Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 10. juni 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.09.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Den nationale slutevaluering på statspuljeprojektet "Vægtstop" og statusevaluering af "Vægtstop 2011-2013" i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Nadja Frederiksen

Sagsresume

Der orienteres om hovedresultaterne fra den nationale slutevaluering på satspuljen "Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne".

 

Som en del af satspuljeforliget 2007 - 2010 blev der afsat 57,7 mio. kr. til iværksættelse af indsatser til at fremme vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne. Herning Kommune fik i den forbindelse bevilliget 549.116 kr. af Sundhedsstyrelsen, til over en tre-årig periode at lave en indsats på området. Resultater fra denne projektperiode er nu blevet analyseret af Sundhedsstyrelsen, og slutevalueringen er offentliggjort.

 

På udvalgsmøde i Forebyggelsesudvalget den 9. maj 2011, punkt 29, blev projektet omkring "Styrket indsats overfor svært overvægtige voksne" godkendt. På baggrund af stor tilslutning til vægtstopforløbene blev der senere ansøgt om ekstra ressourcer til området, hvilket blev imødekommet af Forebyggelsesudvalget på udvalgsmødet den 30. april 2012, punkt 21.


På baggrund af de af udvalget tildelte ressourcer har Herning Kommune siden januar 2012 igangsat 22 vægtstophold for svært overvægtige voksne borgere. Herning Kommunes statusevaluering indeholder data og resultater fra de første 11 hold, med undtagelse af hold 4, hvis opstart blev udskudt og hold 9, hvor samtlige deltagere er faldet fra.  

Sagsfremstilling

Vægtstop - evaluering af satspuljeprojektet nationalt

Indsatsen består af et forløb, hvor "Små skridt" i en sundere retning er i fokus. Formålet med forløbet er således at styrke deltagernes kompetencer og evne til at leve et sundere liv med uændret vægt eller vægttab som mål.

 

Hovedresultaterne i evalueringen er:

 

 • 84% af de deltagende har efter 15 måneder holdt vægten eller tabt sig. Således har størstedelen af deltagerne formået at knække den vægtforøgelseskurve, der er en generel udfordring for satspuljens målgrupper.

 

 • Det gennemsnitlige vægttab for deltagerne er 3,8 kg.

 

 • Vægttabet er størst i de første 3 måneder, hvor vægtstopforløbet er mest intensivt.

 

 • Det er lykkedes at forsætte vægttabet også efter de første 3 måneder af forløbet.

 

 • Efter vægtstopforløbet er der færre deltagere med svær overvægt, og det kan konstateres, at en del deltagere (14%) er rykket under "BMI-grænsen" for svær overvægt.

 

Desuden fortæller deltagerne, at de oplever forbedret bevægelighed og kondition, ligesom der gives udtryk for andre fysiske og psykiske forbedringer som mere energi, færre smerter, bedre humør, bedre søvn og lignende.  

 

Evaluering af vægtstop 2011-2013 i Herning Kommune

Som det fremgår af Herning Kommunes egen statusevaluering af "Vægtstop 2011-2013", er metoden, der arbejdes med i vægtstopkonceptet, fortsat "Små Skridt". Forløbene kører over 12 måneder, i stedet for 15 måneder som i satspuljeperioden, og derudover er motion blevet systematisk integreret i vægtstopkonceptet.

 

Statusevalueringen viser at:

 

 • 85,5 % af deltagerne har formået at holde deres vægt eller at tabe sig i løbet af de 12 måneder forløbet varer.

 

 • Efter 12 måneders vægtstopforløb viser de indsamlede data, at 62 ud af 114 deltagere fra start gennemfører deres vægtstopforløb. Det svarer til 54,4 % af deltagermængden.

 

 • Deltagerne har gennemsnitlig tabt sig 3 kg. i løbet af forløbet.

 

 • Kvinderne har gennemsnitligt reduceret deres taljemål med 9 cm fra start til slut, og mændene har gennemsnitligt reduceret deres med 3 cm.

