Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 8. februar 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.12.04-S00-1-20 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Gældsrådgivning fra Dansk Folkehjælp

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har på mødet den 14. december 2020 (punkt 33) ønsket en nærmere beskrivelse af den gældsrådgivning, som Dansk Folkehjælp udfører. Her fremlægges en beskrivelse af Dansk Folkehjælps rådgivning til borgere i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Dansk Folkehjælp yder økonomisk rådgivning til 60-70 personer eller familier om året i Herning Kommune. Rådgivningen er gratis og formålet med hjælpen er at gøre personerne bedre i stand til at styre deres egen økonomi.


Der henvises til rådgivning hos Dansk Folkehjælp både fra kommunen og fra andre aktører, der hjælper udsatte borgere, eksempelvis boligforeninger og væresteder. Dansk Folkehjælp får også kontakt til personer og familier via andre tilbud såsom julehjælp eller familieaktiviteter.


Rådgivningen omfatter


 • At borgeren får en fast rådgiver
 • Overblik over den økonomiske situation
 • Hjælp til at lave budget og gældsoversigt
 • Hjælp til håndtering af gæld og udarbejdelse af afdragsplan
 • Hjælp til kontakt og forhandling med kreditorer
 • Hjælp til at kontakte banken, Gældsstyrelsen og Udbetaling Danmark


Rådgivningen starter med en telefonisk kontakt meget hurtigt efter henvendelsen. Der aftales møde, hvor borgeren bedes medbringe relevant materiale. Ved første møde på ca. 1½ time skabes der er overblik over situationen. Herefter aftales møder efter behov.


Der deltager altid to rådgivere i mødet med borgeren, og møderne holdes oftest i lokaler hos Frivilligcenter Herning, der giver mulighed for diskretion i forhold til rådgivningsmøderne.


Rådgiverne hos Dansk Folkehjælp har en faglig baggrund for at yde rådgivningen, f.x. som revisor eller bankuddannet. Herudover tilbydes jævnligt kurser og faglige møder gennem Dansk Folkehjælp, der også udarbejder materiale til understøttelse af rådgivningen.


En rådgiver fra Dansk Folkehjælp kan være bisidder ved møder med offentlige myndigheder, møder med pengeinstitutter og lignende.


Formanden for Dansk Folkehjælp i Herning, Bodil Markmøller, og tovholder for rådgivningsindsatsen, Leo Lund Jensen, deltager i mødet for at kunne besvare yderligere spørgsmål.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-17 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Status for analyse af muligheder og behov for et sundhedshus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRxx
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøftede muligheder og behov for et kommende sundhedshus på møderne henholdsvis den 14. og 15. december 2020.


Drøftelserne tog udgangspunkt i budgetforlig 2021-2022: "Muligheden og behovet for et sundhedshus i det centrale Herning skal undersøges. Samtidig skal en analyse afgrænse og definere, hvilket indhold et eventuelt sundhedshus med fordel kan have - med respekt for allerede eksisterende sundhedsaktører, både private og offentlige, og øvrige relevante forhold. Et oplagt fokuspunkt er muligheden for at samle de kommunale, specialiserede genoptræningsfaciliteter (hjerte, KOL osv.)".


På baggrund af drøftelserne gives en status for processen for udarbejdelse af en analyse til Byrådets budgetkonference den 22. marts 2021.


Der forelægges tillige en præsentation med faktuelle oplysninger om Genoptræningsenheden, som omfatter både genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.

Sagsfremstilling

På budgetkonferencen den 22. marts 2021 (programmet foreligger endnu ikke) skal Byrådet præsenteres for en analyse af mulighederne og behovet for et sundhedshus i det centrale Herning.


Der er planlagt følgende proces med henblik på at udarbejde en analyse:

 • Januar 2021: Intern proces i Herning Kommune. Den interne proces skal afdække hvilke kommunale samarbejder og indsatser, der kan give synergier ind i et sundhedshus. Der er udover sundheds- og ældreområdet bl.a. fokus på beskæftigelsesområdet, børn- og ungeområdet samt kultur- og fritidsområdet.
 • Januar-marts 2021: Møder med eksterne interessenter. Formålet er at afdække eksterne samarbejdspartneres perspektiver i forhold til et sundhedshus. Der afholdes møder med Frivilligcenter Herning, patientforeninger, Region Midtjylland og Kommunalt lægeligt udvalg.
 • 8. februar og 23. februar 2021: Møder i Forebyggelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Statusorientering.
 • 15. marts og 17. marts 2021: Møder i Forebyggelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Orientering om og drøftelse af analysen.
 • 22. marts 2021: Byrådets budgetkonference.


