Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 8. februar 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.01-A00-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Regelforenkling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har opfordret kommunens institutioner og øvrige decentrale enheder til at melde tilbage til administrationen, når de oplever unødvendigt bureaukrati. Formålet er at få identificeret mulige områder, hvor regelforenklinger kan gennemføres. Enten af kommunen selv. Eller eventuelt ved at påvirke lovgiverne. Målet er at frigøre ressource decentralt.

 

Alle udvalg opfordres til at give input til, hvor regelforenklingerne kan gennemføres.

Sagsfremstilling

Direktionen har iværksat en proces for at få input fra decentrale institutioner. Supplerende opfordres udvalgene til at byde ind.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget drøfter eventuelle input til regelforenkling.

Beslutning

Forebyggelsesudvalgets input til regelforenkling er

 •   En model for ansøgninger under 5.000 kr. i en light-model for hele Herning Kommune
 •   Én indgang for puljeansøgninger til Herning Kommune
 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-1-16 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Evaluering af projektet "Sundt samspil - Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk sygdom"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget orienteredes den 2. december 2013 om tilsagnet om satspuljemidler til et projekt for længerevarende eller kronisk fysisk syge børn og deres familier. Herning Kommune arbejder i perioden 2013 - 2016 på at styrke indsatsen for børn og unge med en kronisk eller længerevarende fysisk sygdom. Projektet er i perioden støttet af satspuljemidler på 2,985 mio. kr.

 

Tre forskellige evalueringer med forskelligt fokus på indsatsen er udarbejdet, og der fremlægges samlet orientering for udvalget.

Sagsfremstilling

Projektet "Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk sygdom - sundt samspil" er et tværgående samarbejde mellem kommune, sygehusets børneafdeling, lægepraksis i Herning Kommune og patientforeninger. Formålet med projektet er overordnet at bidrage til at sikre, at alle børn og unge med længerevarende eller kronisk fysisk sygdom uafhængigt af familiens socio-økonomiske forhold opspores tidligt og tilbydes bedst mulig behandling og opfølgning. Samtidigt understøttes barnets og familiens trivsel og håndtering af sygdom.

 

Den primære målgruppe i projektet er børn og unge i alderen 0-18 år med en længerevarende eller kronisk fysisk sygdom og deres forældre - herunder især børn og unge, som på grund af familiens generelle situation kan være i risiko for ikke at kunne håndtere sygdommen. Projektet har etableret en forløbskoordinatorfunktion, der i praksis løser problemer i overgangene mellem sektorer. Herudover har der være kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs af sektorer og udvikling og afholdelse af flere mestringsforløb til målgruppen af familier.

 

Projektet består af forløbskoordination, mestringsforløb til familier og kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs af sektorer. Forløbskoordination betyder for familien, at de sikres en intensiveret og personligt tilpasset støtte i forhold til de komplekse problemstillinger, mange oplever i forbindelse med længerevarende eller kronisk sygdom hos deres barn.

 

Mestringsforløbet til familier foregår som gruppeforløb og tilrettelægges i samarbejde mellem fagpersoner og familier, der har lang og bred erfaring med livet med et kronisk sygt barn. Kompetenceudvikling består af en opkvalificering af sundhedspædagogisk metode og faglig viden blandt medarbejdere, der har kontakt til familierne.

 

Projektet udvikler metoder til:

 

1. At fremme tidlig opsporing af kronisk fysisk sygdom blandt børn og unge

 

2. Tidlig afklaring af barnets og familiens behov for støtte af både medicinsk og pædagogisk karakter

 

3. At optimere en sammenhængende tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og opfølgningsindsats, der omfatter sundheds - og socialområdet samt skoler og daginstitutioner.

 

4. At sikre, at forældre og barn under forløbet modtager støtte, der øger deres kompetencer til at mestre eget liv.

 

På nuværende tidspunkt har 51 familier været i forløbskoordination. 26 forløb er afsluttede, og 25 forløb er igangværende. Børneafdelingen har med henvisning af 21 familier været den instans, der har bidraget med flest henvisninger. Herudover har især skoler og sagsbehandlere henvist familier til projektet. De dominerende problematikker for familierne har været ”dårlig kommunikation med fagpersonale”, ”problemer med at omsætte den nødvendige behandling i en hverdagsstruktur” og ”dårligt fungerende netværk”.

