Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 13. december 2016
Mødested: Fællesmøde med KFU C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.09.04-P20-3-16 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Projekt: Kultur på Recept

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 Dette punkt behandles på et fælles møde med Kultur- og Fritidsudvalget.

Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Johnsen, Kultur og Fritid, Herning Kommune.

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelse af Budgetforliget 2017 blev der til Forebyggelsespakken fra 2017-2019 afsat 6.350.000. kr. Ud af disse er 400.000 kr. årligt øremærket i en treårig periode til "Kultur på Recept." Ydereligere er der til en tre-årig projektperiode afsat 855.000 kr. til "Kultur på Recept" hos Sundhed og Ældre.

 

 

Administrationen har udarbejdet et projektforslag under ovenstående rammer, hvilken der nu skal tages stilling til. 

 

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre, Beskæftigelse og Kultur og Fritid fremsendte i maj 2016 en fælles ansøgning til Sundhedsstyrelsens satspuljemidler for "Kultur på Recept".

Ansøgningen fik desværre afslag.

 

Forebyggelsesudvalget behandlede afslaget på et møde den 15. august 2016, hvor de bedte administrationen om et nyt og mindre omfattende projektforslag inden for rammen på 855.000 kr. over tre år, som Forebyggelsesudvalget tidligere havde bevilliget til projektet. Herudover kommer midlerne fra Forebyggelsespakken.

 

Hernings udgave af Kultur på Recept tager afsæt i Region Skånes erfaringer, der har arbejdet med metoden siden 2009.

 

Målgruppen er borgere i alderen 18-64 år, der på grund af psykisk sårbarhed, let til moderat depression, angst eller stress, er i risiko for at ende i langtidsledighed eller langtidssygemelding.

 

Indsatsen består af kulturelle gruppeforløb med 10-12 deltagere, der mødes to til tre gange om ugen i løbet af 10 uger. På et forløb kommer man fast på en udvalgt kulturinstitution, hvor der vil være fokus på både kulturskabelse og fællesskab. Deltagerne vil selv være aktivt udøvende samt deltage i fælles kulturelle oplevelser. Der gennemføres i alt seks forløb årligt.

 

Efter endt forløb samles der via evaluerende samtaler op på deltagernes oplevelser, og de vil blive tilbudt et kulturpas med henblik på at fastholde dem som aktive kulturbrugere.

 

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en model for, hvorvidt og hvordan kulturelle aktiviteter kan bidrage til at øge deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet samt at mindske deltagernes følelse af ensomhed og social isolation, som ofte er en følgevirkning af sygdom og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Der kan læses nærmere om projektet i bilaget.

 

Under behandlingen af dette punkt deltager playmaker & kulturassistent Michelle Marie Johnsen, Kultur og Fritid, Herning Kommune.

 

Økonomi

 

Budget

 

 

2017

2018

2019

 

Kulturinstitutionerne – kulturpas

 

390.000

 

 450.000

 

 430.000

 

Kompetenceudvikling

 

60.000

 

20.000

20.000

 

PR, formidling & konferencer

 

25.000

 

5.000

25.000

 

Kulturkoordinator – projektledelse

 

210.000

 

210.000

210.000

 

I alt

 

685.000

 

685.000

685.000

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at projektforslag samt tids- og handleplaner godkendes.
at der bevilges 400.000 kr. i 2017, 400.000 kr. i 2018 og 400.000 kr. i 2019 til Kultur på Recept, som finansieres af budgetforligsmidler afsat på Serviceområde 15, Kultur, andre kulturelle opgaver, nye konti.
at der bevilges 285.000 kr. i 2017, 285.000 kr. i 2018 og 285.000 kr. i 2019 til Kultur på Recept, som finansieres af Forebyggelsesudvalget, Serviceområde 19, Forebyggelse, og beløbene overføres til Serviceområde 15 i forbindelse med første budgetopfølgning i 2017.     
at sagen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget.

                                                                           

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag