Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 13. august 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Forslag til proces for det videre arbejde i Forebyggelsesudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget godkendte på mødet den 28. maj 2018, punkt 28, på baggrund af Herning Kommunes sundhedspolitik, KL's seks pejlemærker i udspillet "Forebyggelse for fremtiden", sundhedsprofilen for Herning Kommune samt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, at rygning, mental sundhed og overvægt samt social ulighed i sundhed er de overordnede temaer, udvalget vil arbejde med i byrådsperioden.

 

Der fremlægges udkast til proces for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Rygning, mental sundhed, overvægt og social ulighed i sundhed er således de emner, Forebyggelsesudvalget vil sætte fokus på i arbejdet fremover.

 

Det foreslås, at måden det gøres på, er, at Forebyggelsesudvalgets formandsskab mødes med formandsskaberne for de øvrige fagudvalg ét ad gangen. Ved formandsskabsmøderne præsenteres forskellige idéer, indsatser og/eller temaer for samarbejde inden for rygning, mental sundhed, overvægt (herunder fysisk aktivitet og kost) samt social ulighed i sundhed mellem Forebyggelsesudvalget og det konkrete fagudvalg. Idéer, indsatser og/eller temaer tager udgangspunkt i forebyggelsespakkerne. Forebyggelsesudvalget tager herefter stilling til, hvad udvalget vil involvere sig i og med hvilke fagudvalg, idet en vis prioritering kan blive nødvendig.

 

Det kan overvejes, om der skal fokuseres på en særlig målgruppe, fx børn og unge. I forlængelse heraf kan det overvejes, om formandsskabsmøderne skal ske med alle fagudvalgs formandsskaber, eller om der skal prioriteres, så formandsskabsmøderne sker med udvalgte fagudvalgs formandsskaber.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at formandsskabsmøder er den videre arbejdsform.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Sagsnr.: 18.16.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Evaluering cykelholdet Team Herning 2014/2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Team Herning er en forening, der blev stiftet i 2014 af initiativgruppen bag Team Herning og Rotary klubberne i Herning. Foreningens formål er at fremme sundhed og trivsel blandt unge med særlige behov. Målgruppe er i unge alderen 14 til 16 år og bosat i Herning Kommune.

 

Konkret sker dette ved, at de unge forbereder sig til og gennemfører en cykeltur til Paris.

 

Forebyggelsesudvalget støttede foreningen i 2014 med 100.000 kr. fordelt på henholdsvis 2014 og 2015 til etableringen af det første cykelhold, der gennemførte en cykeltur til Paris i sommeren 2015. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede ligeledes 100.000 kr. fordelt over en toårig periode.

 

På møde i oktober 2015 bevilgede Forebyggelsesudvalget et tilskud på 140.000 kr. fordelt på henholdsvis 2016 og 2017 til etablering af cykelhold nr. 2, der gennemførte en cykeltur til Paris i sommeren 2017. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede i alt 60.000 kr. til etablering af cykelhold nr. 2.

 

Som en forudsætning for bevilling af tilskud i 2015 skal foreningen Team Herning gennemføre en evaluering af det første cykelhold for hermed at få mere viden om de langsigtede effekter.

Sagsfremstilling

I det følgende præsenteres en evaluering af cykelholdet Team Herning 2014/2015.

 

Evaluering er gennemført i maj/juni 2018 og omfatter de 15 unge, som gennemførte cykelturen til Paris i 2015.

 

Formålet med evalueringen er, at belyse langtidseffekterne og hvilken betydning, det har for de unge i alderen 14-16 år at deltage på cykelholdet Team Herning. Spørgsmålet er; I hvilket omfang har de unge kunnet fastholde de positive forandringer og hvilken betydning har indsatsen haft fremadrettet og indtil nu?

 

Præsentation af rapportens resultater

Evaluering viser, at der på rekrutteringstidspunktet i 2014, var tale om en gruppe unge, med forskellige udfordringer i forhold til deres sundhed såvel helbredsmæssigt som i forhold til de mentale og sociale aspekter. Ligeledes var der flere forhold, som påvirkede deres uddannelsesparathed i en negativ retning. Generelt var der tale om en gruppe unge mennesker med meget forskellige vilkår og muligheder for voksenstøtte og opbakning i hverdagen.

