Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.12.00-G01-160-11 Sagsbehandler: Rikke Gormsen  

Status på forebyggelsesindsatser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af indsatser vedtaget af Forebyggelsesudvalget ved behandlingen af forebyggelseshandleplanen den 30. april 2012, punkt 23, ”Børn og Bevægelse” den 3. december 2012, punkt 51, og ”Forebyggelsestiltag for Børn og Unge” den 21. januar 2013, punkt 4, fremlægges denne midtvejsstatus for implementeringen.

Sagsfremstilling

De fleste af indsatserne, der er vedtaget af Forebyggelsesudvalget i 2012 og 2013, er sat i gang og følger implementeringsplanen. I det følgende gennemgås udviklingen af de enkelte indsatser kort.
 
Følgende indsatser afvikles planmæssigt: 


Vægtstopkurser: 12 vægtstopkurser er allerede afsluttet og 11 hold er aktuelt i gang, alle med ca. 10-12 deltagere på hvert hold. Indsatsen vil blive evalueret i efteråret 2013, og en plan for fortsat drift vil derefter blive udarbejdet.
 
Graviditetsbesøg: Efter en lidt svær opstart, er der nu et månedligt besøgstal på knap 30. Der er et godt samarbejde med jordemødrene i Region Midtjylland, og tilbuddet bliver modtaget meget positivt af de kommende forældre. Der henvises til punkt 36 på dagsordenen for en nærmere redegørelse. 


Indsats overfor overvægtige børn: Projektet kører som planlagt. Aktuelt er der 119 familier i projektet, som besøges af diætist hver 3. til 6. måned, hvor hele familien deltager (barn, mor, far og søskende). Indsatsen vil blive suppleret med madlavningsaftener for de involverede børn og familier. Konceptet ”Mobil Fitness”, som er en del af projektet, er blevet forsinket på grund af skolekonflikten, men vil få ekstra fokus efter sommerferien.
 
Rygestopkurser: Rygestoptilbuddet ”Kom og kvit” afvikles som planlagt. Konceptet har løbende optag, og der har været ca. 100 til møderne i de første 6 måneder i 2013. Hertil kommer at enkelte borgere bliver fulgt mere individuelt.
 
Sundhedseksperimentarium i 7. klasse: Afvikles som planlagt og tilbydes til alle 7. klasser i tæt samarbejde med skolerne. Sundhedseksperimentariet bliver meget positivt taget imod både af elever og skoler.
 
Tilbud om støtte ved skilsmisse: Afvikles som planlagt.

Der er afviklet 2 PREP-kurser for ialt 15 forældrepar, som har alle givet meget positiv feed-back. 3 kurser med ialt 18 forældrepar er planlagt i 2. halvår 2013.

Kurserne for børn starter med forældresamtale, efterfulgt af 8 mødegange for børnene og afsluttes med fælles møde for børn og forældre. Tilbuddet er blevet meget positivt modtaget, og der er aktuelt venteliste. Det forventes, at 5 hold vil blive afholdt i 2013.  

 
Lokale geografiske indsatser: Der har været afholdt en sundhedsevent i et lokalområde, samt afviklet 6 førstehjælpskurser for borgerforeninger/lokalområder med i alt 90 deltagere. Det skal undersøges, hvilke yderligere behov og ønsker borgerforeningerne har i forhold til at promovere sundhed.
 
Seksualundervisning: Afvikles som planlagt. Alle 5. og 8. klasse i Herning Kommune modtager aktuelt 3 timers seksualundervisning. Desuden er der med stor succes afholdt tilsvarende, men justeret undervisning i specialområder, fx til udviklingshæmmede på ungdomcenter Knudmose og 3 hold unge afghanske flygtninge på sprogskolen i Herning. Tilsvarende undervisning tilbydes alle ungdomsuddannelserne. Agroskolen har fået undervisning, og flere andre aftaler er undervejs.
 
Kursus om ældre og alkohol: I 2013 vil der i alt bliver afholdt 4 kurser om alkohol og ældre. Deltagerne er frontpersonale i Sundhed og Ældre, primært social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Der har været yderst positive evalueringer af kurserne.
 
Sundhedskonsekvensvurdering: Processen om at afprøve sundhedskonsekvensvurdering er i gang med involvering af Handicap og Psykiatri og og Børn og Unge. Projektet forventes at blive afsluttet i forhold til tidsplanen.


Nogle indsatser har været lettere forsinket på grund af konflikten på skoleområdet i foråret 2013, men er nu i gang. Disse indsatser bliver aktuelt implementeret i tæt samarbejde med de skoler, der er involveret i ”Ta´pulsen” projektet, hvor skoleledere på enkelte skoler er ansvarlig for at udrulle indsatsen.
Det gælder: 


DGI-karavane: Plan for besøg af og aktiviteter ved DGI-karavanen er lagt; og disse vil efter planen blive afviklet i løbet af 2. halvår 2013.
 
Legepatruljer: Analyse over eksisterende dækningsgrad af legepatruljer er i gang og plan for legepatrulje-kurser under udarbejdelse. Det forventes at målene for 2013 gennemføres som planlagt, dog på kortere tid.
 
Ruter i lokalområdet: I tæt samarbejde med Teknik og Miljø analyseres aktuelt muligheder for ruter i Herning by (Vestervangskolen). Den afsatte økonomi vil primært dække skiltning og optegning. Dog ønsker man at undersøge muligheder og perspektiver i at anlægge og afprøve en form for ”udvidet skolegård”.
 