 

Der er etableret 19 inddragende netværksmøder med familiernes netværk af involverede fagpersoner, for at etablere en fælles strategi med familien i forhold til forbedret håndtering af sygdom. 16 familier har været på familieforløb. De dominerende diagnoser hos børnene har været kræft (fem tilfælde), og alvorlig astma (fire tilfælde). Det er et mål i projektet at rekruttere sårbare familier. En af mange måder at måle sårbarhedsniveau er gennem uddannelsesniveau hos forældrene. 61 % svarende til 51 forældre i projektet har lavt uddannelsesniveau svarende til ufaglært og specialarbejder.

 

Forældreoplevet effekt

Den første evaluering er en intern evaluering og undersøger den forældreoplevede effekt af projektet. Fem familier i målgruppen er interviewet i forhold til en række spørgsmål, som omhandler de udfordringer, målgruppen har, og hvorvidt familierne oplever projektet relevant.

 

Konklusionen på evalueringen er, at familierne i høj grad synes at projektet er relevant, især i forbindelse med overgange mellem forskellige sektorer. Projektet opleves af familierne især som givtig i forhold til:

 

- at forstå sygdomsinformation og få den omsat i praksis

- at få lavet hverdagsrutiner og systemer, der understøtter et effektivt patientforløb

- at få opøvet mestringskompetence til at håndtere familiens ændrede situation

 

Midtvejsevaluering

Den anden evaluering er en ekstern evaluering udarbejdet på tværs af de tilskudsmodtagende kommuner, Herning, Greve og Svendborg. Evalueringen er udarbejdet af analysefirmaet Rambøll og er finansieret af Sundhedsstyrelsen. Rambølls evaluering har haft til formål at undersøge status på implementeringen og pejlemærker for det fremtidige forløb på et organisatorisk plan. Evalueringen peger på, at alle tre projekter har medført positive resultater og peger på fokusområder til fagpersoner og projektledere hen mod en forankring af indsatsen i 2017.

 

Er projektet forankringsværdigt?

Den tredje evaluering er en intern evaluering, der har haft til formål at undersøge mulige forankringsperspektiver på indsatsen. Fagpersoner og ledere på tværs af forvaltninger og sektorer er interviewet i forhold til en række spørgsmål, som omhandler, hvorvidt indsatsen er relevant og forankringsværdig. Konklusionen på evalueringen er, at indsatsen er et værdifuldt tilbud til familierne i målgruppen. Tilbuddet øger mestringen af livet med en sygdom. Hvorvidt og på hvilket måde ”Sundt samspil” skal forankres, er et prioriteringsspørgsmål.

 

Budget for projektet pr. år

  

Forløbskoordinatorfunktion

400.000 kr.

Familieforløb

  20.000 kr.

Kørsel

    2.000 kr.

I alt

422.000 kr.

 

Der bliver på baggrund af interviewene i rapporten fremlagt fire mulige scenarier for projekt "Sundt samspil" efter projektperiodens udløb den 1. januar 2017.

 

1. Projektet nedlægges 

Forankringen af ”Sundt samspil” finansieres ikke. Argumentet for dette er manglende økonomi til området og den nye organisering på Børne- og Ungeområdet, der skal kunne håndtere målgruppen af kronisk syge børn. Tværfaglige teams skal fremover have ansvaret for målgruppen af familier og hjælpe i overgangene fra hospital til kommune. Ansvaret for håndtering og differentiering af niveauet af hjælp og støtte til familierne ud fra resurser vil ligge på det tværfaglige team. Det tværfaglige team får den personlige, opsporende og støtteafklarende ansvarsfunktion. Projektet slutter med udgangen af 2016.

