Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.12.04-S00-1-20 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Gratis rådgivning omkring økonomi og gæld for udsatte borgere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume


Forebyggelsesudvalget har ønsket en oversigt over de muligheder borgere i Herning Kommune har for at få gratis gældsrådgivning.


Sagsfremstilling

Udsatterådet drøftede gældsrådgivning på mødet den 3. oktober 2019, pkt. 32 og efterfølgende på møde den 28. januar 2020, hvor der blev fremlagt en oversigt over muligheder for gratis rådgivning til udsatte og sårbare borgere. I den forbindelse blev der udarbejdet en liste over gratis rådgivning omkring økonomi og gæld.


Tabel 1. Den foreløbige oversigt fra november/december 2019 - drøftet i Udsatterådet.


Sted / Forening

Rådgivning ydet af

Målgruppe / brugere

Skovlystet og Misbrugscenter Herning

Ansat hos Skovlyset, der er en dag om ugen på Misbrugscentrer Herning.

Psykisk sårbare, over 25 år. Beboere på Skovlyset og brugere af Misbrugscentrer Herning.

Potentialehotellet

Ansat på Skovlyset (som ovenfor)

Hjemløse og socialt udsatte. Beboere på Potentialehotellet

Superbureaukraten Møltrup

Frivillige

Tidlige misbrugere, hjemløse. Beboere på Møltrup og tidligere beboere.

Blå Kors Pensionat

Ansat på Blå Kors

Brugere af varmestuen.

Dansk Folkehjælp

Frivillige

Alle borgere. Bliver henvist fra Jobcenter, sagsbehandlere.

Fællesbo, Mennesket i Midten og Plads til Forskel

Ansatte boligsociale medarbejdere i Fællesbo

Beboere i lejligheder i Fællesbo.


Oversigten viser, at nogle tilbud bliver udbudt af frivillige foreninger, hvor det er frivillige, der yder den økonomiske rådgivning.

Nogle tilbud har ansat en økonomisk rådgiver, som primært yder økonomisk rådgivning til de borgere, der er tilknyttet stedet.
Derudover er der gratis tilbud om rådgivning hos Advokatvagten i Huset no7.


Udsatterådet valgte i januar 2020 at nedsætte en arbejdsgruppe, der arbejder med at opdatere og kvalificere oversigten over de aktuelle muligheder for gældsrådgivning og økonomisk rådgivning til udsatte og sårbare borgere i Herning Kommune. Arbejdsgruppen planlægger et møde, hvor de forskellige aktører i ovenstående oversigt udveksler informationer og får indsigt i hinandens tilbud. Grundet corona har aktørerne endnu ikke været samlet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget tager Udsatterådets foreløbige oversigt over gældsrådgivning til efterretning.


at Forebyggelsesudvalget på møde i 2021 får forelagt den opdaterede oversigt, når denne foreligger efter behandling i Udsatterådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.


Ved udvalgets behandling af punktet i 2021 ønskes en beskrivelse af rådgivningen hos Dansk Folkehjælp.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-20 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Ny fokuseret forebyggelseshandleplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: Louise Theilgaard og Ellen Aavad Holm

Sagsresume

På møde i Forebyggelsesudvalget den 31. august 2020 fik udvalget forelagt en vifte af forslag til en ny fokuseret forebyggelseshandleplan inden for Forebyggelsesudvalgets fokusområder: Rygning, overvægt og mental sundhed.

På baggrund heraf valgte Forebyggelsesudvalget ni indsatser, som kan indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af en ny fokuseret forebyggelseshandleplan.


På møde i Forebyggelsesudvalget den 19. oktober 2020 fik udvalget forelagt et forslag til en ny fokuseret forebyggelseshandleplan. Det blev besluttet at forelægge forslaget for henholdsvist Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget. Formand og næstformand for Forebyggelsesudvalget har deltaget i Beskæftigelsesudvalgsmøde samt i formøde med formandsskabet for Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en uddybende beskrivelse for følgende ni forslag til indsatser med fokus på rygning, overvægt og mental sundhed. Beskrivelserne er samlet i et udkast til forebyggelseshandleplan, som er vedhæftet som bilag.