 

 • Deltagerne er ligeledes blevet mere fysisk aktive i deres hverdag. Fra at 55 % var ofte og meget ofte fysisk aktive i deres hverdag ved start, er 80 % ofte eller meget ofte fysisk aktive, efter 12 måneder på vægtstop.  

 

De ovenstående kvantitative resultater fra henholdsvis evalueringen af satspuljeprojektet og Herning Kommunes statusevaluering ligner hinanden på flere områder. Dog er der forskel på forløbenes længde samt antallet af deltagere, som indgår i de kvantitative resultater.

 

Der er afsat ressourcer til en væsentligt øget aktivitet vedrørende vægtstopindsatsen i perioden 2011-2013. Når de sidste hold er afsluttet i efteråret 2013, vil indsatsen blive integreret i den almindelige drift, og aktiviteten vil være væsentlig mindre end i perioden 2011-2013. Der er fortsat venteliste til holdene; p.t. rummer den 65 borgere.

 

Evalueringen " Slutevaluering af satspuljen: Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige" er omfattende, hvorfor der henvises til følgende link:  http://www.sst.dk/~/media/Sundhed%20og%20forebyggelse/Overvaegt/SvaertOvervaegtige/Evaluering/Evalueringsrapport.ashx
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A00-4-13 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Rigsrevisionens beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Rigsrevisionen har lavet en undersøgelse, der vurderer, hvordan Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen og regionerne understøtter kommunernes borgerrettede forebyggelse. Kommunerne overtog ansvaret for den borgerrettede forebyggelse/forebyggelsen af at raske mennesker bliver syge med kommunalreformen i 2007. Undersøgelsen er en overordnet beskrivelse af status på området.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen behandler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses rolle med hensyn til at sætte rammer, overvåge området og formidle viden til kommunerne. Endvidere behandler undersøgelsen regionernes forpligtelse til at yde rådgivning om borgerrettet forebyggelse til kommunerne. Undersøgelsen blev igangsat i juli 2012.

 

Det overordnede formål med undersøgelsen er at vurdere, hvordan Ministeriet, Sundhedsstyrelsen og regionerne understøtter kommunernes borgerrettede forebyggelse. Dette er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

 

 • Medvirker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til at sætte rammer for kommunernes borgerrettede forebyggelse?

 • Følger ministeriet for Sundhed og Forebyggelse op på den borgerrettede forebyggelse?

 • Sikrer Sundhedsstyrelsen og regionerne at kommunerne har relevant og anvendelig viden til rådighed i forebyggelsesarbejdet?

 

Bestemmelserne om borgerrettet forebyggelse er beskrevet i sundhedslovens § 119, etablering af sunde rammer for borgere samt etableringen af forebyggende sundhedstilbud til borgerne.

 

Sundhedsloven skelner mellem borgerrettet og patientrettet forebyggelse. Kommunernes forebyggelsesopgaver omfatter således:

 

 • Borgerrettet indsats, der skal forebygge at sygdom og ulykker opstår blandt borgere

 • Patientrettet indsats, der skal forebygge, at en sygdom udvikler sig yderligere, og begrænse eller udskyde komplikationer.

 

I praksis hænger disse to områder dog tæt sammen.

 

Undersøgelsen hovedkonklusion:

 

Der er stor forskel på de 11 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen. Nogle kommuner er længere med det forebyggende arbejde end andre. De deltagende kommuner har endvidere forskelligartede udfordringer, som eksempelvis afspejles i relativt mange rygere og/eller mange overvægtige. På baggrund af dette finder Rigsrevisionen det væsentligt, at prioriteringen af den borgerrettede forebyggelse i kommunerne sker med udgangspunkt i den enkelte kommunes udfordringer og nationale anbefalinger om, hvilke indsatser der virker.

 

Analysen konkluderer, at både Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne i  i perioden 2007-2012 har taget en række initiativer til at styrke folkesundheden via forebyggelse på områderne kost, rygning, alkohol og motion.

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har senest afsat midler til et center kaldet " Center for Forebyggelse i praksis", der i regi af KL fra 2013 skal understøtte og monitorere implementeringen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne indeholder således anbefalinger til, hvilke indsatser der er erfaring for virker.

 

Rigsrevisionen vurderer overordnet, at ministeriets rammesætning og opfølgning på området har været svagt funderet, idet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ikke har sat overordnede mål for udviklingen i folkesundheden, ligesom ministeriet ikke systematisk har fulgt op på, hvordan kommunerne udfylder opgaven.

 

Anbefalingerne fra Rigsrevisionen til ministeriet er, at:

 

 • der i højere grad sættes retning for kommunernes forebyggelsesarbejde ved at medvirke til at udvikle nationale mål.

 • der fastholdes fokus på synliggørelse af sundhedskonsekvenser ved ikke at at forebygge på kost, rygning, alkohol og motionsområdet.      

 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse medvirker til at udbygge viden om udgifter til borgerettet forebyggelse med henblik på at skabe mere indsigt i prioriteringen af området.

 • der i samarbejde med kommunerne etableres et grundlag for en mere systematisk opsamtling af data, der kan bruges til at følge op på den borgerettede forebyggelse i kommunerne.

 • regionerne i dialog med kommunerne afklarer indholdet af regionernes rådgivning om borgerrettet forebyggelse for eksempel i regi af sundhedsafalerne, så kommunerne ved, hvad de kan forvente af regionernes rådgivning.

 

Administrationen anser anbefalingerne som del af en vigtig udvikling på området. Grundlæggende er det dog stadig vanskeligt for kommunerne at prioritere den borgerrettede forebyggelse i tilstrækkeligt omfang. Forebyggende indsatser i forhold til kost, rygning, alkohol og motion er præget af komplekse årsags-virkningsforhold i kommunal sammenhæng, og gevinsterne er svære at fastslå samt ligger oftest langt ude i fremtiden.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om undersøgelsen tages til efteretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-7-12 Sagsbehandler: Rikke Gormsen  

Plan for det videre arbejde med forebyggelsespakkerne - fase 1 og 2

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Forebyggelsesudvalgets møde den 11. marts 2013, punkt 10, forelagdes Herning Kommunes status i forhold til forebyggelsespakkerne. På baggrund af denne status har administrationen arbejdet videre med en plan for det videre arbejde med de anbefalinger, der endnu ikke opfyldes i Herning Kommune på grundniveau.

 

Ved Forebyggelsesudvalgets møde den 29. april 2013, punkt 19, blev det besluttet at udarbejde et oplæg til rammer og tilbud for implementeringen af forebyggelsespakkerne for tobak, mental sundhed og alkohol (fase 1).

 

Dette fremlægges her sammen med oplæg til implementering af forebyggelsespakkerne for mad og måltider, hygiejne og seksuel sundhed (fase 2).

Sagsfremstilling

På baggrund af gennemgang af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i de seks forebyggelsespakker fremlægger administrationen en oversigt over tiltag og indsatser på de områder, der kræver en yderligere indsats i Herning Kommune. Formålet er at prioritere anbefalingerne i forebyggelsespakkerne og skabe et overblik over det anslåede ressourceforbrug i forbindelse med implementeringen.


Forebyggelsesudvalget besluttede den 11. marts 2013, punkt 10, at prioritere anbefalingerne og de enkelte forebyggelsespakker udfra følgende kriterier:

 

 • Lavthængende frugter

 • Væsentlighed udfra en faglig betragtning

 • Sammenhængende offentlig forebyggelsesindsats

 • Aktiviteter er vigtigere end papir (politikker)

 

Prioriteringen af anbefalingerne på grundniveau i hver af de seks forebyggelsespakker samt et økonomisk overslag fremgår af bilag.


