Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 11. juni 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budget 2013-2016 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til budget 2013-2016 på Forebyggelsesudvalgets område, herunder årsmål og kvalitetsmål, til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2013 fremsender forvaltningen forslag til budget 2013-2016 på Forebyggelsesudvalgets område, som består af Serviceområde 19, Forebyggelse.
 
Driftsbudgettet er udarbejdet inden for de udmeldte nettodriftsrammer.
 
Størstedelen af budgettet på Forebyggelsesudvalgets område vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som styringsmæssigt betragtes som værende uden for rammestyring.
 
Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering baseres i budget 2013 jfr. tidligere praksis på KL´s aktivitets- og udgiftsskøn, der forventes at foreligge som en del af økonomiaftalen mellem KL og regeringen medio juni.
 
Der er derfor ikke i det fremsendte budgetforslag foretaget ændring i udgiftsniveauet i forhold til den udmeldte ramme, idet denne foretages som teknisk korrektion senere i budgetprocessen.
 
Budgetforslaget indeholder jfr. budgetvejledningen indsatsområder/kvalitetsmål, driftsbemærkninger samt ændringsskema - alt vedlagt som bilag.
 
Der er følgende hovedoverskrifter for indsatsområder og årsmål:
 
Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre (Social- og Sundhedsudvalget): 

 • Det nære sundhedsvæsen – færre genindlæggelser/forebyggelige indlæggelser for borgere i alle aldre

 
Mål for Serviceområde 19, Forebyggelse: 

 • Kronikerindsatsen i Herning Kommune

 • Forbedrede kost- og motionsvaner blandt borgere i Herning Kommune

 

Målene er tilrettet i forhold til de ønsker, der fremkom ved første drøftelse på udvalgsmødet den 30. april 2012.

 

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetforslaget for 2013-2016 godkendes,
 
at mål og indsatsområder for 2013, som samtidig er kvalitetsmål, godkendes,

 

at budgetforslaget jfr. budgetvejledningen for 2013 videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således at der udarbejdes selvstændigt mål for implementeringen af forebyggelseshandleplanen.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.12.00-G01-102-10 Sagsbehandler: Tea Risom  

Herning Kommunes omkostninger til borgere med et alkoholoverforbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På forebyggelsesudvalgsmødet den 12. marts 2012 blev Sundhedsstyrelsens publikation ”Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol” fremlagt. Sundhedsstyrelsen har nu udarbejdet tal for de enkelte kommuner i landet, og det er hermed blevet muligt at se, hvorledes Herning Kommune ligger i forhold til landsgennemsnittet.

Sagsfremstilling

Med denne undersøgelse er det første gang, de kommunale udgifter forbundet med alkoholoverforbrug er blevet samlet. Beregninger skal dog tages med forbehold, da de ikke viser de faktisk udgifter for Herning Kommune. Tallene er derimod et overslag og skal ses som et pejlemærke for udgifterne relateret til alkoholoverforbrugere.
 
I undersøgelsen er borgere, som har et alkoholoverforbrug, opdelt i to kategorier:

 • Personer i alkoholbehandling

 • Personer med alkoholrelateret sygehuskontakt

 

Personer i alkoholbehandling er primært personer med alkoholafhængighed, og har enten været på et alkoholbehandlingscenter eller i medicinsk behandling. Gruppen af personer med alkoholrelateret sygehuskontakt har ikke nødvendigvis samme systematiske overforbrug af alkohol. Det er personer som har været i kontakt med sundhedsvæsenet grundet alkohol, og her kan det både være personer med svære alkoholskader, men også om personer som fx har været i behandling grundet styrt på en cykel i alkoholpåvirket tilstand. 

Sundhedsstyrelsen har beregnet omkostninger til alkoholoverforbrugere på følgende måde:

 • Den kommunale medfinansiering til sundhedsydelser

 • Overførelsesindkomster

 • Anbringelse af børn og unge

 

Overførelsesindkomster kan eksempelvis være kontanthjælp og førtidspension. Anbringelse af børn og unge er anbringelse på forskellige institutionstyper og familiepleje, men tæller også forebyggende hjælpeforanstaltninger såsom aflastning. De kommunale udgifter til hjemmepleje, botilbud, støttepersonsordninger, kommunal genoptræning m.fl. er ikke medregnet, da disse ydelser ikke kunne belyses på baggrund af registerdata. De økonomiske omkostninger er derfor reelt højere, end hvad undersøgelsens opgørelse kommer frem til.

Herning Kommunes totale udgifter til alkoholoverforbrugere anslås i undersøgelsen til i alt 95,5 mio kr. Heraf er 7,7 mio kr. udgifter til den kommunale medfinanisering af sundhedsydelser, 52,1 mio. kr. vedrører overførelsesindkomster og 35,7 mio. kr. vedrører anbringelse af børn og unge.  

