Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 7. december 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.30.05-P19-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligsocial indsats i Holtbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Holtbjerg er den bydel, hvor der er flest almene boliger i Herning Kommune. Boligområdet er på forskellige måder socialt udsat, og kommunen, boligselskaberne Fællesbo og Lejerbo samt Landsbyggefonden er sammen om et udviklingsarbejde, der skal tage hånd om udfordringerne i området. Alle relevante forvaltningsområder er involveret i samarbejdet.  

 

Det indstilles, at Forebyggelsesudvalget i 2016 yder økonomisk støtte på 0,100 mio. kr. til opsøgende gadeplansindsats på Holtbjerg som beskrevet i sagen.

 

Sagsfremstilling

Boligselskaberne, politiet og kommunen har gennem de sidste 18-24 måneder fulgt udviklingen i Holtbjerg. Særligt grupperinger af unge i området fremkalder opmærksomhed og behov for indsatser.

 

Landsbyggefonden har tradition for 4 årige indsatsplaner. Erfaringerne viser imidlertid, at der typisk er behov for langvarige indsatser for at skabe den nødvendige forandring. Det er afgørende, at indsatserne er koordinerede og forankrede på tværs for at have god effekt.

 

Ift. Holtbjerg er derfor aftalt en helt ny proces: I perioden 01.01.2016 – 31.07.2017 gennemføres et udviklingsprojekt. På baggrund af projekterfaringerne skal der i løbet af 2016 tages stilling til indholdet i en egentlig boligsocial helhedsplan for Holtbjerg.

 

Kommunen, boligselskaberne Fællesbo og Lejerbo samt Landsbyggefonden er sammen om opgaven, der de næste 1½ år har to mål:

 

 1. der skal sættes ind og dæmmes op for de mest alarmerende behov her og nu
 2. det langsigtede indsatsbehov i området skal afdækkes

 

Børn og Ungeforvaltningens arbejde med Holtbjerg Kraftcenter indgår i projektsamarbejdet. Det samme gør kultur- og fritidsområdet, der bidrager dels med lokaler på Kulturama og dels med medarbejdertimer for en lokal kulturmedarbejder.   

 

Børne- og Familieudvalget har bevilget 0,200 mio. kr. årligt til Holtbjerg Kraftcenter.  

 

Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for boligsociale indsatser. Udvalget er orienteret om projektet den 27. oktober. Børne- og Familieudvalget er orienteret den 28. oktober, og Kultur- og Fritidsudvalget er orienteret den 16. november.

 

 

Efter de tre fagudvalgsbehandlinger har der vist sig en ny mulighed: Landsbyggefonden har ekstraordinært tilbudt at øge sit tilskud med 0,100 mio. kr. forudsat, at Herning Kommune tilsvarende bevilger 0,100 mio. kr. kontant. Tilskuddet skal anvendes til en opsøgende gademedarbejder 10 timer om ugen i projektperioden frem til sommeren 2017. Gademedarbejderens funktion er at skabe kontakt med de unge på Holtbjerg og fungere som katalysator ift. de unge brug af de øvrige tilbud i lokalområdet. I praksis er der tale om en fritidsmedarbejder-stilling på 27 timer om ugen, der i så fald opnormeres til fuld tid i projektperioden for også at lave opsøgende socialt arbejde på gadeplan.  

Økonomi

Landsbyggefonden har principper for fordelingsnøglen ift. boligsociale indsatser. Fonden bidrager med ca. 75 %. Resten finansieres lokalt fordelt mellem kommune og boligselskab.

Den samlede økonomi i projektperioden på 1½ år er 2,5 mio. kr. Heraf kommer Landsbyggefonden med 1,9 mio. kr. Boligselskaberne og kommunen betaler hver 0,3 mio. kr. Den kommunale medfinansiering leveres som medarbejdertimer fra spydspids-indsatser i området samt lokalefaciliteter.  

 

Under forudsætning om, at det forventede mindreforbrug i 2015 på SO19 overføres, er der i 2016 ca. 2,5 mio. kr., der ikke er disponeret.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

at Forebyggelsesudvalget bevilger 0,100 mio. kr. i 2016 til opsøgende gademedarbejder i den boligsociale indsats i Holtbjerg.

Dire

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-15 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Søndagscafé på Lindegården - ansøgning fra Seniorråd Vest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter henvendelse fra Seniorråd Vest fremlægges ansøgning om kr. 10.000 - 12.000 til projekt: Søndagscafé på Lindegården, Herning.