Rygning

1. Flere røgfrie private arbejdspladser i Herning Kommune.

Der igangsættes en indsats, som skal understøtte private virksomheder i Herning Kommune til at indføre røgfri arbejdsdag.

Indsatsen kan eventuelt iværksættes i et partnerskab med Erhvervsrådet, patientforeningerne og de fagligerorganisationer.


2. Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser

Der indledes et samarbejde, som understøtter interesserede ungdomsuddannelser i Herning Kommune i at imødekomme lovkravet om røgfri skoletid fra skoleåret 2021-2022.


3. Snusfri forløb

Der udvikles og iværksættes et forløb med fokus på at unge stopper med at bruge snus.


På mødet besluttede Forebyggelsesudvalget at indsatserne vedrørende røgfri skoletid på ungdomsuddannelser og snusfri forløb, slås sammen til en samlet indsats.


Overvægt

4. Vægtstopforløb målrettet borgere på overførselsindkomst.

I samarbejde med Social og Beskæftigelse iværksættes tiltag med fokus på at opspore og tilbyde afklarende samtaler og vægtstopforløb til borgere med svær overvægt.


5. Sundhedstilbud målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

Der iværksættes en indsats med fokus på mad og måltider, fysisk aktivitet og overvægt målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.


Indsatsen igangsættes i samarbejde med Social og Beskæftigelse, den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel, Bydelsmødrene m.fl.


6. Sundhedstilbud målrettet sårbare og udsatte borgere.

I et samarbejde med forskellige frivillige sociale organisationer, den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel m.fl. udbydes rygestop- og vægtstopforløb på fx væresteder og i lokalområder.


7. Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sunde måltider og mere bevægelse i hverdagen.

I samarbejde med sundhedsplejen udvikles og igangsættes en indsats målrettet familien. Foreningslivet kan eventuelt inddrages i indsatsen.


Mental sundhed

8. Forebyggende alkoholindsats blandt unge.

Der igangsættes en indsats med fokus på sund alkoholadfærd blandt unge.


9. Tilbud om psykologisk og diætetisk vejledning til overvægtige unge.

Der udvikles og udbydes et kombineret samtaleforløb ved psykolog og diætist til unge overvægtige, hvor omdrejningspunktet er mistrivsel og kostvejledning.


I den vedhæftede beskrivelse er indsatserne 2, 3, 8 og 9 slået sammen til en samlet indsats med overskriften: Sundhed og trivsel blandt unge - med fokus på tobaksfrihed, normalvægt og hensigtsmæssig alkoholadfærd.


Alle projekter er berammet til en varighed på to år.


Forebyggelsesudvalget har midler til at udvikle og afprøve nye sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Besluttes det, at indsatsen skal overgå til drift, skal dette ske i regi af det relevante fagudvalg. Forebyggelsesudvalget sikrer et ejerskab i de fagudvalg, hvor de valgte indsatser på sigt skal forankres.


På mødet den 19. oktober 2020 besluttede Forebyggelsesudvalget at godkende:

  • den foreslåede plan for iværksættelse af ny fokuseret forebyggelsesplan
  • indstillingen om drøftelse med formandsskabet i de relevante fagudvalg


Udkastet til ny fokuseret forebyggelseshandleplan har været behandlet i Beskæftigelsesudvalget, hvor formandsskabet for Forebyggelsesudvalget deltog.


Beskæftigelsesudvalget har besluttet følgende bemærkninger til forebyggelseshandleplanen:


"Følgende temaer blev bl.a. drøftet;

  • den beskrevne indsats for at fremme sundhed blandt udsatte bør tilpasses de udsattes behov.
  • vigtigt at der indtænkes familier i indsatserne - med særligt fokus på børn
  • der bør være fokus på sammenhængen til borgernes øvrige igangværende indsatser."


Børne- og Familieudvalget behandler punktet på udvalgets møde i januar 2021, hvor der vil blive taget stilling til rammer for samarbejdet om indsatserne i forebyggelseshandleplanen.


På denne baggrund anbefaler administrationen, at de projekter, der er aftalt i samarbejde med Beskæftigelsesudvalget, godkendes og iværksættes, mens projekter i samarbejde med Børne- og Familieudvalget afventer udvalgets behandling på mødet i januar 2021.