Tiltag i relation til fase 1

Det blev besluttet på Forebyggelsesudvalgets møde den 29. april 2013, at der skulle udarbejdes et oplæg til rammer og tilbud i fase 1.

 

Forebyggelsespakken: Alkohol
De anbefalinger på grundniveau, der ikke opfyldes af Herning Kommune under rammer og tilbud, er følgende:

 

 • Samspillet mellem alkoholbehandlingen, socialforvaltningen og familiebehandlingen skal styrkes, og en afklaring af området er påbegyndt.

 • Dialog med folkeskolerne med henblik på at udskyde alkoholdebut og formindske forbrug af alkohol, stoffer og andre rusmidler.


Det anslås, at indsatser i forhold til anbefalingerne vil koste 75.000,- kr. at iværksætte.
 

Forebyggelsespakken: Tobak
De anbefalinger på grundniveau, der ikke opfyldes af Herning Kommune under rammer og tilbud, kan opfyldes af følgende indsats:

 

 • Opsøgende dialog med døgninstitutioner og væresteder af rygestopkonsulent med henblik på drøftelse af rygestop, -reduktion og etablering af røgfrie miljøer.

 
Det anslås, at indsatsen vil koste 25.000,- kr. at iværksætte.

  
Forebyggelsespakken: Mental sundhed
De anbefalinger på grundniveau, der ikke opfyldes af Herning Kommune under rammer og tilbud, kan opfyldes af følgende indsatser:

 

 • Herning Kommunes eksisterende sundhedspolitik bør revideres og skal indeholde mental sundhed og trivsel som en central del af Herning Kommunes sundhedspolitik fremover. Et af sundhedspolitikkens fokusområder bør være at bedre mental sundhed og trivsel samt reducere social ulighed i sundhed. Sundhedspolitikken bør følges op af handleplaner.

 • Implementering af pakker for selvmordsforbyggelse blandt henholdsvis børn og unge og blandt ældre.

 • En specifik indsats skal ydes for at sikre, at unge har viden om muligheder for hjælp og støtte ved udfordringer omkring mental sundhed og trivsel.

 
Det anslås, at indsatser i forhold til anbefalingerne vil koste 260.000 kr. at iværksætte.


Hvis Herning Kommune skal opfylde alle anbefalingerne i fase 1 på grundniveau, vil det således ud over de 50.000,- kr., der afsattes ved mødet den 29. april 2013, i alt koste anslået 360.000,- kr.

 

Tiltag i relation til fase 2


Forebyggelsespakken: Mad og måltider
De anbefalinger på grundniveau, der ikke p.t. opfyldes af Herning Kommune, kan opfyldes af følgende:

 

 • Kostpolitik for børn-, unge og handicapinstitutioner, botilbud og væresteder udarbejdes i tæt samarbejde med områderne og de enkelte institutioner. Denne følges op af handleplaner samt rådgivning og undervisning af medarbejdere på de enkelte institutioner, væresteder og botilbud.

 • Handleplan for mad og måltider for ældre borgere

 
Det anslås, at indsatsen vil koste 350.000,- kr. at iværksætte.

 

Forebyggelsespakken: Hygiejne
De anbefalinger på grundniveau, der ikke opfyldes af Herning Kommune, kan imødekommes af følgende:

 

 • Det foreslås, at der udarbejdes en hygiejnepolitik for hele Herning Kommune, efterfulgt af relevante handleplaner for forvaltninger og institutioner.

 • Der udarbejdes og indgås samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Region Midtjylland om den specialiserede hygiejnerådgivning i kommunen. Dette kan etableres i forbindelse med udarbejdelse af den lokale sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

 • Udviklingen af resistente bakterier stiger i den primære sundhedssektor, og der er beviseligt store samfundsmæssige omkostninger ved infektioner. Kommunerne, herunder Herning Kommune, har ikke den faglige kompetence og erfaring til at sikre forebyggelse af infektioner og god hygiejne ved infektionsudbrud. Det foreslås derfor, at der i samarbejde med omkringliggende kommuner ansættes en hygiejnesygeplejerske eller sygeplejerske, der efteruddannes til hygiejnesygeplejerske. Denne vil have en nøglefunktion og bidrage til at opfylde hele forebyggelsespakken på hygiejne, herunder varetage rådgivning og vejledning til alle relevante aktører på tværs internt i Herning Kommune og eksternt til relevante aktører. Interessen for dette hos de andre kommuner skal undersøges nærmere.

