Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

FN's 17 Verdensmål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforlig 2020 fastslår, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende skal

arbejde med bæredygtighed som minimum hvert kvartal.

Forebyggelsesudvalget drøfter, hvordan det vil arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål på en måde, så det giver mening for det respektive udvalg og fagområde.

 

Sagsfremstilling

FN’s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

 

Herning Kommune er allerede i gang med en lang række initiativer, der understøtter verdensmålene. Ligesom såvel civilsamfundet som erhvervslivet i Herning Kommune arbejder både dygtigt og ambitiøst med bæredygtighed.

Forligspartierne bag Budgetforlig 2020 er enige om, at Herning Kommune skal arbejde målrettet videre med bæredygtighed i en kommunal kontekst. Det fremgår af forligsteksten, at de politiske fagudvalg konkret får til opgave minimum én gang i kvartalet at forholde sig til verdensmålene for på den måde at sikre videreudvikling og bevidstgørelse i arbejdet med bæredygtighed - både

politisk og administrativt.

 

Til at følge det løbende arbejde med verdensmålene i kommunen er der nedsat en politisk følgegruppe. Følgegruppen forslår, at de enkelte udvalg skal arbejde med verdensmål og bæredygtighed på en måde, der giver mening for det respektive udvalg og fagområde af hensyntagen til disses forskelligheder.

Forebyggelsesudvalget bedes drøfte:

·       På hvilke områder og hvilken måde, Verdensmålene kan inddrages i fagudvalgets arbejdsområde, f.eks. om man ønsker at arbejde med udvalgte mål eller alle mål som ligeværdige.

·       Hvilken proces, fagudvalget ønsker for arbejdet med bæredygtighed

·       På hvilken måde, der løbende kan følges op på arbejdet med Verdensmålene inden for fagudvalgets arbejdsområde

Følgegruppen lægger op til en løbende dialog mellem fagudvalgsformændene og følgegruppen, for på den måde at kunne inspirere hinanden på tværs af fagudvalgene og søge synergier, hvor de måtte være.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes med bæredygtighed inden for fagudvalgets arbejdsområde,
at Forebyggelsesudvalget drøfter, hvorledes der løbende følges op på arbejdet med Verdensmålene.

Beslutning

Forebyggelsesudvalget drøftede udvalgets arbejde med bæredygtighed. Der var enighed om at fokusere på mål nr. 3 om sundhed og trivsel og på mål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. På udvalgets næste møde bedes Administrationen lave et oplæg om, hvordan udvalgets indsatser kan tilpasses disse mål.

 

På udvalgets møde i august måned følges op på de udvalgte mål. Der er løbende mulighed for at inddrage øvrige mål, i det omfang det er relevant.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Regnskab 2019 og overførsler 2019-20 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. Regnskabsvejledningen for 2019 forelægges regnskab 2019 samt overførselsønsker 2019 til 2020 for Forebyggelsesudvalgets område til udvalgets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 med overordnede regnskabsbemærkninger og ønsker om overførsler fra 2019 til 2020 fremlægges til godkendelse i Forebyggelsesudvalget. Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2019 og overførselssagen 2019-20, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. marts 2020 og i Byrådet den 31. marts 2020.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet:

 

Regnskab 2019 viser et samlet mindreforbrug på 20,506 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. nedenstående tabel:

 

 

Afvigelsen består af et mindreforbrug på 18,395 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering, som er konti uden for rammestyring, et mindreforbrug på 1,198 mio. kr. på selvforvaltning og et mindreforbrug på 0,913 mio. kr. på projekter.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen.

 

Fra 2018 blev afregningsformen for den aktivitetsbestemte medfinansiering ændret på en række punkter, blandt andet i form af en aldersdifferentieret medfinansiering. Endvidere er nye digitale løsninger på sundhedsområdet under implementering. Det har betydet mangelfulde data, og stor usikkerhed i forhold til det kommunale udgiftsniveau. Regeringen har derfor valgt at fastfryse den kommunale medfinansiering i form af månedlige acontobetalinger fra april 2019, beregnet med udgangspunkt i det budgetterede forbrug. Beregningsforudsætninger har bevirket, at regnskabet i 2019 kun omfatter 11 måneders afregninger. Det er årsagen til, at der alligevel opstår mindreforbrug i 2019 i forhold til budgettet. Der er således tale om en periodeforskydning.