 

Formålet med søndagscaféen er at forebygge ensomhed blandt ældre samt at hjælpe ensomme og isolerede ældre til at indgå i et netværk med andre ældre.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fire seniorråd. Seniorrådene er det lokale brugerråd på ældreområdet og repræsenterer førtidspensionister og alle borgere over 60 år. Seniorrådene samarbejder med Ældrerådet og er talerør til sundheds- og ældreområdet. Ældrerådet i Herning Kommune har i 2015 sat fokus på ensomhed blandt ældre.

 

Projektet, som Seniorråd Vest søger midler til, består af 10 netværksskabende arrangementer med henblik på at styrke den sociale inklusion og sociale stimulans blandt ældre over 60 år, som er isolerede eller i fare for at blive isoleret. Målet er, at deltagerne via sociale fællesskaber oplever en forbedret trivsel og livskvalitet.

 

Projektet gennemføres i perioden januar - november 2016.

 

Aktiviteterne kan fx være hyggedage, udflugter i lokalområdet, foredrag og musiske indslag. Arrangementernes primære fokus er at skabe en fælles referenceramme gennem oplevelser og samtidig at danne rammen for, at de ældre kan mødes med andre ældre.

 

Seniorråd Vest forestår den praktiske gennemførelse af alle aktiviteter. Der tilknyttes 5 til 10 frivillige, som vil være behjælpelige med at gennemføre Søndagscaféen, skabe netværk og at forankre projektet i lokalområdet.

 

Målet er at få 20-25 ældre borgere fra lokalområdet med i projektet. Visitationen af deltagere sker i samarbejde med Herning Kommune.

 

De overordnede udvælgelseskriterier er, at den ældre:

 • Bor alene.
 • Ikke fysisk er i stand til at danne netværk grundet nedsat bevægelsesevne.
 • Ikke mentalt er i stand til at danne netværk som følge af længerevarende isolation.
 • Føler sig isoleret og er motiveret til at deltage i netværksaktiviteter rettet mod at bryde social isolation.

 

Der er en egenbetaling på kr. 25 til kaffe og brød.

Deltagerne skal selv sørge for transport til og fra Lindegården.

 

Et af indsatsområderne i sundhedspolitikken i Herning Kommune er at fremme trivsel og mental sundhed blandt kommunens borgere. Undersøgelser viser, at ensomhed og social isolation er en risikofaktor i lighed med rygning og alkohol i forhold til udvikling af sygdom og tidlig død.  

 

Hvis indsatsen bliver en succes, skal der findes en model for, hvordan indsatsen kan udbredes til de øvrige områder, og hvordan der sikres en sammenhæng til øvrige aktiviteter med fokus på ensomhed blandt ældre.  

 

 

Økonomi

Forebyggelsesudvalget ansøges om tilskud til netværksarrangementer samt kaffen til de frivillige.   

I alt kr. 10.000 – 12.000.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der på SO19 afsættes 12.000 kr. i 2016 til projektet.

at Herning Kommune er behjælpelig med at rekruttere deltagere til projektet.

at sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget. 

Dire

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-5-15 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

KL - udspil SAMMEN OM SUNDHED oktober 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

      

  x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL´s udspil Sammen om sundhed, oktober 2015, fremsendes til orientering.

 

Formålet med KL´s udspil er at pege på de udfordringer, KL og kommunerne står med i det nære sundhedsvæsen samt at anvise nogle mulige løsninger til at forbedre samarbejdet i det samlede sundhedsvæsen og kvaliteten i de nære sundhedstilbud. I udspillet sættes der derfor også fokus på de sundhedsindsatser, som løses i samspillet mellem kommuner, regioner og praksissektoren samt gevinsterne ved at styrke de sundhedsopgaver, der udføres i det nære sundhedsvæsen tæt på borgerne.

 

Udspillet er et indspark til det udvalgsarbejde, som regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt i forbindelse med årets økonomiaftaler.

Sagsfremstilling

I det følgende præsenteres et kort resume af rapportens hovedbudskaber samt et uddrag af de udfordringer og anbefalinger, som indgår i KL´s udspil.

