Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 18. maj 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Endelig status for forebyggelseshandleplan 2012-2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget vedtog den 30. april 2012 forebyggelseshandleplan 2012-2014. Indsatser i forebyggelseshandleplanen vedrørende børn og bevægelse blev vedtaget den 3. december 2012. Den 31. marts 2014 forelagdes Forebyggelsesudvalget en midtvejsstatus for de vedtagne projekter, og denne status blev efterfølgende overdraget til de øvrige fagudvalg.

 

Der forelægges til orientering en endelig status for projekterne.

Sagsfremstilling

Der blev i forebyggelseshandleplanen iværksat en række projekter på sundhedsområdet, og en endelige status for disse er nu indhentet.

 

Børn og bevægelse (afsluttet)

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Børn- og Familieudvalget og Forebyggelsesudvalget.

 

Projektet bestod i en række aktiviteter, som alle havde til formål at skabe mere bevægelse i børn og unges dagligdag. Alle har vist en positiv indflydelse på dette.

Ligeledes har de involverede medarbejdere fået ideer til og erfaringer med at inddrage bevægelse i undervisningen og igangsætte bevægelseslege i frikvartererne. Erfaringer som kan indgå i det videre arbejde med at implementere skolereformen og kravet om at integrere bevægelse og idræt i skoledagen.

 

Flere aktiviteter videreføres fremadrettet fx legepatruljer og cykelkurser.

 

På daginstitutionsområdet og i dagplejen har projektet ligeledes været en succes. Fx indkøbes der i 2015 yderligere otte til ti el-ladcykler til dagplejen.   

 

Følgende aktiviteter er gennemført:

 

DGI karavanen

Etablering af cykelbane på Vestervang

Cykelkurser

El-ladcykler i dagplejen

Legepatruljer

Bevægelsescertificering i SFOér

 

 

Ældre og alkohol (afsluttet)

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Forebyggelsesudvalget.

 

Projektet består i kurser til frontpersonalet i ældreplejen om håndtering af ældre med alkoholproblematikker. Medarbejderne vurderer, at indsatsen dækker et aktuelt og formentlig stigende problem.

 

Der er afholdt i alt syv kurser i 2013 og 2014 med i alt 62 deltagere fra primært hjemmeplejen.

 

Koncern HR arbejder på et koncept, hvor en konsulent fremadrettet i samarbejde med relevante ledere kan tilbyde sparring ved gruppe- eller temamøder, hvis medarbejderne oplever udfordringer i forhold til borgere med alkoholproblemer.

 

Seksuel sundhed (afsluttet)

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget og Forebyggelsesudvalget.

 

Projektet er en sammenhængende indsats i forhold til seksuel sundhed. Indsatsen indeholder pubertetsundervisning i 5.-6. klasse, seksualundervisning i 8. klasse og seksualundervisning som tilbud til ungdomsuddannelserne. 85% af skolerne har taget imod tilbuddet om pubertetsundervisning. Mellem 88 og 98% af folkeskolerne og mellem 14 og 29% af friskolerne har i projektperioden taget imod tilbuddet om seksualundervisning i 8. klasse. En række bl.a. erhvervsskoler har taget imod tilbuddet om seksualundervisning i forskellig form.

 

Der er afsat midler til drift af tilbuddet til og med 2015.

 

Hygiejneindsats (fortsættes)

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget og Forebyggelsesudvalget.

 

I projektet har 11 daginstitutioner i 2013 og seks i 2014 fået konsulentbesøg og -bistand fra en hygiejnesygeplejerske. Ud fra observationer og interviews i daginstitutioner blev der udarbejdet en kort rapport til ledelsen med anbefalinger om ændringer. Denne blev fremlagt på personalemøde, hvor fundene præsenteredes med fokus på læring.

 

I dagplejen blev to dagplejer udvalgt til observationsbesøg, hvorefter hygiejnesygeplejersken deltog i et personalemøde med ca. 250 dagplejere med henblik på at udbrede anbefalinger og med fokus på læring blandt alle dagplejere.

 

Indsatsen er blevet positivt modtaget blandt ansatte og forældre, og der er planlagt yderligere 10 daginstitutionsbesøg i 2015. Projektet er finansieret af Forebyggelsesudvalget til og med 2016.

 

Sundhedseksperimentarium (afsluttet)

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget og Forebyggelsesudvalget.

 

Sundhedseksperimentariet er i 2013 og 2014 tilbudt alle 7. klasser i Herning Kommune. 70% har taget imod tilbuddet. I sundhedseksperimentariet går eleverne på opdagelse i en række små "værksteder", som resulterer i en klasse-sundhedsprofil.

 

Indsatsen er blevet positivt modtaget af lærere og elever. Indsatsen er ophørt ved udgangen af 2014.