 

2. Projektet videreføres i tre år  

Forankringen af ”Sundt samspil” finansieres. Projektet med forløbskoordinator, familieforløb og tværsektoriel kompetenceudvikling finansieres til udgangen af 2019. Under de tre projektår skal der arbejdes med at løfte kompetencerne i de tværfaglige teams i Børn og Unge til opgaven, ligesom systematikker og metoder, der kan gøre koordinatorfunktionen overflødig, skal indarbejdes under projektperioden.

 

Økonomien til at fortsætte indsatsen finansieres af Børne- og Familieudvalget. Der kan arbejdes på en aftale med hospitalet om egenfinansiering af samarbejdstimer samt med almen praksis.

 

  

3. Projektet videreføres i tre år med en samarbejdskommune og patientforeninger.

Projektet med koordinatorfunktion, familieforløb og tværsektoriel kompetenceudvikling finansieres foreløbigt til udgangen af 2019. Projektet bliver en tværkommunal og tværsektoriel indsats, hvor der arbejdes på tværs mellem en anden kommune og Herning Kommune, børneafdelingen, almen praksis og patientforeninger. Den beskrevne økonomi til indsatsen finansieres af Herning Kommune og en potentiel samarbejdskommune.

 

Derudover skal der i 2016 arbejdes yderligere på at gøre andre kommuner, interesseorganisationer og/eller patientforeninger interesserede i at bevilge midler til indsatsen. Målet med denne indsats er at opnå viden til, hvilken kapacitetsopbygning, der skal til, hvis kommunerne, der er tilknyttet Hospitalsenheden Vest, skal have samme styrkede indsats overfor målgruppen.

 

Økonomien til at fortsætte indsatsen finansieres af Børne- og Familieudvalget sammen med en anden kommune samt en patientforening. 

 

4. Projektet finansieres af Region Midtjylland.

Projektet med koordinatorfunktion, familieforløb og tværsektoriel kompetenceudvikling finansieres foreløbigt til udgangen af 2019. Projektet finansieres fra regional side og skal dække alle optagekommunerne i Region Midtjylland. Det anbefales, at der ved prioritering af dette forslag i 2016 undersøges, hvilke muligheder der er for implementering af indsatsen i optagekommunerne. Det er endnu uvist, hvilken økonomi dette forslag indebærer. 

 

Herudover kan der evt. være mulighed for en model, hvor regionen sammen med de seks kommuner i vestklyngen (Herning, Holstebro, Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande) finansierer indsatsen fremover. Der er behov for dialog med de øvrige kommuner samt regionen, hvis denne model skal kunne realiseres.

    

Evalueringerne forefindes på sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at evalueringerne tages til efterretning.

at orienteringen tages til efterretning,

at evalueringerne oversendes til Børne- og Familieudvalget til beslutning om forankring.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Indsats over for dårligt håndterede skilsmisser - opfølgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget behandlede på mødet den 26. oktober 2015, punkt 28, et forslag om at iværksætte en projektindsats i forhold til dårligt håndterede skilsmisser. Beslutningen var, at administrationen skulle udarbejde et fælles oplæg til en samlet fremtidig tilbudsvifte.

 

Der fremlægges et fælles administrativt oplæg.

Sagsfremstilling

Forældres skilsmissehåndtering og børns trivsel er tæt forbundet. Både internationale og danske undersøgelser viser, at skilsmisser udgør en betydelig udfordring i et barns liv, og at bruddet mellem forældrene påvirker barnets fremtid i relation til både den fysiske og psykiske sundhed. Effekten af både velhåndterede og dårligt håndterede skilsmisser er velbelyst og viser entydigt, at mange børn er i mistrivsel på grund af forældrenes skilsmisse.

 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at 19.435 ægtepar blev skilt i 2014. Det er det højeste antal skilsmisser, der har været i Danmark på et år, og det er 23 pct. flere end det årlige gennemsnitlige antal skilsmisser de seneste ti år. Sundhedsplejen og børne- og ungeområdet i Herning Kommune oplever generelt en stigning i henvendelser og underretninger grundet skilsmisseproblematikker. Statsforvaltningen oplyser desuden om en generelt stigende udvikling hos fogedretterne af konfliktfyldte skilsmissesager fra 1.659 sager i 2007 til 2.531 sager i 2012.