 

Udspillets hovedbudskaber:

 • Indsatsen for den ældre medicinske patient skal løftes
 • Den nære psykiatri skal styrkes
 • Sundhedsstyrelsen skal udarbejde en klar kronikerstrategi
 • Demensindsatsen skal styrkes
 • Sundhedsindsatsen for børn og unge skal styrkes
 • Bedre rehabilitering af kræftpatienter
 • Mere hensigtsmæssige incitamenter i sundhedsvæsenet

 

Udfordringer i det nære sundhedsvæsen

En ændret demografi, hvor andelen af borgere over 65 år er stigende, betyder at kommunerne også fremadrettet har en betydelig opgave i form af pleje og rehabilitering. I 2015 er der flere en 1 mio. borgere over 65 år svarende til 19% af den samlede befolkning. I år 2040 vil dette tal være steget til 1,5 mio. borgere svarende til 25% af befolkningen.

 

Et stigende antal danskere får konstateret kronisk sygdom. De mest udbredte kroniske sygdomme er muskel-skelet-lidelser, diabetes og hjertesygdomme. Diabetes og hjertesygdomme er samtidig sammen med angst og depression nogle af de sygdomme, hvor der årligt diagnosticeres flest nye tilfælde. Undersøgelser viser, at der er en markant social ulighed i dødsfald som følge af en kronisk sygdom. Dødeligheden er således højere for hvert trin, man bevæger sig ned af den sociale rangstige.

 

Mange danskere har en psykisk sygdom, og andelen, som er i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem, er stigende. Fra 2009 til 2014 er tallet steget fra 110.000 til 141.000 personer, hvilket svarer til en stigning på 28%. Hertil kommer, at antallet af kontakter pr. person er stigende. En særlig udfordring er det stigende antal unge, der mistrives, som har psykiske lidelser, og som har svært ved at få fodfæste på uddannelser og på arbejdsmarkedet.

 

Sygehusvæsenet er under forandring. Patienternes indlæggelsestid - og særligt for de 65+ årige - har gennem en årrække været markant faldende. Den korte indlæggelsestid stiller krav til et nært sundhedsvæsen, der har kompetencer og kapacitet til at håndterer borgere, der - efter de er udskrevet - fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov. Antallet af ambulante besøg til behandling af kroniske sygdomme er stigende. Med implementeringen af den nye sygehusstruktur i 2020 samles mange funktioner, herunder også ambulatoriefunktioner, på færre sygehuse. Længere afstand kan være en udfordring, særligt hvis man er ældre og/eller jævnligt skal til kontrol på et ambulatorium.

 

Mangel på alment praktiserende læger er en udfordring i nogle områder af landet. Dette billede forværres af, at store årgange af praktiserende læger nærmer sig pensionsalderen. Skønt situationen i Herning Kommune ikke på nuværende tidspunkt kan betegnes som kritisk, så kan det på sigt blive en udfordring at tiltrække alment praktiserende læger.  

 

KL`s anbefalinger til et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

 

KL anbefaler derfor:

 

At det afklares, hvilke opgaver der skal varetages i det nære sundhedsvæsen, hvilke sundhedsfaglige kompetencer kommunen skal råde over samt kapacitet og ressourcer i det nære sundhedsvæsen – dels i forhold til den ældre medicinske patient og dels i forhold til, at borgere med kroniske sygdomme kan få foretaget fx kontroller i kommunalt regi.  

 

At der etableres sundhedshuse, som bemandes med fx læger, hjemmesygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter og andet praksispersonale. De væsentligste funktioner kan fx omfatte en fremskudt ambulatoriefunktion til kontrol og monitorering af borgere med kroniske sygdomme, sygeplejeklinik, genoptræning, sundhedstilbud, patientrettet forebyggelse og en akutfunktion, der betjenes af lægerne på stedet. Sundhedshusets sygeplejersker kan ligeledes have en udgående funktion og betjene borgerne i eget hjem gennem telemedicinske løsninger.

Sundhedshuse kan også danne rammen om den kommunale beskæftigelsesindsats og sundhedsplejen samt huse forskellige regionale tilbud såsom jordemoder og mobil blodprøvetagning ved udgående regionale bioanalytikere.

 

At sundhedshuse etableres der, hvor afstanden til nærmeste sygehus er stor. I KL´s udspil ses sundhedshuse også som en del af løsningen i forhold til at sikre en bedre lægedækning i områder, hvor der er eller kan komme lægemangel. Sundhedshusene kan danne rammen om stærke faglige miljøer og skabe stærkere relationer mellem alment praktiserende læger og de kommunale tilbud på stedet.

