Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 14. august 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.12.00-G01-102-10 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Alkoholbehandling i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lisbeth Vandborg

Sagsresume

På udvalgsmødet den 11. juni 2012, hvor Herning Kommunes omkostninger til borgere med et alkoholoverforbrug behandledes (punkt 27), blev der bedt om en orientering om, hvordan indgangen til alkoholbehandling er, hvordan tilgængeligheden er, og hvor mange der er i alkoholbehandling.
 
Disse oplysninger forelægges her.

Sagsfremstilling

Misbrugscenter Herning er Herning Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere og pårørende til alkoholmisbrugere.


Enhver kan henvende sig i Misbrugscenter Herning uden henvisning. Henvendelsen kan ske anonymt.

 

Ønsker man at komme i behandling sker der ved første samtale en kortlægning af ens situationen. Man bliver spurgt ind til det fysiske helbred, ens arbejdsmæssige situation alkohol- og medicinforbrug, familiemæssige forhold samt ens psykiske helbred. Efter denne forsamtale sker der en intern visitation i Misbrugscenter Herning med henblik på at kunne tilbyde den rette behandling. Behandlingen er gratis.

 

Er man i familie med en eller tæt på én, der drikker for meget, kan man få råd og vejledning hos Misbrugscentret. Centret har desuden åben alkoholrådgivning to dage om ugen á to timer.

Misbrugscentret skal være let tilgængelig for alle som har behov for råd, vejledning og behandling for alkoholmisbrug. Siden 2007, hvor alkoholbehandlingen blev et kommunalt ansvarsområde, har Misbrugscenter Herning informeret om deres tilbud.
 
Informationen/oplysning har været på mange felter:

 • Herning Kommunes hjemmeside. Misbrugscenter Herning oprettede desuden egen hjemmeside i 2007

 • Artikler i Herning Folkeblad om centrets tilbud og nyheder indenfor området

 • Annoncer i Herning Folkeblad, Herningbladet og et reklamefelt på Bibliotekets plastikposer

 • Pjecer og foldere som ligger ved læger, bibliotek mv

 • Kampagner og en stand på biblioteket

 • Via projekter med interne og eksterne samarbejdspartnere har Misbrugscentret haft mulighed for at sprede viden om stedets rådgivning og behandling

 

Trods et højt informationsniveau møder Misbrugscentret stadig borgere, som ikke har haft kendskab til Misbrugscenter Herning. Misbrugscentret vurderer, at borgere ikke søger oplysninger om Misbrugscentret, før man har behov for det.
 
Der bliver udarbejdet årlige statistikker. Antallet af borgere i alkoholbehandling ses i tabellen nedenfor.

 

 
2007
2008
2009
2010
2011
Borgere i alkoholbehandling
261
287
292
310
216

 

 

Leder af Misbrugscenter Herning, Annemette Jespersen, deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at indsatsen drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.12.00-G01-102-10 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Opfølgning på ”Herning Kommunes omkostninger til borgere med et alkoholoverforbrug” – omkostningerne til anbringelse af børn og unge.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På forebyggelsesudvalgsmødet den 11. juni 2012 blev Sundhedsstyrelsens tal for Herning Kommunes omkostninger til borgere med et alkoholoverforbrug fremlagt. Tallene viste, at Herning Kommunes udgifter til anbringelse af børn og unge af forældre med et alkoholoverforbrug er betydelig højere end landsgennemsnittet og de kommuner som vi normalt sammenligner os med. Udvalget ønskede på mødet at få uddybet mulige årsager og forklaringer til dette.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har beregnet omkostningerne til alkoholoverforbrugere ved at inddrage tre kommunale udgiftsområder:

 • Den kommunale medfinansiering til sundhedsydelser

 • Overførelsesindkomst

 • Anbringelser af børn og unge.