 

I Herning Kommune findes følgende tilbud i forhold til skilsmisse:

 

 1. Kursus i Fælles Forældreansvar (KIFF) er et rådgivningstilbud, som introducerer redskaberne til et godt samarbejde om børnene efter et brud

 

 1. Åben rådgivning, hvor forældre på eget initiativ og uden henvisning kan henvende sig. Rådgivningen er gratis og anonym. Der tilbydes op til fem terapeutiske samtaler uden registrering og journalpligt. Skønnes der at være behov for yderligere samtaler, skal der visiteres til Familiecentret efter gældende regler om familiebehandling.

 

 1. Familiebehandling, hvor familien tilbydes terapeutisk behandling i op til ni måneder. Der samarbejdes tværfagligt mellem sagsbehandler, skole, dagtilbud m.v. Familiecentrets ansatte har specialiseret sig inden for familiebehandling og har grunduddannelser som pædagog, socialrådgiver eller psykolog.

 

På Børne- og Familieudvalgets mødet den 28. oktober 2015, punkt 107, blev det besluttet at nedlægge to tilbud på området, nemlig PREP, der er et forebyggende tilbud i forhold til skilsmisser, og børnesamtalegrupper for børn i svære skilsmisseforløb. Der har været stor søgning til begge tilbud, men den økonomiske ramme betyder, at Børn og Unge må lave en prioritering i den samlede tilbudsvifte til børn og familier. 

 

Statsforvaltningen har følgende tilbud i forhold til skilsmisse:

 

 1. Konfliktmægling er en dialogmetode til at hjælpe forældre i konflikt til at finde en løsning. Konfliktmægleren styrer processen, men det er forældrene, der har ansvaret for resultatet. Antal samtaler afhænger af behov.

 

 1. Børnesagkyndig rådgivning er en rådgivningssamtale, hvor formålet er at finde frem til, hvad der er den bedste løsning for barnet. Både forældre og evt. barnet modtager råd og vejledning af rådgiveren. Antal samtaler afhænger af behov.

 

Fremtidig tilbudsvifte

Herudover ønsker Forebyggelsesudvalget som projekt at afprøve et terapeutisk forløb i problematiske skilsmisser i bemidlede familier. Dette begrundes i et ønske om et særligt tilbud til bedre økonomiskstillede familier, der ikke ønsker at blive en "sag" i det kommunale system, men som gennemlever meget vanskelige skilsmisseforløb, der er belastende for de involverede børn.

 

Forebyggelsesudvalget har den arbejdsform, at det sætter projekter i gang i samarbejde med fagudvalgene. Ved projektafslutning evalueres projekterne, og fagudvalgene tager stilling til forankring. Skilsmisseprojektet skal således igangsættes i samarbejde med Børne- og Familieudvalget på en sådan måde, at Børne- og Familieudvalget efter endt projektperiode vil finde det relevant at overveje forankring af projektet.

 

Børne- og Familieudvalget har som nævnt i oktober 2015 pga. økonomiske udfordringer besluttet at nedlægge to tilbud i forhold til skilsmisse; to tilbud med god søgning og effekt. Af den årsag vil det givetvis være vanskeligt for udvalget at prioritere forankring af dette skilsmissetilbud efter endt projektperiode.

 

Hvis skilsmisseprojektet skal iværksættes, foreslås derfor, at det iværksættes med hel eller delvis brugerbetaling. I så fald foreslås, at projektperioden benyttes til at afprøve skilsmissetilbuddet samt udbrede viden om tilbuddet i kommunen, så det bliver kendt, at tilbuddet er en mulighed. Hvis tilbuddet efter endt projektperiode viser sig at have god effekt, fortsætter det, men overgår til privat regi, hvor borgerne kan henvises og deltage med brugerbetaling. På den måde bliver tilbuddet på sigt et supplement til tilbuddet i offentligt regi; men et tilbud, der ikke belaster Børne- og Familieudvalget økonomisk.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at projektet om terapeutiske forløb i skilsmisser i bemidlede familier ikke iværksættes.

