Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 18. august 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Kom og Kvit

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
  X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget behandlede på mødet den 31. marts 2014, punkt 13, status for igangsatte projekter i forebyggelseshandleplanen; projekter der fra 2015 ikke længere finansieres af Forebyggelsesudvalget. Forebyggelsesudvalget besluttede at overdrage status for projekterne til de relevante fagudvalg.

 

Ét af projekterne, der mangler finansiering fra 2015, er rygestoptilbuddet Kom og Kvit, der hører under Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Kom og Kvit er et rygestoptilbud i Herning Kommune for alle, der ønsker hjælp til at stoppe eller nedsætte tobaksforbrug. Rygestoptilbuddet er et koncept, der tilbydes i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Rygestoptilbud til alle er en anbefaling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke omkring tobak.

 

I perioden 1. januar 2013 til og med 31. maj 2014 er afviklet 6 hold bestående af i alt 63 borgere, hvoraf de 24 ikke længere ryger og 21 har nedsat deres tobaksforbrug. 19 af deltagerne på holdene vurderes af rygestopinstruktøren som sårbare.

 

Rygestoptilbuddet "Kom og Kvit" vurderes at have en positiv effekt og anbefales som et permanent tilbud til kommunens borgere. Konceptet rammer bredt, men kan også rumme socialt sårbare og udsatte borgere, da der tages individuelle hensyn i indsatsen.

 

Økonomi

Der bør årligt afsættes 55.000 kr. til indsatsen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Kom og Kvit indarbejdes i driften
at finansieringen på 55.000 kr. årligt findes på SO19

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-14 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Ansøgning om satspuljemidler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedsstyrelsen har inviteret kommuner og patientforeninger, sygdomsbekæmpende organisationer og lignende til at indsende ansøgning om støtte til at gennemføre indsatser under ”Forstærket indsats over for storrygere”. Udmøntningen sker som en del af regeringens sundhedspolitiske udspil fra 2013, hvor der er afsat 42 mio. kr. til en forstærket rygestopindsats over for storrygere. Puljen løber i perioden 2014-2017.

 

Formålet med indsatsen over for storrygere er at bidrage til at begrænse omfanget af tobaksrelateret sygdom og død i Danmark, og til at mindske den sociale ulighed i sundhed, der kan tilskrives tobaksrygning. Herning Kommune samarbejder med Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande om et fælles projekt med almen praksis og Hospitalsenheden Vest.  

Sagsfremstilling

Der orienteres om at Herning Kommune har indgået et samarbejde om fælles ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje "Forstærket indsats overfor storrygere, 2014-2017". Samarbejdet er indgået med Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande Kommuner samt almen praksis og Hospitalsenheden Vest.

 

Målgruppen vil være alle storrygere, men særligt målrettet den gruppe af borgere, hvor problemet er størst, hvilket betyder socialt udsatte, borgere med lav uddannelse, borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og borgere med lav bruttoindkomst.

 

Der er i ansøgningen fokus på følgende obligatoriske indsatser:

 • at etablere samarbejde og infrastruktur til systematisk opsporing af storrygere via almen praksis, sygehus(afdelinger) samt relevante kommunale forvaltninger fx. Handicap og Psykiatri med henblik på rekruttering til rygestopforløb

 • at indgå aftale med praktiserende læger og sygehusafdelinger om kort rådgivning om rygestop

 • at indføre kort rådgivning, der kan gives af relevante kommunale medarbejdere med direkte borgerkontakt for eksempel i sundheds-, social- og beskæftigelsesforvaltningen

 • at indføre en formaliseret henvisningsstruktur til kommunale rygestoptilbud fra praktiserende læge, sygehusafdelinger (for eksempel patienter fra lunge- og hjertemedicinske afdelinger eller gravide i forbindelse med ultralydsskanninger) samt fra kommunale forvaltninger

 • Henvisningerne skal foregå elektronisk.