Social- og Sundhedsudvalget og Forebyggelsesudvalget godkendte på møderne 13. marts og den 27. maj 2019 ”Koncept for den sammenhængende genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats”, som indebærer en geografisk samling af Genoptræningsenheden, dog med et decentralt element. Konceptet indgår som et element i analysen frem mod budgetkonferencen.


Der er udarbejdet en præsentation med faktuelle oplysninger om Genoptræningsenheden jf. vedlagte faktanotat. Det fremgår bl.a. af faktanotatet, at:

 • Der er et stigende antal borgere, som henvises til Herning Kommune med en genoptræningsplan.
 • Der er et stigende pres på de fem hovedmatrikler, som genoptræningsaktiviteterne er fordelt på i Herning Kommune.
 • Kapacitetspresset medfører en vanskelig driftssituation. Afdelingens fysiske rammer er ikke fulgt med opgaveløsningen.
 • Det er en udfordring at yde et ensartet tilbud på de forskellige matrikler med forskellige rammer.
 • Der er tale om en afdeling med mange indgange, hvilket gør det svært for borgerne at finde sammenhæng mellem tilbuddene.
 • De stigende udfordringer gør det vanskeligere at understøtte visionen om mere lighed i sundhed.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om processen og status på analysen tages til efterretning
at faktanotat om Genoptræningsenheden drøftes.

Beslutning

Orienteringen om processen og status på analysen blev taget til efterretning.

Faktanotat om Genoptræningsenheden blev drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.12-P10-1-13 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Orientering om udarbejdelse af ny sundhedsprofil - Hvordan har du det? 2021?

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fra den 5. februar – 12. maj 2021 udsendes og indsamles spørgeskemaer til næsten 3.000 borgere i Herning Kommune via digital post. Svarene skal bruges til udarbejdelsen af sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2021”. Sundhedsprofilen udarbejdes samtidig i alle landets regioner og kommuner.

Sagsfremstilling

Fra den 5. februar – 12. maj 2021 udsendes og indsamles spørgeskema til den femte sundhedsprofil. De fire tidligere sundhedsprofiler blev lavet i 2006, 2010, 2013 og 2017. Sundhedsprofilerne bygger på borgernes egne oplysninger og giver mulighed for at få indblik i sundhedstilstanden i kommunen, regionen og på tværs af landet.


Udover at få indblik i sundheden, som den opleves og beskrives af borgerne selv, beskrives udviklingen i sundhedstilstanden på baggrund af "Hvordan har du det? 2013 og 2017". Oplysningerne fra sundhedsprofilerne har siden 2006 været anvendt i kommunens planlægning af sundhedsindsatsen og ved definition af fokusområder.


Administrationen vil i samarbejde med regionen iværksætte forskellige kommunikationstiltag for at få så mange borgere til at svare på spørgeskemaet som muligt. En høj svarprocent giver et bedre og mere nuanceret billede af befolkningens sundhed og trivsel. Det er en erfaring, at det især er unge, ældre og personer med kortere uddannelser, der har en lav svarprocent. Der bliver derfor lokalt i kommunen iværksat forskellige tiltag for at hjælpe særligt disse grupper med at udfylde spørgeskemaet. Tidligere har sundhedspersonale hjulpet de ældre med at svare på spørgeskemaet og borgere med anden etnisk baggrund end dansk har via Frivilligcenter Herning og det boligsociale arbejde fået hjælp til at udfylde spørgeskemaet.


Undersøgelsen resultater bliver offentliggjort på en konference i foråret 2022.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

På formandens foranledning blev udvalget orienteret om status på indsatser finansieret af Forebyggelsesudvalget med fokus på aktivitetsniveau under de aktuelle coronarestriktioner.