Beslutning

Der blev truffet principbeslutning om at finansiere det oprindeligt beskrevne projekt med 350.000 kr. i 1½ år under forudsætning af, at Børne- og Familieudvalget er positive i forhold til afprøvningen af indsatsen. Den oprindelige projektbeskrivelse oversendes således til Børne- og Familieudvalget med henblik på udvalgets interessetilkendegivelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-14 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Status på storrygerprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget orienteredes den 20. oktober 2014 om tilsagnet om satspuljemidler til et rygestopprojekt på tværs af seks kommuner. Herning Kommune gennemfører således sammen med Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing- Skjern og Ikast- Brande Kommuner en forstærket indsats over for storrygere, dvs. borgere der ryger mere end 15 cigaretter om dagen. Formålet med indsatsen er at give tilbud om rygestoprådgivning kombineret med gratis rygestopmedicin for at bidrage til, at færre dør som følge af rygning, og for at mindske den sociale ulighed i sundhed, der kan tilskrives tobaksrygning.

 

Aktiviteten i projektet har været højere end forudsat, og der søges derfor om flere midler til rygestoprådgivning.

Sagsfremstilling

Grundelementet i den forstærkede indsats er at tilbyde storrygere det bedst mulige rygestoptilbud. Undersøgelser har vist, at man ved at kombinere rygestoprådgivning med rygestopmedicin får den mest effektive behandling.

 

Rygerne i Herning Kommune har taget godt imod tilbuddet, og mange søger muligheden for gratis rådgivning og medicin. I Herning Kommune er der registreret 154 deltagere i 2015. I 2015 er der en stoprate blandt deltagerne på 64%, som er større end den forventede på 46%.

 

Et halvt år efter rygestopforløbet svarede 21 ud af 34 deltagere, at de fortsat er røgfri. Dette giver en stoprate ved halvårsopfølgningen på 61,8% som også er større end den forventede på 36%. Gennemsnitsalderen på de deltagene er 49,4 år og de har i gennemsnit røget i 32 år. 85,4% af deltagerne har prøvet at stoppe før uden at lykkes.

 

22,7 % af deltagerne bor sammen med børn under 18 år. 53% af deltagerne bor sammen med voksne over 18 år, og 49 % af deltagerne bor sammen med en ryger.

 

 

 

Tilfredsheden med rygestopkurset som helhed er, på en skala, hvor 1 er dårligst, og 5 er bedst, på 4,5.  

 

 

 

Aktivitetsmålet for Herning Kommune var 118 deltagere i 2015, men der har som omtalt været i alt 154 deltagere på rygestopkursus. Idet tilstrømningen af deltagere til tilbuddet er over dobbelt så stor på tværs af de deltagende kommuner som budgetteret, har det været nødvendigt at ændre i projektet, så det fortsat kan vare til og med 2017. For at sikre, at de bevilgede midler til gratis rygestopmedicicin kan vare hele perioden med det større deltagerantal, reduceres tilbuddet om gratis rygestopmedicin derfor fra otte uger til fire uger i den resterende projektperiode. Det er et krav fra Sundhedsstyrelsen, at projektet varer den planlagte projektperiode ud.

 

Når gratis rygestopmedicin reduceres til fire uger kan projektet:

1.      fordoble antallet af storrygere, der i den resterende projektperiode får hjælp til rygestop.

2.      undersøge om der med en halvering af tilskuddet til rygestopmedicin kan præsteres lige så stor effekt i forhold til rekruttering, gennemførselsrater og stoprater.

3.      sikre implementering af den elektroniske henvisningsstruktur i Hospitalsenheden Vest, Regionspsykiatrien Vest, almen praksis og kommunerne.

4.      sikre at projektet kan fortsætte frem til udgangen af 2017 og dermed reelt muliggøre, at projektet kan indgå i en fælles evaluering af storrygerprojekterne i Danmark. Dette er et krav fra Sundhedsstyrelsen.