 

Fritidspas/Fast Forward (afsluttet)

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Forebyggelsesudvalget.

 

Fritidspas er et tilbud til sårbare børn, der ikke indgår i en fritidsaktivitet. Barnet kan få betalt foreningskontingent samt eventuelt udstyr.

 

Siden projektet startede i foråret 2013 har 154 børn fået tilbudt fritidspas. Børnene kommer fra 22 forskellige skoler. De 154 børn er tilknyttet 53 forskellige foreninger i Herning.

 

Der er generelt stor tilfredshed med ordningen både fra medarbejdere og de involverede børn.

 

Indsatsen er finansieret af Forebyggelsesudvalget, der har afsat midler i 2013 og 2014. Forebyggelsesudvalget besluttede den 26. maj 2014, punkt 23, at uforbrugte midler kan anvendes af projektet i overgangen til drift.

 

Graviditetsbesøg (afsluttet)

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget og Forebyggelsesudvalget.

 

Projektet har haft fokus på forebyggelse af omsorgssvigt, idet man ønskede at identificere eventuelle "behovsfamilier" allerede inden fødslen, så der kunne sættes ind med en tidlig indsats. I projektperioden er tilbudt graviditetsbesøg til alle gravide i tredje semester. Besøget har haft særlig opmærksomhed på den tidlige relation og samspillet i familien og fokus på dannelse af mødregrupper allerede i graviditeten.

 

Der er aflagt ca. 600 besøg årligt hvilket svarer til, at ca. 60% af de kommende forældre tager imod besøget. Der er generelt stor tilfredshed med besøgene. Besøgene er medvirkende til, at forældrene får den hjælp, som de efterfølgende har behov for.

 

Der er afsat midler til drift af tilbuddet til og med 2015.

 

Overvægtige børn (afsluttet)

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget og Forebyggelsesudvalget.

 

For at sikre en systematisk indsats over for overvægtige børn, var der i projektperioden ansat en diætist, som i tæt samarbejde med sundhedsplejen, daginstitutioner og forældre gav individuel vejledning og rådgivning. Dette suppleredes af et tilbud til de større børn om at bruge app'en "Mobile Fitness", som er et kost- og motionssystem.

 

I alt 121 børn/familier har fået individuelt tilpasset støtte og vejledning. Heraf har 79% af de overvægtige børn opnået et lavere BMI ved afslutningen af forløbet, mens 21% af de overvægtige børn har fået et højere BMI.

 

I alt 115 børn var tilmeldt Mobile Fitness, heraf 33% drenge og 67% piger.

 

Indsatsen er ophørt med udgangen af 2014.

 

"Kom og kvit" rygestoptilbud (afsluttet)

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Forebyggelsesudvalget.

 

"Kom og kvit" er et rygestoptilbud, der er udviklet af Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Apotekerforeningen og Sundby Netværket. Konceptet bygger på løbende optag på rygestopforløb, så rygestop altid kan påbegyndes, når motivationen er der.

 

Der har været afholdt i alt 4 kurser i 2013 og 4 kurser i 2014 samt 2 i 2015. Der er gennemsnitlig 10 deltagere på hvert hold, hvoraf gennemsnitlig fem deltagere på hvert hold er røgfri ved kursusafslutning.

 

Indsatsen er fra 2015 finansieret af Forebyggelsesudvalget, der har afsat 0,055 mio. kr. årligt til rygestopindsatsen.

 

Forebyggelse af skilsmisse og støtte til børn ved svære skilsmisseforløb (afsluttet)

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget og Forebyggelsesudvalget.

 

Formålet med indsatsen har været at reducere antallet af børn og unge, der påvirkes negativt af forældres skilsmisse.

 

Indsatsen har bestået i PREP- kurser (Preventive and Relationship Enhancement Program), som er et skilsmisse forebyggende og relationsudviklende tilbud til forældre med samlivsproblemer. I alt 46 par har deltaget på et holdforløb.

 

Til børn i komplicerede skilsmisseforløb tilbydes børnegruppeforløb. Målgruppen er børn i alderen 7 - 15 år. I alt 65 børn har deltaget i et børnegruppeforløb.

 

Både PREP-kurser og børnegrupper tilbydes af Sundhedsplejen. Der arbejdes på, at tilbuddet på sigt kan udbydes på tværs i Center for Børn og Forebyggelse og i et samarbejde med Børne- og Familiecenter Herning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Ligeledes at indsatsen udvides med et tilbud, der skal støtte skilte forældre med et højt konfliktniveau, til at samarbejde om børnene på en positiv måde.

 

Der er afsat midler til drift af tilbuddet til og med 2015.