Økonomi

Det økonomiske råderum udgør 722.000 kr. i 2021, 1.625.000 kr. i 2022 og 2.678.000 kr. i 2023.


Med henvisning til det økonomiske råderum foreslåes følgende afviklingsplan.


Indsats

2021

2022

2023

Flere røgfrie private arbejdspladser i Herning Kommune. (1)

0 kr.

80.000 kr.

70.000 kr.

Sundhed og trivsel blandt unge - med fokus på tobaksfrihed, normalvægt og hensigtsmæssig alkoholadfærd (2,3,8 og 9) *

200.000 kr.

425.000 kr.

225.000 kr.

Vægtstopforløb målrettet borgere på overførselsindkomst (4)

125.000 kr.

125.000 kr.


Sundhedstilbud målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk (5)

225.000 kr.

225.000 kr.


Sundhedstilbud målrettet sårbare og udsatte borgere (6)

180.000 kr.

180.000 kr.


Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sundere måltider og mere bevægelse i hverdagen (7)

0 kr.

125.000 kr.

125.000 kr.

Udgifter i alt

730.000 kr.

1.160.000 kr.

420.000 kr.

*Dele af indsatsen igangsættes i 2021 fx indsatser, der skal understøtte ungdomsuddannelserne i Herning Kommune i at indføre røgfri skoletid fra skoleåret 2021-2022.


Oversigt over budget for indsatser vedtaget i Forebyggelsesudvalget og det økonomiske råderum i 2021 til 2024 er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at formand og næstformand orienterer om drøftelserne i Beskæftigelsesudvalget og med formandsskabet i Børne- og Familieudvalget.


at projekter omfattet af samarbejde med Beskæftigelsesudvalget godkendes.


at godkendelse af projekter omfattet af samarbejde med Børne- og Familieudvalget afventer behandling i Børne- og Familieudvalget.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Afsluttende evaluering LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 2. oktober 2017 bevilgede Forebyggelsesudvalget 270.000 kr. til i en toårig periode at afprøve konceptet ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” i Herning Kommune. Beløbet blev fordelt med 140.000 kr. i 2018 og 130.000 kr. i 2019.


På møde den 27. maj 2019 gav Forebyggelseudvalget tilsagn til at forlænge projektperioden til udgangen af 2020, og at de allerede afsatte midler på 130.000 kr. i 2019 blev fordelt over 2019 og 2020.


I det følgende præsenteres en evaluering af projektet og erfaringerne fra kurset "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende".


Evalueringsrapport vedrørende kurset ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Kurset "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende" er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune.


Baggrund og formål med kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Målgruppen for indsatsen er voksne, der er pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse fx demens, kræft, depression eller gigt.


Op mod hver 3. dansker lever med langvarige helbredsproblemer. Det betyder, at rigtig mange er pårørende til et menneske med langvarig sygdom.


Mange mennesker oplever, at deres liv ændrer sig markant, både praktisk, følelsesmæssigt og økonomisk, når en nærtstående rammes af sygdom. Næsten halvdelen af alle pårørende udvikler symptomer som stress, mistrivsel og nedtrykthed, og hver 5. pårørende bliver over tid så belastede, at de udvikler fysisk eller psykisk sygdom.


Formålet med kurset er at forebygge, at pårørende udvikler sygdom eller mistrives på grund af de ekstra udfordringer, der ofte følger med pårørendesituationen. På kurset får de redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. Desuden møder de andre pårørende, som er i samme situation som dem selv.


Kurset forløber over syv uger á 2,5 timer om ugen. Undervisningen varetages af to instruktører, som selv har erfaring med at være pårørende og som har gennemført en systematisk uddannelse, der giver dem kompetencer til at gennemføre kurset. Programmet bygger på, at pårørende underviser pårørende efter et struktureret og gennemtestet undervisningsmateriale.


Aktiviteter og indsatser

I projektperioden er der gennemført i alt syv kursusforløb for pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. Grundet COVID-19 er de fire planlagte kursusforløb i 2020 reduceret til et forløb, som afsluttes ultimo november 2020.


