Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 12. marts 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.30.08-A00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har den 4. januar 2019 sendt sit udkast til Sundhedsaftalen for 2019-2023 til høring blandt høringsparterne.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget, som består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i regionen, har fremsendt sit udkast til Sundhedsaftalen for 2019-2023 til høring blandt høringsparterne - herunder kommunerne.

 

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem de 19 kommuner, Regionen og PLO i Region Midtjylland.

 

Det fremsendte udkast indeholder visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejdet indenfor Sundhedsaftalen 2019-2023. Efterfølgende skal de rudarbejdes konkrete samarbejdsaftaler.

 

Indhold i Udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023:

 

Kobling til de nationale mål for sundhedsvæsenet:

Otte nationale mål for sundhedsvæsenet sætter fælles retning og udgør den overordnede ramme for Sundhedsaftalen:

 • Bedre sammenhængende patientforløb
 • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
 • Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
 • Behandling af høj kvalitet
 • Hurtig udredning og behandling
 • Øget patientinddragelse
 • Flere sunde leveår
 • Et mere effektivt sundhedsvæsen

 

Visioner:

 • Mere lighed i sundhed – Socialt og geografisk. Borgerne skal behandles forskelligt for at opnå samme udbytte af sundhedstilbuddene, derfor er der behov for differentierede indsatser. Høj kvalitet uanset geografi.

 

 • På borgerens præmisser – Aktiv Inddragelse af borgerne i eget behandlingsforløb. Borgerne skal gøres til ”medproducenter” af sundhed og der skal samarbejdes med pårørende, forening er og frivillige.

 

 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren – Et stærkere fokus på, hvilke opgaver, der kan løses og forankres tæt på borgernes hverdag.

 

 • Mere sundhed for pengene – Et overordnet blik på den samlede opgaveløsning for at sikre den samfundsøkonomiske balance.

 

 

Prioriterede indsatsområder og fælles målsætninger:

Sundhedskoordinationsudvalget har udpeget tre fælles indsatsområder, som ses som fælles udviklingsområder med mulighed for en god effekt for mange og hvor der derfor med fordel kan tages fat først:

 • Fælles investering i forebyggelse – fokus på rygning
  • Mål: At nedbringe antallet af dagligrygere i Region Midtjylland
 • Sammen om ældre borgere – fokus på akutområdet
  • Mål: At styrke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser blandt ældre.
 • Den nære psykiatri – fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.
  • Mål: Forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Region Midtjylland
  • Mål: Forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.

  

Bærende principper for samarbejdet:

 • Økonomi – Når der indgås aftaler om ændringer af opgavefordelingen mellem kommuner og region skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt, så der er gennemsigtighed.
 • Kvalitet – Sundhedsindsatserne skal tilrettelægges ud fra de samme kvalitetsmål og standarder på tværs af regionen.
 • Populationsansvar – Identificere målgrupper med særlige sundhedsudfordringer med henblik på at opnå en mere ligelig fordeling af sundhed. Data om befolkningens sundhedstilstand og systematisk monitorering er en forudsætning herfor.
 • At bryde med vanetænkningen – Der er behov for at ”tænke ud af boksen” og udfordre lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer.
 • Videndeling og spredning – Udbrede af indsatser med god effekt
 • Tidlig og rettidig indsats – forebyggelse og tidlig opsporing – tidlige investeringer for at undgå at kompleksiteten stiger.
 • IT, data og telemedicin på tværs – Telemedicinske løsninger skal udbredes og kommunikationen på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis skal være understøttet digitalt.

 

Administrationen finder det positivt at indholdet i Sundhedsaftalen kobles til de overordnede nationale mål for sundhedsvæsenet. Ligeledes er det godt, at der kommer fokus på geografisk lighed med det formål at sikre en ensartet høj kvalitet i sundhedstilbuddene.

 

Sundhedskoordinationsudvalget skal have Social- og Sundhedsudvalgets høringssvar inden den 1. marts (Forslag til høringsbrev vedlagt som bilag). Herefter skal Sundhedsaftalen godkendes i Sundhedsstyregruppen, Sundhedskoordinationsudvalget og dernæst i regionsrådet og i de 19 kommuner – med henblik på ikrafttrædelse den 1. juli 2019.