Cykelindsatsen: Indsatsen koordineres i tæt samarbejde med Teknik og Miljø (Herning Cykler). Der indkøbes 8 el-ladcykler til dagplejen og introduktionsdag til brug af disse afholdes i august bl.a. med deltagelse af cykelsmed.
Med henblik på at afvikle de planlagte cykelkurser er samarbejdet med DGI er startet, og der planlægges forløb for pædagogerne med pilottesting i 2013.
Der er forsøg på Vestervangsskolen med optegning af permanent cykelbane til træning af 3.-6. klassetrin, som vil ”hænge sammen med” den rute, der er under udarbejdelse i Vestervangsskolens omgivelser. 

 

Bevægelsescertificering: Der er planlagt bevægelsescertificering ved DGI af 4 SFO'er/fritidshjem (Haderup, Sønder Felding, Vestervang og Brændgård). Bevægelsescertificeringen består af 5 moduler, og der vil blive udarbejdet en "bevægelsespolitik/strategi" for den enkelte institution. Det forventes, at yderligere 2 bevægelsescertificeringer bliver planlagt i løbet af kort tid.

 
Fritidspas til udsatte børn og unge: Projektleder er ansat og har i tæt samarbejde med forvaltningerne identificeret skoledistrikterne Haderup, Sønder Felding og Vestervang og holdt møder med alle relevante partnere. Aktuelt er der givet økonomisk støtte til 12 børn og vejledning til boligsociale projekter med henblik på at understøtte et aktivt fritidsliv og fysisk aktivitet.

Der er yderligere indgået tæt samarbejde med det boligsociale projekt, "Tryghed under tag", samt Børne- og Familieafdelingen for at sikre forankring af indsatsen i dette område.Andre indsatser vil af praktiske årsager først udrulles fuldstændigt i 2. halvår 2013.

Det gælder: 


Hygiejneindsats: Hygiejnesygeplejerske bidrager med konsulentydelser på daginstitutionsområder. Der er lavet en afklaring af behov og konkret vejledning af de enkelte institutioner vil påbegyndes efter sommerferien – rådgivningen er meget efterspurgt blandt institutionerne.
 
Forebyggende psykologstøtte: Deltidsansat psykolog er blevet rekrutteret og yder aktuelt forebyggende samtaler. Der henvises ”gråzonebørn”, med trivselsproblemer til støtte, før de risikerer at blive til en kommunal sag. Der er aktuelt 2 måneders ventetid.
 
Støtte til børn af forældre med sindslidelse (Between): Medarbejder bliver ansat pr 1. august, som skal introduceres og uddannes.
 
Opsøgende indsats på ungdomsuddannelserne i forhold til misbrug: Alle ungdomsuddannelser i Herning Kommune har været besøgt af medarbejdere fra Misbrugscenter Herning og Sundhed og Ældre med henblik på at afdække behov og tilbyde bistand. Pjece til ungdomsuddannelserne om konkret tilbud er under udarbejdelse, og indsatsen vil herefter blive afviklet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Halvårsregnskab 2013 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Halvårsregnskab på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2013 forelægges Forebyggelsesudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2013 foretaget budgetopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område.

 

Samlet set forventes et merforbrug på 14,463 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2013 jfr. nedenstående tabel: 

 [image]

 

Der knytter sig følgende kommentarer til afvigelserne:

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering:

Det vedtagne budget 2013 for aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet afspejler jfr. hidtidig praksis KL´s udgiftsskøn og udgør 264.007 mio. kr. Området er uden for rammestyring.

 

På baggrund i de seneste vurderinger fra Region Midtjylland forventes aktuelt udgifter i 2013 på 278,880 mio. kr., hvilket er 14,873 mio. kr. mere end det budgetterede.

 

Merforbruget kan overordnet set forklares ved, at KL´s udgiftsskøn for 2013 tager afsæt i forbruget for 2011. Herning Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering var i 2011 lave, hvilket ifølge regionen kan tilskrives indførelsen af EPJ (Elektronisk PatientJournal), som har vist sig at have påvirket udgiftsniveauet i nedadgående retning i implementeringsperioden.

 

Således er der tilsyneladende ikke som tidligere antaget tale om ekstraordinært høje udgifter i 2013, men i stedet ekstraordinært lave udgifter i 2011, som har ligget til grund for KL´s udgiftsskøn for 2013.

 

Dette betyder samtidigt, at det aktuelt forventede udgiftsniveau i 2013 alt andet lige også vil kunne forventes fremadrettet. Hertil kommer det effektiviseringskrav på årligt ca. 2 %, som hospitalerne er underlagt.  

 

Kommunerne kompenseres for udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansering via bloktilskuddet. Det i bloktilskuddet indregnede udgiftsniveau udgør i 2013 19,150 mia. kr., som fordeles til kommunerne efter befolkningstal.

 

Herning Kommunes andel udgør 1,55 % (befolkningstal pr. 1. januar 2013) svarende til 296,825 mio kr. i 2013. De aktuelt forventede udgifter på 278,880 mio. kr. i 2013 ligger således 17,945 mio. kr. under den finansiering, der er tilført Herning Kommune.

 

Det aktuelt forventede udgiftsniveau i Herning Kommune ligger hermed stadig under gennemsnitskommunens.

 

På mødet vil der blive orienteret nærmere om udviklingen i udgifterne, herunder sammenligninger med de omkringliggende kommuner.

 

Øvrige områder:

Der forventes på de øvrige områder på Forebyggelsesudvalgets område et samlet mindreforbrug på 0,410 mio. kr.

 

Mindreforbruget består af følgende:

 • Forskydning på 0,250 mio. kr. vedrørende Fritidspas, da projektet er kommet senere igang end forventet.

 • Ikke-disponeret beløb på 0,160 mio. kr. vedrørende forebyggelse.

 

Mindreforbruget ligger på områder indenfor rammestyring og

med selvforvaltning, hvorfor det forventes overført til 2014.

 

Budgetomplaceringer:

I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev tilført 0,7 mio. kr. til fritidspas. Budgetbeløbet blev dengang placeret under Sundhedsfremme og forebyggelse, men det har vist sig, at udgifterne konteringsmæssigt skal fremgå under Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

 

Budgetbeløbet ønskes derfor omplaceret, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.

 

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der sker budgetomplacering af 0,7 mio. kr. vedrørende fritidspas fra funktion 04.62.88 Sundhedsfremme og Forebyggelse til funktion 03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

 

at halvårsregnskabet i øvrigt tages til efterretning og indgår i det samlede halvårsregnskab, der behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. september 2013 og Byrådet den 17. september 2013.

 

Beslutning

Indstillingen vedtaget.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1069-07 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Fremtidig organisering af 24-7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Sagen genoptaget fra Udvalgsmøde d. 17. april, hvor en evaluering af 24-7 blev præsenteret. På udvalgsmødet blev det besluttet at:

 • Der arbejdes videre med en fremtidig organisationsform for 24-7, hvor de særegne kendetegn tid, tilgængelighed og faglighed/kvalitet sikres

 • 24-7 tilknyttes eksisterende tilbud målrettet unge, så mulige synergier kan udnyttes

 • 24-7 indgår i den kommunale budgetlægning for 2014

 

24-7 er en åben Ungerådgivning med formålet: ”Fastholdelse af unge i skole- og uddannelsessystemet eller i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger gennem tidlig rådgivning, vejledning og opfølgning”. Tilbuddet er målrettet unge mellem 13 og 23 år. Der er ca. 11.000 unge i Herning Kommune, der falder inden for denne målgruppe. Siden 2009, hvor projektet startede, har der været omkring 200 årlige henvendelser. Socialministeriets finansiering muliggør, at projektet kan løbe frem til 31/12 2013. Den nuværende årlige gennemsnitlige udgift er 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Modellen for fremtidig organisering af 24-7 er udarbejdet med respekt for de tre centrale elementer, der i evaluering blev fremhævet, som 24-7s særegne kendetegn, nemlig:

 • Tid: at man kan komme til med det samme

 • Tilgængelighed: at man kan komme uden henvisning, uden forundersøgelse, lige fra gaden

 • Faglighed/kvalitet: at det er faguddannet kompetent personale, der kender de unge og ”systemet”.

 
Den her præsenterede model, indeholder tre nye elementer:

 

 1. I modellen er der indarbejdet brugen af frivillige. De frivillige skal både være supplement til kerneydelsen, men også sikre en udvidelse af det nuværende tilbud, idet frivillige vil kunne ”holde kontakten” med de unge, efter det behandlende tiltag slutter.

 

 1. Etablering af Ungecafe, hvor der vil være undervisning/oplæg til unge eller deres forældre, omkring de ungdomsproblematikker unge kan have. De unge/forældrene vil modtage redskaber til, hvordan de kan takle den situation de står i. Dette står de professionelle for. De frivillige forventes at kunne varetage rollen som omsorgsperson, og medvirke til netværksdannelse de unge imellem, idet der også kan laves uforpligtende aktiviteter i cafeen. Cafeen kan evt. tænkes afholdt i de nye bibliotekslokaler i midtbyen, hvor de unge færdes alligevel.

 

 1. Indgåelse af partnerskaber med de samarbejdspartnere, der bruger 24-7 mest. I finansieringen ligges der således op til, at Herning Gymnasium, indbydes til at være medfiansierende af tilbuddet, da mange af de unge i 24-7, kommer herfra.

 

Samlet set forventes tilbuddet at kunne drives for max 1. mio. kr. årligt. Der er en forventning om, at der kan rejses medfinansiering fra samarbejdspartnere og via fundraising.Direktøren for Børn og Unge indstiller, 12. juni 2013, pkt. 89:

at finansieringen af 24-7 indgår i Børn og Unges budgetlægning for 2014 og frem.Børne- og Familieudvalget, 12. juni 2013, pkt. 89:

Godkendt, idet der forudsættes partnerskab med andre forvaltninger og eksterne aktører.

 

Preben Siggaard deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sagen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Heidi Dinesen  

Redegørelse for graviditetsbesøg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget besluttede den 16. januar 2012, punkt 3, at iværksætte graviditetsbesøg for alle gravide i Herning Kommune i 2012-2014. Der er afsat 445.000 kr. årligt til indsatsen.

 

Udvalget ønskede på mødet den 10. juni 2013 en redegørelse for, hvilke gravide der tager imod tilbuddet.

Sagsfremstilling

Sundhedsplejen i Herning Kommune har valgt at gennemføre en brugerundersøgelse i forhold til graviditetsbesøg (som besluttet på mødet i Forebyggelsesudvalget den 11. marts 2013) i juni og juli 2013. Den vil blive eftersendt til dagsordenen primo august 2013.
 
Det undersøges:

 1. Hvem får besøgene? Indtrykket blandt sundhedsplejerskerne er, at det er afhængigt af den enkelte jordemoder, hvilke gravide der får tilbuddet, men det er familier på tværs af kommunen, alle sociale lag og ekstra-besøgene lægges i behovsfamilierne.

 2. Pejlemærker er, at der er en forventning om at være oppe på 70 -80% af de gravide, der modtager besøg ultimo 2013

 3. Er der behov? Sundhedsplejen oplever, at der et stort behov, ligesom besøgene efter fødslen har en højere kvalitet pga. graviditetsbesøget.

 

Årsagen til at der ikke er flere, der får besøget er nedenstående udfordringer:

 

1. Der er udfordringer i samarbejdet mellem region og kommune
2. Graviditetsbesøgene bliver skævt fordelt i kommunen, fordi det afhænger af den enkelte jordemoder i de forskellige distrikter, om borgeren får tilbuddet.
3. Det tager tid at få et nyt tilbud implementeret, hvis det skal have kvalitet og være funderet i viden, erfaring og evidens.
4. Sundhedsplejen skal være tydeligere i, at graviditetsbesøg i kommunen er et andet tilbud end jordemødrenes.

 

Preben Siggaard og Heidi Dinesen deltager under behandlingen af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager stilling til, om tilbuddet om graviditetsbesøg skal fortsætte

Beslutning

Tilbuddet om graviditetsbesøg videreføres.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-7-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Plan for det videre arbejde med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker - fase 3

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Nadja Frederiksen, Rikke Gormsen

Sagsresume

På Forebyggelsesudvalgets møde den 11. marts 2013, punkt 10, forelagdes Herning Kommunes status i forhold til forebyggelsespakkerne. På baggrund af denne status har administrationen arbejdet videre med en plan for det videre arbejde med de anbefalinger, der endnu ikke opfyldes i Herning Kommune på grundniveau. Arbejdet er inddelt i faser, i hvilke forebyggelsespakkerne er prioriteret bl.a. efter deres faglige relevans.

 

Nedenfor forelægges en plan for arbejdet på grundniveau med fase 3, forebyggelsespakkerne om indeklima på skoler og solbeskyttelse. Desuden er forebyggelsespakken om overvægt udkommet ultimo juni 2013, hvorfor denne pakke også behandles.
 

Sagsfremstilling

På baggrund af gennemgang af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om indeklima på skoler, solbeskyttelse og overvægt fremlægger administrationen en oversigt over tiltag på de områder, der kræver en yderligere indsats i Herning Kommune. Formålet er at prioritere anbefalingerne i disse forebyggelsespakker og skabe et overblik over, hvor ansvaret for implementeringen ligger samt lave et overblik over det anslåede ressourceforbrug  på Forebyggelsesudvalgets område i forbindelse med implementeringen.


Forebyggelsesudvalget besluttede den 11. marts 2013, punkt 10, at prioritere anbefalingerne og de enkelte forebyggelsespakker udfra følgende kriterier:
 

 • Lavthængende frugter

 • Væsentlighed udfra en faglig betragtning

 • Sammenhængende offentlig forebyggelsesindsats

 • Aktiviteter er vigtigere end papir (politikker)

 
Prioriteringen og den foreslåede ansvarsfordeling af anbefalingerne på grundniveau i hver af de tre forebyggelsespakker i fase 3 samt et økonomisk overslag på Forebyggelseudvalgets område fremgår af bilag.


Forebyggelsespakken: Indeklima på skoler 

Der er flere anbefalinger, som er på vej, eller som ikke opfyldes på grundniveau. De vedrører skoleområdet. Mange steder er der initiativer igang i forhold til anbefalingerne, men de foregår ikke systematisk. De anbefalinger, der ikke opfyldes, er:

 

 • Undervisning af elever

 • Inddragelse af brugere

 • Sikre et indeklimafokus i den kommunale sundhedspolitik og skolepolitik

 • gennemgang af indeklima på skolen

 • Håndtering af nye indeklimaproblemer

 • Samarbejde med almen praksis om indeklimasymptomer

 

Det skønnes, at alle disse områder kan overdrages til Børne- og Familieudvalget til videre foranstaltning. Der er ikke anslået ressourceforbrug, da dette afhænger afBørne- og Familieudvalgets indsatser.

 

Forebyggelsespakken: Solbeskyttelse 

Der er flere anbefalinger, som er på vej, eller som ikke opfyldes på grundniveau i Herning Kommune. Mange steder er der initiativer igang i forhold til anbefalingerne, men de foregår ikke systematisk. De anbefalinger, der ikke opfyldes, er: 

 • Kommunen oplyser borgerne om risikoen ved for meget UV-stråling, specielt på steder hvor borgerne er særligt udsatte for sol, fx på stranden eller ved udendørsbade

 • Personalet i børneinstitutioner, lærere, sundhedspersonale, forældre m.fl. tilbydes aktuel viden om solbeskyttelse og har kendskab til kommunens og institutionens solpolitik

 • Solbeskyttelse indgår i sundhedsundervisningen på indskolings-, mellemtrin, og udskolingsniveau.

 • Kommunen indarbejder solbeskyttelse med egne mål for indsatsen i den kommunale sundhedspolitik. Kommunens daginstitutioner, dagplejere, skoler, SFO’er fritidshjem, ungdomsskoler m.m. formulerer og vedtager derudover en solpolitik

 • Kommunen betragter solbeskyttelse som en del af arbejdsmiljøet for kommunens ansatte, der opholder sig meget udendørs (vej- og parkansatte, pædagoger osv.).

 • Kommunen vejleder institutioner i solsikker indretning af legepladser og sikrer, at relevante medarbejdere har viden om, hvordan man solsikrer legepladser.

 • Kommunen sørger for skygge i kommunens parker, offentlige legepladser og andre offentlige arealer.

 • Kommunen tager højde for solsikkerhed i forbindelse med byudvikling, så nyetablerede arealer har skyggemuligheder midt på dagen.

 • Solbeskyttelse indtænkes i kommunens udendørsarrangementer, fx koncerter, byfester eller aktivitetsdage i form af tilgængelig skygge, samt information om UV-indexet og solbeskyttelse.

 • For at sikre sammenhæng i kommunens solbeskyttelsestiltag kan der etableres en central koordinationsfunktion, der skaber organisatorisk og kompetencemæssigt overblik over den samlede indsats og sikrer, at der arbejdes med solbeskyttelse på tværs af Herning Kommune.

 
Forebyggelsesudvalget har ved mødet den 29. april 2013 afsat 50.000,- til informationsindsatser om forebyggelsespakkerne, herunder også om solbeskyttelse.
 
Øvrige anbefalinger er af en karakter, så det skønnes hensigtsmæssigt at overdrage dem til henholdsvis Børne- og Familieudvalget, Byplanudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget til videre foranstaltning.
 
Mange af anbefalingerne går på ændring af kultur og holdninger i forhold til solbeskyttelse og vil tage tid.

 

 

Forebyggelsespakken: Overvægt
 
Forebyggelsespakken indeholder anbefalinger i forhold til borgere med moderat overvægt. Der er flere anbefalinger, der er på vej, eller som ikke opfyldes i Herning Kommune. Mange steder er der initiativer igang i forhold til anbefalingerne, men de foregår ikke systematisk. De anbefalinger, der ikke opfyldes, er: 

 

 • Den kommunale sundhedstjenestes konsulentfunktion i dagtilbud

 • Sundhedsundervisning i skolen

 • Tilbud til børn med trivselsproblemer relateret til overvægt

 • Rådgivning om overvægt ved rygestop

 • Kommunal politik for forebyggelse af overvægt

 • Handleplaner på kommunens arbejdspladser og institutioner

 • Retningslinier for forebyggelse af overvægt i dagtilbud

 • Retningslinier for forebyggelse af overvægt i skoler og fritidsordninger

 • Forebyggelse af overvægt på bosteder og -former samt på aktiverings- og samværstilbud

 • Forebyggelse af mobning og stigmatisering relateret til overvægt i dagtilbud, skoler

 • og fritidsordninger

 • Forebyggelse af mobning og stigmatisering relateret til overvægt på kommunens

     arbejdspladser, bosteder og samværstilbud

 

Implementering af anbefalinger vedrørende opsporing af voksne med overvægt eller risiko for overvægt anslås at koste 65.000 kr. årligt at iværksætte.

 

Det skønnes, at de resterende anbefalinger vedrørende overvægt bør overdrages til andre forvaltninger til videre foranstaltning, primært Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Hvis anbefalingerne i fase 3 på grundniveau skal opfyldes, vil det udover de 50.000 kr., der afsattes ved mødet den 29. april 2013, i alt koste anslået 65.000 kr. pr. år. Hertil kommer eventuelle udgifter til de anbefalinger, der oversendes til videre foranstaltning i andre dele af Herning Kommune. 

Finansieringen kan finde sted ved en kombination af følgende muligheder:

 • Finansieringen sker ved at reducere i allerede vedtagne tilbud, der ikke er i overensstemmelse med anbefalingerne i forebyggelsespakkerne

 • Finansiering sker inden for de respektive fagforvaltningers grundbudgetter

 • Finansieringen bringes op i forbindelse med budgetforhandlingerne

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at implementeringen og finansieringen af anbefalingerne i fase 3 drøftes

Beslutning

Der afsættes 65.000 kr. årligt til opfyldelse af anbefalinger på grundniveau i forhold til forebyggelsespakken om overvægt.

 

Forebyggelsespakken om indeklima på skoler overdrages Børne- og Familieudvalget til inspiration og videre foranstaltning.

 

Forebyggelsespakken om solbeskyttelse tages op igen på næste udvalgsmøde.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-7-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Opfølgning på Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på grundniveau

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Rikke Gormsen, Nadja Frederiksen, Louise Theilgaard Nikolajsen

Sagsresume

På mødet i Forebyggelsesudvalget den 10. juni 2013 fremlagdes en status for fase 1 (tobak, alkohol og mental sundhed) og fase 2 (seksuel sundhed, hygiejne og mad og måltider) i arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Sammen med status forelå en vurdering af omkostningerne forbundet med implementeringen af de anbefalinger på grundniveau, som Herning Kommune ikke allerede opfylder. Udvalget ønskede, at der arbejdedes videre med at konkretisere de anbefalinger, der ikke umiddelbart ansvarsmæssigt kunne henføres til en bestemt del af Herning Kommune.

 

Nedenfor orienteres om økonomien i de pakker og anbefalinger på grundniveau, som ikke opfyldes, og der foretages en økonomisk vurdering af den indsats, der skal til for at opfylde dem.

Sagsfremstilling

Følgende er en gennemgang af de anbefalinger på grundniveau i fase 1 og 2, der ikke allerede opfyldes af Herning Kommune, og hvor ansvaret for implementeringen ikke entydigt kan placeres i kommunen. Det vurderes, hvilken finansiering der vil skulle til for at opfylde anbefalingerne.

 

Mental sundhed
Mental sundhed er defineret som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. Fremme af mental sundhed kan være et mål i sig selv, men er i højere grad et middel til at fremme andre målsætninger, som f.eks at forbedre indlæring, reducere udgifter til specialundervisning, mindske frafald på ungdomsuddannelserne, øge beskæftigelsen, mindske sygefravær og sikre flere selvhjulpne ældre.
 
Med udgangspunkt i nationale data vedrørende mental sundhed skønnes det at der i Herning Kommune årligt vil være ca.:
 

 • 6.880 personer over 16 år med dårlig mental sundhed

 • 8.772 personer, der føler sig stressede eller nervøse.

 • 860 børn i Herning Kommune har lav livstilfredshed

 • 2.064 børn og unge vokser op familier med alkoholproblemer

 • 1.230 børn under 15 år vokser op i familier med psykisk sygdom

 • 90 kvinder får en fødselsdepression

 • 602 ældre, der angiver, at de sjældent eller aldrig træffer familie og venner.

 
Tallene bygger på et øjebliksbillede og en tværsnitsundersøgelse. Dvs. at det ikke er absolutte tal, men et skøn.


En mulighed for at måle mental sundhed er gennem registreringen af selvmordsforsøg. Kendskabet til antallet af registrerede selvmordsforsøg hentes fra Center for Selvmordsforsøg, der har data om selvmordsforsøg blandt personer bosiddende i det tidligere Fyns Amt. Der findes ikke et register over selvmordsforsøg på landsplan. I de senere år har der været en tendens til, at flere unge forsøger at tage deres eget liv. Især blandt de unge piger er antallet af selvmordsforsøg signifikant stigende. Således kan man blandt de 15-19-årige piger konstatere en stigning på 322 % i selvmordsforsøgsraten i perioden 1990-2003.


Konkrete anbefalinger, som ifølge forebyggelsespakken bør efterkommes, er:

 • Herning Kommunes eksisterende sundhedspolitik bør revideres og skal indeholde mental sundhed og trivsel. Et af sundhedspolitikkens centrale fokusområder kan være at bedre mental sundhed og trivsel samt reducere social ulighed i sundhed. Sundhedspolitikken bør følges op af handleplaner.

 

Forbedret mental sundhed kan være en del af formålet for Herning Kommunes sundhedspolitik. Derudover kan fokus på mental sundhed i sundhedspolitikken omfatte:

 

- Overordnede mål og ansvarsfordeling for opnåelse af disse mål

- Evt. prioriterede indsatsområder i forhold til risikoprofil for forskellige grupper som fx piger på 15-19 år.

- Henvisning til mulige forebyggelsestilbud i og udenfor kommunen

- Ansvarsfordeling og handleplan for formidling af politikken til kommunale institutioner og arbejdspladser.  

 • Implementering af pakker for selvmordsforbyggelse blandt henholdsvis børn og unge og blandt ældre.

 

I Herning Kommune findes der på børn og ungeområdet i forvejen oplagte fora hvor selvmordforebyggelse naturligt vil høre til. Indsatsen vil rette sig mod "Familierådgivningen", "24/7 rådgivningen", "UU vejledningen" og i det hele taget mod ungdomsuddannelsesregi.  

 

På ældreområdet er det som minimum hjemmeplejen, sygeplejen og forebyggende hjemmebesøg, der vil have det naturlige ansvar for selvmordsforebyggelsen.

 

Efteruddannelse/kompetenceudvikling af ansatte kan bestå i et praksisnært og tværfagligt kursus, hvor deltagerne lærer at opfange faresignaler og at gribe ind i mødet med børn/unge og ældre i selvmordsfare. Det er målet, at kurset skal give større tryghed og mere sikkerhed i mødet med børn, unge og ældre i selvmordsfare samt en fornemmelse for at arbejde i netværk.  

 

Følgende er et eksempel på, hvordan et sådant netværk kan etableres. Det, der skal til, er:

 • Gennemgang af indhold og muligheder i pakker for selvmordsforebyggelse

 • Etablerering af organisering på tværs af kommunen

 • Støtte og styre processen med opbygning og igangsættelse af kommunens selvmordsforebyggende netværk.

 • Udarbejde plan for kompetenceudvikling

 • Udarbejde lokale, skriftlige rutiner og medvirke i planlægningen af netværkets vedligeholdelse

 • Bistå i arbejdet med at udbrede kendskabet til, hvordan kommunens borgere og samarbejdspartner bliver orienteret om beredskabet og den hjælp, selvmordstruede kan få.

 

Økonomiske ressourcer til indsatsen dækker personaletimer, mødevirksomhed og kompetenceudvikling, i alt 125.000 kr. årligt.
 

Hygiejne

Baggrunden for fokus på hygiejne er, at mangelfuld hygiejne bidrager til udbredelsen af smitsomme sygdomme. Spredningen af smitsomme sygdomme kan være en stor belastning for den enkelte borger og rammer samfundet i forhold til sygefravær og tabt arbejdsevne.

 

Aktuelt er der udfordringer med en øget forekomst af resistente mikroorganismer og bakterier, som det er nødvendigt at forebygge spredning af. Herudover gør flere børn pr. stue/klasse end tidligere det nødvendigt med en styrket indsats. Tilsvarende vil tidligere udskrivelser efter hospitalsbehandling og accelererede forløb medføre udskrivelser af mere sårbare borgere med ringere modstandskraft – også mod infektioner.

 

Denne udvikling gør, at der er behov for at styrke en sammenhængende infektionshygiejnisk indsats mellem hospitaler, almen praksis og kommunerne.  

Statistisk set belaster sygdomstilfælde forårsaget af forebyggelige infektioner samfundet meget. Det skønnes udfra nationale tal, at der i Herning Kommune er ca.:

 

 • 48.000 tabte arbejdsdage pr. år på grund af øvre luftvejsinfektioner hos voksne, fx forkølelse

 • 1.900 personer, som på en tilfældig dag har akut infektion med diarre og/eller opkastning

 • 120.000 tilfælde af infektion med diarre og/eller opkastning om året

 • Blandt børn under 5 år vil der være 12.000 tilfælde af infektion med diarre og/eller opkastning årligt, som medfører ca. 70 hospitalsindlæggelser

 • 20.500 øvre luftvejsinfektioner, fx forkølelse, blandt hjemmeboende ældre over 60. Disse medfører ca.309.500 sygedage hos de ældre, ca. 7.000 ekstra lægebesøg og flere end ca. 7.000 af de ældre kan have behov for assistance til vask, indkøb og madlavning

 • 24-55 borgere bosat på plejecentre har på en given dag en infektion, hyppigst en urinvejsinfektion

 

Man estimerer desuden, at små børns infektioner er årsag til 40 % af forældres fravær fra arbejde, og at hver forkølelsesepisode resulterer i gennemsnitligt 8,7 tabte arbejdstimer, både pga. sygefravær, nedsat ydeevne og pasning af syge børn.
 
Ikke alle disse sygdomstilfælde er uundgåelige, men en del er. Anbefalingerne i forebyggelsespakken om hygiejne er bl.a. rettet mod dette.

 

Herning Kommune har en sundhedsberedskabsplan 2010 – 2013, som sikrer kompetent interventionen og rollefordeling ved større katastrofer. Denne sundhedsberedskabsplan omhandler dog ikke forebyggelse af infektioner og håndtering af mindre infektionsudbrud.
 
I Herning Kommune er der generelt en god hygiejne. Der er flere aktuelle tiltag, som bidrager til at højne standarden. Eksempelvis er der fokus på hygiejne i ældreplejen, og hygiejne er en del af indsatsen i daginstitutionsområdet, hvor det indgår som en del af Børneboxen. Desuden afsatte Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2013 midler til en hygiejneindsats i de daginstitutioner, der har et højt sygefravær blandt medarbejdere og børn. Denne indsats finder daginstitutionerne nødvendig, og indsatsen er blevet positivt modtaget.

 

Der er dog stadig anbefalinger i forebyggelsespakken, som Herning Kommune ikke opfylder. Der behov for en styrkelse af flere elementer, specielt på organisations- og politikniveauet. Konkrete anbefalinger, som ifølge forebyggelsespakken bør efterkommes, er: 

 

 • Kommunen udarbejder, vedtager og følger løbende op på en hygiejnepolitik. Denne kan være selvstændig eller en del af Herning Kommunes sundhedspolitik. En hygiejnepolitik anbefales som minimum at omfatte:

   • Organiseringen af hygiejne i kommunen og samarbejdsrelationer

   • Overordnede mål og ansvarsfordeling

   • Prioriterede indsatsområder (målgrupper og arenaer, herunder særligt sårbare borgere)

   • Henvisning til generelle infektionshygiejniske retningslinjer

   • Forebyggelse og håndtering af spredning af resistente eller særligt alvorlige og smitsomme mikroorganismer i samarbejde med den regionale Infektionshygiejniske Enhed (IHE) - Hospitalsenheden Vest

   • Kompetenceudvikling af medarbejdere

   • Formidling af politikken til kommunale institutioner og arbejdspladser

   

Der afsættes 75.000 kr. som et engangsbeløb til kompetenceudvikling af medarbejderne samt udarbejdelse og opfølgning på en hygiejnepolitik.

 

 • Med afsæt i hygiejnepolitikken udarbejdes handleplaner for kommunens arbejdspladser og institutioner, herunder skoler, i forhold til at sikre god hygiejne. Økonomien dækkes af ovenstående.

 • Hygiejneområdet anbefales taget op i forbindelse med den lokale sundhedsaftale mellem Herning Kommune og Region Midtjylland, og der kan indgås samarbejdsaftaler om hygiejnerådgivningen til kommunen. Tilsvarende skal der sikres samarbejde med almen praksis således at Herning Kommune kan håndtere løbende vejledning og infektionsudbrud. Økonomien dækket via allerede eksisterende samarbejdsfora.

 • En befolkningsmæssigt stor kommune som Herning Kommune kan have sin egen organisation af infektionshygiejnen og egne fagkompetencer på området. Det kan undersøges, om andre kommuner ønsker samarbejde om ansættelse af hygiejnesygeplejerske, som i så fald ville dække Herning Kommunes behov for specialistkompetencer på området. Organisationen af hygiejne på kommunalt niveau kan bestå at et hygiejnekoordinationsudvalg (det strategiske niveau) og en hygiejneorganisation (det udøvende niveau). Hygiejneorganisationen kan bestå af hygiejnekoordinatorer på kommunens institutioner og virksomheder med faglig støtte af specialiseret hygiejnesygeplejerske. Køb af hygiejnesygeplejerske eller delt ansættelse mellem flere kommuner: 175.000 kr. årligt.

 

 • Kommunen bistår egne virksomheder og institutioner, herunder bosteder med information og rådgivning om implementering af god hygiejne, herunder korrekt udført håndhygiejne og syge-/raskmelding efter udarbejdet vejledning i pjeceform. Endvidere skal der tilbydes besøg af hygiejnesygeplejerske efter behov. Økonomien inkluderet i ovenstående.

 • Kommunen sikrer god rengøringsstandard og håndhygiejne på kommunale arbejdspladser og institutioner, inkl. bosteder, ved at opsætte informationsmateriale ved håndvaske, spritdispensere, i køkkener mv. Desuden bør alle borgere, der lejer eller låner et af kommunens lokaler informeres om varetagelsen af god hygiejne. Der afsættes 10.000 kr. årligt til opsætning af spritdispenserer, plakater om håndvask og lignende.

 • Kommunen etablerer fysiske rammer, der fremmer god hygiejne, herunder gode og et tilstrækkeligt antal håndvaske- og toiletfaciliteter, herunder håndvaske med betjeningsfrit armatur, flydende sæbe, håndsprit og engangshåndklæder. Gode rammer kan med fordel indgå i institutionernes handleplaner og kan hensigtsmæssigt medtænkes ved renovering og nybygning. Alene på børnehaveområdet mangler ca. 70 % af børnehaverne i Herning Kommune at få installeret betjeningsfrit armatur.

 
Der vil således skulle et engangsbeløb på 75.000 kr. samt løbende udgifter på 185.000 kr. årligt for at opfylde anbefalingerne vedrørende hygiejne.

  

Mad og måltider

Sunde mad- og måltidsvaner har i samspil med bl.a. fysisk aktivtet stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at forebygge overvægt, underernæring og livsstilsrelaterede sygdomme som hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, tab af funktionsevne mv. Sunde mad- og måltidsvaner spiller endvidere en central rolle i forhold til tandsundheden.

 

Mad- og måltidsvaner er et resultat af et komplekst samspil mellem bl.a. smagspræferencer, kulturelle normer, økonomiske og tidsmæssige ressourcer, funtionsniveau og fysiske rammer. Hertil kommer personlig livserfaring, viden om sundhed og oplevelse af sundhedsrisici i forhold til valg af mad. Eksempelvis har de strukturelle og sociale rammer omkring børns og unges måltider vist sig at være centrale for opbygningen af sociale tilhørsforhold. Måltidet bliver dermed et sted for etablering og fastholdelse af fællesskaber.

 

Data fra den regionale sundhedsprofil, "Hvordan har du det? 2010", giver et estimat over kostmønstret for borgere over 16 år i regionen. Der er i profilen fokuseret på udvalgte fødevareemner ud fra Fødevarestyrelsens otte kostråd, hvorpå man har beregnet, om borgerne har et sundt, middelsundt eller usundt kostmønster.

 

Data fra sundhedsprofilen for borgere i Herning Kommune over 16 år viser, at

 • 21 % generelt har et sundt kostmønster

 • 66 % har et middelsundt kostmønster

 • 13 % har et usundt kostmønster

 

For ungdomsgruppen mellem 16 og 24 år i Herning Kommune gælder, at

 • 17 % generelt har et sundt kostmønster

 • 62 % har et middelsundt kostmønster

 • 21 % har et usundt kostmønster

 

Udfra ovenstående data har ungdomsgruppen isoleret set et mere usundt kostmønster end den generelle befolkning over 16 år. Godt hver femte har et usundt kostmønster. Om tendensen gør sig gældende for unge under 16 år, findes der ikke data for. 

 

De fleste af anbefalingerne i forebyggelsespakken vedrørende mad og måltider opfyldes allerede i Herning Kommune, men følgende anbefalinger bør ifølge forebyggelsespakken også efterkommes:  

 

 • Handleplan for mad og måltider i kommunale institutioner, botilbud og væresteder

for borgere med særlige behov/socialt udsatte.

 

De enkelte institutioner, botilbud og væresteder for borgere med særlige behov i Herning Kommune, udarbejder lokale handleplaner for mad og måltider med udgangspunkt i kommunens mad- og måltidspolitik. En mad- og måltidspolitik indarbejdes son en del af en revideret sundhedspolitik.

 

Handleplanerne kan have følgende fokusområder:

 

 • Sund morgenmad, frokost, mellemmåltider og aftensmad, der følger ernæringsanbefalingerne fra Fødevarestyrelsen.

 • Inddragelse af brugerne på bo- og væresteder i at skabe et godt spisemiljø og i madlavning og fællesspisning.

 • Inddragelse af pårørende i implementeringen af mad- og måltidspolitikken.

 • Tilgængelighed af koldt vand.

 • Sundhedspædagogisk arbejde om sundhed, mad og måltider, således at brugerens viden og handlekompetence i forhold til smag og glæde ved måltidet fremmes.

 • Mulighed for frugtordning.


Indsatsen vedrører ca. 6 botilbud, 18 væresteder og flere institutioner for handicappede og udviklingshæmmede.

 

Det foreslås, at der afsættes et engangsbeløb på 75.000 kr. til kompetenceudvikling af personalet i indsatsen samt til udarbejdelse af mad- og måltidspolitik, som skal indgå i Herning Kommunes reviderede sundhedspolitik, og handleplaner. Beløbet skal dække frikøb af personaletimer til udarbejdelse af ovenstående, ligesom personalet skal undervises og kompetenceudvikles i håndtering af mad- og måltidspolitikken og den lokale handleplan.

 

 • Handleplan for mad og måltider i forbindelse med madservice til ældre borgere,

inkl. madudbringning.

 

Der udarbejdes lokale handleplaner for madservice til ældre borgere i Herning Kommune med udgangspunkt i kommunens mad- og måltidspolitik. Handleplanerne kan have fokus på fx afdækning af den enkelte borgers ernæringsbehov og tilpasning af madens ernæringsindhold derefter.

 

Der afsættes 200.000 kr. som skal dække frikøb af personaletimer i ældreplejen, til undervisning af personale om ernæring til ældre. Endvidere tilbydes screening af ældre borgere i forhold til kost – med fokus på borgere i eget hjem (hjemmeplejen), med henblik på at kunne råde den ældre til at få den optimale kost, og gruppeundervisning af ældre om kost.

 

Der vil således skulle et engangsbeløb på 75.000 kr. samt løbende udgifter på 200.000 kr. årligt for at opfylde anbefalingerne vedrørende mad og måltider.

 

Indeklima på skoler, solbeskyttelse og overvægt

I sag nr. 37 på denne dagsorden gennemgås anbefalingerne i forebyggelsespakkerne i fase 3, nemlig "Indeklima på skoler", "Solbeskyttelse" og "Overvægt". Det vurderes i sagen, at der vil være løbende udgifter på 65.000 kr. forbundet med opfyldelsen af de anbefalinger, der ikke opfyldes i Herning Kommune, og som ikke ansvarsmæssigt kan henføres til en bestemt del af kommunen.

 

Opsamling 

Det vurderes, at de beskrevne anbefalinger i forebyggelsespakken mental sundhed vil koste 125.000 kr. årligt at implementere.

 

Det vurderes, at de beskrevne anbefalinger i forebyggelsespakken om hygiejne vil koste årligt 185.000 kr. samt et éngangsbeløb på 75.000 at implementere.

 

Det vurderes, at de beskrevne anbefalinger i forebyggelsespakken om mad og måltider til koste 200.000 kr. årligt samt et éngangsbeløb på 75.000 kr. at implementere.

 

Det vurderes, at anbefalingerne i Forebyggelsesudvalgets regi i forebyggelsespakkerne i fase 3 vil koste 65.000 kr. at implementere.

 

I alt vil implementeringen af de beskrevne anbefalinger på grundniveau i fase 1, 2 og 3 således koste anslået 575.000 kr. årligt, og der er behov for engangsbeløb på i alt 150.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning  

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.