Omkostninger til børn og unge er udregnet på baggrund af takster for de forskellige ydelser hentet i Rødovre Kommune. Herning Kommunes udgifter er i undersøgelsen derfor ikke faktiske udgifter men derimod et overslag, og skal ses som et pejlemærke for udgifterne relateret til alkoholoverforbrugere. Beregninger skal derfor tages med forbehold. Det har ikke været muligt at få adgang til Sundhedsstyrelsens database og beregninger, da disse er underlagt etiske forskningsforholdsregler. Derfor er det heller ikke muligt med sikkerhed, at sige hvorfor Herning adskiller sig så markant.

Tabel 1 viser Herning Kommunes udgifter til anbringelse af børn og unge med forældre med et alkoholoverforbrug. Her ses det, at de højere omkostninger til dels kan tilskrives, at andelen af børn af alkoholoverforbrugere, som er anbragt, ifølge undersøgelsen er dobbelt så høj som landsgennemsnittet.

 

Tabel 1.

Anbringelse og hjælpeforanstaltninger til børn og unge, hvor gennemsnitlig omkostninger er opgjort pr. barn 2010. 
 

 
Hele landet
 
Herning Kommune
 
 
Personer med
alkoholrelateret
sygehuskontakt
Personer i
alkoholbehandling
Personer med
alkoholrelateret
sygehuskontakt
Personer i
alkoholbehandling
Antal personer
                18.036
                 34.330
                          191
                      530
Antal børn
                   3809
                 16.656
                            51
                      250
Andel af børn m/anbringelse
                 11,7%
                    7,1%
                      23,5%
                    5,2%
Andel af børn
hjælpefor-
anstaltninger
                   6,5%
                    5,5%
                        7,8%
                    5,2%
Omkostninger til
anbringelse
           51.468 kr.
            32.172 kr.
              127.367 kr.
            17.148 kr.
Omkostninger til
hjælpefor-
anstaltninger
             6.059 kr.
              4.757 kr.
                  5.195 kr.
              2.437 kr.
Totale omkostninger
           57.527 kr.
            36.929 kr.
              132.562 kr.
            19.584 kr.

 
Ingen anden kommune i Region Midtjylland har samme udgiftsniveau til anbringelser af børn og unge som Herning. Men kommunerne Ringsted, Vordingborg, Assens, Nyborg og Lemvig har også alle et udgiftsniveau på over 100.000 kr. til anbringelser af børn og unge. De fleste af disse kommuners (Ringsted, Vordingborg, Assens og Nyborg) andel af børn med anbringelse er ligesom Herning på over 20 %.  

 

I forlængelse af overstående er det vigtigt at understrege, at udgiftsniveauet for anbringelse af børn og unge er meget følsomt overfor enkelte dyre anbringelser, da det totale antal af anbringelser er relativt lavt. Der foreligger endnu ikke ældre eller nyer tal, og det er derfor ikke muligt at sige om Herning har et konstant højt udgiftsniveau, eller om 2010 var et særligt år med flere tunge anbringelse.

 

Misbrugscenter Herning har to børne- og familiekonsulenter, der arbejder med at støtte børn og unge i familier med alkoholmisbrug. Misbrugscentret kører børnegrupper (Luftskibet) for børn fra 7-17 år med forældre med alkoholmisbrug og ungegrupper for unge mellem 16 og 22 år. Herudover er alkoholoverforbrug i familien en problemstilling, der bliver arbejdet med i diverse familieforløb.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning om at omkostningsniveauet til anbringelser belyses nærmere i Børn og Familierådgivningen (BOF).

 

Sagsnr.: 29.09.00-P22-1-12 Sagsbehandler: Rikke Gormsen  

Forslag til studietur den 23. oktober 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udvalget behandlede den 11. juni 2012,  punkt 30, mulighederne for at arrangere en studietur og ønskede planer for afvikling af en studietur den 23. oktober 2012 til en eller flere danske kommuner.

Sagsfremstilling

Der arbejdes p.t. på at arrangere en 1½ dags tur med overnatning fra sidst på eftermiddagen den 22. oktober til den 23. oktober om aftenen til Holbæk og Roskilde kommuner. Det endelige program er endnu ikke på plads, men kan komme til at indeholde nogle af nedenstående punkter.

 

Holbæk Kommune har det sidste år haft en systematisk indsats i samarbejde med DGI om at skabe mere bevægelse i børn livs (fra dagplejen til skolerne), desuden har de gode erfaringer med en alkoholindsats, hvor medarbejdere er blevet opkvalificeret. Udover dette arbejder kommunen med et sundhedsforum, med faglige repræsentanter der giver input på området, bl.a. på sundhedspolitikken.

 

Roskilde Kommune har i deres sundhedscenter etableret tilbud til stress-, angst- og depressionsramte, bl.a. i samarbejde med beskæftigelsesafdelingen. Derudover har de fokus på den sårbare borger, bl.a. inkluderes hjælp til at sikre sundere vaner og sundere økonomi på kurserne.

 

Det endelige program fremsendes til udvalget efter udvalgsmødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at rammen for studieturen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Ny dato fastsættes snarest.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Sundhedskonsekvensvurdering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelseshandleplanen behandledes første gange i Forebyggelsesudvalget den 12. marts 2012, hvorefter planen blev sendt i offentlig høring samt i høring i de øvrige fagudvalg. Den 30. april 2012 behandledes og prioriteredes forebyggelsesplanen endeligt i Forebyggelsesudvalget, punkt 23, på baggrund af de indkomne høringssvar. Forebyggelsesplanen blev herefter forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2012 og Byrådet den 19. juni 2012. Forebyggelseshandleplanen blev af Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet taget til efterretning med den bemærkning, at tiltaget omkring sundhedskonsekvensberegningerne ikke skal være obligatorisk.

 

Administrationen forelægger her de foreløbige planer for implementering af sundhedskonsekvensvurdering på baggrund af bemærkningerne.

Sagsfremstilling

Sundhedskonsekvensvurdering er en kombination af procedurer og metoder, udfra hvilke et politisk forslag kan vurderes i forhold til effekter på sundheden i befolkningen. Således screenes politiske sagsfremstillinger, og hvis det er relevant udføres en sundhedskonsekvensanalyse, inden sagen kommer til politisk behandling. Sundhedskonsekvensvurdering gennemføres for at oplyse sagen med de sundhedsmæssige konsekvenser af aktiviteter uden for sundhedssektoren, fx på trafik-, bolig-, kultur- og arbejdsmarkedsområdet. 

 

Sundhedskonsekvensvurdering skal ikke være et obligatorisk tiltag. Derfor vil implementeringen af tiltaget foregå på et antal pilotområder i Herning Kommune, der indvilliger i at deltage. Administrationen fremlægger efterfølgende, hvilke områder der indgår i pilotprojektet.

 

En ubureaukratisk fremgangsmåde for screening af politiske sager og selve sundhedskonsekvensvurderingen udvikles i samarbejde med de pågældende områder, så det bliver meningsfuldt for området. 

 

Administrationen forventer at kunne præsentere udvalget for en opfølgning på processen i oktober 2012.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.09.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

"Tilskud fra Social- og Integrationsministeriet samt Alzheimerforeningen til projekt "Dans for demente"".

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre har den 25. juni 2012 modtaget 25.000 kr. i tilskud fra Social- og Integrationsministeriets pulje for aktive ældre. Derudover har Sundhed og Ældre modtaget 10.000 kr. fra Alzheimerforeningen. Midlerne skal bruges i månederne september - december 2012 til at arrangere danseaftner med levende musik for demente og deres pårørende i Herning Kommune. Hovedformålet med indsatsen er at øge mulighederne for fysisk aktivitet, som er en væsentlig faktor for at udsætte sygdommens udvikling og øge livskvaliteten.  

Sagsfremstilling

Personer med demens vil ofte isolere sig. På grund af kognitive problematikker har de sværere ved at deltage i aktive sociale arrangementer. Sygdommen går ikke kun udover den demente, men eventuelle raske pårørende, vil ofte føle magtesløshed og vil også have tendens til at isolere sig med øget risiko for depression til følge. Dette tilsammen påvirker både forholdet mellem den demensramte og den pårørende, men vil også påvirke de naturlige vaner, der er opbygget omkring hverdagslivet. Hverdagslivet vil derfor i mange tilfælde ændre sig markant med inaktivitet, ensomhed og isolation til følge. Enlige demensramte og deres pårørende har behov for støtte og motivation for at deltage i forskellige aktiviteter med henblik på at opretholde social, psykisk og fysisk sundhed.

Undersøgelser viser, at fysisk aktivitet kan udsætte demensudviklingen. Undersøgelser påviser, at dans som fysisk aktivitet giver mere mening for mange ældre end andre aktiviteter. Den fysiske anstrengelse i dans anses som noget sekundært, hvorfor det primært er intimiteten med et andet menneske der fokuseres på og dermed øges meningsfuldheden i aktiviteten.

 

Herning kommune har i forvejen forskellige tilbud til mennesker med demens og deres pårørende som f.eks. Café – møder, studie-kredse, pårørendegrupper og tilbud til yngre med demens. Med midlerne fra ministeriet og Alzheimerforeningen introducerer Herning Kommune et nyt forebyggende tilbud med inddragelse af fysisk aktivitet. Dans har udover den fysiske aktivitet mange sidegevinster i form af fællesskab og netværksdannelse.


Herning Kommune samarbejder med Alzheimerforeningen Midt Vest om arrangementet og vil inkludere frivillige til danseaftnerne til det praktiske. For at øge kendskabet til arrangementet annonceres tilbuddet i avisen, nyhedsbrev og på hjemmesiden.


Målgruppen for arrangementerne er de demente og deres pårørende, som kan have glæde af socialt samvær og dans, både fra eget hjem og fra kommunens ældrecentre.

Formålet med projektet er:

 • At introducere dans til levende musik fra salonorkester

 • At introducere salondans med hyggeligt samvær til ældre og plejecentrene

 • At åbne kommunens ældre og plejecentre for familier som med tiden får brug for plejebolig

 • At øge mulighederne for fysisk aktivitet, som er en væsentlig faktor for udsættelse af sygdomsforværring

Økonomi

 

Budget 2012 til projekt "Dans for demente"
 
 
 
Midler
Budget
Udgifter til danseinstruktør
 
 7.000
Udgifter til orkester
 
18.000
Forplejning
 
10.000
I alt
 -35.000
35.000
 
 
 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning,

 

at der meddeles en tillægsbevilling i 2012 på Serviceområde 18 på 35.000 kr. finansieret eksternt.

Beslutning

Godkendt.

 

Erfaringerne fra projektet forelægges efterfølgende for udvalget.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-6-12 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Effektevaluering af kommunale patientuddannelser med særlig fokus på mestringsprincipper

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Resultaterne fra evalueringen af kommunernes patientuddannelser er offentliggjort. Patientuddannelser i kommunalt regi indeholder en afklarende samtale mellem fagperson og borger, et gruppeforløb af 10 ugers varighed for borgere med en kronisk sygdom samt to opfølgende samtaler ca. 3 og 12 mdr. efter afslutning af forløbet.

 

Herning Kommune har med etableringen af patientuddannelser i 2007 medvirket i regional forskningssammenhæng ved dels at indgå i fokusgruppeinterviews samt ved  måling af borgernes tilstand før og efter et patientuddannelsesforløb. Regionen har med dataene søgt at belyse:

 • Hvem der benytter sig af patientuddannelsestilbuddet

 • Hvilken organisering patientuddannelsen skal have

 • Hvilken kompetenceprofil underviserne på patientuddannelsen skal have

 • Deltagernes oplevelse af patientuddannelsestilbuddet

 • Den sundhedspædagogiske værdi der er søgt implementeret i tilbuddet

 

I undersøgelsen sammenlignes deltagerne med en grundpopulation fra den regionale sundhedsprofil `Hvordan har du det´ som grundlæggende har samme patientprofil men ikke indgår i patientuddannelsesforløb.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fra 2007 indgået i regional forskningssammenhæng med patientuddannelser der indtil 2010 har været patientuddannelse for borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom. Fra 2010 og indtil nu er flere patientuddannelser etableret for borgere med Diabetes type 2, Hjerte-kar lidelser og senest kræft. En kommunal patientuddannelse er defineret som et struktureret uddannelsesforløb der har til formål at øge borgerens livskvalitet og handlekompetence i forhold til at kunne mestre deres sygdom. Patientuddannelsen i Herning Kommune består af:

 • Afklarende samtale (samtale mellem borger og fagperson om styrker og færdigheder og afklaring om patientuddannelse relevans.

 • Uddannelsesforløb (gruppeforløb over 10 uger med aktivitet 2 timer 2 gange ugentligt. Undervisning indeholder sygdomslære, fysisk aktivitet, netværksdannelse alt med inddragelse af en erfaren patient og sundhedspædagogisk indsats)

 • Afsluttende samtale (Afsluttende samtale med handleplan for hverdagsliv)

 • Opfølgende samtale (Samtale mellem borger og fagperson om målopnåelse)

 
Herning Kommune har med dataindsamling fra borgere fra patientuddannelser indgået i forskningssammenhæng omkring før og efter målinger af patientuddannelser. Udover analysen omkring før og efter målingen har regionen undersøgt:

 • Hvem der benytter sig af patientuddannelsestilbuddet

 • Hvilken organisering patientuddannelsen skal have

 • Hvilken kompetenceprofil underviserne skal have

 • Deltagernes oplevelse af patientuddannelsestilbuddet

 • Den sundhedspædagogiske værdi der er søgt implementeret i tilbuddet

 

Undersøgelsen med henblik på belysning af kompetenceprofilen for undervisere viser at fagkompetencer såsom erhvervet sygeplejefaglig uddannelse eller fysioterapeutisk uddannelse samt specifikke sundhedspædagogiske kompetencer bør prioriteres. Underviseren skal have en anerkendende tilgang til mennesket og et bredt og positivt syn på sundhed. Som udgangspunkt skal undervisere være nysgerrig på mennekser og evne at være sig selv foran og sammen med andre. Underviserne skal have evnen og modet til ledelse af gruppeprocesser.

 

Med henblik på organiseringen peger undersøgelsen på at det er sandsynligt at der opnås fordel ved at organiserer et team af undervisere til patientuddannelsen der kan sparre med hinanden for at sikre et fagligt miljø. Det er sandsynligt at temadage, mentorordninger, supervision af nye undervisere, netværksmøder og efteruddannelse indenfor læring og mestring som sundhedspædagogisk metode er en fordel. Der peges på at det er sandsynligt at der er en fordel i at teamet organiseres omkring sundhedsfremme og forebyggelseafdelinger fremfor i genoptræningsopgaven. Der peges envidere på at det sandsynligvis er en fordel at have et decideret sundhedscenter til afholdelse af patientuddannelse da dette fremmer forankring af kompetencer.

 

Deltagerne oplever at blive bedre til at kunne lære og reflektere i løbet af uddannelsen. Uddannelsen hjælper til at fokusere på egne ressourcer og øger selvværdet. De fortæller at troen på at at de selv kan skabe forandring øges ligesom evne til selv at håndtere nye udfordringer i forbindelse med livet forbedres. Desuden peger deltagerne på at uddannelsen udvider de sociale relationer og giver mod til at indgå i andre lokale netværk.

 

Et af målene med etableringen af uddannelsen var at uddannelsen først og fremmest skulle benyttes af sårbare borgere. For at måle om en borger er sårbar eller ej er der brugt et ressurseindex.

61% af deltagerne var kvinder, 39% var mænd. 83% af de deltagende er udenfor arbejdsmarked hvoraf 57% er pensionister og 21% førtidspensionister. Uddannelsesniveauet er højere hos dem der tager imod tilbuddet end dem der ikke deltager. Derimod er andelen med få ressurcer målt i ressurseindex større hos deltagerne en dem der ikke deltager. Andelen der oplever ensomhed er målt til at være større hos dem der deltager end hos dem der ikke deltager, ligesom andelen der oplever at være mere belastede er større hos dem der deltager end dem der ikke deltager. I et opsummering vil dette betyde at deltagerne bortset fra uddannelsesniveau får er i den rigtige målgruppe.

 

I forbindelse med oplevelsen af eget heldbred svarer deltagerne generelt ved start at de har det dårligere end dem der ikke deltager. Dem der deltager få det bedre ved afslutningen. 3 måneder efter har de det stadig bedre end ved start. Andelen der er fysisk aktive stiger efter endt patientuddannelsesforløb lige som den også fortsat er steget efter opfølgning. Der er ingen ændring i kost, rygning eller alkohol adfærd ligesom BMI er uændret.

Andelen der oplever at de er blevet bedre til at mestre dagligdagen og oplever større sammenhæng i tilværelsen stiger efter endt patientuddannelse.  

 

I forbindelse med måling af den sundhedspædagogiske værdi er der søgt at undersøge en specifik sundhedspædagogisk tilgang kaldet `Læring og Mestring´. Denne tilgang kræver at deltagerinddragelse og inddragelse af erfaren patient er omdrejningspunktet for uddannelsen. Der fokuseres således på at kigge på hvilken værdi, høj grad af gruppeproces og erfaren patient har for forløbet. Den erfarne patients erfaringer, historie, meninger, mønstre og oplevet sammenhæng i tilværelsen er noget af det undersøgelsen peger på har en betydning for effekten.

 

Det bemærkes at der i undersøgelsen ikke er sammenlignet med andre patientuddannelser hvor man ikke anvender `Lærings og Mestring´s konceptet og at man dermed ikke kan konkludere at denne tilgang er bedre end en anden. Man kan dog konkludere at der har været en målbar positiv effekt der dog også skal ses i lyset af en stor frafaldsprocent.  

 

Herning Kommune vil fortsat at anvende `Læring og Mestringsprincipperne´ i den grad, det er muligt på patientuddannelser, men vil samtidig videreudvikle patientuddannelsesforløbet og vil løbende integrere nye forskningsbaserede retningslinier og metoder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Herning Kommune i patientuddannelserne arbejder videre med lærings- og mestringsprincipperne og desuden inddrager øvrige forskningsbaserede metoder.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Politisk mål

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet i Forebyggelsesudvalget den 11. juni 2012, punkt 26, ønskede udvalget at opstille endnu et politisk mål vedrørende forebyggelseshandleplanen.

Sagsfremstilling

Målet blev udsendt til godkendelse via en mailhøring. Målet godkendtes i mailhøringen, og det fremlægges her til endelig orientering for udvalget.  

 

Målet lyder:

 

 

Serviceområde
SO 19 Sundhedsfremme og forebyggelse
Fokusområde
Herning Kommunes forebyggelseshandleplan
Tema
Herning Kommune vil være blandt de bedste kommuner i landet til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Det kræver en koordineret indsats på tværs af politiske og administrative strukturer
Mål
Herning Kommune arbejder med at implementere sundhed på tværs af politiske udvalg og administrative afdelinger
Veje til målet
Implementering af forebyggelseshandleplanens sundhedsindsatser, der går på tværs af Herning Kommune

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-3-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Halvårsregnskab på Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Halvårsregnskab på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2012 forelægges Forebyggelsesudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2012 foretaget budgetopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område.
 
Samlet set forventes på Forebyggelsesudvalgets område et merforbrug på 4,134 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2012. 

 

1.000 kr., 2012-pl
Vedtaget budget
2012
Till.bev. +
ompl. pr. 30-6-2012
Korr. budget pr. 30-6-2012
Forventet regnskab 2012
Afvigelse
forv. regnskab/
korr. budget
19 Forebyggelse
   270.410
          355
   270.765
   274.899
     -4.134
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
 
 
   265.772
 
 
      -2.603
 
 
   263.169
 
 
   268.254
 
 
     -5.085
046288 - Sundhedsfremme og forebyggelse
 
       4.652
 
       2.238
 
       6.890
 
       5.890
 
      1.000
046290 - Andre sundhedsudgifter
 
           -14
 
          265
 
          251
 
          251
 
             0
053232 - Pleje og omsorg af ældre og handicappede
 
              0
 
          187
 
          187
 
          187
 
             0
053844 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
 
 
              0
 
 
          268
 
 
          268
 
 
          317
 
 
          -49
Forebyggelse i alt
   270.410
          355
   270.765
   274.899
     -4.134

 

Der knytter sig følgende kommentarer til afvigelserne:
 
Aktivitetsbestemt medfinansiering:
Det vedtagne budget 2012 for aktivitetsbestemt medfinansiering afspejler jfr. hidtidig praksis KL´s udgiftsskøn, som indgår i beregningen af bloktilskuddet for 2012, og udgør således 265,772 mio. kr.

 

Region Midtjylland har omkring årsskiftet udarbejdet en prognose for kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012, som for Herning Kommunes vedkommende viser et udgiftsniveau, der ligger ca. 5 mio. kr. over skønnet fra KL og dermed det budgetterede.

 

Regionen har de tidligere år løbende revideret prognosen for aktiviteten og dermed den kommunale medfinansiering, men grundet imlementering af nyt it-system oplyser regionen i brev af 21. juni 2012, at prognosearbejdet har været udfordret. Der er således ikke modtaget opdaterede prognoser for 2012, hvilket først forventes at ske ultimo august 2012.

 

Overgangen til nyt it-system i regionen giver samtidig uregelmæssigheder i de faktiske afregninger, som derfor heller ikke kan betragtes som validt datagrundlag for en budgetopfølgning.

 

På baggrund af ovenstående fastholdes vurderingen fra forårsopfølgningen, som var et faktisk regnskabsresultat midt imellem KL´s udgiftsskøn og den første prognose fra regionen - altså et forventet merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

At afvigelsen i forhold til det korrigerede budget udgør 5,085 mio. kr. skyldes, at der ved regnskabsafslutningen for 2011 blev overført et merforbrug på 2,603 mio. kr. jfr. beslutning i Byrådet den 15. november 2011 (efterårsopfølgningen) i forventning om efterregulering af området i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2013 mellem KL og regeringen.  

 

Økonomiaftalen for 2013 foreligger nu og indeholder ikke som ventet reguleringer vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2011. Hermed er der ikke tilgået Herning Kommune finansiering for de realiserede merudgifter i 2011.

 

På baggrund af ovenstående søges tillægsbevilling til udligning af det overførte merforbrug på 2,603 mio. kr. fra 2011.

 
Sundhedsfremme og forebyggelse:
Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 6,890 mio. kr., som består af et vedtaget budget på 4,652 mio. kr. og overførsler fra 2011 på 2,242 mio. kr.

 

Mindreforbruget forudsættes overført til 2013, idet beløbet skal bruges til finansiering af indsatserne i forebyggelseshandleplanen i 2013 og 2014 jfr. beslutning i Forebyggelsesudvalget den 12. juni 2012.

 

Det øvrige budget, herunder overførslen fra 2011, er disponeret i forbindelse med den endelige prioritering af forebyggelseshandleplanen på Forebyggelsesudvalgets møde den 30. april 2012.

 

Projekter med tilskud:

Der er fem igangværende projekter på Serviceområde 19, Forebyggelse med tilskud/ekstern finansiering, der alle forventes afsluttet i 2012.  
 

P.t. forventes samlet set et lille merforbrug på 0,049 mio. kr. vedrørende Alkoholprojektet.
 

Halvårsregnskabet på Forebyggelsesudvalgets område indgår i det samlede halvårsregnskab, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. september 2012 og i Byrådet den 18. september 2012.


Anne Marie Muff Grønkjær deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der søges tillægsbevilling på 2,603 mio. kr. til udligning af overført merforbrug fra 2011 vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.

 

at halvårsregnskabet i øvrigt tages til efterretning og indgår i det samlede halvårsregnskab, der behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. september 2012 og i Byrådet den 17. september 2012.

Beslutning

Indstilling godkendt, idet der henvises til Byrådets beslutning af 15. november 2011.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Sundhedsstyrelsen har udmeldt forebyggelsespakker.