 

Tabel 1

 
Hele landet
Hele landet
Herning
Herning
 
 
 
Kommune
Kommune
 
Personer med
Personer i
Personer med
Personer i
 
alkoholrelateret
alkoholbeh.
alkoholrelateret
alkoholbeh.
 
sygehuskontakt
 
sygehouskontakt
 
Antal respondenter
18.036
34.330
191
530
Sundhedsydelser
19.872 kr.
8.957 kr.
19.272 kr. 
7.617 kr. 
Overførselsindk.
68.643 kr.
65.163 kr.
88.054 kr.
66.572 kr.
Anbringelse af børn og unge
12.149 kr.
17.917 kr.
132.562 kr.
19.584 kr.
Omkostninger
i alt
100.664 kr.
92.037 kr.
239.889 kr.
93.773 kr.
Kilde: 2012 Sundhedsstyrelsen
 
 
 
 

 

Tabel 1 viser de gennemsnitlige omkostninger pr. person på landsplan og i Herning Kommune for de to grupper af alkoholoverforbrugere. Det ses, at kommunens udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsydelser ikke giver anledning til bemærkninger, da udgiftsniveauet ligger på niveau med landsgennemsnittet. Omkostninger til overførelsesindkomster ligger over landsgennemsnittet.

 

Herning Kommunes udgifter til anbringelse af børn og unge er betydeligt højere end landsgennemsnittet.  De højere omkostninger skyldes hovedsageligt, at andelen af børn af alkoholoverforbrugere, som er anbragt, ifølge undersøgelsen er dobbelt så høj som landsgennemsnittet. Til sammenligning ligger kommuner som Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg enten på niveau med landsgennemsnittet eller under landsgennemsnittet. Dette kan tyde på, at Herning Kommune i højere grad anbringer børn af alkoholoverforbrugere end andre kommuner, men bør undersøges nærmere.
 

Børn og unge af forældre med et alkoholmisbrug er ikke en gruppe som Herning Kommune har særligt fokus på, og der eksisterer ikke indsatser som er direkte rettet mod denne gruppe. Men alkoholoverforbrug i familien er en problemstilling, der bliver arbejdet med i diverse familieforløb.
 
Der er udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan i Herning Kommune for at forebygge alkoholmisbrug. Eksempler på indsatser, der udspringer af handleplanen, er

 • Styregruppen, Trygt Natteliv, som er ansvarlig for samarbejdet mellem politi, kommuner, taxa og restauratører. Formålet er at opnå en reduktion i antallet af voldssager i overdreven beruselse eller på baggrund af indtagelse af euforiserende stoffer samt antallet af rusmiddelrelaterede ulykker og skader

 • Temamøder for gravide om alkoholens skadelige virkninger på fostret

 • Systematiske alkoholsamtaler i sundhedsplejen ved besøg i familierne


Herudover er der i forebyggelseshandleplanen den 30. april 2012 prioriteret en indsats i forhold til ældre alkoholoverforbrugere, der er i kontakt med hjemmeplejen.

 

Der er tilbud om alkoholbehandling i Misbrugscentret, og indtil medio 2012 arbejder udsatteteamet bl.a. med alkoholoverforbrugere.    


 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.
 
Temasættes efterfølgende - herunder orientering om tilgængelighed på alkoholområdet samt kvalificering af tallene i forhold til anbringelse af børn og unge.
 

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Finansiering af forebyggelseshandleplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med Forebyggelsesudvalgets prioritering af forebyggelseshandleplanen på mødet den 30. april 2012, punkt 23, skete der en regnefejl. Der mangler derfor finansiering af en del af planen i 2013 og 2014.

 

Der fremlægges forslag til finansiering, som tidligere meddelt udvalget pr. mail.

Sagsfremstilling

På mødet i Forebyggelsesudvalget den 30. april 2012, hvor forebyggelseshandleplanen skulle prioriteres, skete der dét, at en af de prioriterede indsatser ved en fejl ikke blev lagt til den samlede sum af indsatser. Dette bevirker, at der i 2013 og 2014 mangler finansiering af indsatserne i forebyggelseshandleplanen for 498.000 kr. i begge år.

 

I 2012 har Forebyggelsesudvalget stadig godt 1 mio. kr., der ikke er disponeret. Administrationen foreslår, at de udisponerede midler reserveres til dækning af den manglende finansiering i 2013 og 2014, hvormed beløbet skal overføres til 2013 ved årets afslutning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der reserveres 996.000 kr. af budgettet i 2012 til finansiering af indsatserne i forebyggelseshandleplanen i 2013 og 2014. Beløbet forventes således overført til 2013.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.09.04-P20-1-12 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Drøftelse af ikke prioriterede tiltag i forbindelse med vedtagelsen af forebyggelseshandleplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Christmann Ramsgaard

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelsen af forebyggelseshandleplanen på mødet den 30. april 2012, pkt 23, blev konkrete tiltag prioriteret. 11 tiltag blev ikke prioriteret, og der ønskes en drøftelse af, hvorvidt disse tiltag skal prioriteres på anden vis.    