 • Ændringer af fysiske rammer i den udstrækning, der er ressourcer til dette, samt ved nybyggerier.

 

Det anslås, at indsatser i forhold til anbefalingerne vil koste 160.000 kr. at iværksætte.

Forebyggelsespakken: Seksuel sundhed
De anbefalinger på grundniveau, der ikke opfyldes af Herning Kommune, kan imødekommes ved følgende:

 

 • For at sikre overblik over indsatser og udfordringer, koordineres indsatsen for seksuel sundhed i Herning Kommune.

 • For at sikre relevant rådgivning og vejledning til ældre og borgere med kroniske sygdomme udarbejdes vejledninger til afdækning af problemer og sikring af relevant information.

 • Tilsvarende skal det sikres, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk har adgang til viden og information, gerne på eget sprog. Herunder også sikring af, at forældre med anden etnisk baggrund end dansk modtager information om formål og indhold i skolernes seksualundervisning.

 • Vejledninger og retningslinjer i at håndtere seksuel chikane og overgreb på dag- og døgninstitutioner skal implementeres.

 • Væresteder og andre steder, hvor intravenøse stofmisbrugere kommer, sikrer, at brugerne har adgang til rene sprøjter og kanyler, samt at affald bliver håndteret forsvarligt.

 • Mænd, der har sex med mænd, og stofmisbrugere informeres om vigtigheden af at blive vaccineret mod hepatitis A og B, samt mulighederne for gratis vaccination.

 

Det anslås, at indsatser i forhold til anbefalingerne vil koste 80.000,- kr. at iværksætte. 

 

Fase 2 vil således koste anslået 590.000 kr. at iværksætte.


Konklusion

 

Hvis Herning Kommune skal opfylde anbefalingerne i fase 1 på grundniveau, vil det udover de 50.000 kr., der afsattes ved mødet den 29. april 2013, i alt koste anslået 360.000 kr.

 

Opfyldelsen af anbefalingerne i fase 2 på grundniveau vil ud over de 50.000,- kr., der er afsattes ved mødet den 29. april 2013, i alt koste anslået 590.000,- kr.  

 

Implementeringen af anbefalingerne i fase 1 og 2 på grundniveau vil således koste anslået 950.000 kr. udover de 50.000 kr., der afsattes den 29. april 2013.

 

Finansieringen kan finde sted ved en kombination af følgende muligheder:

 

 • Finansieringen sker inden for det eksisterende budget på SO19

 • Finansieringen sker ved at reducere i allerede vedtagne tilbud, der ikke er i overensstemmelse med anbefalingerne i forebyggelsespakkerne

 • Finansiering sker inden for de respektive fagforvaltningers grundbudgetter

 • Finansieringen bringes op i forbindelse med budgetforhandlingerne

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at implementeringen af anbefalingerne i fase 1 og 2 drøftes

Beslutning

Finansieringen af anbefalingerne drøftedes. Administrationen arbejder videre udfra de faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Status for graviditetsbesøg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Heidi Dinesen

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget ønskede efter sin drøftelse af graviditetsbesøg den 11. marts 2013 en status på antallet af udførte graviditetsbesøg løbende.

 

Hermed præsenteres en status pr. 30. april 2013.

Sagsfremstilling

Sundhedsplejen har registreret følgende antal graviditetsbesøg til og med april 2013.