 • at indføre et system til hurtig kontakt fra kommunen til borger

 • at indgå aftaler mellem kommune og et passende antal borgere om gennemførelse af rygestopforløb (gruppe eller individuelt)

 • at give tilbud om betalt rygestopmedicin, herunder at sikre, at borgeren kun får udleveret offentligt betalt nikotinpræparat eller lægeordineret rygestopmedicin, hvis borgeren følger det aftalte rygestopforløb

 • at sikre tilbagemelding fra kommune til henvisende praktiserende læge eller sygehusafdeling om resultatet af henvisningen med henblik på registrering i journalen og opfølgning ved næste kontakt med borgeren

 • at tilmelde sig Rygestopbasen og indrapportere løbende hertil

 • at opdatere sine tilbud til målgruppen på Stoplininen.dk

 • at deltage i den løbende evaluering samt slut-evaluering af den samlede indsats

 

Grundideen i den fælles ansøgning er et tværkommunalt projekt, hvor særligt den elektroniske henvisningsstruktur og rekruttering vil have fokus. Derved vil de største samarbejdspartnere blive de praktiserende læger og sygehusene i Holstebro og Herning.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Proces for udarbejdelse af ny sundhedspolitik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jævnfør Forebyggelsesudvalgets Mål for Budget 2014, godkendt på møde i Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013, skal der i 2014 udarbejdes en ny sundhedspolitik, som beskriver de overordnede og tværgående værdier, vision og mål for sundheden i Herning Kommune.


Sundhed skal tænkes ind i alle kommunens opgaveområder samt gøre sundhed til en integreret del af borgernes hverdag og det sunde valg til det nemme valg.


Sundhedspolitikken skal være styrende for kommunens arbejde på sundhedsområdet og definere retningen i planlægning og gennemførelse af aktiviteter.

Sundhedspolitikken skal i 2015 udmøntes via en 4-årig sundhedsstrategi.

Administrationen foreslår følgende proces.

Sagsfremstilling

Da der på nationalt plan foreligger mål og anbefalinger for arbejdet med sundhed i kommunerne foreslås en proces, hvor det prioriteres at bruge ressourcerne på at inddrage borgere, medarbejdere og beslutningstagere i en efterfølgende høringsfase.
 
Processen har tre faser: 

Fase 1: Udarbejde udkast til ny sundhedspolitik.


Formål: Med baggrund i den eksisterende viden på området og med afsæt i bl.a.

 • Regeringens forebyggelsespolitik Sundere Liv for alle - Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år (2014)

 • Regeringens langsigtede plan Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser (2014)

 • Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som beskriver evidens, videngrundlag og anbefalinger i arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme

 • Status for implementering af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne – udarbejdet af Center for Forebyggelse i Praksis (2014)

 • Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2013 (Bind 1 og 2) og supplerende data fra fx sundhedsplejens indskoling, 9. klasses undersøgelsen, nøgletal for beskæftigelsesområdet m.m.

… at udarbejde en overordnet og tværgående sundhedspolitik, som beskriver værdier, visioner og mål samt de overordnede rammer, udfordringer og indsatser (målgrupper, arenaer og aktører) i arbejdet med sundhed i Herning Kommune.


Inspiration til udformning af sundhedspolitikken kan endvidere hentes i de gode sundhedspolitikker, der allerede foreligger. Det prioriteres derfor at bruge ressourcerne i den efterfølgende høringsfase.

Udkast udarbejdes i administrationen til godkendelse i Forebyggelsesudvalget.
 

Fase 2: Høringsfase – ”Sundhedspolitikken på farten”

Der gennemføres en høringsfase som på forskellig vis involverer og inddrager såvel borgere, medarbejdere som beslutningstagere i Herning Kommune.

Formål med høringsfasen:

 • At skabe opmærksomhed, engagement og ejerskab omkring sundhedspolitikken

 • At involvere og engagere borgere, medarbejdere og andre aktører til medansvar for udformning og gennemførelse af indsatser i sundhedspolitikken

 • At indhente input til sundhedspolitikken og den efterfølgende proces vedr. udarbejdelse af en 4-årig sundhedsstrategi

Aktiviteter, metoder og redskaber i høringsfasen
I høringsfasen lægges der vægt på at anvende metoder og redskaber, som lægger op til dialog og involvering. Som eksempler kan nævnes debatteater, cafédialog m.m.


”Sundhedspolitikken på farten – 5 pit stop arrangementer”


Høringsfasen planlægges som 5 pit stop arrangementer med deltagelse af borgere, foreninger, frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og lokalpolitikere.
 
Begrebet pit stop er hentet fra motorsporten, og racerbilen bruges her som en metafor for sundhedspolitikken. I motorsporten er et pit stop der, hvor racerbilen (sundhedspolitikken) under et racerløb stopper for at fylde brændstof på, få nye dæk, evt. reparationer, justeringer og skifte racerkører.
 
Sundhedspolitikken sendes således på farten og må nødvendigvis have flere eftersyn – pit stops - for at komme sikkert i mål.
 
Pit stop elementer:

1. ”Fylde brændstof på”

Hvad skal der til for at sundhedspolitikken kommer ud over rampen? Hvordan                 kommer vi fra ord til handling? Hvordan skaber vi engagement og interesse?
 

2. ”Nye dæk”

Elementer i sundhedspolitikken som skal udskiftes? Nye sundhedsfremmende og forebyggende indsatser? Nye metoder?
 

3. ”Reparationer”

Hvad gør vi i forvejen? Hvordan kan dette evt. optimeres? Forslag til ændringer?

 

4. ”Justeringer”

Hvad skal evt. justeres i forhold til målgruppen? Hvordan skal der prioriteres? Hvad er vigtigt og meningsfuldt?
 

5. ”Hvem skal sidde bag rattet”

Roller og ansvar? Hvem skal involveres? Hvilket ansvar har den enkelte,civilsamfundet, det offentlige system og erhvervslivet? Hvordan kan vi sikre at sundhed bliver et fælles ansvar?
 
Ovenstående er eksempler på spørgsmål, der kan arbejdes med i høringsfasen.
Spørgsmålene vil blive tilrettet og konkretiseret i forhold til den enkelte målgruppe.  

 

Udvalgte målgrupper/arena
For at sikre en bred og mangfoldig debat gennemføres der arrangementer målrettet udvalgte målgrupper fx

 

Politikere (Formandsskabet for fagudvalgene) samt ledere og medarbejdere fra det offentlige og private erhvervsliv ( ca. 200 deltagere)

Sted: Evt. en lokal virksomhed, HEART, HIH?

 

Børnefamilier (ca. 100 deltagere)

Sted: Baboon City (Trækplaster: Fri adgang til Baboon City)

 

Unge i alderen 16-24 år (ca. 100 deltagere)

Sted. Spillested Fermaten (Trækplaster: Fri adgang til koncert med en given artist)

 

Pensionister, førtidspensionister, langtidssygemeldte, kontanthjælpsmodtagere - borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet (borgere med kroniske sygdomme og/eller tilknytning til Socialpsykiatrien) (ca. 50 deltagere)

Sted: Østergaards Hotel (Trækplaster: Der serveres en 2-retters menu)

 

Medarbejdere i Herning Kommune

Sted: Fuglsangsø Plejecenter

 

Aktiviteter og rekrutteringsstrategi planlægges så vidt muligt i samarbejde med repræsentanter for den enkelte målgruppe, relevante interesseorganisationer (råd og udvalg samt frivillige organisationer) og forvaltningsområder.

Ovenstående kan evt. suppleres med pop-up arrangementer i gågaden


Fase 3: På baggrund af input i høringsfasen tilrettes sundhedspolitikken og sendes til behandling i Forebyggelsesudvalget og Byråd. 

Økonomi

Udgifterne til processens fase 2 - høringsfasen - anslås at andrage kr. 225.000,00

 

[image]

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at processen godkendes

 

at udgifterne til høringsfasen kr. 225.000 finansieres af overførslen fra 2013 til 2014 på SO 19 - Forebyggelse

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Halvårsregnskab 2014 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Halvårsregnskab på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2014 forelægges Forebyggelsesudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2014 foretaget budgetopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område.
Samlet set forventes et merforbrug på 2,873 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2014 jfr. nedenstående tabel:

 

[image]

 

Der er således en overskridelse på 4,44 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
 
03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Projekt Fritidspas er placeret under denne funktion.
Projektlederressourcerne er nedprioriteret, hvilket bevirker et forventet mindreforbrug i 2014 på ca. 0,350 mio. kr. Tanken er, at køre projektet videre i en lidt anden form, og forlænge det yderligere.  
 
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området har et forventet merforbrug på 4,106 mio. kr. Det betyder, at siden forårsopfølgningen nedjusteres forventningerne med ca. 5 mio. kr. Aktivitetsstigning vurderes ikke at være så markant som først antaget.
Fejl i opdateringerne af Regionens IT-systemer har medført, at nogle aktiviteter ikke er indberettet. Det betyder, at de modtagne prognoser fra Region Midt over forventede udgifter ikke anses for valide.
 
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfremme og forebyggelse er under selvforvaltning. Der er et samlet budget på 5,772 mio. kr. og et forventet resultat på 4,889 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,883 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med et overført mindreforbrug fra 2013 på 1,278 mio. kr.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at halvårsopfølgningen tages til efterretning
at sagen videresendes til indgåelse i den samlede halvårsopfølgning, som behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. september 2014 og i Byrådet den 16. september 2014.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.