 

Forebyggende psykologbehandling (afsluttet)

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget og Forebyggelsesudvalget.

 

Projektet indebærer forebyggende psykologbehandling til børn og unge mellem ni og sytten år med henblik på, at lettere psykiske vanskeligheder ikke skal udvikle sig til større problemer.

 

En opgørelse fra april 2015 viser, at 55 børn og unge har afsluttet et forløb. Aktuelt er seks børn i gang med et forløb.

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning fortsætter tilbuddet til og med 2015.

 

Between - grupper for børn og unge af forældre med sindslidelse (fortsættes)

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget og Forebyggelsesudvalget.

 

Børn af forældre med sindslidelse er selv i risiko for at få psykiske udfordringer senere i livet. Sundhedsplejen tilbyder i samarbejde med Familiecentret støtte og samtaler i grupper med andre 7-17 årige børn og unge samt familiesamtaler.

 

Der er i dag seks grupper i gang med i alt 60 børn. Der har været ventelister, siden tilbuddet blev etableret. Forebyggelsesudvalget har bevilget penge til at udvide tilbuddet til og med 2016.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ny forebyggelseshandleplan version 2.0.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget skal i 2015 udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. Som optakt hertil har Forebyggelsesudvalget i efteråret 2014 haft en række dialogmøder med udvalgte fagudvalg.

 

På møde i Forebyggelsesudvalget den 8. december 2014 blev en skriftlig opsamling og de indkomne forslag på dialogmøderne drøftet. På baggrund heraf blev det besluttet, at der skal udarbejdes projektskitser målrettet:

-       Unge på erhvervsuddannelserne.

-       Sårbare og udsatte børn og unge, heraf børn af forældre på overførselsindkomst.

-       Beskæftigelsesområdet – udbredelse af kulturelle aktiviteter til mennesker på overførselsindkomst med fokus på

        sundhed, trivsel og beskæftigelse.

-       Mennesker med psykisk sygdom.    

 

På baggrund af projektskitserne, vil Forebyggelsesudvalget beslutte, for hvilke projekter der skal udarbejdes en endelig projektbeskrivelse. Projektbeskrivelserne skal forelægges Forebyggelsesudvalget til endelig godkendelse på møde den 17. august 2015.

Sagsfremstilling

I det følgende fremlægges et kort resumé af formål, målgruppe og indsats i ni projektforslag til ny forebyggelseshandleplan, version 2.0.     

 

Naturen som social løftestang.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Naturstyrelsen og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

 

Formål:

At bruge naturen som social løftestang i en helhedsorienteret indsats målrettet de kontanthjælpsmodtagere, der har brug for særlig støtte til at finde mening og motivation for at komme videre i livet med arbejdstilknytning i sigte.

 

Via oplevelser og arbejdsfællesskaber i naturen at styrke borgerens fysiske og mentale sundhed. Ligeledes at afdække og udvikle borgerens sociale, personlige og faglige kompetencer og  mestringsevne med henblik på at øge borgerens sundhed og arbejdsmarkedsparathed.

 

Målgruppe.

Voksne kontanthjælpsmodtagere, der er aktivitetsparate, og som har sammensatte og komplekse helbredsmæssige og/eller sociale problemstillinger ud over ledighed.

 

Indsats:

Tre dage om ugen vil en projektmedarbejder og en gruppe på 8-10 personer tage ud til et nærmere bestemt naturområde. Udover at løse specifikke arbejdsopgaver såsom naturpleje, stable brænde, rengøre skilte m.m. vil der være fokus på naturoplevelser og fortællinger, der knytter an til stedets historie og natur, årstiden med mere. I projektet sættes også fokus på naturen som ramme for fx samtale, sociale fællesskaber, bevægelse, sund mad og hvordan ophold i naturen påvirker den fysiske og mentale sundhed.

 

Familieorienteret indsats – ressourceforløb.

Projektet skal gennemføres i et samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

 

Formålet med projektet er, at etablere en proaktiv og forebyggende indsats målrettet sårbare familier med forældre der på grund af fx langvarig sygdom, dårlig trivsel, ledighed, dårlig økonomi, skilsmisse eller sygdom og død i den nærmeste familie har svært ved at finde overskud og ressourcer til at håndtere dagligdagens gøremål og udfordringer.

 

Hensigten med indsatsen er:

 • At børn og unge i familier med sygdomsramt forælder, kan vokse op i sunde og trygge rammer og få udviklingsmuligheder på lige fod med andre børn og unge.
 • Gennem en indsats der tager hånd om hele familien, at fremme den ramte forældres sundhed og trivsel og dermed også mulighederne for at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse.

 

Målgruppe:

Familier med hjemmeboende børn og en forældre der er tilkendt et ressourceforløb.   