  

Bloktilskudsandelen til aktivitetsbestemt medfinansiering var i 2019 på ca. 334 mio. kr.  

 

Forventet resultat for Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 (mio. kr.):

Endvidere har Herning kommune betalt en efterregulering ultimo 2019 på 5,9 mio. kr. vedrørende aktiviteterne 2018. Efterreguleringen er foretaget via kassen, dvs. uden for serviceområde 19.

 

Selvforvaltning omfatter området Sundhedsfremme og Forebyggelse. Forebyggelsesudvalget prioriterer indsatser, ofte over flere år, og 0,667 mio. kr. har i 2019 været reserveret til fremtidige indsatser. Derudover er der nogle indsatser, som forsinkes i en opstart. Storrygerindsatsen har også et mindreforbrug som skyldes færre udgifter til rygstopmedicin. Antallet af rygestoppere har været lavere end forventet, men de har krævet længere forløb og tættere opfølgning.

 

Området har 2 igangværende projekter: Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder samt Naturens Rige, som er en arv til Hjerteforeningen. Midlerne anvendes i samråd med flere forskellige aktører, hvilket udfordrer opgaven. Derudover er der bevilget satspuljemidler til støtte af to lægepraksiser.

 

 

Overførsler fra 2019 til 2020:

 

Der foreligger samlet set overførselsønsker fra 2019 til 2020 for 2,111 mio. kr., som fordeler sig jfr. tabellen nedenfor:

 

 

Overførselsønskerne vedrørende selvforvaltningsaftaler på 1,198 mio. kr. og projekter, 0,913 mio. kr., er saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne.

 

Mindreforbruget vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering overføres jfr. styringsprincipperne ikke, da området er uden for rammestyring.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabet for 2019 tages til efterretning,
at overførselsønsker 2019 til 2020 godkendes.

Beslutning

Udvalget tog regnskabet for 2019 til efterretning.

 

Udvalget godkendte overførselsønsker fra 2019 til 2020.

 

På næste møde bedes Administrationen redegøre for udvalgets brug af frie midler i 2020.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning på Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2019 og drøftelse af måltemaer 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til opfølgning på Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2019 forelægges til godkendelse. Endvidere indstilles, at Forebyggelsesudvalget drøfter relevante temaer for politiske mål 2021.

Sagsfremstilling

Opfølgning på politiske mål 2019:

Det fremgår af Regnskabsvejledningen for 2019, at fagudvalgene skal følge op på, om de politiske mål for 2019 er opfyldt. Opfølgningen skal indgå i materialet til budgetkonferencen den 20. april 2020.

 

Administrationen har fulgt op på følgende mål for Serviceområde 19, Forebyggelse:

 

 • Sikring af sunde rammer for Herning Kommunes borgere, og sundhedstilbud i forhold til rygning, overvægt og mental sundhed, med fokus på hvordan social ulighed i sundhed reduceres.   

 

Opfølgningen, der er vedlagt som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.

 

Politiske måltemaer 2021:

I henhold til budgetproceduren for 2021 skal fagforvaltningerne aflevere budgetforslagene for 2021 i juni 2020. Budgetforslaget vil blive forelagt Forebyggelsesudvalget på mødet den 25. maj 2020.

I budgetmaterialet indgår måldokumenter, som beskriver indsatsområder og politiske årsmål.

 

Administrationen kommer med et oplæg til drøftelse af, hvilke politiske temaer udvalget ser som de største udfordringer. Oplægget vil tage udgangspunkt i perspektivnotaterne for 2021 og målene for 2020.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget godkender forslag til opfølgning på udvalgets politiske mål for 2019,
at Forebyggelsesudvalget drøfter måltemaer for 2021.

 

Beslutning

Forslag til opfølgning på udvalgets mål for 2019 blev godkendt.