 

Forebyggelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget orienteres behandler udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 som orienteringspunkt.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 20. februar 2019, pkt. 14:

at Social og Sundhedsudvalget afgiver høringssvar til SundhedskoordinationsudvalgetSocial- og Sundhedsudvalget, 20. februar 2019, pkt. 14:

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Perspektivnotat 2020-23 for Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Perspektivnotat 2020-23 for Serviceområde 19, Forebyggelse forelægges Forebyggelsesudvalget til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren for budget 2020-2023, at fagudvalgene i forberedelsesfasen, der løber frem til første budgetkonference 8. april 2019, skal indlede drøftelsen af fokusområder for det kommende budgetår. De centrale budskaber og udviklingstendenser for serviceområderne i relation til den forestående budgetlægning uddrages i perspektivnotater for hvert serviceområde. Perspektiverne beskrives såvel på kort sigt (budgetår) som på længere sigt (budgetoverslagsår).

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotat for Serviceområde 19, som forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse.

 

Notatet er vedlagt som bilag.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget drøfter og godkender udkast til perspektivnotat 2020-23 for Serviceområde 19.

Beslutning

Godkendt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning på Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til opfølgning på Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2018 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til regnskabsvejledningen for 2018 skal der følges op på, om de politiske mål for 2018 er opfyldt. Opfølgningen skal behandles i fagudvalgene og indgå i materialet til budgetkonferencen den 8. april 2019.

 

Administrationen har fulgt op på følgende mål for Serviceområde 19, Forebyggelse:

 

 • Implementering af sundhedspolitikkens vision, mål og værdigrundlag. (Forebyggelseshandleplanen)
 • Etablering af et bedre og mere sammenhængende genoptrænings- og sundhedsfremmetilbud (fælles mål for serviceområde 18 og 19)

 

Opfølgningen, der er vedlagt som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget godkender forslag til opfølgning på udvalgets politiske mål for 2018.

Beslutning

Godkendt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Regnskab 2018 og overførsler 2018 til 2019 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2018 forelægges regnskab 2018 samt overførselsønsker 2018 til 2019 for Forebyggelsesudvalgets område til udvalgets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2018 med overordnede regnskabsbemærkninger og ønsker om overførsler fra 2018 til 2019 fremlægges til godkendelse i Forebyggelsesudvalget. Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2018 og overførselssagen 2018-19, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25. marts 2019 og i Byrådet den 2. april 2019.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet:

 

Regnskab 2018 viser et samlet mindreforbrug på 10,790 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. nedenstående tabel:

 

 

Afvigelsen består af et mindreforbrug på 8,963 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering, som er konti uden for rammestyring, et mindreforbrug på 1,027 mio. kr. på selvforvaltning og et mindreforbrug på 0,801 mio. kr. på projekter.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen.

 

Hvert år foretages en efterregulering af medfinansieringen, som udregnes med udgangspunkt i samlede aktivitetsniveau i Region Midtjylland. Det er endnu ikke muligt at opgøre det endelige aktivitetsniveau, men Sundhed og Ældre skønner, at Herning kommunes efterregulering vil udgøre en merudgift på 6-6,5 mio. kr. Efterreguleringen foretages medio 2019, og indgår i regnskabet for 2019. I Herning kommune er det praksis, at efterreguleringen foretages via kassen, dvs. uden for serviceområde 19.

 

Bloktilskudsandelen til aktivitetsbestemt medfinansiering var i 2018 på ca. 332 mio. kr.  

 

Forventet resultat for Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2018 (mio. kr.):

 

 

 

Selvforvaltning omfatter området Sundhedsfremme og Forebyggelse. Mindreforbruget på selvforvaltning udgør 1,027 mio. kr., og vedrører igangsatte indsatser i Forebyggelseshandleplanen fra 2016. Flere indsatser er ved at være afsluttet, men en række af dem kører videre i 2019. I det korrigerede budget indgår en overførsel fra 2017 på 1,931 mio. kr.

 

Der er to igangværende projekter: Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder samt "Naturens Rige", som er en arv til Hjerteforeningen. Midlerne hertil anvendes i samråd med flere forskellige aktører.

