formål og omfang. Tilbage i slutningen af 2016 er der via §18-midlerne givet tilsagn på 100.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til udarbejdelse af en kvalificeret ansøgning til relevante fonde mv. Dette arbejde har nu båret frugt og Realdania har vurderet at projektet er så relevant, at de har givet tilsagn om støtte analysearbejdet med knap 400.000 kr.

Første skridt i arbejdet er en analyse, der inddrager både arkitektonisk rådgivning, erfaringer fra andre lande og de nyeste eksempler indenfor social by-og boligplanlægning. Denne del er nu sendt i udbud fra Realdania og vi afventer resultatet heraf.

 

Målet med projektet er at styrke menneskers fysiske og mentale sundhed og fremme sociale fællesskaber. Dette med henblik på at sikre øget livskvalitet og styrke muligheder for tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Projektet skal skabe et miljø, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kan bo, uddanne sig og arbejde i et trygt lokalområde, og inkluderet i det omgivende samfund.

 

Formålet med for-analysen er samtidig at undersøge, hvordan det fysiske miljø kan indrettes på en måde, så det samvirker og understøtter det sociale og psykologiske arbejde med recovery, sundhedsfremme samt tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. For-analysen skal sikre et validt fundament for efterfølgende at skabe et udviklende og nytænkende miljø i en tværgående samskabelsesproces mellem private og offentlige aktører.

Projektet har til formål at udarbejde en tværgående samarbejdsmodel for en mere helhedsorienteret og sammenhængende indsats på psykiatriområdet på tværs af offentlige og private aktører.

 

Forprojektet vil vil inkludere en analyse, der vil indeholde følgende elementer:

 • et konkret udspil til illustrationer i forbindelse med et kommende hovedprojekt
 • en skærpet beskrivelse af målgruppen
 • en skærpet beskrivelse, og eventuel udvidelse, af projektets aktører (samarbejdspartnere)
 • en konkret model for samskabelsen i forbindelse med etablering af hovedprojektet
 • en konkret samarbejdsmodel vedrørende drift af hovedprojektet efter etablering
 • et konkret budget for hovedprojektet
 • en konkret finansieringsplan i forbindelse med realisering af hovedprojektet
 • en velbeskrevet og detaljeret tidsplan for hovedprojektet

 

Det nytænkende og inkluderende miljø i projektet forventes skabt i Herning by.

 

På nuværende tidspunkt er følgende ideer til miljøet drøftet:

 • Etablering af minimum 40 blandede boliger, til familier, studerende samt psykisk sårbare mennesker (Herning Byråd har aktuelt givet tilsagn om 40 boliger)
 • En tværgående samtænkning og udnyttelse af det kommende miljø/hus/kompleks på tværs af projektaktører såsom:
  • SIND Herning-Ikast-Brande
  • SIND Pårørenderådgivning (eksempelvis)
  • Minihøjskolen Herning med undervisning m.v.
  • Herning Kommunes områder såsom psykiatri, beskæftigelse, uddannelse, fritid m.v.
  • Andre aktører, hvilket kunne være relevante interesseorganisationer m.v.
  • Andre netværksgrupper, frivilliggrupper, kursus- og mødeaktiviteter, IT, kreative aktiviteter og andre værkstedsaktiviteter (ikke udtømmende liste)

 

Det skal understreges, at ovenstående er foreløbige idéer samt at et af formålene med den ansøgte for-analyse er at kvalificere projektet yderligere, således at det har endnu bedre muligheder for succes ved etablering. De ansøgte midler hos Realdania skal være med til at sikre et gennemarbejdet projektoplæg indeholdende en konkret plan for hovedprojektet. En plan, der indfrier de opstillede ambitioner.

 

Projektet ses at være et udviklings- og læringsprojekt med et nationalt udbredelsespotentiale.

Økonomi

Tilbage i 2016 er der givet tilskud fra §18-midlerne på 100.000 kr. til projektansøgningen og Forebyggelsesudvalget har i 2017 givet tilsagn om yderligere 200.000 kr. til det omtalte for-projekt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.12.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Forebyggelsesudvalgets studietur 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til datoer og rejsemål for Forebyggelsesudvalgets studietur i efteråret 2018 fremsættes til godkendelse.