Siden opstart og indtil udgangen af 2019 har i alt 73 borgere tilmeldt sig til et kursusforløb. Heraf har 61 borgere gennemført, og 12 borgere er frafaldet et forløb. Frafald begrundes ofte med en forværring i sygdomstilstanden hos den pårørende.


Opsamling og evaluering af deltagernes udbytte af kurset

På fire af de afholdte kursusforløb er der indsamlet data vedrørende deltagernes udbytte af kurset via et spørgeskema, udarbejdet af Komiteen for Sundhedsoplysning. Spørgeskemaerne er besvaret anonymt den sidste mødegang. 78 procent af deltagerne har besvaret spørgeskemaet.


Undersøgelsen viser alt i alt, at en overvejende del af deltagerne vurderer, at kurset har haft en positiv effekt i forhold til at håndtere en hverdag som pårørende til et menneske med fysisk eller psykisk sygdom. Fx angiver

  • 62 procent, at de er enige eller meget enige i, at de er blevet bedre til at håndtere symptomer som følge af at være pårørende fx træthed, stress eller tristhed.
  • 83 procent, at de er enige eller meget enige i, at de er blevet bedre til at passe på sig selv fx at have tid til sig selv, gøre noget som ”tanker dem op” og være bevidste om at huske egne behov.


90 procent af respondenterne angiver ligeledes, at det har været tiden og kræfterne værd at deltage på kurset, og at de vil fortælle andre, at kurset er godt.


Økonomi i forbindelse med afvikling af "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende"

På baggrund af erfaringerne fra 2019 og tilmeldingerne i januar/februar 2020 vurderes det, at der er basis for at afholde fire årlige kurser med 10-14 deltagere.


Estimeret budget ved afvikling af fire årlige kurser er 140.000 kr.


Opsamling og konklusion

På baggrund af de gode tilbagemeldinger fra såvel instruktører som deltagere på kurset "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende" vurderes det, at kurset har et stort forebyggelsespotentiale.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den forelagte evaluering af "LÆR AT TACKLEhverdagen som pårørende" tages til efterretning.
at evaluering af "LÆR AT TACKLEhverdagen som pårørende" videresendes til Social- og Sundhedsudvalget med henblik på beslutning om eventuel videreførsel af indsatsen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A00-3-20 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Temadrøftelse om muligheder og behov for et kommende Sundhedshus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I budgetforliget for 2021 - 2022 blev det besluttet at undersøge muligheder og behov for et Sundhedshus i det centrale Herning.


Følgende fremgår af budgetforliget:

"Muligheden og behovet for et sundhedshus i det centrale Herning skal undersøges. Samtidig skal en analyse afgrænse og definere, hvilket indhold et eventuelt sundhedshus med fordel kan have - med respekt for allerede eksisterende sundhedsaktører, både private og offentlige, og øvrige relevante forhold. Et oplagt fokuspunkt er muligheden for at samle de kommunale, specialiserede genoptræningsfaciliteter (hjerte, KOL osv.)."


Der lægges op til en temadrøftelse om et kommende Sundhedshus, herunder en indledende drøftelse af, hvad Sundhedshuset skal indeholde.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget drøfter mulighed og behov for et sundhedshus.

Beslutning

Udvalget drøftede emnet.


Der medtages et dagsordenspunkt i starten af 2021, hvor udvalget præsenteres for faktuelle oplysninger om genoptræningsområdet.

 

Sagsnr.: 03.30.05-P19-1-15 Sagsbehandler: Karin Locander  

Trafik- og Boligministeriets udsatteliste pr. 1. december 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Trafik- og Boligministeriet har den 1. december 2020 offentliggjort ghetto-listerne - herunder listen over udsatte boligområder. Der er ikke boligområder fra Herning Kommune på listerne.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget fik den 19. oktober 2020 en orientering om de boligsociale indsatser i Herning Kommune - herunder risikoen for, at område Holtbjerg igen ville være på udsattelisten for 2020.


Den 1. december 2020 blev ghettolisterne - herunder listen over udsatte boligerområder - offentliggjort, og der er ikke boligområder fra Herning Kommune på listerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen meddelelser.