 

At psykiatrien ligestilles med det somatiske område. Den kommende plan for det nære sundhedsvæsen bør derfor også klarlægge, hvilken kapacitet der skal være til stede i det nære sundhedsvæsen for mennesker med psykisk sygdom. (Akuttilbud, døgndækket støtte, adgang til ekspertise i behandlingspsykiatrien og telemedicinske løsninger).

 

At det som et led i planen for det nære sundhedsvæsen vurderes, hvilke opgaver der ligger i fremtidens sundhedspleje. Herunder forebyggende tiltag over for spædbørn og over for børn i sårbare familier med særlige behov. At sygehuse, kommuner og almen praksis sikrer et tættere samarbejde om børn med fx overvægt eller langvarige fysiske eller psykiske sygdomme.

 

At de styringsmæssige rammer og den kommunale medfinansiering justeres. Fx at der skabes sammenhæng mellem kommunes mulighed for at påvirke forbruget af ydelser og graden af medfinansiering og dermed et øget incitament til at forebygge. Ligeledes at der på sygehusene ikke blot er incitament til at øge aktiviteten, men også til at fokuserede på kvalitet.  

                                      

At der sættes fokus på kvalitet, dokumentation og evaluering – i samarbejde med Forskningsinstitutionerne. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Dire

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-P19-1-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Diætistområdet i Region Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland skal som en del af sin spareplan for 2015-2019 spare på diætistområdet. Antallet af kliniske diætister i Hospitalsenheden Vest (hospitalerne i Herning og Holstebro) reduceres derfor fra 2016.

Sagsfremstilling

Reduktionen i kliniske diætister på hospitalerne betyder, at der er en række opgaver, der ikke længere kan varetages. Det gælder bl.a. diætbehandling af overvægtige børn og voksne.

 

Kommunerne har ifølge §119 i sundhedsloven ansvar for at skabe sunde rammer for borgerne samt at etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud for borgerne. Under denne overskrift har kommunerne en række forskellige sundhedstilbud, der har fokus på generel forebyggelse og på at styrke evnen til at mestre eget liv. Herning Kommune har således på overvægtsområdet et tilbud om vægtstop til svært overvægtige borgere. Tilbuddet er et holdforløb, der har fokus på livsstilsændring i forhold til både kost og fysisk aktivitet. Der indgår ikke egentlig diætetisk behandling, men generel kostfaglig vejledning. Den opgave, der i dag foregår i hospitalsregi, er således ikke en opgave, der i dag løses i kommunerne; heller ikke i Herning Kommune.

 

Udover vægtstoptilbuddet har Herning Kommune en række tilbud, der rækker ind på overvægtsområdet. Det er fx fritidspas til fritidsinaktive børn, sundhedsplejens generelle tilbud til familier med behov for kostfaglig viden, tilbud til borgere med sindslidelser samt forskellige indsatser med læringsperspektiv i forhold til kost og motion i regi af skoler, daginstitutioner, dagpleje.

 

Region Midtjyllands besparelse skaber et vakuum i tilbudsviften mellem hospital og kommuner. Der vil derfor blive arbejdet med, hvordan hospitaler og kommuner kan etablere en helhed af tilbud til målgruppen inden for den eksisterende økonomiske ramme og med de kompetencer, kommunerne har i dag.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Dire

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Arv til forebyggelse og/eller rehabilitering på hjerteområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået en henvendelse fra Hjerteforeningen, som har modtaget en arv fra en person fra Herning. En del af arven skal bruges til forebyggelse/rehabilitering på hjerteområdet i lokalområdet 7400 Herning.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen skriver til Herning Kommune, at testator har efterladt en arv, hvoraf ca. 1 mio. kr. skal anvendes til forebyggelse/rehabilitering i Herning-området. Testamentet har følgende ordlyd:

 

Det er mit ønske, at Hjerteforeningen anvender en ikke ubetydelig del af beløbet til støtte til rehabilitering i lokalområdet 7400 Herning eller til forebyggelse, det vil sige aktiviteter om sund mad og motion i lokalområdet. Det er endvidere mit ønske, at arven i øvrigt anvendes til forskning.

 

Herning Kommune holder i januar 2016 møde med hjerteforeningen om anvendelsen af arven.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Dire

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.