 

Indsats:

Der ansættes en trivselskoordinator, som kan tilknyttes familier med særlige behov. Trivselskoordinatoren skal med udgangspunkt i familiens ressourcer og behov yde hjælp og støtte

 

Indsatsen skal indgå som et led i den vifte af tilbud og aktiviteter, rehabiliteringsteamet kan anbefale i forbindelse med en indstilling til et ressourceforløb.

 

Fremskudt sundhedsindsats.

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget.

Hensigten med indsatsen er at forebygge udviklingen af somatiske sygdomme og fremme sundhed og trivsel for mennesker, som er psykisk sårbare og socialt udsatte.

 

Formål:

 • Via en fremskudt indsats at sikre mennesker, som er psykisk sårbare og socialt udsatte, en tidlig opsporing af sygdom og en hurtig adgang til det etablerede sundhedssystem (Undersøgelse, behandling og forebyggelse).
 • Via en sammenhængende, koordineret og tilpasset indsats at sikre mennesker, som er psykisk sårbare og udsatte, den samme udbytte af ydelserne som den øvrige del af befolkningen.
 • At sikre mennesker som er psykisk sårbare og socialt udsatte en bedre adgang til kultur- og fritidstilbud.
 •  At fremme tilgængelighed og adgang til det etablerede sundhedssystem.

 

Målgruppe:

 • Mennesker som har en psykisk sygdom/er psykisk sårbar
 • Er 18 år eller derover
 • Mennesker der ikke kan gøre brug af de ordinære tilbud (Sundhedstilbud, fritidstilbud, kulturtilbud)
 •  +/- et misbrug (alkohol/stoffer)
 • Er motiveret for at iværksætte forandringer med fokus på sundhed og trivsel.

 

Indsats:

Projektets mål søges indfriet gennem etablering af et opsøgende sundhedsteam bestående af en sygeplejerske og en socialpædagog, begge med erfaringer og speciale i psykiatri.

Det opsøgende sundhedsteam skal møde målgruppen, der hvor de primært opholder sig fx på væresteder, i aktivitetstilbud og i eget hjem. I projektet lægges vægt på, at det opsøgende sundhedsteam også kommer ud i kommunens yderområder.

Det opsøgende sundhedsteam skal primært gennemføre afklarende sundhedssamtaler, sundhedstjek, mindre akutte sygeplejeopgaver, social støtte og omsorg. Ligeledes med afsæt i borgerens ønsker og behov at hjælpe og støtte borgeren videre i det etablerede system.

Målet er at skabe en sammenhængende indsats og en hurtig kontakt til de relevante myndigheder og behandlingstilbud.

 

Sundhed og trivsel på dansk.

Projektet gennemføres i samarbejde med Lærdansk, Herning og Social- og Sundhedsudvalget.

 

Formål:

At deltagerne i Medborgerklassen:

 • Får kendskab til det danske sundhedssystem.
 • Får indsigt og forståelse for væsentlige emner med betydning for egen og familiens fysiske og psykiske sundhed.

 

Hensigten med indsatsen er at fremme sundhed og trivsel blandt herboende ikke-vestlige udlændinge og dermed også fremme mulighederne for tilknytning til det det danske arbejdsmarked. 

 

Målgruppe:

Ikke-vestlige udlændinge - primært flygtninge og familiesammenførte, som deltager i undervisningen i Medborgerklassen på Lærdansk, Herning.

 

Indsats:

At medarbejdere fra Herning Kommune er faste undervisere på et modul om sundhed og trivsel på Lærdansk, Herning. Forslag til emner:  Det danske sundhedsvæsen – opbygning og struktur, familiens sundhed, kost og motion, rygning, alkohol og misbrug, psykisk sundhed og psykiske problemstillinger og seksualitet. 

 

Undervisere rekrutteres i Sundhedsplejen, Misbrugscenter Herning og Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

 

Osteoporose

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget.

 

Hensigten med indsatsen er at forebygge knoglebrud blandt borgere med knogleskørhed.

 

Formål:

 • Tidlig opsporing af borgere med knogleskørhed.
 • At afholde gruppeforløb med henblik på at lære deltagerne en knoglevenlig livsstil

 

Målgruppe:

Borgere som har eller er i risiko for at udvikle osteoporose.

 

Indsats:

Informationsmøder og aktiviteter blandt andet på kommunens aktivitetscentre og aktivitetshuse med henblik på screening og tidlig opspring af osteoporose.

 

Tilbud til borgerne om deltagelse i et gruppeforløb, som indeholder fysisk aktivitet og træning samt en osteoporoseskole omhandlende mad og kosttilskud, faldforebyggelse, ergonomi, medicin, alkohol, rygning og vægt.

 

Det forventes at borgere ved indlæring af en knoglesund livsstil vil kunne forhindre eller forsinke forekomsten af knoglebrud. Dermed reduceres de menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger som følge af knoglebrud.

 

At bryde ensomheden - guidet fælles læsning.

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Formålet med projektet er, at der i tilknytning til Herning Bibliotekerne tilbydes læsegrupper og "Guidet Fælles Læsning", som et middel til at forebygge og afhjælpe ensomhed, mestre vanskeligheder i eget liv samt få litteraturen ud til flere.  

 

Målgruppe:

Det kan eksempelvis være en læsegruppe for ensomme ældre, enlige mænd, ensomme unge, mennesker med kroniske smerter, kræftramte, kontanthjælpsmodtagere og andre.

 

Indsats:

Der uddannes to medarbejdere ved Herning Bibliotekerne til at være læsegruppeledere inden for metoden "Guidet Fælles Læsning". Guidet Fælles Læsning er ikke terapi, men en metode hvor litteraturen og refleksionen over denne er i fokus.

 

Der udbydes læsegrupper for udvalgte målgrupper. For at understøtte deltagerne i at skabe netværk og sociale fællesskaber vil der i tillæg til læsegrupperne blive igangsat supplerende aktiviteter.

 

Hensigten med indsatsen er blandt andet at styrke deltagernes mentale sundhed. Det at indgå i meningsfulde fællesskaber, skabe social relationer og bryde med isolation og ensomhed, har betydning for såvel den fysiske som den mentale sundhed.

 

RØG på Produktionsskolen.

Et projekt i samarbejde med Produktionsskolen, Herning.

 

Formålet med indsatsen er at nedbringe antallet af rygere på Produktionsskolen, Herning.

 

Målgruppe: Lærere og elever på Produktionsskolen, Herning

 

Indsats:

I samarbejde med elever, lærer og ledelse af gennemføre en proces med fokus at udvikle en lokal rygepoliti og rygeregler for Produktionsskolen, Herning.

 

At tilbyde individuel rygestoprådgivning og rygestopkurser for skolens lærer og elever.

 

At tilbyde gratis rygestopmedicin og nikotinpræparater som et supplement til rygestoprådgivningen.

 

Hensigten med indsatsen er at nedbringe antallet af borgere, som er i risiko for at udvikle alvorlige sygdomme som følge af rygning. Hermed reduceres såvel de individuelle som de samfundsøkonomiske omkostninger i forbindelse med fx sygefravær, medicinforbrug og sygehusindlæggelser.

 

Sårbare unge på erhvervsuddannelserne.

Et projekt i samarbejde med Social-& Sundhedsskolen, Herning, Agroskolen, Hammerum og Psykiatrifonden.

 

Hensigten med projektet er at fremme den mentale sundhed og forebygge frafald blandt unge på erhvervsuddannelserne.

 

Målgruppe:

Lærere og vejledere på Social & Sundhedsskolen, Herning og Agroskolen, Hammerum.

 

Indsats:

I samarbejde med Psykiatrifonden at udvikle og gennemføre et kursusforløb af to dages varighed for lærere og vejledere på erhvervsuddannelserne.

 

Kursets formål:

At lærere og vejledere:

 • Har viden om psykiske sygdomme og psykisk sårbarhed. 
 • Kan se signaler på mistrivsel, psykisk sygdom og risikoadfærd.
 • Får redskaber til at støtte de sårbare unge.
 • Får didaktiske og pædagogiske redskaber i forhold til, at sikre et optimalt læringsmiljø og skabe inkluderende sociale fællesskaber for de unge.

 

En hverdag i bevægelse – Herningsholm Erhvervsskole.

Et projekt i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole og DGI Midtjylland.

 

Formål med projektet er, at de unge på Herningsholm Erhvervsskole får indarbejdet regelmæssig bevægelse og fysisk aktivitet på en meningsfuld måde i hverdagen. Derudover at de unge bliver inspireret til, at dyrke idræt eller andre aktiviteter der giver motion i fritiden.

 

Målgruppe:

Lærere og elever på grundforløbet på Herningholm Erhvervsskole.

 

Indsats:

I samarbejde med DGI Midtjylland at udvikle og gennemføre et forløb målrettet lærere og elever på grundforløbet.

 

Formål med forløbet:

 • At inspirere lærer og elever til at sætte fokus på sundhed og bevægelse - at passe på sig selv.
 • At inspirere lærerne i forhold til at få 45 minutters motion og bevægelse ind som en del af den daglige undervisning.
 • At inspirere de unge til fysisk aktivitet og bevægelse i fritiden og skabe kontakt til det lokale foreningsliv.