 

Måned
April 2012
Maj 2012
Juni 2012
Juli 2012
August 2012
Sept. 2012
Okt. 2012
Nov. 2012
Dec. 2012
Jan. 2013
Feb. 2013
Marts
2013
April 2013
Antal besøg
4
5
11
8
11
9
4
22
21
29
28
27
29

 

Der er ca. 1.000 gravide pr. år i Herning Kommune.

 

Jordemødrene fra Hospitalsenheden Vest fortæller, at forældrene er glade for graviditetsbesøgene. Det er i samarbejde med jordemødrene iværksat, at alle gravide fra Herning Kommune fremover får et brev om graviditetsbesøg med første indkaldelse til scanning. 

 

Der er afsat 445.000 kr. til graviditetsbesøg i 2013 og 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at status tages til efterretning

Beslutning

Status taget til efterretning. Det ønskes til næste udvalgsmøde en redegørelse for, hvilke familier der modtager graviditetsbesøg.

 

Sagsnr.: 29.00.00-I02-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om "effektiv kommunal forebyggelse - med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med baggrund i aftalen for kommunernes økonomi 2012 blev det aftalt at igangsætte et analysearbejde med henblik på at identificere potentialer for forbedret kommunal forebyggelse. Målet er at udvikle et omkostningseffektivt sundhedsvæsen, hvor borgerne er i centrum og modtager sammenhængende sundhedsydelser af høj kvalitet.

 

Nedenstående giver et generelt overblik over, hvilke indsatser der lægges op til på hvilke områder i forhold til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser.

 

Sagsfremstilling

Mange kommuner og regioner arbejder allerede med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Udgangspunktet for arbejdet er dog forskelligt, da der er stor variation kommunerne imellem i forhold til i borgernes forbrug af regionale sundhedsydelser. Variationen kan specielt ses i forhold til udvalgte forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser, hvilket også er de områder, hvor kommunernes forebyggelsesindsats vurderes særlig relevant. Forebyggelsespotentialet er størst blandt de borgere, som kommunerne i forvejen er i kontakt med. 

 

Rapportens anbefalinger til indsatser kan inddeles i 4 overordnede temaer:

 1. overordnede mål og sundhedsaftaler: dette indeholder forslag om fastsættelse af nationale mål for samarbejde på tværs samt en revision og gentænkning af sundhedsaftalekonceptet

 

 1. styrket kommunal indsats: her lægges der op til, at kommunerne fokuserer indsatsen, der hvor potentialet for at forebygge sygehuskontakter er størst, hvilket er de ældre medicinske patienter og kronikere. Endvidere skal der satses på patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med diabetes 2, KOL, hjerte-kar-lidelser samt rehabilitering af kræftramte. Endelig skal kommunerne styrke indsatsen med tidlig opsporing, faldforebyggelse, opfølgende hjemmebesøg, medicinhåndtering og akutte/subakutte tilbud.

 

 1. øget gennemsigtighed og bedre dokumentation: dette omfatter udarbejdelse af nationale faglige anbefalinger for patientrettet forebyggelse og tidlig opsporing. Endvidere lægges der op til en større tilgængelighed af data, analyser mm. De kommunale indsatser skal registreres og dokumenteres med henblik på at finde ud af, hvad der virker. Endelig skal information om de regionale og kommunale tilbud være mere tilgængelige.

 

 1. tættere samarbejde mellem regioner, kommuner og praksissektor: det sidste overordnede tema handler om, at samarbejdet på tværs af sektorer skal udvikles og der skal prioriteres midler til at udvikle sammenhængende sundhedsløsninger. Der skal gøres mere for at kompetencer benyttes på tværs - herunder ligeledes tilgængeligheden og brugen af regionernes rådgivningsforpligtelse. Endvidere anbefales det i rapporten, at regionernes mulighed for at styre og planlægge almen praksis opgavevaretagelse øges.

 

Generelt kan Sundhed og Ældre kun bakke op omkring de fire temaer. Mange af de i rapporten nævnte indsatser arbejdes der allerede med i Herning Kommune.