 

Opfølgning – knap tre år efter cykelturen til Paris i 2015

Evalueringen viser, at de unge langt overvejende har kunnet fastholde de positive forandringer, deltagelsen på Team Herning har bevirket. Der er især nogle unge, hvor det har haft en meget stor betydning for deres muligheder for uddannelse, forbedring af sundhed og deres sociale relationer, både i familien, i skolen og med venner. De unge fremhæver, at de har lært at sætte mål, fået en øget tro på egne evner og formået at bruge disse kompetencer på andre områder af deres liv fx sport og uddannelse.

 

Ud af de 15 unge er 11 i gang med en ungdomsuddannelse, en er i et afklaringsforløb på Herning Produktionsskole, en er i fuldtidsarbejde, en er ved militæret og en er ikke uddannelse eller arbejde.   

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.16.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ansøgning fra Team Herning 2018 -2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen

Sagsresume

Team Herning ansøger Herning Kommune om et tilskud på 250.000 kr. til etablering af det tredje cykelhold, som skal cykle til Paris i sommeren 2019.

 

Forebyggelsesudvalget støttede foreningen i 2014 med 100.000 kr. fordelt på henholdsvis 2014 og 2015 til etableringen af det første cykelhold, der gennemførte en cykeltur til Paris i sommeren 2015. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede ligeledes 100.000 kr. fordelt over en toårig periode.

 

På møde i oktober 2015 bevilgede Forebyggelsesudvalget et tilskud på 140.000 kr. fordelt på henholdsvis 2016 og 2017 til etablering af cykelhold nr. 2, der gennemførte en cykeltur til Paris i sommeren 2017. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede i alt 60.000 kr. til etablering af cykelhold nr. 2.

 

En evaluering af langtidseffekterne, i forhold til de unge som cyklede til Paris i sommeren 2015, er forelagt Forebyggelsesudvalget under punkt 36.

Sagsfremstilling

Foreningen Team Herning blev stiftet i 2014. Foreningens formål er at bidrage til sundhed og trivsel blandt unge med særlige behov fx på grund af vægtproblemer, social isolation eller manglende voksenstøtte. Målgruppen er unge i alderen 14-16 år og bosat i Herning Kommune.

 

Team Herning søger om tilskud på 250.000 kr. til etablering af det tredje cykelhold, som sammen med en gruppe frivillige voksne skal forberede og gennemføre en cykeltur til Paris i sommeren 2019. I perioden frem til turen til Paris, arbejdes der med fysisk træning og styrkelse af de unges personlige udvikling. Alle unge får tilknyttet en mentor, som har kontakt til den unge og dennes familie gennem hele forløbet.

 

I foråret 2018 er der gennemført en rekrutteringsproces i samarbejde med ledelse og lærere på skoler med 7-9 klassetrin i Herning Kommune.

 

Efterfølgende har Team Herning afholdt et informationsmøde med de unge og deres forældre. I samråd med den unge og dennes forældre vurderes det om det er et relevant tilbud for den unge at deltage i. I alt 22 unge er klar til at starte forberedelserne til turen til Paris.

 

Projektet gennemføres via en gruppe frivillige i Team Herning. Alle voksne betaler selv alle udgifter i forbindelse med deltagelse i aktiviteter og cykelturen til Paris.

Økonomi

Udgifterne i forbindelse med de 22 unges forberedelse og tur til Paris er på ca. 550.000 kr.

 

Udgifterne søges dækket via sponsorater, fondsbevillinger og støtte fra Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. i henholdsvis 2018 og 2019 med en forventning om, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilsvarende beløb,

 

at udgiften afholdes under SO 19.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Opfølgning på igangværende projekter finansieret af Forebyggelsesudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med henblik på en eventuel beslutning om skabelse af et yderligere økonomisk råderum, blev Forebyggelsesudvalget på møde den 28. maj 2018, punkt 25, forelagt en oversigt og budget for igangværende projekter, der er finansieret af udvalget.

 

Forebyggelsesudvalget har udpeget fire konkrete projekter, med henblik på at få en opdateret status og skabelse af et beslutningsgrundlag efter samstemning med den fælles ejerkreds.