 

Hensigten med projektet er at nedsætte antallet af unge som er fysisk inaktive. Dermed også at reducere antallet af unge som er i risikogruppen for udvikling af dårlig mental sundhed i form af øget ensomhed, tristhed og træthed. Fysik inaktivitet øger også risikoen for på sigt at udvikle knogleskørhed, hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes samt visse kræftformer. Ligeledes at reducere antallet af unge, der på sigt er i risikogruppen for at udvikle bevægeapparatsproblemer som følge af nedslidning og arbejdsskader.

 

Forslag til den videre proces

Administrationen foreslår følgende proces vedrørende den videre behandlingen af de fremlagte projektskitser til ny forebyggelseshandleplan, version 2.0.

 

 • Forebyggelsesudvalget drøfter de fremlagte forslag til projekter med henblik på, at disse præsenteres på møder i de øvrige fagudvalg, inden der tages en endelig beslutning vedrørende prioritering af indsatser.

 

 • Formandskabet præsenterer de fremlagte projektskitser på møder i de relevante fagudvalg i juni 2015 med henblik på, at få en drøftelse af projekternes relevans i forhold til de fælles udfordringer på sundhedsområdet.  Se nedenstående oversigt over projekter, fagudvalg og mødedatoer.

 

 • På møde i Forebyggelsesudvalget den 17. august 2015 beslutter Forebyggelsesudvalget hvilke projektforslag, der skal indgå i den nye forebyggelseshandleplan, version 2.0.

 

 • Projektbeskrivelser for de valgte projekter indsendes til godkendelse på møde i Forebyggelsesudvalget den 26. oktober 2015.

 

 Ellen Aavad Holm deltager under behandlingen af dette punkt.

 

 

 

Oversigt over projekter og fagudvalg der er involveret og/eller har interesse i projekterne

 

 

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

Mødedatoer i de enkelte fagudvalg,

 juni 2015.

03.06.15

17.06.15

10.06.15

08.06.15

01.06.15

08.06.15

15.06.15

Naturen som social løftestang

 

x

x

 

 

x

 

Familieorienteret indsats

– ressourceforløb

x

x

x

 

 

 

 

Fremskudt sundhedsindsats

 

x

 

 

 

 

 

Sundhed og trivsel på dansk

 

x

x

 

 

 

 

Osteoporose

 

x

 

 

 

 

 

At bryde ensomheden 

 

 

 

x

 

 

 

RØG på Produktionsskolen

x

 

x

 

 

 

 

Sårbare unge på erhvervsuddannelserne

x

 

x

 

 

 

 

En hverdag i bevægelse

– Herningsholm Erhvervsskole

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget drøfter de forelagte projektskitser.
at Ovenstående forslag til den videre proces vedrørende udarbejde af en ny forebyggelseshandleplan, version 2.0. godkendes.

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Strategi på misbrugsbehandlingsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

Udsatterådet har fremsendt høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende rammerne for en ny misbrugsstrategi. Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen på sit møde den 6. maj 2015, hvor høringssvaret og igangsættelse af implementeringen indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 28. januar 2015, at misbrugsstrategien skulle fremsendes til høring i Udsatterådet. Udsatterådet drøftede misbrugsstrategien på sit møde den 8. april 2015. Overordnet betragtet finder Udsatterådet, at strategien på tilfredsstillende måde præsenterer udfordringerne på området, samt at strategien indeholder flere vigtige målsætninger. I høringssvaret peges på områder, der efter rådets vurdering, bør vægtlægges yderligere eller indarbejdes i strategien.

 

Børn- og Familieudvalget behandlede sagen på sit møde den 18. marts 2015 og ønskede følgende tilføjelse til side 10, under "Målsætninger for samarbejde, koordinering og opfølgning internt i kommunen og med eksterne samarbejdsparter": "Der samarbejdes med private og frivillige aktører på området".

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-448-11 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Kommunal medfinansiering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen ønsker at give udvalget en dybdegående analyse af mekanismerne omkring aktivitetsbestemt medfinansiering som supplement og opfølgning til forårsopfølgningen.

 

Kommunerne blev med kommunalreformen i 2007 inddraget i finansieringen af sundhedsvæsenet via den aktivitetsbestemte medfinansiering. Formålet var at give kommunerne incitamenter til at gøre en ekstra forebyggelsesindsats for derigennem at reducere borgernes kontakt til sygehusvæsenet og ydelser i praksissektoren. Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe sammenhængende patientforløb. Udfordringen er at den reelle påvirkning af udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsydelser er lille.

 

I forbindelse med økonomiaftalerne fastlægges et loft for, hvor meget regionen kan "tjene" på kommunal medfinansiering. Det fastsatte loft for regionernes indtægter matcher kommunernes bloktilskud til opgaven. Kommunerne er meget interesserede i regionernes aktivitet, da der for den enkelte kommune kan være store økonomiske udsving på ordningen. Samtidig arbejder regionen på at nå loftet for medfinansieringen uden at overstige det.