 

Eksempelvis kan nævnes under:

 • tema 1: Sundhedsaftalerne er under revision og der arbejdes blandt andet på at gøre dem mere brugbare.

 • tema 2: forløbsprogrammer er implementeret eller i gang med at blive implementeret. Med henblik på tidlig opsporing har Herning Kommune allerede etableret opfølgende hjemmebesøg og der er netop godkendt et pilotprojekt omkring udskrivningsbesøg. Endelig styrkes sygeplejen ved organisationsjusteringen pr. 1. maj ved at samle den i en enhed.    

 • tema 3: der pågår et fortløbende arbejde med at dokumentere de forskellige kommunale indsatser - herunder evaluering af igangsatte initiativer.

 • tema 4: med projektet "slip sundheden fri" er der fokus på at udvikle det integrerede sundhedsvæsen

 

Nedenunder gengives fakta omkring Herning Kommunes forbrug på regionale ydelser i forhold til udvalgte parametre:

 

Antal fornyede kontakter (alle diagnoser og alle borgere)

Kommune
2011
2012
Herning
839
667
Holstebro
608
574
Horsens
912
1121
Randers
1562
1182
Silkeborg
1506
1339
Skive
784
760
Viborg
1655
1567

Kilde: Region Midtjylland, april 2013

 

Som det ses i tabellen er der i Herning Kommune sket et fald på 172 fornyede kontakter fra 2011 til 2012.

 

Forebyggelige diagnoser (indlæggelser) for borgere over 65 år i 2012

[image]

Kilde: KØS-data, april 2013

 

I tabellen ses antallet af indlæggelser og genindlæggelser fordelt på forebyggelige diagnoser. Endvidere er opgivet den kommunale medfinansiering på begge grupper.

 

Som det ses i ovenstående tabel er hovedparten af de forebyggelige diagnoser knoglebrud og nedre luftvejssygdomme mm. Organisationsjusteringen i Sundhed og Ældre understøtter med en styrkelse af sygeplejen et fokus på blandt andet disse to grupper.

 

Rapporten "Effektiv kommunal forebyggelse - med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser" er omfattende, hvorfor der henvises til følgende link http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2013/April/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2013/Effektiv-kommunal-forebyggelse/Effektiv-kommunal-forebyggelse.ashx

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.30.00-K04-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Høring af Region Midtjyllands Sundhedsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget Region Midtjyllands Sundhedsplan "Fælles ansvar for sundhed" i høring.  

 

Formålet med Region Midtjyllands Sundhedsplan er at målrette det midtjyske sundhedsvæsens ydelser og justere væsenets måde at fungere på, så borgerne får mest mulig sundhed for pengene. Heri ligger et fokus på de ydelser, som er tilgængelige i sundhedsvæsenet samt et fokus på inddragelse af patienternes/borgernes egne ressourcer.

 

Høringsudkastet for Sundhedsplanen forelægges hermed Forebyggelsesudvalget.

 

Forslag til den endelige sundhedsplan bliver politisk behandlet i oktober 2013.

 

Sagsfremstilling

Høringsforslaget til sundhedsplanen "fælles ansvar for sundhed" er baseret på Region Midtjyllands eksisterende plangrundlag og indeholder tre hovedspor:

 1. Patienten bestemmer

 2. Sundhed og sammenhæng - gensidig afhængighed

 3. Den bedste kvalitet - hver gang på den rigtige måde

 

Under hovedsporet "patienten bestemmer" er der fokus på patientinddragelse både i forhold til beslutninger vedrørende eget behandlingsforløb og inddragelse med henblik på, at patienten selv udfører handlinger, der fremmer sundheden eller gør behandlingen lettere at gennemføre for sundhedsvæsenet.

 

I hovedsporet "Sundhed og sammenhæng - gensidig afhængighed" er der fokus på udvikling af samarbejdet mellem region, kommuner og praksis. Herunder at hospitalerne understøtter det sammenhængende sundhedsvæsen, eksempelvis ved at kommuner og praksis har nemmere adgang til viden og rådgivning.