 

Udvalget drøftede måltemaer for 2021. Udvalget ønsker ambitiøse, konkrete og målrettede indsatser på tværs af forvaltningsområder. På næste møde anmodes Administrationen om et oplæg til mål for 2021 indenfor udvalgets fokusområder: Rygning, overvægt og mental sundhed.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Perspektivnotat 2021-24 for Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Perspektivnotat for Serviceområde 19, Forebyggelse forelægges Forebyggelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren for budget 2021-2024, at fagudvalgene i forberedelsesfasen, der løber frem til første budgetkonference 20. april 2020, skal indlede drøftelsen af fokusområder for det kommende budgetår. De centrale budskaber og udviklingstendenser for serviceområderne i relation til den forestående budgetlægning skitseres af administrationen i perspektivnotaterne.

 

Perspektivnotaterne har tidligere år været forelagt fagudvalgene til godkendelse. I henhold til budgetproceduren skal notaterne nu forelægges fagudvalgene til orientering, og præsenteres samlet for Byrådet som en del af materialet til 1. budgetkonference.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotat for Serviceområde 19, som forelægges til udvalgets orientering.

 

Notatet er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at perspektivnotatet tages til orientering.

Beslutning

Perspektivnotatet blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Høring: Ny Sundheds- og Hospitalsplan for Region Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland har udarbejdet et forslag til ny sundheds- og hospitalsplan, som nu sendes i høring blandt en bred kreds af interessenter – herunder kommunerne i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Sundheds- og hospitalsplanen har to formål:

 • At præsentere den retning regionsrådet vil sætte for fremtidens sundhedsvæsen i regionen, og de områder, hvor Region Midtjylland vil lægge en særlig indsats i de kommende år.
 • At give samarbejdspartnere og borgere et samlet overblik over Region Midtjyllands arbejde på sundhedsområdet.

 

Sundheds- og hospitalsplanen går på tværs af somatik og psykiatri, idet de samme vilkår går igen indenfor de to felter – det drejer sig eksempelvis om patientinddragelse, håndtering af multisygdomme, anvendelse af digitale løsninger og fokus på mere lighed i sundhed.

 

Sundheds- og hospitalsplanen består af to dele, som tilsammen udgør det politiske og administrative grundlag for Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplanlægning:

 

En politisk del, der beskriver, hvilken retning regionsrådet ønsker at sætte for fremtidens sundhedsvæsen og tilhørende konkrete handlinger. Der er fokus på følgende:

 

 • Fremtidens arbejdsplads
 • En sammenhængende akutindsats og hospitalsstruktur
 • Aarhus Universitetshospital - regionens faglige fyrtårn
 • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Fælles beslutningstagning og patientinddragelse
 • Digital sundhed
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Håndtering af multisygdomme
 • Personlig medicin
 • Sundhedsinnovation og udvikling
 • Forskning, uddannelse og læring.

 

Et tilhørende plangrundlag, der beskriver sundhedstilstanden i regionen, organisering af og samarbejde i det nære sundhedsvæsen, plangrundlag for hospitalerne (somatik og psykiatri), forskning og udvikling samt arbejdsstyrkeplanlægning og uddannelse.

 

Processen bag udarbejdelse af sundheds- og hospitalsplanen

Region Midtjylland har blandt andet holdt borgermøder og inddraget de etablerede samarbejdsfora samt fået input fra regionens tværfaglige specialeråd og de politiske samarbejdspartnere i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget.

 

Regionsrådet har den 29. januar 2020 godkendt udkast til sundheds- og hospitalsplan, som herefter er sendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på rådgivning forud for den endelige godkendelse, jf. Sundhedsloven.

 

Høringsperioden i kommunerne strækker sig frem til den 15. marts 2020. Sagen er vedlagt forslag til høringssvar.

 

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 10. marts 2020. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget afgiver fælles høringssvar.

Beslutning

Udvalget godkendte det fremlagte forslag til høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Udvalget ønsker en præsentation af, hvordan der følges op i forhold til unge, der har været på ophold på et Julemærkehjem. Administrationen indhenter faktuelle oplysninger fra Børn og Unge.