Sagsfremstilling

Herning Kommune modtager midler til aktivitetsbestemt medfinansiering via bloktilskuddet, som beregnes på baggrund af kommunernes befolkningsandel. Af nedenstående figur fremgår det, at der igennem alle år har været et mindreforbrug og dermed økonomisk gevinst for Herning Kommune.

 

 

I 2013 og 2014 har alle regioner samlet nået loftet for aktiviteten, hvilket bevirker en tilbagebetaling til kommunerne. I 2014 betyder det en tilbagebetaling på ca. 11 mio. kr.

 

Indekseret ligger Herning Kommune på niveau med gennemsnittet for Region Midtjylland, og sammenlignet med kommunerne i Vestklyngen, er det kun Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern, der i indeks er placeret bedre. Viborg, Horsens og Silkeborg kommuner, der størrelsesmæssigt kan sammenlignes med Herning, ligger alle tre noget over regionen og Herning.

 

Et område, der er særligt fokus på i forhold til kommunernes forebyggelsesindsats, er ældre over 65 år med indlæggelser, som i teorien kunne være forebygget. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en liste over de diagnosekoder, som kaldes "forebyggelige indlæggelser".

 

I 2014 var der 15.463 65+ årige i Herning Kommune, og beregninger viser, at der er 52,13 forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere over 65 år mod 63,92 i 2012. De forebyggelige indlæggelser kostede i gennemsnit 562.052 kr. i kommunal medfinansiering pr. 1.000 borgere over 65 år. I 2012 var det tilsvarende tal 735.762 kr. Det betyder, at selvom der kommer flere og flere ældre, lykkedes det at nedbringe udgifterne til forebyggelige udgifter pr. 1.000 borgere for de 65+ årige.

 

Kommunen har ikke kontakt til alle ældre, inden de bliver indlagt og har derfor heller ikke en reel mulighed for at forebygge alle indlæggelser. Regionen har sit fokus på at nå et mål om aktiviteten, hvilket bevirker, at færre indlagte med forebyggelige diagnoser blot giver hospitalet mulighed for at øge aktiviteten i forhold til andre patienter - dette betegnes som "stærekasseeffekten". Endvidere må det formodes at kommunerne har udgifter forbundet med at forebygge indlæggelser.

 

Et andet område, hvor kommunerne har en reel mulighed for at påvirke udgifterne er på det, der kaldes "færdigbehandlede patienter".

 

Når en patient er færdigbehandlet på sygehuset, og altså ikke har behov for lægelig behandling, kan vedkommende udskrives. Nogle borgere kan på trods af dette ikke umiddelbart sendes hjem, da de fx kan være for svage (særligt ældre patienter) til at være alene. Det kan også være, at de har behov for en plejeseng eller andre hjælpemidler i hjemmet før de kan udskrives, eller at deres hjem slet ikke egner sig som opholdssted efter fx et hoftebrud. De kan have brug for en midlertidig plads i kommunalt regi, indtil de igen kan klare sig selv. Kommunen har ansvaret for, at disse patienter kan udskrives fra sygehuset, således at de ikke optager en seng for en patient som har behov for behandling. Derfor betaler kommunerne for de dage, hvor patienter er indlagte som færdigbehandlede.

 

Der er investeret de sidste par år i sygeplejen i Herning Kommune. Midler til etablering af akutteamet har betydet, at Herning Kommune har fået en specialiseret sygeplejefaglig viden. Akutteamet er kompetente sparringspartnere for resten af organisationen og i særdeleshed i forhold til hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og plejecentrene. Det betyder, at de kommunale sygeplejefaglige kompetencer er højnet. Akutteamet betyder, at hjælpen er tæt på - både for borgeren og for det personale, der normalt kommer i hjemmet. Behandlingen i hjemmet betyder, at borgeren kan blive stabiliseret efter en indlæggelse, og akutteamet er ligeledes med til at forebygge indlæggelser, men set i forhold til den føromtalte "stærekasseeffekt" er det svært at sige, om det økonomisk kan betale sig.

 

Refleksioner

Sundhedsaftalen hviler på nogle klare værdier om, at borgerne kommer i første række, hvilket bevirker at borgerens præmisser skal sættes før alt andet. Borgeren skal behandles værdigt og opleve sundhedssektoren som et team, men er vi i stedet ved at gøre den ældre medicinske patient til en kastebold mellem sektorer? Er det altid det bedste for borgeren at komme hurtigst muligt ud af sygehuset - videre til en midlertidig plads, inden de er klar til at komme hjem? Eller kan de mange skift i stedet gøre dem mere forvirrede?