 

Endelig rummer hovedsporet "den bedste kvalitet - hver gang på den rigtige måde" en retning på, hvordan den højeste kvalitet fastholdes og udvikles. Der er listet et særligt fokus på den patientoplevede, faglige og organisatoriske kvalitet, akutområdet, anvende den nyeste viden samt arbejdsdeling.

 

Hvert hovedspor afsluttes med en liste over retningen for de kommende indsatser. Der vil efterfølgende ske en konkretisering af de enkelte indsatser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget drøfter høringsudkastet for Region Midtjyllands Sundhedsplan med henblik på at afgive høringssvar.

Beslutning

Høringsudkastet drøftedes. Det tilrettes i forhold til faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1622-07 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Naturpolitik i høring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune har haft en naturpolitik siden 2008. Den er nu under revision. Revisionen betyder enkelte ændringer. Arbejdet med at øge den biologiske mangfoldighed – det, man kalder for biodiversiteten - får sit eget mål. Friluftslivet og formidlingen får et løft, og der sættes nye mål for kulturarven.
 
Teknik og Miljøudvalget har forløbig godkendt den reviderede naturpolitik og anmoder hermed om eventuelle bemærkninger til den vedlagte naturpolitik. Naturpolitikken er udsendt i høring i kommunens øvrige fagudvalg og i offentligheden indtil 29. juli 2013

Sagsfremstilling

Naturpolitikken fra 2008 er under revision. Teknik- og Miljøudvalgsmødet har d. 5. november 2012, pkt. 201 som optakt til revisionen haft en temadrøftelse om naturpolitik. Herefter har forvaltningen arbejdet videre med målene. Det har givet anledning til en række ændringer. Naturpolitikken er gjort mere handlingsorienteret med fokus på de elementer, som kommunen selv har indflydelse på. Samarbejde med lodsejere og frivillighed er vigtige nøgleord.
 
På Grønt Råds møde den 22. november 2012 er Naturpolitikken ligeledes blevet drøftet. Medlemmerne udtrykte tilfredshed med de foreslåede ændringer til politikken.
 
For at sikre en tværfaglig forankring er et tekstudkast til Naturpolitikken drøftet i Direktionen den 31. januar 2013. Udkastet blev generelt positivt modtaget. Efter drøftelsen i Direktionen er Sundhedsfremmeafdelingen, Planafdelingen og Kultur- og Fritid blevet bedt om at komme med input til naturpolitikken. Deres input er indarbejdet i det vedhæftede udkast.
 
De store ændringer i forhold til den oprindelige naturpolitik skitseres her: De to oprindelige mål om sammenhængende natur og ansvarsarter skrives sammen til et mål om biodiversitet. Det oprindelige mål om friluftsliv og kulturmiljøer foreslås splittet op i to nye mål, nemlig friluftsliv og kulturarv. Endelig foreslås et nyt mål om formidling tilføjet, mens målet om Skjern Å Nationalpark glider ud. Således kommer naturpolitikken til fortsat at rumme 10 mål. Nedenstående figur viser et overblik over hvad der er sket med de 10 oprindelige mål fra 2008:
 
[image]
 
Naturpolitikken er sendt i offentlig høring fra 1. maj til 29. juli 2013. Høringen vil blive gennemført som en klassisk høring, hvor lodsejere og interesseorganisationer kan komme med input og kommentarer via hjemmesiden. Samtidig gennemføres en intern høring i kommunens øvrige fagudvalg. Der er ikke planlagt borgermøder, da erfaring fra tidligere borgermøder om naturpolitikken har vist, at interessen er ganske lille. Efter endt høring vil politikken blive fremlagt til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget sender deres bemærkninger til naturpolitikken inden d. 29. juli 2013 til Teknik og Miljøudvalget

Beslutning

Naturpolitikken taget til efterretning. Der var ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.