Sagsfremstilling

 

Forebyggelsesudvalget har tidligere udtrykt ønske om at gennemføre en studietur i efteråret 2018.

 

Administrationen foreslår, at studieturen gennemføres onsdag den 10. oktober 2018 til og med lørdag den 13. oktober 2018 (hjemrejsedag).

 

Administrationen foreslår, at målet for studieturen er Reykjavik i Island, hvor en målrettet forebyggelsesstrategi har medført,

at byen topper listen over de sundeste unge mennesker i Europa. Det foreslås, at et af besøgsmålene bliver Reykjavik Kommune

for at høre om indsatsen og dens effekt på de unges ryge- og alkoholvaner.

 

Studieturen bliver arrangeret af Dansk Kulturinstitut.

 

Forebyggelsesudvalget vil på et kommende møde blive præsenteret for foreløbigt program samt budgetoverslag for studieturen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget godkender de foreslåede datoer for studieturen
at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med Island som rejsemål.

Beslutning

Forebyggelsesudvalget ønsker undersøgt, om rejsen kan foretages primo maj 2019. Hvis ikke, fastholdes de foreslåede datoer. Administrationen bemyndiges til at arbejde videre med Island som rejsemål.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Regeringens ghettoudspil

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen er i marts 2018 kommet med sit udspil, "Ét Danmark uden parallelsamfund. Ingen ghettoer i 2030".

Sagsfremstilling

Regeringens ghettoudspil vil blive fulgt af en politisk proces i Folketinget, hvorefter der vil blive lovgivet på området.

 

Mange af de foreslåede handlinger i udspillet går på tværs af politiske udvalg i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget tager de indledende drøftelser på området.

Beslutning

Forebyggelsesudvalget drøftede udspillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.12.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om Sundhedsplejens styrkede indsats i forhold til udsatte spæd- og småbørn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Falk Lauritsen, Signe Eggers-Weber, Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om tilskud over 4 år på 4,6 mio. kr. til Projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier". Projektet understøtter strategien om Herningmodellen.

 

Byrådet har med vedtagelse af budget 2018 afsat 300.000 kr. til et løft af sundhedsplejen. Bevillingen gør det muligt for Center for Børn og Forebyggelse at deltage i udviklingssamarbejdet omkring "Minding the Baby".

 

Børne- og Familieudvalget orienteres om deltagelse i de to projekter og generelt om den styrkede indsats på spæd- og småbørnsområdet i forhold til udsatte og sårbare familier.

 

Sagen sendes til orientering i Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Generelt

Den 17. august 2016 blev Børne- og Familieudvalget orienteret om det fremtidige arbejde med familier med ufødte og nyfødte børn under 1 år i udsatte positioner eller risiko for at komme det. Den fremlagte strategi for arbejdet byggede på mindsettet i Herningmodellen.

 

Center for Børn og Forebyggelse er nu i gang med implementering af strategien. Strategien bygger på tidlig opsporing, som sker systematisk gennem Gravidteam (en del af Sundhedsaftalen), ADBB-screening ved sundhedsplejebesøg i alle familier og tæt tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejersker og socialrådgivere.

 

Forebyggelse og tidlig indsats styrkes nu gennem projekterne ”Minding the Baby” og ”En god start – tæt på” (se nedenfor). De to projekter indfører nye metoder og systematikker hos sundhedsplejerskerne, socialrådgivere, familiebehandlere m.fl. Formålet er at sikre en tidlig og dermed mindre indgribende indsats for familierne.

 

"Minding the Baby"

Byrådet har med vedtagelse af budget 2018 afsat 300.000 kr. til et løft af sundhedsplejen. Denne bevillig gør det muligt for Center for Børn og Forebyggelse at indgå i udviklingsprojektet "Minding the Baby". "Minding the Baby" går ud på at styrke den tidlige indsats. Projektdeltagerne er 8 kommuner (heriblandt Herning), Yale University (England), Den A.P.  Møllerske Støttefond, VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og Metodecentret. Projektet er 6-årigt (2018-2023).