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af forebyggelseshandleplanen blev 11 foreslåede tiltag ikke prioriteret (se bilag). De 11 ikke-prioriterede tiltag er:

 

1. Rumlerikkerne - Sundhedskommunikation for børn

2. Cykeladventurebane for løbecykler

3. Sammenhængende stiplan

4. Center for sundhed og eliteidræt

5. Økologisk café, Nørregade 7

6. Seksualundervisning ved sexløberne

7. Hygiejnekampagne

8. Hjertestartere

9. Børn til kultur

10. Herning Kommunes forebyggelsespris

11. Forløbskoordinator i beskæftigelse

 

På baggrund af hvert enkelt tiltag ønskes en drøftelse af, om tiltagene skal overbringes til de øvrige fagudvalg, om tiltagene skal prioriteres på et senere tidspunkt eller helt nedprioriteres.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de 11 tiltag drøftes med henblik på at vurdere, om forebyggelsesperspektiverne i tiltagene ønskes prioriteret på anden vis.

Beslutning

Forvaltningen anmodes om at fremlægge forslag til, hvordan de enkelte projekter kan håndteres herunder ved hjælp af ekstra finansiering.

 

Punkt 6 udgår.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-P22-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Forslag til datoer for afvikling af studietur

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har på sit møde den 16. januar 2012 (punkt 6) besluttet, at der skal arbejdes videre med planlægning af en studietur til Norge omhandlende emnet "strukturelle forebyggelsestiltag" samt deres erfaringer med brug af økonomiske analyser før implementering af tiltag.

 

Desuden ønskes forslag til alternativ studietur til en eller flere danske kommuner, hvor fokus er sundhedsfremme og forebyggelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af anbefalinger fra Sund By Netværket har administrationen kontaktet Innherred-samkommune, Norge, som har meldt positivt tilbage i forhold til afvikling af et studiebesøg.
Innherred-samkommune består af kommunerne Levanger og Verdal.

Et besøg i Norge forventes at belyse:

 • Fordele ved at samarbejde om sundhed på tværs af kommunegrænser, herunder de økonomiske fordele og faglig udvikling af medarbejdere.

 • Arbejdet med ny Folkehelsestrategi, hvori der lovkrav om sundhedsfremme tiltag til borgerne.

 • Udviklingen af "Frisklivssentraler", svarende til et sundhedscenter med fokus på patientrettet og borgerrettet forbyggelse.

 

Der er mulighed for studietur den 27.-28. september 2012 eller den 1.-2. oktober 2012.

 

Programmet for studieturen forelægges Forebyggelsesudvalget på møde efter sommerferien.

 

Flere danske kommuner arbejder med relevante emner indenfor sundhedsfremme og forebyggelse:

 

Åbenrå Kommune:

Åbenrå kommune har gennem flere år systematisk arbejdet med fokus på KRAM-faktorerne på ungdomsuddannelserne og har positive resultater af denne sundhedsfremmeindsats.

 

Horsens Kommune:

Horsens Kommune har pilottestet sundhedskonsekvenvurdering i forbindelse med Teknik og Miljø, og kommunen har positive erfaringer med Sund By Butik, som er omdrejningspunkt for sundhedsindsatser og samarbejdet med de frivillige foreninger. Desuden har kommunen erfaringer med et målrettet, tværsektoriel telemedicinsk projekt mellem  Horsens Kommune og Hospitalsenheden Horsens, hvor målet er at etablere en fælles organisering og teknologisk platform, som med borgeren i centrum sætter interessenter fra alle dele af sundhedssektoren i stand til at betjene og behandle en borger i eget hjem.

 

Kolding Kommune:

Kolding Kommune har udarbejdet et værktøj til at arbejde med sundhed på tværs, blandt andet ved at implementere et sundhedsparameter i VVM-vurderingerne, samt analysere politikker og strategier med et sundhedsfremmefokus.

 

Fredericia Kommune:

Fredericia Kommune deltager aktuelt i et pilotprojekt om udvikling af sundhedskonsekvensvurderinger, desuden er Fredericia forgangs kommune i "det gode liv" og afvikler sundhedskurser for +60 årige som supplement til forbyggende hjemmebesøg.

 

Helsingør Kommune:

Helsingør kommune har som den første kommune i Danmark udarbejdet en "Strategi til forebyggelse af social ulighed i sundhed 2010 - 2015", sideløbende med denne er der et samarbejde med boligsociale områder med konkrete sundhedsfremmeindsatser.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget beslutter hvortil studieturen skal gå, samt
at hvornår en eventuel studietur til Norge skal afvikles - den 27.-28. september 2012 eller den 1.-2. oktober 2012.

Beslutning

Forebyggelsesudvalget prioriterer studieture hos relevante kommuner i Danmark den 23. oktober 2012.

 

Oplæg fremlægges efter sommerferien.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Line Hillerup orienterede om:

 

 • Ny fødeplan i regionen. Konsekvenser i forhold til forebyggelseshandleplan vurderes.

 • Menighedsplejen i Holstebro. Tiltag i forhold til familier i skilsmisse. Konsekvenser i forhold til forebyggelseshandleplan vurderes.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Økonomisag