 

Overførsler fra 2018 til 2019:

 

Der foreligger samlet set overførselsønsker fra 2018 til 2019 for 1,828 mio. kr., som fordeler sig jfr. tabellen nedenfor:

 

 

Overførselsønskerne vedrørende selvforvaltningsaftaler på 1,027 mio. kr. og projekter, 0,801 mio. kr., er saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne.

 

Mindreforbruget vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering overføres jfr. styringsprincipperne ikke, da området er uden for rammestyring.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabet for 2018 tages til efterretning
at overførsler 2018 til 2019 godkendes

Beslutning

Vedtaget som indstillet

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Politiske årsmål 2020 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for 2020 skal fagforvaltningerne aflevere budgetforslagene for 2020 i juni 2019. I budgetmaterialet indgår måldokumenter, som beskriver indsatsområder og politiske årsmål. Det indstilles, at Forebyggelsesudvalget drøfter relevante temaer for målene.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalgets politiske årsmål 2020 er en del af det samlede budgetforslag 2020. Budgetforslaget vil blive forelagt Forebyggelsesudvalget på mødet den 27. maj 2019.

Administrationen vil på mødet komme med et oplæg til drøftelse af, hvilke politiske temaer udvalget ser som de største udfordringer. Oplægget vil tage udgangspunkt i perspektivnotaterne for 2020 og målene for 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at temaer for mål 2020 drøftes.

Beslutning

Emnet drøftedes. Administrationen udarbejder forslag til mål udfra de faldne bemærkninger.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A00-2-16 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Evaluering af Osteoporose-skolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 17. august 2015 vedtog Forebyggelseudvalget en ny forebyggelseshandleplan, version 2.0. Forebyggelseshandleplanen indeholder otte tværgående projekter, som er udvalgt på baggrund af dialogmøder og drøftelser med de øvrige fagudvalg. Projektet vedrørende osteoporose var et af de i alt otte projekter, som indgik i forebyggelseshandleplanen.

 

Osteoporose-skolen startede op i begyndelsen af januar 2016. Der var en stor efterspørgsel på mere viden om osteoporose, og uventet mange ønskede at deltage på Osteoporose-skolen. Pr. 1. april 2016 var 62 borgere på venteliste til Osteoporose-skolen. Med det formål at nedbringe ventelisten bevilgede Forebyggelseudvalget på møde den 24. oktober 2016 midler til at afvikle yderligere fem forløb i foråret 2017.

 

Projektet er gennemført i perioden 1. september 2015 til den 31. marts 2019. I februar 2019 er der udarbejdet en samlet evaluering af projektet og Osteoporose-skolen.

Sagsfremstilling

Projektet er gennemført i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget og Osteoporoseforeningen. I det følgende gives et resumé af evalueringen i forhold til de opstillede mål for projektet, som var tidlig opsporing af borgere med knogleskørhed og at afholde gruppeforløb med henblik på at lære deltagerne en knoglevenlig livsstil.

Hensigten med ovenstående er at forhindre eller forsinke forekomsten af knoglebrud blandt borgere, som har eller er i risiko for udvikling af osteoporose og dermed reducere de menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger som følge af knoglebrud.

 

Baggrund

Knogleskørhed også kaldet osteoporose er en sygdom, som rammer mange. En rapport udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2018 viser, at cirka 172.400 danskere er identificeret/diagnosticeret med osteoporose. Siden 2009 er der årligt registret cirka 17.000 nye tilfælde med osteoporose.

 

Samtidig vurderes det, at antallet af mennesker, der lever med osteoporose uden at vide det, udgør to til tre gange så mange svarende til op mod 500.000 borgere. Osteoporose giver ingen symptomer og opdages oftest først efter knoglebrud, som typisk sker i håndled, hofte eller ryg.

 

Osteoporose er en knoglesygdom, der skønnes at ramme hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50 år. Årsagerne til osteoporose er blandt andet stigende alder, arvelige faktorer, livsstil- og miljømæssige faktorer samt langvarigt brug af binyrebarkhormon. 

 

Knoglevenlig livsstil kan være med til at forebygge knoglebrud som følge af knogleskørhed. Nationale og internationale anbefalinger for knoglesund livsstil omhandler indtag af calcium og D-vitamin, fysisk aktivitet/motion, rygestop, opnåelse af normal vægt, varierede madvaner, faldforebyggelse samt hensigtsmæssige bevægemønstre.

 

Osteoporose-skolen

Holdforløbet består af syv undervisningsgange over ti uger. Der er undervisning en gang ugentligt à to timer.

 

En ergoterapeut og en fysioterapeut er primære ansvarlige for at tilrettelægge og afvikle holdforløbene. Hver seance består af en teoretisk del og en fysisk træningsdel. Der undervises i følgende emner:

 • At leve med osteopororse v. Osteoporoseforeningen
 • Ergonomi og dagligdagsaktiviteter v. ergoterapeut
 • Medicin og kosttilskud v. farmaceut
 • Knoglevenlig kost v. diætist/kostfaglig medarbejder
 • Træningsformer v. fysioterapeut

 

Evaluering af indsatsen

I perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2018 har i alt 191 borgere deltaget på Osteoporose-skolen. Deltagerne på Osteoporose-skolen er primært 65+ årige, som udgør 64 % af alle deltagere. Andelen af kvinder udgør i alt 91 % og andelen af mænd 9 %. Deltagergruppens sammensætning afspejler i store træk det forhold, at forekomsten af osteoporose er størst blandt de 65+ årige og hyppigere blandt kvinder end blandt mænd. Mændene er dog underrepræsenteret på Osteoporose-skolen i forhold til det antal, der vurderes at leve med osteoporose i Herning Kommune.

 

Et af projektets mål var tidlig opsporing af borgere med knogleskørhed. En analyse af alders- og kønsfordelingen udarbejdet i slutningen af 2017 viste at andelen, som var 65+ år udgjorde 68 % af alle deltagere. Andelen af kvinder udgjorde 93 % og andelen af mænd 7 %.

 

I 2018 blev der derfor i samarbejdede med Osteoporoseforeningen igangsat PR fremstød og initiativer med fokus på risikofaktorerne for udvikling af osteoporose og osteoporose hos mænd. I 2018 ses en forskydning i retning af at flere yngre borgere, samt at antallet af mandlige deltagere var steget.

 

Et andet mål var at afholde gruppeforløb med henblik på at lære deltagerne en knoglevenlig livsstil, for hermed at forebygge sygdommens udvikling og komplikationer i form af fx knoglebrud.

 

I forhold til effekten af indsatsen og en knoglevenlig livsstil ses en positiv udvikling i forhold til andelen, som er fysisk aktive og andelen der spiser sundt. Endvidere er andelen, der ryger dagligt, faldet. I forhold til højrisikoforbrug af alkohol ses derimod en lille stigning.

 

En stor andel af deltagerne lykkes med at fastholde en høj grad af fysisk aktivitet og regelmæssig motion. Dette kan muligvis tilskrives det forhold, at der på flere hold er opstået et netværk blandt deltagerne, som fortsat mødes for at gå en tur, træne i motionscenter eller andet. 

  

I forhold til selvvurderet helbred ses ligeledes en positiv udvikling.  

 

Den store interesse for Osteoporose-skolen og deltagernes evaluering af forløbet viser, at der er behov for mere viden om knogleskørhed, og hvad man selv kan gøre for at mindske sygdommens udvikling og eventuelle komplikationer. Stort set alle har vurderet, at forløbet i høj grad eller i nogen grad var relevant og anvendeligt, og de føler sig motiverede og rustede til selv at fortsætte træningen efter afslutning af forløb. Andelen, som i høj grad vil anbefale forløbet til andre, udgør 78 %.

 

For at imødekomme den store efterspørgsel blandt borgerne men også at tilgodese borgernes forskellige behov og muligheder, er der i januar 2019 afholdt en temadag om knogleskørhed. Indholdet på dagen var således lig indholdet på Osteoporose-skolen dog uden den fysiske træningsdel.

 

I alt 25 borgere deltog på temadagen. De umiddelbare tilbagemeldinger på dagen var overvejende positive. Nogle gav udtryk for, at de foretrak denne form frem for et forløb over syv gange. Andre gav udtryk for, at det var svært at forholde sig til så megen information på en og samme dag. Det skal bemærkes, at denne model ikke giver mulighed for at understøtte deltagernes forandringsproces eller netværksdannelse, hvilket heller ikke er et behov eller et ønske hos alle.  

 

Konklusion og anbefalinger til fremtidig praksis

På baggrund af resultaterne i forhold til andelen blandt deltagerne, som har opnået en sundere og mere knoglevenlig livsstil samt andelen, der vurderer, at de har et godt helbred, antages det, at Osteoporose-skolen har bidraget til at forhindre eller forsinke forekomsten af knoglebrud blandt borgere i Herning Kommune, som har eller er i risiko for at udvikle osteoporose.

 

Det anbefales, at der fremover udbydes Osteoporose-skole to til tre gange årligt samt en temadag om knogleskørhed to gange årligt.

 

Evalueringen af Osteoporose-skolen viser, at ændringer i sundhedsvaner kan være svære at fastholde 12 måneder efter afslutning af forløb. Det anbefales derfor, at tidligere deltagere på Osteoporose-skolen også får mulighed for at deltage på temadagene om knogleskørhed. 

 

Knogleskørhed er en sygdom, som ofte først opdages i forbindelse med et knoglebrud. Sygdommens udvikling kan mindskes dels via en medicinsk behandling og dels via en knoglevenlig livsstil.

 

Der er derfor et stort forebyggelsespotentiale i forbindelse med tidlig opsporing af borgere, som har eller er i risiko for udvikling af osteoporose.

Økonomi

Ressourceforbrug i forbindelse med planlægning og afholdelse af Osteoporose-skolen

 

Osteoporose-skolen strækker sig over syv undervisningsgange over ti uger. Der er undervisning én gang ugentligt a´ to timer. Der planlægges med 12 deltagere pr. forløb.  

Aktivitet                                                                                                  

Timeforbrug

Udgift (kr.)

Holdansvarlige terapeuter – planlægning, afholdelse og opfølgning på Osteoporose-skolen inkl. transport 

50

11.500

Undervisning ved eksterne undervisere (farmaceut og kostvejleder/ diætist) + UV materiale

 

1.500

I alt pr. forløb 

 

13.000

 

Prisen for et holdforløb udgør i alt 13.000 kr. hvilket svarer til knap 1.100 kr. pr. deltager. Ved afvikling af to forløb årligt er prisen 26.000 kr. og ved afvikling af tre forløb årligt er prisen 39.000 kr.  

 

Ressourceforbrug i forbindelse med tidlig opsporing og rekruttering af deltagere til Osteoporose-skolen

 

I projektperioden er der i alt forbrugt ca. 45.000 kr. i forbindelse med tidlig opsporing og rekruttering af borgere, som har eller er i risiko for at udvikle osteoporose

Aktivitet                                                                                              

Timeforbrug

Udgift (kr.)

Udarbejdelse af pjecer, annoncer og artikler i Herning Folkeblad, Osteoporoseforeningens medlemsblad ”Knogleskør” samt opslag på Herning Kommunes hjemmeside, Facebook m.m. 

40

10.000

Undervisning af kolleger om osteoporose og risikofaktorer.

65

15.000

Deltagelse i events fx Åben hus dage på aktivitetscentrene i kommunen og Sundhedsdage på Herning Bibliotek.

90

20.000

I alt

 

45.000

 

 

Ressourceforbrug i forbindelse med afholdelse af temadag om osteoporose i januar 2019

 

Aktivitet

Timeforbrug

Udgift (kr.)

Holdansvarlige terapeuter – planlægning og afholdelse af temadag inkl. transport

20

4.600

Undervisning ved eksterne undervisere (farmaceut og kostvejleder/ diætist) + UV materiale

 

1.400

I alt

 

6.000

 

Prisen for en temadag udgør i alt ca. 6.000 kr., hvilket svarer til knap 250 kr. pr. deltager ved 25 deltagere. Ved afholdelse af to temadage årligt er prisen 12.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den fremsendte evaluering af Osteoporose-skolen tages til efterretning.  
at den forelagte evaluering fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til beslutning om den videre drift af tilbuddet.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Ansøgninger om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019