Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 17. august 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-15-14 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Udkast til friluftslivstrategi i høring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mathias Utoft Jørgensen og Erik Skibsted

Sagsresume

Høring om friluftslivsstrategi for Herning Kommune.

 

Friluftslivsstrategien sætter fokus på at fremme friluftslivet i naturen, parker og byrum for på den måde, at skabe et fremtidssikret fokus på udviklingen i friluftslivet. Strategien udstikker 4 overordnede målsætninger, og sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet.

 

Udkast til strategien er i offentlig høring fra 1. juni til 31. juli 2015.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2013 en revideret naturpolitik, som i 10 mål beskriver indsatsen på det grønne område. Et af målene er friluftsliv, hvor indsatsen er, at udarbejde en strategi for friluftslivet.

 

Friluftslivsstrategien sætter fokus på at fremme friluftslivet i naturen, parker og byrum for på den måde, at skabe et fremtidssikret fokus på udviklingen i friluftslivet. Strategien udstikker 4 overordnede målsætninger, og sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet; Bevægelse, Fællesskab, Læring og Oplevelser.

 

Friluftslivet skal spille en aktiv rolle i udviklingen af Herning Kommune som et godt sted at bo og være, og derfor er visionen i friluftslivsstrategien:

 

Et alsidigt, tidssvarende friluftsliv,

som er med til at skabe rammerne

om det gode liv

for borgerne i Herning Kommune.

 

Der har i arbejdet med strategien været stort fokus på at indsamle viden om friluftslivet og ønsker til et fremtidigt friluftsliv i øvrige forvaltninger. Der er på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Sundhed og Ældre, Kultur og Fritid, Veje, Trafik & Byggemodning, Planafdelingen samt Natur og Grønne Områder. Herudover har der været dialog med repræsentanter fra Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Børn og Læring.

 

Udkast til strategien er i offentlig høring fra 1. juni til 31. juli 2015.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udkast til friluftslivstrategi for Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Ansøgning vedrørende gratis prævention til unge i UngMod 24-7

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter henvendelse fra Børn og Unge-forvaltningen fremlægges ansøgning om midler til projekt om gratis prævention.

 

UngMod 24-7 er en gratis og anonym rådgivning for de 12-25 årige i Herning Kommune. Man kan få samtaler, råd og vejledning, der tager udgangspunkt i den unges situation og udfordringer. Der gives også rådgivning om prævention og tilbydes tests og behandling for sexsygdomme. UngMod ansøger Forebyggelsesudvalget om midler til gratis prævention til de 17-25 årige i perioden 2015-2017.

Sagsfremstilling

Erfaringer fra Halsnæs Kommune indikerer, at der er menneskelige og økonomiske gevinster at hente ved at tilbyde Hernings unge mellem 17-25 år gratis prævention. Der peges på tre erfaringer, som underbygger dette:

 

1.    Ungdomsmodtagelsen i Halsnæs har haft seks gange så mange henvendelser, siden de begyndte at tilbyde gratis prævention. Dette indikerer, at der kan være et potentielt uopdaget behov blandt de unge.

 

2.    En meget stor andel af de unge, som henvender sig i forhold til prævention, kan karakterises som udsatte unge. Disse unge har enten ikke råd til at købe præventionen eller prioriterer ikke at afsætte penge i budgettet til køb af prævention. Denne gruppe af udsatte unge er en gruppe, som det etablerede system har svært ved at få adgang til, og som har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse eller varetage et ordinært arbejde. Vi forventer, at det er samme målgruppe af unge, som vil henvende sig i forhold til gratis prævention i UngMod 24-7 Herning.

 

3.    En stor del af de unge vælger ”længerevarende” præventionsformer – særligt hormonspiraler. Det er netop disse præventionsformer, som det ellers kan være svært for de unge af anskaffe, da engangsbeløbet er relativt højt, men hvor holdbarheden strækker sig over flere år.