5.      såfremt gratis rygestopmedicin til storrygere i op til fire uger har lige så stor effekt, øges muligheden for, at de enkelte kommuner i højere grad har mulighed for at fortsætte tilbuddet om gratis rygestopmedicin i kombination med rådgivning efter projektperioden.

Økonomi

Da flere borgere får muligheden for gratis rygestopmedicin, bliver der behov for mere rygestoprådgiving i 2016 og 2017 end forventet. Der er udarbejdet et skøn over, hvor mange borgere der kan forventes at tage imod tilbuddet i 2016 og 2017 i Herning Kommune. Der søges midler til denne meraktivitet, som ses i nedenstående skema.

 

 

Øget andel af deltagere i 2016

Øget andel af deltagere i 2017

Øget andel af deltagere ialt

Medfinansiering af øget udgift 2016

Medfinansiering af øget udgift 2017

Medfinansiering i alt

Herning Kommune

110

119

229

122.100

132.090

254.190

 

 Sagen behandles ligeledes i de andre projektkommuner.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at status tages til efterretning.

at der bevilges hhv. 125.000 kr. i 2016 og 135.000 kr. i 2017 på SO19 til meraktivitet i storrygerprojektet.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Midtvejsevaluering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der lægges op til en midtvejsevaluering af arbejdet i Forebyggelsesudvalget.

 

Sagsfremstilling

Med indgangen til 2016 tages hul på sidste halvdel af indeværende byrådsperiode.

 

Det foreslås derfor, at Forebyggelsesudvalget drøfter følgende elementer som en evaluering på de første to år i perioden:

 • Det politiske samspil.
 • Den administrative betjening af udvalget.
 • Relevante punkter på dagsordenen.
 • Afviklingen af møderne.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at evalueringen foretages.

Beslutning

Evalueringen blev foretaget.

 

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-16 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Arv doneret til Kræftens Bekæmpelse, Herning og Ikast-Brande Kommuner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har sammen med Kræftens Bekæmpelse og Ikast-Brande Kommune fået doneret en arv på 400.000 kr. til tobaksforebyggelse blandt børn og unge.

Sagsfremstilling

Arven på 400.000 kr. skal anvendes i et samarbejde mellem de to kommuner og Kræftens Bekæmpelse. Der kan opnås enighed om at anvende midlerne til at styrke det forebyggende arbejde i folkeskolens overbygning samt til en ekstra indsats på Produktionsskolen, hvor Forebyggelsesudvalget den 17. august 2015, punkt 21, besluttede at iværksætte en indsats som en del af forebyggelseshandleplanen.

 

Herning Kommune har siden 2009 haft fokus på forebyggelse af tobaksrygning, rygestop og røgfri miljøer. Projektet X:it er en evidensbaseret metode til at undgå rygestart i folkeskolen og er siden 2009 forsøgt etableret i Herning Kommunes skoler på 7. 8. og 9. klassetrin. Med de ekstra resurser til området kan indsatsen intensiveres, så flere skoler får mulighed for at gøre brug af metoden. Desuden ønskes der med midlerne til området at tilbyde fagpersonalet på kommunes skoler et kompetencegivende kursus som forebyggere og rygestoprådgivere.  

 

Produktionsskolen etablerer i forbindelse med forebyggelseshandleplanen 2.0 en indsats for at gøre Produktionsskolen så røgfri som muligt og hjælpe de tilknyttede unge til at undgå at begynde at ryge under uddannelsesperioden på skolen. Samtidig tilbydes elever, der ryger, et rygestopforløb. Med de ekstra resurser til området intensiveres indsatsen, så skolen kan gøre brug af blandt andet "ung til ung" metoden udviklet af Kræftens Bekæmpelse. Metoden går ud på, at unge formidler viden og erfaring til andre unge. Unge har lettere ved at formidle viden og erfaringer om ungdomslivet til hinanden i forhold til læreren eller andre voksne, fordi de selv er unge og derfor taler samme sprog og kender hinandens udfordringer såsom gruppepres og fristelser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen om donation godkendes.

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.