 

Sagsfremstilling

I det følgende præsenteres en opdateret status, indeholdende baggrund, aktiviteter, opsamling og evaluering samt økonomi for følgende tre projekter: Musikkens Sprog, Kultur på Recept og Naturen som social løftestang. Derudover er der en sammenskrivning af tobaksindsatserne i 2018.

                                                                     

Musikkens Sprog

Projektet gennemføres i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget.

Projektperiode: 1. april 2018 - 31. december 2019.

 

Baggrund  

Projektets mål er at styrke børns sproglige udvikling ved at bringe musikken ind i deres liv og give børn og forældre en fælles oplevelse og læring, som kan styrke familien og det enkelte barn.

 

Målgruppen er børn i alderen 6 -12 år og deres familier, bosat på Holtbjerg eller i Lyngbyen, Gullestrup.

 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Herning Musikskole og den boligsociale helhedsplan PLADS TIL FORSKEL. Herning Musikskole er ansvarlig for planlægning og afvikling af workshops og i alt syv undervisningsforløb a´ otte ugers varighed. PLADS TIL FORSKEL skal bistå med rekruttering af deltagere til forløbene.

 

Aktiviteter og indsatser i projektet

Det har ikke været muligt at samle tilstrækkeligt med deltagere til det første hold med opstart i maj 2018. I stedet er det besluttet at anvende timerne i forbindelse med Fællesbos sommerlejr, som afholdes på FDF-Sletten i uge 27. På sommerlejren deltager familier fra såvel Holtbjerg som Lyngbyen i Gullestrup. Lejren er dermed også en god platform for rekruttering af deltagere til forløb i efteråret 2018. Sommerlejren følges op af en musikdag senere i sommerferien i henholdsvis Lyngbyen og på Holtbjerg.

 

Øvrige aktiviteter: I maj-juni 2018 deltager Herning Musikskole i familieaftener, sommerfest og andre relevante aktiviteter i Fællesbo.

 

Opsamling og evaluering

Da det har vist sig, at rekrutteringen til projektet har været yderst vanskelig, er der valgt en anden tilgang til at blive synlige i boligområderne og til at rekruttere deltagere til projektet. Det forventes, at projektet fra august kan indfri de i projektbeskrivelsen opstillede mål.

 

Økonomi

Forebyggelsesudvalget besluttet på møde den 4. december 2017 at støtte projektet med i alt 117.000 kr. i 2018 og 2019 under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget vedtog at finansiere 20.000 kr. i 2018 og 20.000 kr. i 2019.

 

Finansieringen af 20.000 kr. i 2018 og i 2019 blev vedtaget på møde i Kultur-og Fritidsudvalget den 4. december 2017.

Det samlede budget for hele projektperioden andrager 157.000.

 

I projektet har der pr. 1. juni 2018 været et forbrug på knap 10.000 kr.

 

Kultur på Recept

Projektet gennemføres i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Projektperiode: 1. januar 2017 – 31. december 2019.

 

Baggrund

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en model for, hvorvidt og hvordan kulturelle aktiviteter kan bidrage til at øge deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet samt at mindske deltagernes følelse af ensomhed og social isolation, som ofte er en følgevirkning af sygdom og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Målgruppen for indsatsen er borgere i alderen 18 til 64 år i risiko for langtidsledighed eller langtidssygemelding på grund af psykisk sårbarhed, let til moderat depression, angst eller stress.

Indsatsen gennemføres i samarbejde med forskellige kulturinstitutioner i Herning Kommune, herunder Herning Musikskole, Den Jyske Sangskole, Herning Billedskole, Herning Bibliotek og Skovsnogen. 

 

Aktiviteter og indsatser i projektet

Indsatsen består af gruppeforløb med 10-12 deltagere, som mødes 2 - 3 gange om ugen i en periode på 10-15 uger. Der gennemføres i alt 6 forløb årligt. 

 

I 1. halvår af 2018 er der igangsat 3 forløb:

 • Herning Billedskole – Uge 8-25 (15 uger). 11 tilmeldte – 2 frafald 
 • Herning Billedskole og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum – Uge15-25 (10 uger). 11 tilmeldte – 1 frafald
 • Herning Bibliotek – Uge 8-20 (12 uger). 9 tilmeldte – 3 frafald.

 

Opsamling og evaluering

I alt 31 borgere var henvist til et forløb i det 1. halvår 2018. Heraf har der været 6 frafald på grund af følgende årsager:

3 på grund af private årsager, 1 på grund af praktik, 1 på grund af job og 1 på grund af jobprøvning.

 

Borgerne er primært henvist fra beskæftigelsesområdet. 6 borgere er selvhenviste.  

For de 31 henviste gælder:

 • Kønsfordeling: 3 mænd og 28 kvinder.
 • Aldersspredning er fra 18 år og op til 66 år og gennemsnitsalderen er på 38 år.

 

Der er indtil nu afholdt afsluttende samtaler med 5 borgere. Den foreløbige evaluering er yderst positiv på alle parametre – både på trivselsindeks, måling på helbred og trivsel samt den enkeltes vurdering af egen deltagelse.

 

I 2. halvår af 2018 er der planlagt i alt 4 forløb. Et på Herning Musikskole, et på Den Jyske Sangskole, et på Herning Billedskole og et i Skovsnogen. Forløbet i Skovsnogen er forbeholdt unge, som henvises via Ungeindsatsen.

  

Økonomi

I forbindelse med Budgetforlig 2017 blev der afsat 400.000 kr. årligt til i en treårig periode at tilbyde kulturelle tilbud til langtidssygemeldte borgere. 

 

Forebyggelsesudvalget besluttede på møde den 13. december 2016 at bevilge yderligere 285.000 kr. i 2017, 285.000 kr. i 2018 og 285.000 kr. i 2019 til Kultur på Recept.

 

I henhold til det reviderede budget for 2018 er der et forventet forbrug på i alt 771.000 kr.

 

Det afsatte budget i 2018 i Kultur- og Fritidsudvalget og i Forebyggelsesudvalget andrager i alt 825.000 kr.

 

I 2019 er der afsat i alt 685.000 kr. i Kultur- og Fritidsudvalget og i Forebyggelsesudvalget.

 

 

Naturen som social løftestang

Projektet gennemføres i samarbejde med Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget og Naturstyrelsen.   

Projektperiode: 1. august 2015 – 31. marts 2019.

                                                       

Baggrund

Projektets formål og målgruppe

 • At bruge naturen som social løftestang i en helhedsorienteret indsats målrettet særligt sårbare kontanthjælpsmodtagere, som har sammensatte og komplekse helbredsmæssige og/eller sociale problemstillinger ud over ledighed.
 • Via oplevelser og arbejdsfællesskaber i naturen, at styrke borgerens fysiske og mentale sundhed.   
 • At styrke borgernes sociale, personlige og faglige kompetencer og mestringsevne med henblik på at øge borgerens sundhed og arbejdsmarkedsparathed.
 • At borgeren bliver motiveret til også fremadrettet at gøre brug af de muligheder, som naturen og friluftslivet tilbyder.  

 

Projektet gennemføres i regi af Beskæftigelses- og Integrationscentret, og borgerne visiteres til projektet via deres koordinerende sagsbehandler. Til projektet er knyttet en sundhedsfaglig medarbejder fra Sundhed og Ældre (cirka 100 timer årligt) og en naturvejleder fra Natur og Grønne områder i (cirka 80 timer årligt).

 

Aktiviteter og indsatser i projektet

2 til 3 dage om ugen tager projektmedarbejderen og en gruppe borgere med til Haunstrup Brunkulslejer, hvor der udføres forskellige former for naturpleje, renovering af fx legeplads, bålplads og mountainbikespor. Derudover er der jævnligt aktiviteter med fokus på forskellige naturoplevelser fx fugletur, vinterbadning og svæveflyvning samt emner med betydning for sundhed og trivsel fx deltagelse i et ”Cykl dig sund” forløb.

 

Som en del af arbejdsopgaverne i projektet, er der i efteråret 2018 indgået en aftale om, at der skal opføres shelters ved Holtbjerg søen.

 

Opsamling og evaluering

I alt 36 borgere er visiteret til et forløb i Naturen som social løftestang.

 

I alt 30 borgere er startet i projektet, heraf er:

 • 2 kvinder og 28 mænd
 • 5 deltagere er borgere med anden etnisk baggrund end dansk
 • 16 borgere er i aldersgruppen 18-29 år, 13 borgere er i aldersgruppen 30-49 år og 7 borgere er i aldersgruppen 50-65 år. Gennemsnitsalderen er 35,5 år
 • 24 borgere er afsluttet
 • 6 borgere er fortsat i et forløb

 

Status i forhold til ydelse for de 24 borgere, som har gennemført et forløb.

 

Ved afslutning af forløb

Op til 12 mdr. efter afslutning

 

Antal borgere

 

Antal borgere

Modtager ikke ydelse

4

Modtager ikke ydelse

8

I løntilskud

0

I løntilskud

1

I praktik

6

I praktik

4

Aktiveret

7

Aktiveret

4

Syg/Misbrug

7

Syg/Misbrug

7

 

Deltagerne er borgere, som ofte har gået hjemme i længere tid og som har haft svært ved at indgå i de øvrige tilbud i Beskæftigelse- og Integrationscentret. Flere af deltagerne giver udtryk for, at de indtryk, oplevelser og sociale relationer de har fået i kraft af tilbuddet, har styrket deres selvtillid. Samarbejdet i gruppen er rigtig godt, og deltagerne føler et ansvar for hinanden og området. Gruppen er selvstyrende i forhold til hvilke arbejdsopgaver, der skal tages fat på i området. Flere mødes også i fritiden og flere er blevet aktive brugere af naturen fx har de flere gange været på tur med overnatning i shelter. Endelig er flere af deltagerne blevet engageret i cykling.

 

Som et led i at styrke rekrutteringen til projektet og udbrede projektets erfaringer har Naturen som social løftestang siden begyndelsen af året været en del af et tværgående samarbejde mellem forskellige tiltag og projekter i Herning Kommune, med fokus på sårbare og udsatte borgere bosat på Holtbjerg. Der er således tale om et samarbejde på tværs af det boligsociale, det arbejdsmarkedsrettede og det sundhedsfaglige område. Projektet har udover indsatsen i Haunstrup Brunkulslejer etableret en indsats på Holtbjerg, hvor deltagerne, der er bosat på Holtbjerg, skal indgå i opførelsen af shelters ved Holtbjerg søen eller andre lokale aktiviteter på Holtbjerg.

 

I alt 18 borgere bosat på Holtbjerg har sagt ja til tilbuddet, heraf er:

 • 14 kvinder og 4 mænd
 • 14 borgere er i aldersgruppen 30-49 år, 1 borger er 27 år og 3 borgere er i aldersgruppen 50-61 år
 • 11 deltagere er borgere med anden etnisk baggrund end dansk
 • 16 deltager er visiteret til et tilbud – to borger afventer visitation.

 

Projektmedarbejderen afholder løbende opfølgningssamtaler med borgerne og de enkelte tilbud. Dertil kommer samtaler ved afslutning af et forløb og afklarende samtaler med eventuel nye borgere, der er i målgruppen.

 

Økonomi

I henhold til det reviderede budget for 2018 er der et forventet forbrug på i alt 580.000 kr.

 

Det afsatte budget i Forebyggelsesudvalget andrager 630.000 kr. i 2018.

 

I 2019 er det afsatte budget i Forebyggelsesudvalget 137.000 kr.

 

Tobaksindsats 2018

 

Rygestop

Rygning er den væsentligste risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. Rygning øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme såsom lungekræft, hjerte-kar-sygdomme og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

I gennemsnit dør en storryger, dvs. en person som ryger mere end 15 cigaretter dagligt, 8-10 år tidligere end en person, der aldrig har røget.

 

Herning Kommune har siden kommunalreformen i 2007 haft rygestoptilbud til borgere, der ønskede at stoppe med at ryge, og arbejdspladser, skoler og andre, der måtte have behov for hjælp fra en rygestoprådgiver har kunnet få det. Senere kom det gruppebaserede rygestoptilbud Kom og Kvit til. I perioden 2015-2017 deltog Herning Kommune i det såkaldte storrygerprojekt sammen med Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande Kommuner, hvor rygestoprådgivning suppleredes med mulighed for rygestopmedicin, og hvor rekrutteringen til rygestop intensiveredes. Forebyggelsesudvalget afsatte den 8. februar 2016, punkt 4, midler til den meraktivitet, der opstod på området, og som ikke kunne rummes i projektet. Kom og Kvit var en del af storrygerindsatsen for de borgere, der kunne have gavn af en gruppeindsats. Forebyggelsesudvalget besluttede den 30. januar 2017, punkt 3, at fortsætte storrygerindsatsen efter projektets ophør.

 

I Herning Kommune er der således fortsat mulighed for rygestoprådgivning, både gruppebaseret (Kom og Kvit) og individuel. Rygestopmedicin (enten receptpligtig eller håndkøbsmedicin) kombineret med kvalificeret rygestoprådgivning er den mest effektive metode til at opnå varigt rygestop. Kommunens rygestoptilbud lever op til anbefalingerne og bygger på den bedste viden indenfor effektiv rygestopforløb. Kommunen har fokus på lighed i sundhed og tilbyder derfor særlig tilrettelagte og fleksible rygestopforløb til f.eks. psykisk eller socialt sårbare unge, voksne og ældre.

 

Fremme af røgfri miljøer

Udover rygestopforløb tilbydes hjælp til fremme af røgfri miljøer. Røgfri miljøer forebygger rygestart og denormaliserer rygning særligt blandt børn og unge. Røgfri miljøer begrænser udsættelsen for tobaksforurenet luft og bidrager til at mindske risikoen for at udvikle sygdomme, der kan tilskrives passiv rygning.

 

Opsamling og evaluering

Der er i perioden fra 1. januar 2017 og indtil 25. juni 2018 registreret 394 igangsatte rygestopforløb. Ud af de 394 rygestopforløb har 276 borgere gennemført og afsluttet rygestopforløbet, mens resten stadig er i gang.

 

Gennemsnitsalderen for borgerne på rygestopforløb er i opgørelsesperioden 51 år. Borgerne på rygestopforløb har i gennemsnit røget i 34 år. Alle borgere i den opgjorte periode er dagligrygere. Mere end halvdelen af borgerne på rygestopforløb har tidligere, uden held, forsøgt at stoppe med at ryge. 86 borgere på rygestopforløb, svarende til 22%, svarer at de bor sammen med børn under 18 år.

 

 • 225 borgere på rygestopforløb, svarende til ca. 58%, ryger/røg over 15 cigaretter om dagen.
 • 187 borgere på rygestopforløb, svarende til 48%, er røgfri ved rygestopforløbets afslutning.
 • 117 borgere på rygestopforløbet er ikke røgfri ved afslutning.
 • 90 borgere på rygestopforløb, svarende til 23%, har ved afslutning ikke svaret på om de er røgfri.
 • 143 borgere på rygestopforløb har svaret på spørgsmål omkring anvendelsen af rygestopprodukter:
 • 81 borgere på rygestopforløb, svarende til 53 %, anvender nikotinerstatning, 38 borgere, svarende til 25%, anvender rygestopmedicin og 24 borgere, svarende til 16% anvender ikke rygestopprodukter.

 

I en opgørelse over tilfredshed med rygestopforløbet får forløbet i gennemsnit 4,6 point på en skala hvor 1 er dårligst og 5 er bedst.     

 

Økonomi

Årligt budget på 925.000 kr.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget beslutter, hvilke indsatser der skal lukkes/korrigeres med henblik på at skabe økonomisk råderum.

Beslutning

Der ønskes på næstkommende møde i Forebyggelsesudvalget en opdateret status på projektet ”Musikkens sprog”. Der ønskes snarest en midtvejsevaluering af ”Kultur på recept”. Endelig ønskes en opfølgning på, i hvilket omfang deltagere i rygestop fortsat er ikke-rygere et år efter afslutning af rygestopforløb.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budgetlægning i forbindelse med udmøntning af MEP (Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 og 2018 har Herning Kommune indregnet budgetreduktioner på 15 mio. kr. i 2019, 22,5 mio. kr. i 2020 og 30 mio. kr. i 2021 vedrørende MEP (moderniserings- og effektiviseringsprogrammet). Budgetreduktionerne har været placeret centralt i Herning Kommunes budget.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. juni 2018 blev det besluttet

 

 • at fordele en budgetreduktion på 15 mio. kr. i 2019 på serviceområder i forhold til områdernes andel af de samlede servicedriftsudgifter
 • at fordele en budgetreduktion på 30 mio. kr. i 2020-22 på serviceområder i forhold til områdernes andel af de samlede servicedriftsudgifter
 • at reducere budgetrammen til overførselsudgifter med 10 mio. kr. pr. år i 2019-22.

 

På serviceområde 19, Forebyggelse er budgettet reduceret med 50.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. fra 2020 og frem.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik i 2016 aftale om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Programmet betyder, at der fra 2018 hvert år skal frigives 1 mia. kr. til styrket velfærd. Heraf skal kommunerne selv finansiere og prioritere halvdelen. Kommunernes servicedriftsramme bliver således reduceret med 0,5 mia. kr. årligt.

 

I forbindelse med økonomiaftalerne for 2018 og 2019 er aftalt nogle initiativer, som skal understøtte arbejdet med moderniseringen og effektiviseringen i kommunerne. Initiativerne vedrører

 • regelforenklingsforslag 
 • understøttelse af initiativer til mere effektiv drift
 • initiativer til bedre indkøb og øget digitalisering.

 

På Serviceområde 19, Forebyggelse er budgettet reduceret med 50.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. fra 2020 og frem. Reduktionen er beregnet ud fra den del af budgettet på Serviceområde 19, som kan henføres til servicedriftsudgifterne, hvilket vil sige funktion 04.62.88 Sundhedsfremme og Forebyggelse.

 

Der er ikke initiativer i MEP-programmet, som kan henføres til effektiviseringsmuligheder på aktiviteterne under Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at det økonomiske råderum til forebyggelsesprojekter reduceres med 50.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. fra 2020 og frem.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Opsøgende gadearbejde i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Marianne Rasmussen Rahbek

Sagsresume

På Forebyggelsesudvalgets møde den 28. maj 2018 rejstes spørgsmål om sikkerheden i nattelivet i Herning Kommune. På denne baggrund er de forskellige aktører adspurgt om dette, og deres tilbagemelding forelægges udvalget.

Sagsfremstilling

Der er ikke udfordringer med utryghed på gaderne i Herning Kommune generelt i øjeblikket. Fra seneste møde i ”Trygt Natteliv” ultimo maj 2018 kan refereres, at såvel Natteravne og Restauratørforeningen som Taxi, SSP og politi beretter om en mere rolig maj end almindeligvis.

 

Politiet oplyser i andre sammenhænge, at der er lokalområder, hvor der periodisk har været utryghed på gaderne. Det har været omkring Macdonalds og Shell, Banegården, samt i områderne Holtbjerg, Gullestrup, Sønderager/Brændgårdsområdet, men dette er adresseret. Her patruljeres oftere, DOT’erne (Det Opsøgende Team) kommer oftere i disse områder, ligesom der er lokale natteravne og opsøgende gadearbejde (OG) at finde her.

 

I forbindelse med den forhåbentlige vedtagelse af en udvidelse af den nuværende boligsociale helhedsplan, Plads Til Forskel, vil Opsøgende Gadearbejde (OG) også blive en aktivitet i Sønderager/Brændgårdsområdet.

 

Der er et godt og velkoordineret samarbejde mellem aktørerne der laver opsøgende gadearbejde, som det er præsenteret bilaget samt med SSP, politiet, Center for Børn og Læring, Folkeskolerne i områderne, Center for Børn og Forebyggelse samt Ungeenheden. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-A00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Udspil til indhold i Sundhedsaftale for 2019-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har den 6. juli sendt sit udspil til indhold i sundhedsaftalen for 2019-2022 til lokal politisk drøftelse i kommunerne, regionsrådet og i PLO (Praktiserende Lægers Organisation). Drøftelsen foregår i Social- og Sundhedsudvalget på deres møde den 15. august.

 

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget, som består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i regionen, har udsendt et udspil til indhold i sundhedsaftalen for 2019-2022 til drøftelse.

 

Udspillet skal ses som en overordnet ramme for det tværsektorielle samarbejde og indeholder forslag til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejdet indenfor sundhedsaftalen 2019-2022. De opstillede mål i udspillet skal efterfølgende nedbrydes i indikatorer, som der kan måles på.

 

Visioner:

 • Mere lighed i sundhed – Borgerne skal behandles forskelligt for at opnå samme udbytte af sundhedstilbuddene, derfor er der behov for differentierede indsatser
 • På borgerens præmisser – Aktiv Inddragelse af borgerne i eget behandlingsforløb. Borgerne skal gøres til ”medproducenter” af sundhed og der skal samarbejdes med pårørende, forening er og frivillige.
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren – Et stærkere fokus på, hvilke opgaver, der kan løses og forankres tæt på borgernes hverdag.
 • Mere sundhed for pengene – Et overordnet blik på den samlede opgaveløsning for at sikre den samfundsøkonomiske balance.

 

Mål:

Indsatsområderne i sundhedsaftalen for Region Midtjylland skal bidrage til at realiser de nationale mål for udviklingen i sundhedsvæsenet. Særligt seks nationale mål kræver tværsektorielt fokus:

 • Bedre sammenhængende patientforløb
 • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
 • Hurtig udredning og behandling
 • Øget patientinddragelse
 • Flere sunde leveår
 • Et mere effektivt sundhedsvæsen

 

Indsatsområder og fælles mål:

Sundhedskoordinationsudvalget har udvalgt tre fælles indsatsområder, som er de områder, hvor der skal tages fat først:

 • Fælles investering i forebyggelse – fokus på rygning
  • Mål: at nedbringe antallet af dagligrygere i Region Midtjylland
 • Sammen om ældre borgere – fokus på akutområdet
  • Mål: Styrke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser blandt ældre.
 • Den nære psykiatri – fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.

o   Mål: Forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Midtjylland

o   Mål: Forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.

 

Bærende principper for samarbejdet:

 • Økonomi – Når der indgås aftaler om ændringer af opgavefordelingen mellem kommuner og region skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt.
 • Kvalitet – Sundhedsindsatserne skal tilrettelægges ud fra de samme kvalitetsmål og standarder på tværs af regionen.
 • At bryde med vanetænkningen – Der er behov for at ”tænke ud af boksen” og udfordre lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer.
 • Videndeling – Udbrede af indsatser med god effekt
 • Populationsansvar – Identificere målgrupper med særlige sundhedsudfordringer med henblik på at opnå en mere ligelig fordeling af sundhed. Data om befolkningens sundhedstilstand og systematisk monitorering er en forudsætning herfor.
 • Tidlig og rettidig indsats – forebyggelse og tidlig opsporing – tidlige investeringer for at undgå at kompleksiteten stiger.
 • IT, data og telemedicin på tværs – Telemedicinske løsninger skal udbredes og kommunikationen på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis skal være understøttet digitalt.

 

Den 20. august, 2018 inviterer Sundhedskoordinationsudvalget til en tværkommunal drøftelse af udspillet.

 

Arbejdet med at opstille målbare indikatorer igangsættes på Sundhedskoordinationsudvalgtes møde den 27. september, 2018. Herefter udarbejdes en høringsversion af sundhedsaftalen, som skal behandles i Sundhedsstyregruppen (Det øverste administrative organ i sundhedssamarbejdet) den 23. november 2018 og af Sundhedskoordinationsudvalget den 13. december 2018.

 

Sundhedsaftalen sendes i høring hos samarbejdspartnerne i begyndelsen af 2019. Herefter indstilles den til godkendelse i Sundhedsstyregruppen, Sundhedskoordinationsudvalget og dernæst i regionsrådet og i de 19 kommuner – med henblik på ikrafttrædelse den 1. juli 2019.

 

Sundhedskoordinationsudvalget skal have bemærkninger og kommentarer til indholdet i udspillet inden den 17. september, 2018. Drøftelsen af indholdet i udspillet sker på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august. 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Udvalget drøftede starttidspunktet for udvalgsmøderne. Fremover er starttidspunktet kl. 15.