Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Regnskab 2014 og overførsler 2014/2015 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2014 forelægges overordnede bemærkninger til regnskab 2014 samt overførselsønsker 2014 til 2015 til udvalgets godkendelse.  

Sagsfremstilling

 Jfr. regnskabsvejledningen for 2014 fremsendes overordnede regnskabsbemærkninger samt overførselsønsker (drift) til godkendelse i Forebyggelsesudvalget forud for indgåelse i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2014 og overførselssag, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2015 og efterfølgende i Byrådet den 28. april 2015.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet:

Regnskab 2014 viser et samlet merforbrug på 0,322 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. nedenstående tabel:

 

 

Afvigelsen består af et merforbrug på 1,603 mio. kr. på Aktivitetsbestemt medfinansiering, som er konti uden for rammestyring, og et mindreforbrug på 1,279 mio. kr. på selvforvaltning.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Det skal bemærkes, at der mangler en efterregulering af afregningerne, som ikke er kommet med i 2014 regnskabet modsat tidligere år.

 

Mindreforbruget på selvforvaltning vedrører Projekt Fast Forward (Tidligere Fritidspas) samt forskydninger i planlagte indsatser og overførsel fra 2013 på området Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Ses regnskabsresultatet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget er der et merforbrug på 2,019 mio. kr. Budgetrammen er i løbet af året blevet tilført 1,697 mio. kr., som følge af tillægsbevillinger og overførsel af mindreforbrug fra 2013.

 

 Overførsler fra 2014 til 2015:

Der foreligger samlet set overførselsønsker fra 2014 til 2015 for 1,279 mio. kr., som fordeler sig jfr. tabellen nedenfor:

 

 

Overførslerne vedrørende selvforvaltningsaftaler på 1,279 mio. kr. er saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne.

Heraf vedrører 0,648 mio. kr. projektet Fast Forward. Projektlederne er stoppet først på året. Tanken er, at køre projektet videre i en lidt anden form. De øvrige overførsler på selvforvaltning kan henføres til forskydninger i planlagte indsatser samt den store overførsel til området fra 2013. I 2014 er der arbejdet målrettet med en ny sundhedspolitik, som efterfølgende skal konkretiseres i en ny forebyggelseshandleplan.

 

Merforbruget vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering overføres jfr. styringsprincipperne ikke, da området er uden for rammestyring.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2014 tages til efterretning
at overførselsønsket på 1,279 mio. kr. godkendes
at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2015 og i Byrådet den 28. april 2015.

Beslutning

Godkendt som indstillet.