Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 8. december 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Opsamling dialogmøder mellem Forebyggelsesudvalget og øvrige udvalgte fagudvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den nuværende forebyggelseshandleplan blev vedtaget i 2012. De igangsatte projekter udløber i løbet af 2014, hvorfor Forebyggelsesudvalget i 2015 skal udarbejde en ny forebyggelseshandleplan.
 
Som besluttet på møde den 31. marts 2014 har Forebyggelsesudvalget som optakt til udarbejdelsen af en ny forebyggelseshandleplan deltaget på dialogmøder med udvalgte fagudvalg.
 
Formålet med dialogmøderne var at præsentere Forebyggelsesudvalget og dets opgaveportefølje. Ligeledes at drøfte fælles udfordringer og samarbejdsmuligheder på sundhedsområdet samt at sikre et fælles ejerskab til de projekter, der igangsættes som led i en ny forebyggelseshandleplan.

Sagsfremstilling

Formandskabet har i løbet af efteråret haft dialogmøder med Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Hvis Forebyggelsesudvalget ønsker det, kan der i 2015 arrangeres møder med Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget.
 
På møderne blev præsenteret:

 • Forebyggelsesudvalget og dets opgaveportefølje

 • Sundere liv for alle - De nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år (Regeringen, 2014)

 • Udvalgte data fra sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2013

 • Forebyggelsespakkerne fra Sundhedsstyrelsen. Forebyggelsespakkerne skal danne grundlag for planlægningen af de konkrete indsatser.


På baggrund af dialogen på møderne vurderes det, at der i de øvrige fagudvalg er skabt en større forståelse for Forebyggelsesudvalgets tværgående karakter og budget. Herunder at Forebyggelsesudvalget har midler til finansiering af projekter til afprøvning af nye forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, men ikke til en eventuel videre drift af indsatsen. Kommende projekter, der igangsættes som en del af forebyggelseshandleplanen, skal derfor også præsenteres i de fagudvalg, som efter projektets afslutning skal finansiere indsatsen.
 
I det følgende er et uddrag af de indkomne forslag præsenteret med udgangspunkt i de politiske mål i udkast til ny sundhedspolitik.
 
Udsatte borgeres sundhed og trivsel

 • Projekt målrettet mennesker med psykiske sygdomme.

 • Projekt målrettet nærmiljøer, hvor der er en overvægt af borgere med en anden etnisk baggrund end dansk.

 • Projekt med fokus på at udbrede kulturelle aktiviteter til mennesker tilhørende de laveste sociale grupper.
   
    
  Sundhed og trivsel blandt børn og unge

 • Projekt som indeholder en tidlig indsats fx i de allerførste leveår og målrettet de sårbare familier, i dagplejen, i daginstitutionen, ved skolestart og folkeskolens afgangsklasser - et projekt, som adresserer de problemstillinger fx dårlig mental sundhed og overvægt, der ses hos eleverne på Erhvervsskolerne.

 • Projekt målrettet de unge på Erhvervsskolerne.

 • Projekt med fokus på at engagere og involvere forældre i børnenes fritidsaktiviteter.

 

Den mentale sundhed skal styrkes

 • Alle projekter indeholder elementer til fremme af mental sundhed.

 

Sunde arbejdspladser og en sund arbejdsstyrke

 • Projekt målrettet mennesker på kontanthjælp med fokus på sundhed, trivsel og beskæftigelse (Uddannelse)

 • Projekt målrettet mennesker på førtidspension (på en somatisk baggrund) med fokus på sundhed og trivsel samt en hel eller delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

 
Anbefaling til den videre proces og tidsplan for udarbejdelse af en ny forebyggelseshandleplan

 • At der prioriteres i forhold til valg at målgrupper og indsatser for projekterne. Pejlemærkerne for den nye forebyggelseshandleplan er de nationale mål for danskernes sundhed.

 • At der i forhold til de udvalgte målgrupper og indsatser udarbejdes en skitse til projektbeskrivelse, som tager afsæt i anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og de eksisterende tilbud på området. Hvordan kan projektet skabe merværdi i forhold til målgruppen og/eller i forhold til allerede eksisterende tilbud?

 • At projektskitserne fremlægges til behandling og forhåndsgodkendelse i Forebyggelsesudvalget og til orientering i de øvrige relevante fagudvalg i maj 2015.  

 • At de endelige projektbeskrivelser foreligger til godkendelse i Forebyggelsesudvalget i august 2015.

 
På baggrund af den foreliggende viden om helbred og trivsel blandt borgerne i Herning Kommune, anbefaler administrationen at følgende målgrupper prioriteres.

 • Projekt målrettet unge på Erhvervsuddannelserne.

 • Projekt målrettet sårbare og udsatte børn og unge i daginstitution og skole. 

 • Projekt målrettet beskæftigelsesområdet. (Unge som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, mennesker som er i risiko for at glide ud af arbejdsmarkedet og førtidspensionister)

 • Projekt målrettet mennesker med psykisk sygdom

 
For alle projekter gælder, at disse skal sætte fokus på problemstillinger i forhold til mental sundhed og evt. overvægt, fysisk inaktivitet, kost og misbrugsproblematikker. Indhold og indsatser i de konkrete projekter skal nærmere afklares og beskrives i samarbejde med de involverede parter og forvaltningsområder.
 
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der foretages en foreløbig prioritering af, hvilke indsatser og målgrupper, der skal udarbejdes projektbeskrivelser for
at den skitserede proces og tidsplan for udarbejdelse af en ny forebyggelseshandleplan godkendes.

Beslutning

Der arbejdes videre med projektskitser for:

 

 • Projekt målrettet unge på Erhvervsuddannelserne.

 • Projekt målrettet sårbare og udsatte børn og unge, heraf børn af forældre på overførselsindkomst.

 • Projekt målrettet beskæftigelsesområdet - udbredelse af kulturelle aktiviteter til mennesker på overførselsindkomst med fokus på sundhed, trivsel og beskæftigelse.

 • Projekt målrettet mennesker med psykisk sygdom.

 

Proces- og tidsplan godkendtes.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Opsamling på høringsfasen og godkendelse af ny sundhedspolitik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jævnfør beslutning på Forebyggelsesudvalgets møde den 18. august 2018 er der i perioden 29. oktober 2014 til den 30. november 2014 gennemført en høringsfase bestående af en række events rettet mod forskellige målgrupper.

 

Formandsskabet redegør forhøringsfasen, og der lægges op til en godkendelse af høringsudkastet til sundhedspolitikken.

Sagsfremstilling

Med det formål at sikre en bred og mangfoldig debat, hvor alle har mulighed for at bidrage, er der gennemført en række arrangementer rettet mod udvalgte målgrupper.


I høringsfasen er der lagt vægt på at anvende metoder og redskaber, som lægger op til dialog og involvering. Som eksempler kan nævnes debatteater, cafédialog m.m.

 
Oversigt over gennemførte arrangementer i høringsfasen


Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 19.00 – 22.00.
Målgruppe: Unge i alderen 16- 24 år.
Sted: Spillested Fermaten.
Deltagelse i arrangementet gav fri adgang til en koncert med gruppen L.I.G.A.
Antal deltagere: 80 unge.
Temaer til debat:

 • Mad og måltider

 • Transport og bevægelse

 • Alkohol og stoffer

 • Fællesskaber og netværk

 • Mental sundhed og stress

 

I løbet af aftenen kunne de unge poste deres svar via #sundliga på de sociale medier Twitter og Instagram.
 
Onsdag den 5. november 2014 kl. 15.30 – 19.00.
Målgruppe: Borgere, som ikke er på arbejdsmarkedet (Pensionister, førtidspensionister, langtidssygemeldte og kontanthjælpsmodtagere).
Sted: Østergaards Hotel.
Dagen sluttede med en fælles middag.
Antal deltagere: 55 tilmeldinger.
Temaer til debat:

 • Hvad har betydning for min sundhed og trivsel?

 • Hvilke udfordringer er der i forhold til at mestre hverdagen med fx en langvarig eller kronisk sygdom? En psykisk sygdom? Et fysisk handicap? Som jobsøgende? Som pensionist/førtidspensionist?

 
Onsdag den 12. november 2014 kl. 16.00 – 19.00.
Målgruppe: Ledere og medarbejdere fra det private og offentlige erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og andre relevante aktører.
Sted: KYOCERA UNIMERCO A/S, Sunds.
Antal deltagere: 82 tilmeldinger.
Tema: Op med sundhed og trivsel – ned med sygefravær.

Dialogmødet blev gennemført i et samarbejde med Dacapo, som igangsatte og ledede dialogen ved hjælp af en række ”spil” der illustrerede forskellige udfordringer, dilemmaer og spørgsmål som fx

 • Hvad er sundhed og det gode arbejdsliv?

 • Hvilken rolle spiller arbejdspladsen for medarbejdernes sundhed og trivsel?

 • Hvordan kan vi nedsætte stress og sygefravær?

 • Hvad med de unge, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet?

 

Lørdag den 22. november 2014 kl. 10.00 – 13.00.
Målgruppe: Børnefamilier.
Sted: Baboon City.
Deltagelse i arrangementet gav fri adgang til Baboon City.
Antal deltagere: 122 tilmeldinger (47 voksne og 75 børn).
Temaer til debat:

 • Tilbud og aktiviteter i dagplejen, daginstitution, skolen og fritidsklubben med fokus på børnenes sundhed og trivsel.

 • Sundhed og trivsel i familien – hvilke udfordringer og muligheder er der i hverdagen?

 • Hvilke muligheder og udfordringer har dit barn i forhold til fx sociale fællesskaber med andre børn, legeplads, bevægelse og fritidsaktiviteter?

 

Uge 48 – I samarbejde med Herning Bibliotek fokus på sundhed og trivsel.
Ugen sluttede med et arrangement fredag den 28. november 2014, hvor der ud over en række events og stande med fokus på sundhed og trivsel var dækket op til, at borgerne kunne komme ind fra gaden og få en kop kaffe og en snak med formanden for Forebyggelsesudvalget.


Dagen markerede samtidig afslutningen på høringsfasen til sundhedspolitikken.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at formandskabet giver en redegørelse for høringsprocessen.
at udvalget godkender sundhedspolitikken og videresender den til Byrådet til endelig godkendelse

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at bemærke.