Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 16. september 2014
Mødested: C3.17 (EKSTRAORDINÆRT MØDE)

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Udkast til ny sundhedspolitik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget godkendte på møde den 18. august 2014 den skitserede proces for udarbejdelse af en ny sundhedspolitik i Herning Kommune.


Der forelægges udkast til ny sundhedspolitik til godkendelse, inden denne sendes i høring i oktober og november.

Sagsfremstilling

Med baggrund i den eksisterende viden på området og med afsæt i bl.a.

  • Regeringens forebyggelsespolitik Sundere Liv for alle - Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år (2014),

  • Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som beskriver evidens, videngrundlag og anbefalinger i arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme,

  • Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2013 (Bind 1 og 2)

... er der udarbejdet en sundhedspolitik, som beskriver udfordringer, vision, mål og værdigrundlag for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i Herning Kommune.


Sundhedspolitikken skal i 2015 udmøntes via en 4-årig sundhedsstrategi.


Input til udarbejdelse af den 4-årige sundhedsstrategi søges blandt andet hentet via høringsfasen, som afvikles i perioden oktober og november 2014.


Formålet med høringsfasen:

  • At skabe opmærksomhed, engagement og ejerskab omkring sundhedspolitikken

  • At involvere og engagere borgere, medarbejdere, beslutningstagere og andre aktører til medansvar for udformning og gennemførelse af indsatser.

  • At indhente input til sundhedspolitikken og den efterfølgende proces vedr. udarbejdelse af en 4-årig sundhedsstrategi.

 

På baggrund af input i høringsfasen tilrettes sundhedspolitikken og sendes til behandling i Forebyggelsesudvalget og Byrådet primo 2015.

  

Tidsplan for udarbejdelse af sundhedspolitik

Dato
 
16. september 2015
Behandling i Forebyggelsesudvalget
Oktober og november
Høringsfase
December
Tilretning af sundhedspolitik
Primo 2015
Behandling i Forebyggelsesudvalget og Byrådet

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udkastet til sundhedspolitikken godkendes og sendes i høring.

Beslutning

Godkendt som indstillet med de faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-2-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Mødekalender 2015 - Forebyggelsesudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for 2014.

Sagsfremstilling

I mødeoversigten er der som i 2014 planlagt afholdelse af 6 møder:

 

Mandag den 26. januar kl. 8.30

Mandag den 30. marts kl. 8.30

Mandag den 18. maj kl. 8.30

Mandag den 17. august kl. 8.30

Mandag den 26. oktober kl. 8.30

Mandag den 7. december kl. 8.30

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Mødeplanen tilpasses de faldne bemærkninger og udsendes til udvalget.

Bilag