 

"Minding the Baby" er en forskningsbaseret, tværfaglig og hjemmebaseret indsats udviklet af Yale University. Indsatsen har fokus på at styrke helbred og tidlige relationer mellem sårbare forældre og deres børn. Metoden har i et lodtrækningsforsøg i USA vist positive effekter. Et "Minding the Baby"-team består af en sundhedsplejerske og en familieterapeut. Indsatsen starter under graviditeten og varer, til barnet fylder 2 år.

 

Målene for den danske afprøvning af "Minding the Baby" er, at:

 • Forebygge fødselsproblemer, såsom for tidlig fødsel.
 • Øge forældrenes refleksive funktion, så relationerne mellem forældre og barn styrkes og barnet udvikler en tryg tilknytning.
 • Forebygge ulighed i sundhed ved at forbedre forældres og børns sundhed, fx i form af færre indlæggelser og mindre medicinforbrug.
 • Flere børn bliver vaccinerede i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram.
 • Forebygge nye graviditeter, da det ofte er en udfordring for forældrene i "Minding the Baby's" målgruppe, at de får flere børn kort efter hinanden, hvilket gør det vanskeligt for dem at finde den nødvendige ro og sikkerhed i forældrerollen.
 • Styrke forældres mestring af deres eget liv, så de bliver bedre i stand til at skabe en hverdag præget af struktur og forudsigelighed.
 • Forebygge mere indgribende indsatser, primært anbringelser uden for hjemmet.
 • På længere sigt forventer kommunerne, at indsatsen kan bidrage til at flere børn kan blive hjemme og vokse op med deres forældre, at børnene opnår en forbedret evne til selvregulering og at forældrene i højere grad kommer i uddannelse og beskæftigelse.

 

Herning er ved lodtrækning valgt til at være med i 2. runde af projektets udrulning. Hernings "Minding the Baby"-teams starter derfor op i sidste halvdel af 2019. I mellemtiden tilbydes familier i målgruppen et tilsvarende tilbud.

 

"En god start - tæt på"

De overordnet formål med projekt "En god start - tæt på" er:

 • Mere systematisk opsporing samt tidlig indsats og forebyggelse i forhold til sårbare familier
 • Sikre en systematisk sundhedsfremmende forebyggende indsats af høj kvalitet til sårbare familier
 • Sammenhæng mellem Herningmodellens mål og mindset og sundhedsplejens indsatser

 

Målet med projektet er:

 • Sundhedsplejerskerne opkvalificeres i forhold til det tværfaglige samarbejde med socialrådgiverne og PPR-pædagogerne samt de sundhedsfaglige metoder i forhold til tidlig opsporing af og indsats i sårbare familier med henblik på, at flest mulige sårbare børn opspores i graviditet eller barnets første levemåneder og får den rette tidlige indsats.

 

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

 • Implementering af 2 ekstra hjemmebesøg inden 18 måneders alderen for alle førstegangsfamilier
 • Fortsat implementering af ADBB (metode til tidlig opsporing)
 • Uddannelse i og implementering af familiebehandlingsmetoden COS-P (Circle Of Security - Parenting)
 • Fortsat implementering af besøgspakken Udvidet Sundhedspleje (fælles besøg af sundhedsplejerske og socialrådgiver)
 • Etablering af brugerråd
 • Implementering af fælles kategoriseringsværktøj på tværs af sundhedspleje og børnesocialområde
 • Etablering af sundhedspleje og systematik omkring dette til anbragte børn og unge
 • Udarbejdelse af yderligere systematik omkring screening for fødselsdepression i forhold til screening af fædre samt samspil med ADBB-screening. Udvikling af fædregrupper
 • Udarbejdelse af kriterier og implementering af disse i forhold til sundhedsplejens behovsbesøg
 • Udvikling af yderligere tværfaglige besøgspakker

 

Projektet løber fra 1. december 2017 til 30. juni 2021.

 

Projekt "En god start – tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier" og ”Minding the Baby” er begge helt i tråd med Herningmodellens eksisterende strategi på området for sårbare og udsatte børn, unge og familier og vil være en direkte videreudvikling af sundhedsplejens nuværende indsats i sårbare familier.  Direktøren for Børn og Unge indstiller, 28. februar 2018, pkt. 17:

at der vedrørende Projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 1.100.000 kr. i 2018

at orienteringen vedrørende en styrket sundshedsplejeindsats og deltagelse i projekt "Minding the Baby" tages til efterretning.Børne- og Familieudvalget, 28. februar 2018, pkt. 17:

Indstillingen om udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 1.100.000 kr. i 2018 vedrørende projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier" blev godkendt.

Orienteringen vedrørende en styrket sundhedsplejeindsats og deltagelse i projekt "Minding the Baby" blev taget til efterretning.

 

 

Økonomi

"Minding the Baby"

Den A.P.  Møllerske Støttefond, Metodecentret og VIVE finansierer træning og supervision i metoden "Minding the Baby", projektledelse og projektadministration, netværksaktiviteter samt evaluering og effektmåling. De deltagende kommuner finansierer deres "Minding the Baby"-teams. I Herning vil finansieringen af "Minding the Baby" ske ved Byrådets bevilling på kr. 300.000 og ved omlægning af andre tilbud til målgruppen af sårbare og udsatte spæd- og småbørnsforældre og dermed være udgiftsneutralt.

 

"En god start – tæt på"

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4,6 mio. kr. til "En god start – tæt på". Der er bevilget midler til:

 

Projektledelse og projektdeltagelse

1.384.000

Uddannelse af sundhedsplejersker og andre:

Boost i screeningsmetoden ADBB, uddannelse i metoden COS-P samt temadag/workshop vedrørende screening af fædre for fødselsdepression og oprettelse af fædregrupper

167.000

2 ekstra fuldtidsstillinger i sundhedsplejen til 1 yderligere hjemmebesøg i 1. leveår + 1 yderligere besøg ved 15-18 mdr. i nye familier med henblik på tidlig opsporing samt sundhedsplejeydelse til nyanbragte børn/unge

3.001.000

Revision

48.000

I alt

4.600.000

*Afrundede beløb

 

Sundhedsstyrelsen kan kun give juridisk gyldigt tilsagn for ét år af gangen, da tilsagnet er forudsat af, at bevillingen årligt vedtages på finansloven. Derfor udbetales i første omgang 1.100.000 kr. til anvendelse i projektets første del, det vil sige i 2017 og ind i 2018. Som følge heraf vil Sundhedsstyrelsen indkalde status/genansøgning en gang årligt. Tilsagnene forventes i 2018 at være på 1.300.000 kr., i 2019 på 1.000.000 kr. og i 2020 på 1.200.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen vedrørende en styrket sundshedsplejeindsats og deltagelse i projekterne "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier" og "Minding the Baby" tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Perspektivnotat 2019 for Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Perspektivnotat 2019 for Serviceområde 19, Forebyggelse, forelægges Forebyggelsesudvalget til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren for budget 2019-2022, at fagudvalgene i forberedelsesfasen, der løber frem til første budgetkonference 23.-24. april 2018, skal udarbejde perspektivnotater for hvert serviceområde. Notatet uddrager de centrale budskaber for serviceområderne og underbygger disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi, nøgletal og effektiviseringsmuligheder. Perspektiverne beskrives såvel på kort sigt (budgetår) som på længere sigt (budgetoverslagsår).

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotat for Serviceområde 19, som forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse. Notatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget drøfter og godkender udkast til perspektivnotat for Serviceområde 19.

Beslutning

Perspektivnotatet drøftedes. Det tilrettes i henhold til de faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning på Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til opfølgning på mål for 2017 på Forebyggelsesudvalgets område forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til regnskabsvejledningen for 2017 skal der følges op på, om de politiske mål for 2017 er opfyldt. Opfølgningen skal behandles i fagudvalgene og indgå i materialet til budgetkonferencen den 23.-24. april 2018.