 

Herning Kommunes investeringer i sygeplejen på serviceområde 18 er bl.a. sket med henblik på at påvirke den kommunale medfinansiering på serviceområde 19. En refleksion kan være, at det kan være nødvendigt at se på tværs af serviceområder, så investeringer på ét serviceområde kan sikre effekter på et andet serviceområde.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den kommunale medfinansiering drøftes.

Beslutning

Den kommunale medfinansiering drøftedes.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forårsopfølgning 2015 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forårsopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2015 forelægges Forebyggelsesudvalget til efterretning. 

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2015 foretaget budgetopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område.

Det forventede driftsregnskab for 2015 samt afvigelsen i forhold til det vedtagne budget fremgår af nedenstående tabel:

 

 

Som det fremgår, er der et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

 

03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

 

Projekt Fast forward (tidligere fritidspas) er placeret under denne funktion, hvor formålet er at inkludere sårbare børn og unge i et aktivt fritidsliv og medvirke til at udsatte børn og unge kan mødes på lige fod med andre unge og opbygge/styrke selvværd, kompetencer, kammeratskab og trivsel.

 

Tanken er at køre projektet videre i en lidt anden form. Der forventes et mindreforbrug på 0,419 mio. kr.  

 

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen, som er nedjusteret efter en forventning om et fald på landsplan. På baggrund af de første afregninger i 2015 forventes et resultat på 291,787 mio. kr., hvilket giver et forventet merforbrug på 15,987 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at en afregning på 3,5 mio. kr. vedr. aktiviteten i 2014 er konteret i 2015. Det betyder, at merforbruget i 2015 vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering reelt er ca. 12,5 mio. kr.

 

I 2013 og 2014 har alle regioner samlet nået loftet for aktiviteten, hvilket bevirker en tilbagebetaling til kommunerne. Tilbagebetalingen fordeles efter befolkningsandel uden hensyn til hvor aktivitetsloftet er overskredet. For 2014 betød det en tilbagebetaling til Herning Kommune på ca. 11 mio. kr. Hvis de landsdækkende forventninger om et fald ikke holder stik for 2015, vil det atter kunne betyde en efterregulering pga. aktivitetsloftet er overskredet.

 

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

 

Sundhedsfremme og forebyggelse er under selvforvaltning. Der er et samlet budget på 4,451 mio. kr. og et forventet resultat på 2,990 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 1,461 mio. kr.

 

Der er udarbejdet en ny sundhedspolitik. Den skal munde ud i nogle konkrete handleplaner, som kan betyde, at der igangsættes nogle nye initiativer, men det er usikkert, hvor meget det kan nå at have indflydelse på regnskab 2015.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forårsopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede forårsopfølgning, der behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2015 og i Byrådet den 26. maj 2015. 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2016 - Budgetforslag på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til budget 2016-2019 på Forebyggelsesudvalgets område, herunder indsatsområde og årsmål for 2016, forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2016 fremsendes forslag til budget 2016-2019 på Serviceområde 19, Forebyggelse.
 
Størstedelen af budgettet på Forebyggelsesudvalgets område vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som styringsmæssigt betragtes som værende uden for rammestyring.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering er budgetteret som svarende til den teknisk udmeldte budgetramme. Der foretages teknisk korrektion senere i budgetprocessen, således at budgettet på området afspejler det udgiftsskøn, der indgår i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

 

Budgetforslaget indeholder årsmål samt driftsbemærkninger, der er vedlagt sagen som bilag.

 

Som besluttet på Forebyggelsesudvalgets møde den 8. december 2014 skal der i 2016 arbejdes videre med implementering af sundhedspolitikken gennem den nye forebyggelseshandleplan 2.0, som udarbejdes i 2015. Der skal udarbejdes projektskitser til en række vedtagne indsatser, som kommer til at køre over længere og kortere perioder i 2016-19.
 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetforslaget for 2016-19, herunder årsmål, godkendes
at budgetforslaget, jfr. budgetvejledningen for 2016, videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Karin Locander  

Grønt Regnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder hvert år Grønt Regnskab, som består af flere temarapporter og af Grønt Overblik, som er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter.  

 

Grønt Overblik 2014 foreligger til Forebyggelsesudvalgets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål, som Byrådet har vedtaget. Ligesom det viser, at Herning lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.

 

Temarapporter vil være at finde på kommunens intranet fra 1. maj under: På Tværs, Grøn Kommune: http://intranet.herning.dk/Koncern?item=895

Temarapporterne er først offentligt tilgængelige efter endelig politisk vedtagelse.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget godkender Grønt Overblik

 

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at bemærke.