 

Med afsæt i de gode erfaringer fra Halsnæs Kommune ønsker UngMod 24-7 at udvikle en Herning-model. Fundamentet i Herning-modellen er et kompetent professionelt fagpersonale. I UngMod 24-7 Herning er ansat fem ungerådgivere med forskellige fagligheder: en socialrådgiver, en psykolog, en sundhedsplejerske, en jordemoder/sexolog og en læge. Når der tilbydes gratis prævention til unge mellem 17-25 år, står der således et kompetent professionelt personale til rådighed for at rådgive og vejlede de unge.

 

Rådgivningen i UngMod 24-7 Herning tager udgangspunkt i hele den unges livssituation og vil således ikke udelukkende være med fokus på prævention. Med tanke på erfaringerne fra Halsnæs Kommune forventes, at unge, der henvender sig for at få gratis prævention, også har sociale eller psykiske problemer, som skal håndteres af rådgivningens socialrådgiver eller psykolog. Denne tværfaglige praksis vil understøtte et helhedssyn, som vil bidrage til at styrke de unges fysiske og psykiske trivsel.

 

Økonomi

Herning Kommune har årligt udgifter til aborter og fødsler samt ”usynlige” udgifter, som er afledt af, at nogle unge bliver forælder i en tidlig alder. Ved at give gratis prævention til unge mellem 17-25 år vil Herning Kommune ved en fornuftig økonomisk investering i en forebyggende indsats potentielt spare store udgifter på børne- og ungeområdet og uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Samtidig mindskes sandsynligvis den kommunale udgift til medfinansiering af aborter og fødsler.

 

UngMod 24-7 søger derfor om et samlet beløb på 300.000 kr. til at give gratis prævention til unge mellem 17 -25 år i UngMod 24-7’s projektperiode 2015-2017, fordelt med 75.000 kr. i 2015, 150.000 i 2016 og 75.000 kr. i 2017. Med dette beløb kan der tilbydes gratis og valgfri prævention i løbet af projektperioden til 250 unge.

 

Lise Lester og Jane Boris fra UngMod deltager under behandlingen af sagen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der afsættes 75.000 kr. i 2015, 150.000 i 2016 og 75.000 kr. i 2017 på SO19 til gratis prævention til de 17-25 årige i Herning Kommune
at sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at den nedre aldersgrænse fjernes, så gratis prævention bliver for unge op til 25 år. Den øvre aldersgrænse evalueres om et år.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ny Forebyggelseshandleplan version 2.0

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget skal i 2015 udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. Som optakt hertil har Forebyggelsesudvalget i efteråret 2014 haft en række dialogmøder med udvalgte fagudvalg. På den baggrund er der i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejdet en række projektskitser. Disse er i juni 2015 forelagt fagudvalgene til drøftelse.

 

 

Sagsfremstilling

Der er i januar 2015 vedtaget en ny Sundhedspolitik i Herning Kommune.

 

Med baggrund i Sundhedspolitikken og input fra dialogmøderne med fagudvalgene besluttede Forebyggelsesudvaglet på møde den 8. december 2014, at indsatserne i en ny forebyggelseshandleplan, version 2.0 skal målrettes:

 • Unge på erhvervsuddannelserne.
 • Sårbare og udsatte børn og unge, heraf børn af forældre på overførselsindkomst.
 • Beskæftigelsesområdet – udbredelse af kulturelle aktiviteter til mennesker på overførselsindkomst med fokus på sundhed, trivsel og beskæftigelse.
 • Mennesker med psykisk sygdom.

 

I administrationen er der efterfølgende taget kontakt til lederne i de relevante forvaltningsområder med henblik på at indhente forslag til indsatser målrettet de enkelte målgrupper og indsatsområder. I samarbejde med ledere og medarbejdere fra de øvrige forvaltningsområder, er der udarbejdet i alt ni projektskitser, som blev præsenteret på møde i Forebyggelsesudvalget den 18. maj 2015.

 

På mødet den 18. maj blev det besluttet, at inden Forebyggelsesudvalget tager en endelig beslutning vedrørende prioritering af indsatser i en ny forebyggelseshandleplan, version 2.0, skal formandskabet drøfte de forelagte projektskitser på møder i de øvrige fagudvalg.

 

Forebyggelsesudvalget har i juni 2015 deltaget på møder i Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med det formål at drøfte de forelagte projektskitser.

 

 

I det følgende præsenteres beslutning og enkelte uddybende bemærkninger fra møderne.

 

Teknik- og Miljøudvalget.

Projektskitsen for ”Naturen som social løftestang” blev drøftet og godkendt. (Beslutning)

 

Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalget peger på samarbejde især omkring guidet fælles læsning og en hverdag i bevægelse.

Der ønskes yderligere perspektivering omkring projektet ”Kultur på recept”. Desuden undersøges det, om der kan være relevant samarbejde på projektet ”Naturen som løftestang”, eksempelvis omkring Skovsnogen. (Beslutning)

 

Øvrige bemærkninger:

Resultater og erfaringer fra projekt: Kultur på recept blev præsenteret på Kulturdagene i Helsingør.

Indsatsen er målrettet mennesker uden for arbejdsmarkedet. Effekt: Nedsat medicinforbrug, nedsat ensomhed og hurtigere i arbejde.

 

Beskæftigelsesudvalget.

Projekterne blev drøftet. Der var positive tilkendegivelser fra Beskæftigelsesudvalget til projekterne. (Beslutning)

                                                                                                 

Børn- og Familieudvalget.

Projekterne blev drøftet. Beslutning skal genoptages. (Beslutning)

 

Øvrige bemærkninger:

Hvor blev vores forslag af?

 • De unges IT-vaner på de social medier
 • Sund ernæring
 • Fritidsvejledning/fritidspas

 

Kommentarer til projekt Familieorienteret indsats:        

Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om målgruppen ikke allerede er dækket ind af indsatser i Børn og Unge. Inden udvalget kan tilslutte sig projektet ønskes en afdækning af de eksisterende indsatser målrettet børn, unge og familien.   

 

Kan der i stedet igangsætte en proces hvor afdelingerne under Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget sætter fokus på, hvordan samarbejdet omkring disse familier kan optimeres?  

 

Social- og Sundhedsudvalget.

Drøftet. (Beslutning)

 

Øvrige bemærkninger:

I forbindelse med igangsættelse af projekter det vigtigt, at det er noget vi tror på, og at indsatsen evalueres og dokumenteres.

 

 

Administrationen foreslår, at følgende indsatser indgår i forebyggelseshandleplanen:

 • Naturen som social løftestang
 • Fremskudt sundhedsindsats
 • Sundhed og trivsel på dansk
 • Osteoporose
 • At bryde ensomheden
 • RØG på Produktionsskolen
 • Sårbare unge på erhvervsuddannelserme
 • En hverdag i bevægelse

 

Administrationen foreslår dermed, at indsatsen "familieorienteret indsats - ressourceforløb" ikke iværksættes, idet projektet ikke umiddelbart havde opbakning i Børne- og Familieudvalget. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udkast til ny forebyggelseshandleplan godkendes

 

at Forebyggelsesudvalget afsætter ca. 0,5 - 0,75 mio. kr. årligt til kommende projekter.

 

at der arbejdes videre med "Kultur på recept" som led i en dynamisk forebyggelseshandleplan

Beslutning

Godkendt som indstillet med nedenstående beløb

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-276-09 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Pilotprojekt: Trivselsseminar for 8. årgang

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter henvendelse fra Børn og Unge-forvaltningen fremlægges en beskrivelse af formål, målgruppe og indsats i et projektforslag til Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Pilotprojektet er et samarbejde mellem SSP Herning Kommune, SSP-betjente fra Herning politi og Ungherning (Ungdomsskolen). Trivselsseminar for 8. årgang vil være et pilotprojekt, som vil blive afholdt i skoleåret 2015/2016 med opstart i slutningen af 2015. Vi vil gerne afprøve konceptet på 6 skoler fra forskellige områder i Herning Kommune. (By, land og socialt belastede områder). Skolerne skal selv stille med en lærer for hver klasse.

 

Formål:

Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng med, hvordan elever generelt trives med og i deres liv, og at trivsel i skolen har en væsentlig betydning for unges:

·         Mentale sundhed

·         Fravær i skolen

·         Koncentration og indlæring

·         Brug af rus- og nydelsesmidler

·         Risiko for at komme ud i kriminalitet

·         Risiko for at droppe ud af ungdomsuddannelserne senere

·         Følelse af ekskludering, ikke at være en del af et fællesskab og ensomhed

 

Målet med trivselsseminaret:

At sætte fokus på trivsel i klasserne, forældreinddragelse samt at give forældrene inspiration til at udfordre rollen som forældre til en teenager.

Målet med trivselsdagene for eleverne er at:

·         Fremme deres mentale sundhed

·         De bliver opmærksomme på egne og andres trivsel

·         Opnår viden om, at de er medansvarlige for deres eget liv

·         Få kendskab til flertalsmisforståelser

·         Få kendskab til de risikofaktorer, der kan føre til misbrug og/eller en kriminel løbebane

·         Få kendskab til de beskyttelsesfaktorer, der kan være med til at forhindre og forebygge mistrivsel, misbrug samt kriminalitet

·         Opnå viden om, hvor de kan søge hjælp i en given situation

 

Målgruppe:

·         8. årgang på 6 overbygningsskoler.

·         De unge er i alderen 14-15 år.

·         Antal elever der kommer igennem forløbet vil være ca. 400.

 

Indsats:

Trivselsseminaret løber over to sammenhængende skoledage, hvor hele 8. årgang på skolen deltager. Det hele afsluttes med, at eleverne skal fremlægge det, de har lavet, for forældrene den sidste aften.

 

Ugen op til trivselsseminaret udfylder eleverne anonymt et spørgeskema via survey systemet. Det er spørgsmål som; trives du på skolen, trives du i klassen, hvordan oplever du at I er overfor hinanden i klassen, hvor ofte drikker du alkohol, hvor mange på 8 årgang drikker i weekenderne m.fl. Svarene fra disse spørgeskemaer, skal danne grundlag for de to trivselsdage.

 

Dag 1:

Om formiddagen for eleverne oplæg fra SSP, politiet og svarene fra spørgeskemaerne gennemgås og drøftes med eleverne.

Resten af dagen deles eleverne op i grupper, hvor de skal vælge et af følgende emner, som de skal arbejde med resten af tiden: Der skal være fokus på trivsel.

·         Mobning

·         Euforiserende stoffer

·         Krænkelser på nettet / sms – trivsel på de sociale medier

·         Alkohol

·         Cutting 

·         Selvmords tanker/forsøg

·         Kærestevold

·         Ensomhed

·         Rygning

·         Spiseforstyrrelser, m. fl.

 

Dag 2:

Eleverne arbejder fortsat i grupperne med emnet, som de skal fremlægge for de unges familier om aften. Oplæggende må kun have en varighed af 5 min.

Om aften afholdes forældremøde, hvor politiet og SSP Herning Kommune vil holde et oplæg om relevante forebyggende emner for forældrene. Forældrene bliver også præsenteret for svarene fra elevernes spørgeskema. Efterfølgende fremlægger elevgrupperne, hvad de har lavet for deres forældre i små workshops. Alle forældre kommer rundt og ser alle grupper.

 Vi håber, at gevinsten ved at arbejde med emnerne og afholde forældremøderne på denne måde bliver:

·         At eleverne er mere motiveret for at yde en ekstra indsats, når de skal fremlægge det for forældrene.

·         At fremmødet blandt forældrene er stor – da de gerne vil se, hvad deres børn har lavet.

·         At vi får de forebyggende budskaber ud til så mange forældre som muligt, i og med at fremmødet blandt forældrene er større.

 

Evaluering:

Efter hver endt trivselsseminar vil elever, lærer og forældre modtage et spørgeskema via survey. (Online spørgeskema system). Til slut i projektet vil alle tallene samles i en slutevaluering.

 

 

Økonomi

Økonomi:

Budget pr. 2 dags trivselsseminar 7.200,- kr.

7.200,- kr. x 6 skoler

43.200,- kr.

Projektledelse, planlægning og evaluering

 

20.000,- kr.

 

I alt

63.200,- kr.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der afsættes i alt 65.000 kr. på SO19 til pilotprojektet fordelt i 2015 og 2016
at sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-276-09 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter henvendelse fra Børne- og Unge-forvaltningen fremlægges en beskrivelse af formål, målgruppe og indsats i et projektforslag til Forebyggelsesudvalget om børn og unges færden på sociale medier.

Sagsfremstilling

Projektet skal gennemføres i samarbejde med SSP, Ungherning, Herning Bibliotek, en klasselærer for en 4. klasse og med inddragelse af den forebyggende afdeling hos Herning Politi.  

 

Vi vil styrke børns digitale dannelse, så de får en hensigtsmæssig tilgang til brugen af de sociale medier. Vi vil ligeledes styrke forældrenes viden på området, så de kan støtte og guide deres børn på de sociale medier. Projektet er en tidlig og forebyggende indsats i 4. klasserne og for deres forældre. Vi vil gerne afprøve dette pilotprojekt i 4. klasserne på 6 skoler fra forskellige områder i Herning Kommune. (By, land og socialt belastede områder).

Undersøgelser og forskning peger på, at hvis vi tidligt introducerer børn til de sociale medier, har forældrene større mulighed for at guide, ”opdrage” og give dem redskaber til at færdes på de sociale medier. Erfaringerne er, at når børn bliver teenagere, bliver forældrene oftest lukket ude af de unges færden på de sociale platforme, og de har derfor svært ved at guide og støtte dem.

 

Formål:

 • At klæde børnene på til at færdes og agere hensigtsmæssigt på de sociale medier.
 • Fremme hensigtsmæssig sprogbrug og omgangstone.
 • At de forholder sig kritisk over for henvendelser fra folk, de ikke kender.
 • At forældrene klædes på til at støtte og guide deres børns færden.
 • Forebygge uhensigtsmæssig adfærd, mobning og ekskludering på de sociale medier.
 • At lære børnene, at det er vigtigt, at de opsøger en voksen/deres forældre, hvis de oplever noget ubehageligt/krænkende.
 • Hvor går grænsen og hvornår bliver noget strafbart.
 • At give børnene og forældrene viden om regler, lovgivning og måder at beskytte sig selv på, når de er på nettet.

 

 

Målgruppe:

·         4. klasserne fra de 6 skoler og deres forældre.

·         Børnene er i alderen 10-11 år.

 

 

Indsats:

Der skal holdes et oplæg i 2 lektioner for 4. klasserne. Det er tænkt som et oplæg til et videre forløb, hvor klasserne efterfølgende selv arbejder videre med emnet – evt. med inddragelse af fagene.

 

Ligeledes afholdes der et oplæg for forældrene i netetik, viden om regler, lovgivning og måder at beskytte sig på -  så de kan støtte og guide deres børn.

 

To ting vi gerne vil inddrage i forløbet, som skolen evt. selv arbejder videre med:

 • Lave et regelsæt i klassen for, hvordan vi er overfor hinanden på de sociale medier - med fokus på klassetrivsel.
 • At få 9. klasseselever til at lave film mod mobning - som kan bruges i de yngre klasser. Ung til ung. På den måde at lade 9. klasseseleverne blive ambassadører for, hvordan man færdes og agerer hensigtsmæssigt på de sociale medier.

 

 

Evaluering:

Vi vil gerne evaluere indsatsen ved, at lærerne svarer på et survey online spørgeskema.

 

 

Økonomi:

Budget pr. oplæg i 4 klasserne

800,- kr. x 6 skoler

4.800,- kr.

Budget pr. oplæg for forældrene

800,- kr. x 6 skoler

4.800,- kr.

Projektledelse, planlægning og evaluering

 

15.000,- kr.

 

I alt

24.600,- kr.

 

 

I Herning ser vi desværre en stigende antal bl.a. unge piger der tager meget letpåklædte billeder af sig selv og sætter på de sociale medier - uden af tænke på hvilke signaler de sender, samt hvilke konsekvenserne det kan have. Blandt andet at billeder ikke længere er private når de sættes på de sociale medier, og let kan misbruges. Desværre har vi også allerede sager i Herning, hvor unge i alderen 14-15 år har videregivet billeder af sådan karaktere, at det er strafbart. Vi vil gerne forebygge at de unge kommer i disse situationer.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der afsættes 25.000 kr. på SO19 i 2015 til projektet
at sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Halvårsopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Halvårsopfølgning på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2015 forelægges Forebyggelsesudvalget til efterretning. 

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2015 foretaget budgetopfølgning på driftsudgifter på Forebyggelsesudvalgets område.

Det forventede driftsregnskab for 2015 viser et samlet merforbrug på 8,929 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2015 jfr. nedenstående tabel:

 

 

Der er således en overskridelse på 10,426 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
 


03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

 

Projekt Fast forward (tidligere fritidspas) er placeret under denne funktion. Tanken er, at køre projektet videre i en lidt anden form. Der er et budget på 0,692 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 0,413 mio. kr.  
 
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Der forventes et merforbrug på 11,867 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Beløbet er faldet med 4,1 mio. kr. siden forårsopfølgningen, fordi perioden har vist, at aktivitetsstigningen på hospitalerne ser ud til at stagnere. Det skal endvidere bemærkes, at en afregning på 3,5 mio. kr. vedr. aktiviteten i 2014 er konteret i 2015. Det betyder, at merforbruget i 2015 vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering reelt er ca. 8,4 mio. kr.

 

I 2013 og 2014 har alle regioner samlet nået det fastsatte aktivitetsloft, hvilket bevirker en tilbagebetaling til kommunerne. Tilbagebetalingen fordeles efter befolkningsandel uden hensyn til hvor aktivitetsloftet er overskredet. I 2014 betyder det en tilbagebetaling til Herning Kommune på ca. 11 mio. kr. Efterreguleringen indgår ikke i beregningerne af forventet merforbrug.


04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

 

Sundhedsfremme og forebyggelse er under selvforvaltning. Der er et samlet budget på 5,824 mio. kr. og et forventet resultat på 3,299 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 2,525 mio. kr.

 

Der er udarbejdet en ny sundhedspolitik, som skal munde ud i en forebyggelseshandleplan. Det betyder, at der igangsættes nogle nye initiativer, men det er usikkert hvor meget det kan nå at have indflydelse på regnskabet for 2015.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at halvårsopfølgningen tages til efterretning og indgår ikommunens samlede halvårsopfølgning, der behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. september 2015 og i Byrådet den 15. september 2015.

 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-93-11 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Studietur for Forebyggelsesudvalget 2015.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I Herning Kommune er der tradition for, at fagudvalgene i løbet af byrådsperioden tager på en faglig studietur med fokus på udvalgets opgaveportefølje.

 

Med det formål at hente inspiration til det politiske arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse samt de videre drøftelser vedrørende et koncept for et sundhedscenter eller et sundhedshus, der passer til Herning Kommune, blev det på møde i Forebyggelsesudvalget den 16. marts 2015 besluttet, at studieturen skal gå til København og bestå af et besøg i Center for Forebyggelse i praksis og et besøg på Forebyggelsescenter Nørrebro. Studieturen afholdes tirsdag den 22. september 2015.

Sagsfremstilling

I det følgende præsenteres Center for Forebyggelse i praksis og Forebyggelsescenter Nørrebro samt forslag til program.

 

Center for Forebyggelses i praksis.

Center for Forebyggelse i praksis har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Center for Forebyggelse i praksis er etableret i KL på baggrund af en 3-årig bevilling på i alt 13. mio. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Centerets aktiviteter er målrettet både politiker-, leder- og det kommunale planlæggerniveau.

 

Program for besøg:

Præsentation af Center for Forebyggelse i praksis og centrets arbejde med forebyggelsespakkerne som fagligt redskab for prioritering, samarbejde på tværs, systematik og kvalitet i forebyggelsesindsatsen v/ Tine Curtis, centerchef.

 

Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed.

v/ Lene Dørfler, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis.

 

Tværfaglig samarbejde til fremme af sundhed, læring og trivsel på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

v/ Karen Karlson Eriksen, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis.

 

Forebyggelsescenter Nørrebro.

I Københavns Kommune er der etableret i alt fire sundhedshuse, som rummer en lang række af kommunens tilbud vedrørende sundhed, forebyggelse, sygepleje og genoptræning samt praktiserende læger og andre sundhedstilbud uden for hospitalet. Hensigten med samlokalisering er, at det skal være let for borgerne at få adgang og finde vej til kommunens sundhedstilbud. Ligeledes at bidrage til øget kvalitet og endnu bedre faglige miljøer, hvor sundhedsaktørerne har kendskab til hinandens tilbud. Forebyggelsescenter Nørrebro er en del af Sundhedshus Nørrebro.

 

Program for besøg:

Præsentation af Forebyggelsescenter Nørrebro v/Birgitte Gade Koefoed, Forebyggelsescenterchef.

 

Sårbare og udsatte grupper v/ Birgitte gade Koefoed.

 • Hvordan arbejdes der målrettet med sårbare og udsatte grupper? Hvilke grupper?
 • Hvornår laves der særlige tilbud og hvornår/hvordan tages der individuelle hensyn i de eksisterende tilbud?

 

Fremtidens sundhedshuse v/Katrine Schønning, Chef i Center for Sundhed, centralforvaltningen, Københavns Kommune.

 • Præsentation af Københavns Kommunes sundhedspolitik.
 • Præsentation af Sundhedshus: Formål og indhold.
 • Præsentation af de aktuelle erfaringer fra arbejdet med Fremtidens Sundhedshuse.

 

Byvandring i nærmiljøet.

 

 

Tidsramme:

Studieturen afholdes tirsdag den 22. september 2015.

 

Afgang med tog fra Herning Banegård kl. 6.13.

Hjemkomst med tog til Herning Banegård kl. 20.02.

 

 

 

Bilag: Forslag til program for studieturen er vedlagt.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget godkender forslag til program for studietur den 22. september 2015.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.13.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Majken Agerbo Skræddergaard  

Evaluering af Fast Forward

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger evaluering af Fast Forward, forsøg med fritidspas og -vejledning, til udvalgets orientering med henblik på en beslutning omkring projektets videre forløb.

Sagsfremstilling

Projektet

Siden foråret 2013 har Fast Forward projektet tilbudt fritidspas og -vejledning til børn og unge med målet om at hjælpe fritidsinaktive børn i gang med en fritidsaktivitet.

Fritidspas dækker over økonomisk støtte til kontingent og udstyr. Fritidsvejledning rummer hjælp og støtte til at børnene reelt kommer i gang med og fastholdes i en fritidsaktivitet.

Fast Forward er et samarbejde mellem kommune, skoler og foreningsliv. Skolen står for visitationen og søger om fritidspas og vejledning til barnet. Projektet er ubureaukratisk med en hurtig sagsbehandlingstid.

 

Konklusioner

I projektet er 171 børn blevet godkendt til fritidspas. De 171 børn fordeler sig på 24 ud af kommunens 32 skoler. Der har været udvalgt 3 pilotskoler henholdsvis Sdr. Felding Skole, Haderup Skole og Vestervangskolen. Sdr. Felding og Haderup har ikke opnået den forventende succes. Vestervangskolen har derimod haft god succes med at hjælpe inaktive børn i gang.

 

Blandt alle skoler er Brændgård-, Vestervang- og Gullestrupskolen de skoler, der har bidraget med flest børn til projektet med henholdsvis 53, 31 og 17 godkendte børn. Skolernes bidrag af børn kan i høj grad sættes i forbindelse med samarbejdet med en lokal forankret engageret medarbejder/nøgleperson i de forskellige skoledistrikter. På Brændgårdskolen har man ansat en fritidsguide i regi af projekt Tryghed under Tag til at hjælpe eleverne i gang med en fritidsaktivitet. Vestervangskolen har fra projektets start fået tilført ressourcer til opsøgende arbejde og haft en lokal forankret ildsjæl, som har arbejdet for projektets succes. De mange elever på Gullestrupskolen kan i høj grad sættes i forbindelse med samarbejdet med fritidsmedarbejderen i det boligsociale projekt Plads til Forskel.

 

Anbefalinger

Evalueringens resultater viser, at en lokal forankret nøgleperson på den enkelte skole giver det bedste resultat både for børnenes start og medvirken til fastholdelse i en fritidsaktivitet. Projektets organisering bør derfor i højere grad spille sammen med den lokale forankring, hvor det lokale medansvar vil understøtte arbejdet omkring det enkelte barn i form af vejledning og opfølgning. Det foreslås derfor, at skolerne udpeger en kontakt-/nøgleperson, der har et særligt ansvar for rekruttering og fastholdelse af børn i fritidsaktiviteter.

 

Fast Forward er en af flere forebyggelsesindsatser, der samarbejdes om på tværs af politiske udvalg. Disse tværgående forebyggelsesindsatser foreslås fremover koordineret og faciliteret af en "playmakerfunktion", der til og med 2016 finansieres af de resterende midler i Fast Forward-projektet. Selve fritidspas-delen i form af kontingentbetaling og tilskud til udstyr finansieres gennem den eksisterende økonomiske ramme på 100.000 årligt.

 

En playmaker skal varetage en "paraplyfunktion", og understøtte det tværfaglige samarbejde mellem forebyggelsesindsatserne samt sikre synergi mellem initiativerne. På sigt vil flere relevante projekter kunne inddrages.

 

De nævnte forebyggelsesindsatser er pt. følgende:

 

 • Ferieaktiviteter forankret i Kultur- og Fritidsudvalget
 • Krop og Kompetencer/ Åben Skole forankret i Børn- og Familieudvalget
 • Samarbejde med sygehusets børneafdeling omkring overvægtige børn og unge forankret i Forebyggelsesudvalget
 • Fast Forward forankret i Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

Eftersom Idrætsrådet i Herning Kommune og DGI Midtjylland ligeledes er involveret i anførte tiltag, påtænkes et tæt samarbejde hermed. 

  

Playmakerfunktion i forhold til Fast Forward kunne med fordel bestå i følgende opgaver:

 

 • Opsøgende, koordinerende og udviklende arbejde
 • Kommunikation
 • Kapacitetsopbygning i foreningerne, kompetenceudvikling/-kurser mv.
 • Kompetenceløft frivillige, uddanne fritidsvenner
 • Synergi mellem øvrige indsatser
 • Forankring og facilitering af indsatser

 

 

På baggrund af erfaringer med playmakerfunktion i andre kommuner f.eks. Aalborg, vil der ske en nærmere definition af playmakerfunktionen i Herning Kommune.

Playmakerrollen udvikles og kvalificeres løbende, og funktionen påtænkes selvkørende med udgangen af 2016. 

 

Morten Koppelhus deltager under behandlingen af sagen. Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 8. juni 2015, pkt. 73:

at evalueringen tages til orientering

 

at Fast Forward projektet fortsætter og bygger videre på anførte konklusioner og anbefalinger inden for den eksisterende økonomiske ramme på 100.000 kr. årligt

 

at overskydende projektmidler på 692.000 kr. anvendes til udvikling og understøttelse af en playmakerfunktion 2015 og 2016 i synergi med øvrige forebyggelsesindsatserKultur- og Fritidsudvalget, 8. juni 2015, pkt. 73:

Indstillingen tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at evalueringen tages til orientering

 

at Fast Forward projektet fortsætter og bygger videre på anførte konklusioner og anbefalinger inden for den eksisterende økonomiske ramme på 100.000 kr. årligt

 

at overskydende projektmidler på 692.000 kr. anvendes til udvikling og understøttelse af en playmakerfunktion 2015 og 2016 i synergi med øvrige forebyggelsesindsatser

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.