 

Administrationen har fulgt op på følgende mål for Serviceområde 19, Forebyggelse:

 

 •  Implementering af sundhedspolitikkens vision, mål og værdigrundlag. (Forebyggelseshandleplanen)

 

Opfølgningen, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse. I et særskilt punkt på dagsordenen gives en mere detaljeret opfølgning på de enkelte tiltag i forebyggelseshandleplanen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at målopfølgningen drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Politiske årsmål 2019 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for 2019 skal fagforvaltningerne aflevere budgetforslagene for 2019 i juni 2018. I budgetmaterialet indgår måldokumenter, som beskriver indsatsområder og politiske årsmål. Det indstilles, at Forebyggelsesudvalget drøfter relevante temaer for målene.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalgets politiske årsmål 2019 er en del af det samlede budgetforslag 2019. Budgetforslaget vil blive forelagt Forebyggelsesudvalget på mødet den 28. maj 2018.

Administrationen indstiller, at udvalget i år inddrages tidligere i processen omkring fastsættelse af budgetmålene. Administrationen vil på mødet komme med et oplæg til drøftelse af, hvilke politiske temaer udvalget ser som de største udfordringer. Oplægget vil tage udgangspunkt i perspektivnotaterne for 2019 og målene for 2018.

 

Temaerne er KL's forebyggelsesudspil og boligsocialt arbejde/"ghetto".

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at temaer for mål 2019 drøftes.

Beslutning

Temaerne drøftedes. Administrationen udarbejder ud fra drøftelsen forslag til politiske mål til næste møde.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Regnskab 2017 og overførsler 2017-18 for Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2017 forelægges regnskab 2017 samt overførselsønsker 2017 til 2018 for Serviceområde 19 til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Overordnede regnskabsbemærkninger samt overførselsønsker fremlægges til godkendelse i Forebyggelsesudvalget. Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende kommunens regnskab 2017 og overførselssagen 2017-18, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. april 2018 og i Byrådet den 17. april 2018.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet:

 

Regnskab 2017 viser et samlet mindreforbrug på 15,736 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. nedenstående tabel:

 

 

Afvigelsen består af et mindreforbrug på 13,514 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering, som er konti uden for rammestyring, et mindreforbrug på 2,546 mio. kr. på selvforvaltning og et merforbrug på 0,324 mio. kr. på projekter.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen.

 

Hvert år foretages en efterregulering af medfinansieringen på baggrund af kendskabet til det endelige aktivitetsniveau. På baggrund af en prognose for 2017-aktiviteterne i Region Midtjylland kan Herning kommunes efterregulering skønnes til en efterregning på ca. 8,2 mio. kr. Efterreguleringen foretages medio 2018, og indgår i regnskabet for 2018. I Herning kommune er det praksis, at efterreguleringen foretages via kassen, dvs. uden for serviceområde 19.

 

Bloktilskudsandelen til aktivitetsbestemt medfinansiering var i 2017 på ca. 302 mio. kr.  

 

Forventet resultat for Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2017:

 

 

 

Selvforvaltning omfatter området Sundhedsfremme og Forebyggelse. Mindreforbruget på selvforvaltning udgør 2,546 mio. kr., og vedrører igangsatte indsatser i forebyggelseshandleplanen, og er prioriteret anvendt til indsatser der forløber over flere år. I det korrigerede budget indgår en overførsel fra 2016 på 3,521 mio. kr.

 

Overførsler fra 2017 til 2018:

 

Der foreligger samlet set overførselsønsker fra 2017 til 2018 for 2,222 mio. kr., som fordeler sig jfr. tabellen nedenfor:

 

 

Overførselsønskerne vedrørende selvforvaltningsaftaler på 2,546 mio. kr. og projekter, -0,324 mio. kr., er saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne.

En andel på 140.000 kr. af overførslen vedrørende selvforvaltning ønskes overført til Serviceområde 15, Kultur. Budgetmidlerne vedrører projektet Kultur på Recept. Udgifterne til projektet afholdes på kulturområdet.

 

Merforbruget vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering overføres jfr. styringsprincipperne ikke, da området er uden for rammestyring.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at regnskabsresultatet for 2017 tages til efterretning
at overførsler 2017 til 2018 godkendes
at en andel på 140.000 kr. af overførslen på selvforvaltning overføres til Serviceområde 15, Kultur.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes, idet det bemærkes, at der er igangsat en analyse af den kommunale medfinansiering.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Ansøgninger om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse