Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Karin Locander  

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgårdsparken.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fra Boligselskabet Fruehøjgaard modtaget ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgårdsparken i perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2017.

Ansøgningen udgør 2,6 mio. kr. for hele projektperioden.

Ansøgningen er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, der har videresendt ansøgningen til behandling i Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Landsbyggefonden, Herning Kommune og Boligselskabet Fruehøjgaard besluttede i 2010 at afsætte midler til en boligsocial helhedsplan "Tryghed under Tag" , som blandt andet omfattede Brændgårdsparken. Helhedsplanen fik et samlet budget på knap 10 mio. kr. og startede op i 2011 og udløb med udgangen af 2014.

Med udgangspunkt i ovenstående projekt har Herning Kommune nu modtaget ansøgning fra Fruehøjgaard om midler til forlængelse af projektet i Brændgårdsparken i perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2017.

 

Projektet fortsætter i  perioden 1. januar 2015 - 30. juni 2015 med fuld finansiering af Boligselskabet Fruehøjgaard.

 

Af ansøgningen fremgår det, at man i projektet vil tage udgangspunkt i nogle af de afktiviteter, som blev etableret i det oprindelige projekt. Det drejer sig om: Morgencafe for børn og unge, fritidsguidens arbejde med rekruttering af børn og unge til det lokale fritids- og foreningsliv samt åben rådgivning.

 

Ansøgningen er fremsendt med henblik på at imødekomme nye udfordringer i området som:

 • Skabe aktiviteter for børn og unge som bl.a. kan udfylde det tomrum flytningen af biblioteket har medført.
 • Udbygge samarbejdet mel lokale foreninger og klubber.
 • Forsat at nedbringe antallet af personer, der begår kriminalitet.
 • Inklusion af etniske beboere
 • Komme i kontakt med flere af de udsatte og socialt sårbare beboere.
 • Udvide samarbejdet med kommunale tilbud i nærområdet.
 • Forankring.

 

Der henvises til bilag fra Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomi

Ansøgningen udgør i alt 2,6 mio. kr. for den samlede projektperiode. Det samlede budget for projektet er vurderet til 2,744 mio. kr.

 

Herning Kommune er således den primære finansieringskilde til projektet.

 

Herning Kommunes andel på 2,6 mio. kr. går til aflønning af medarbejderne i projektet, som er anslået til 2,54 stilling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der ikke afsættes midler til videre drift af det eksisterende projekt

Beslutning

Sagen tilbagesendes til Social- og Sundhedsudvalget med ønske om, at der med forlængelse af projektet på ½ år skabes mulighed for udarbejdelse af en politisk strategi for det boligsociale arbejde i Herning Kommune. Der tages i arbejdet højde for, hvordan det bedste fra projektet kan videreføres. Forebyggelsesudvalget afsætter 100.000 kr. i 2015 til forlængelse af projektet til og med 31.12.2015.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-93-11 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Forebyggelsesudvalgets studietur 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I Herning Kommune er der tradition for, at fagudvalgene i løbet af byrådsperioden tager på en faglig studietur med fokus på udvalgets opgaveportefølje. I det følgende præsenteres et forslag til en-dags tur til København, bestående af et besøg i Center for Forebyggelse i praksis og et besøg på Forebyggelsescenter Nørrebro.

 

Sagsfremstilling

Formål med studietur

 

At hente inspiration til det politiske arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af de øvrige fagudvalg og med fokus på de fire mål i Herning Kommunes sundhedspolitik:

·         Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere

·         Sundhed og trivsel blandt børn og unge

·         Den mentale sundhed skal styrkes

·         Sunde arbejdspladser og en sund arbejdsstyrke

 

At hente inspiration til udvikling af en model for sundhedscenter eller sundhedshus, der passer til Herning Kommune.

 

Forslag til indhold og program for studietur

I det følgende præsenteres et forslag til en-dags tur til København, bestående af et besøg i Center for Forebyggelse i praksis og et besøg på Forebyggelsescenter Nørrebro.

 

Besøg i Center for Forebyggelse i praksis

Center for Forebyggelse i praksis har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Center for Forebyggelse i praksis er etableret i KL på baggrund af en 3-årig bevilling på i alt 13. mio. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Centerets aktiviteter er målrettet både politiker-, leder- og det kommunale planlæggerniveau. Center for Forebyggelse i praksis er beliggende i KL´s lokaler, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

 

Program for besøg: 

Præsentation af Center for Forebyggelse i praksis og centrets arbejde med forebyggelsespakkerne som fagligt redskab for prioritering, samarbejde på tværs, systematik og kvalitet i forebyggelsesindsatsen v/ Tine Curtis, centerchef.

 

Oplæg v/ medarbejdere i Center for Forebyggelse i praksis og KL med fokus på de fire mål og fokusområder i Herning Kommunens Sundhedspolitik.

 • Der kan eksempelvis tages afsæt i KL´s seneste udspil ”Sæt tidligt ind – investér i udsatte børn og unge” og KL´s spot på det tværfaglige samarbejde til fremme af sundhed, læring og trivsel hos børn og unge i alderen 0-18 år.
 • Et andet fokusområde kan være sammenhængen mellem sundhed og beskæftigelse. Hvordan kan der samarbejdes om indsatser over for borgere, der er uden for arbejdsmarkedet, og som samtidig har sundheds, sociale og psykiske udfordringer, der står i vejen for beskæftigelse?

 

Besøg på Forebyggelsescenter Nørrebro.

I Københavns Kommune er der etableret i alt fire sundhedshuse, som rummer en lang række af kommunens tilbud vedrørende sundhed, forebyggelse, sygepleje og genoptræning samt praktiserende læger og andre sundhedstilbud uden for hospitalet. Hensigten med samlokalisering er, at det skal være let for borgerne at få adgang og finde vej til kommunens sundhedstilbud. Ligeledes at bidrage til øget kvalitet og endnu bedre faglige miljøer, hvor sundhedsaktørerne har kendskab til hinandens tilbud. Forebyggelsescenter Nørrebro er en del af Sundhedshus Nørrebro.   

 

Program for besøg:

Præsentation af Forebyggelsescenter Nørrebro v/Birgitte Gade Koefoed, Forebyggelsescenterchef. 

 

Oplæg og drøftelser med fokus på:

Muligheder og udfordringer i forbindelse med at samle sundhedstilbuddene i et Sundhedshus.

 • Præsentation af erfaringer fra arbejdet med ”Fremtidens Sundhedshuse”
 • Hvordan sikrer I, at der ikke blot bliver tale om et kontorfællesskab?
 • Hvordan sikrer I synergien mellem de forskellige sundhedstilbud?
 • Forebyggelsescentrets tilbud og tilgang i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse målrettet sårbare og udsatte grupper
 • Evt. en byvandring i nærmiljøet til Superkilen Nørrebro og Den Røde Plads. Begge er eksempler på, hvordan der arbejdes med at skabe et byrum, som indbyder til aktivitet og fællesskab.   

 

 

Tidsramme

Program fra ca. kl. 10.00 - 16.00.

Plus transport tur/retur Herning - København

 

Datoforslag:

Tirsdag den 22. september

Fredag den 25. september

Mandag den 28. september

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

atForebyggelsesudvalget drøfter forslag til formål, indhold og tidsrammer for studietur.

Beslutning

Oplægget til studietur godkendtes. Tirsdag den 22. september 2015 skal studieturen finde sted. 

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Målopfølgning 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til målopfølgning for 2014 på Forebyggelsesudvalgets område fremlægges til godkendelse.  

Sagsfremstilling

Det fremgår af regnskabsvejledningen for 2014, at opfølgning på politiske mål for 2014 skal behandles i fagudvalgene og herefter indgå i budgetmaterialet til forårsbudgetkonferencen, som afholdes den 27. og 28. april 2015. 

Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningen for Serviceområde 19 Forebyggelse, som vedrører Herning kommunes sundhedspolitik.

 

Opfølgningen, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at målopfølgningen for 2014 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-3-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Evaluering af Forebyggelsesudvalgets virke

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har nu fungeret i godt et år af valgperioden. Der lægges op til, at udvalget evaluerer det hidtidige arbejde.

Sagsfremstilling

 Det foreslås, at Forebyggelsesudvalget drøfter, hvordan de forløbne ca. 14 måneders arbejde har fungeret, og hvad man ønsker for den resterende valgperiode.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget drøfter sagen

Beslutning

Der arbejdes videre på baggrund af de faldne bemærkninger.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at bemærke.