Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 4. december 2017
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-P20-2-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om at Coolturklub ikke igangsættes

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gurli Wolf

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget og Forebyggelsesudvalget orienteres om, at Coolturklubben ikke har fået tilstrækkelig deltagere til at gennemføre det 3-årige projekt, jf. pkt. 98 på Børne- og Familieudvalgsmødet den 28. juni 2017. Forvaltningen har derfor besluttet, at projektet lukkes ned.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse har fået tilsagn om, at Forebyggelsesudvalget bevilger halvdelen af 150.000 kr. til et 3 årigt projekt Coolturklub til unge i alderen 13 – 17 år med en længerevarende somatisk og kronisk sygdom (for eksempel diabetes, epilepsi, kroniske tarmsygdomme mm). Unge, der tilbydes Coolturklub, er unge, der ellers IKKE vil kunne deltage i en ugentlig fritidsaktivitet over 3 – 4 måneder på grund af manglende ressourcer i familien.

 

Kultur og Fritid har stillet sikkerhed for 12.500kr til at kunne gennemføre en prøvehandling af et hold, der skulle gennemføres i efteråret 2017.

 

Coolturklubben har ikke fået tilstrækkelig deltagere til at gennemføre det 3-årige projekt. Årsagen til manglende deltagere er sandsynligvis, at Børneafdelingen på Regionshospitalet Herning, i efteråret 2017 og 2018 har et tilbud til samme målgruppe, hvor formål og metode ligger tæt op af Coolturklubbens intention. Derfor er Coolturklubben ikke kommet i gang i efteråret 2017. Forvaltningen har derfor besluttet, at projektet lukkes ned.Direktøren for Børn og Unge indstiller, 29. november 2017, pkt. 160:

at orienteringen tages til efterretning.Børne- og Familieudvalget, 29. november 2017, pkt. 160:

 

Økonomi

Forebyggelsesudvalget har givet tilsagn om at dække halvdelen af projektet med 75. 000 kr. Forfalder med 12.500 kr. i 2017, 25.000 kr. i 2018, 25.000 kr. i 2019, 12.5000 kr. i 2020. Kultur og Fritid har stillet sikkerhed for 12.500 kr i 2017.

 

Ansøgning om medfinansiering i erhvervslivet og fonde er stillet i bero.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1178-09 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Partnerskab i "Røgfri Fremtid"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden er gået sammen om at danne partnerskabet, "Røgfri Fremtid", hvis vision er, at ingen børn og unge ryger i 2030, og at kun max. 5 % af de voksne gør det.

 

Det er gratis at deltage i partnerskabet.

Sagsfremstilling

Der ses en stigning i antallet af unge, der begynder at ryge. Senest har Kræftens Bekæmpelse fundet en stigning fra 2015-2016 i antallet af 16-24-årige, der ryger, på 4 procentpoint; fra 18 til 22%.

 

Partnerskabet "Røgfri Fremtid" arbejder for visionen om et røgfrit samfund i 2030, hvor ingen børn og unge og kun 5 % voksne ryger. For at deltage i partnerskabet skal man bakke op om visionen og "Røgfri Fremtid"s hovedbudskaber, som er:

 

 • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt
 • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv
 • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg

 

Målet med partnerskabet er vidensopbygning, netværksdannelse og samskabelse om det fælles mål, og partnerskabet sikrer derfor partnerne adgang til den nyeste viden på området, netværk og branding.

 

I partnerskabet deltager allerede en række forskellige parter; bl.a. KL, Danske Regioner, en række kommuner, patientforeninger, faglige organisationer, Børns Vilkår, Sundheds- og Ældreministeriet og COOP.

 

Herning Kommune har siden 2015 deltaget i projektet, "Forstærket indsats over for storrygere", sammen med Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Struer og Lemvig Kommuner. På mødet i Forebyggelsesudvalget den 30. januar 2017, punkt 3, besluttede Forebyggelsesudvalget at fortsætte den intensive og succesfulde indsats på tobaksområdet også efter 2017, hvor projektet stopper. Herudover arbejdes der aktivt på tobaksforebyggelsesområdet, hvor der fx samarbejdes med skoler, der ønsker den evidensbaserede rygeforebyggelsesindsats, X-it. Deltagelse i "Røgfri Fremtid" vil sikre Herning Kommune adgang til en række ressourcer og kompetencer, som vil gavne kommunen i såvel forebyggelsesarbejdet som rygestopindsatsen.

 

Det er gratis at deltage i partnerskabet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Herning Kommune deltager i partnerskabet "Røgfri Fremtid".

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Sagsnr.: 05.00.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Film om projekt "Cykl dig Sund"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som et led i projekt: Naturen som social løftestang er der i samarbejde med Herning Cykler i foråret 2017 gennemført et fælles cykelprojekt ”Cykl dig Sund”.

 

Med det formål at dokumentere cykelprojektets indsats og effekter er der udarbejdet en film om forløbet. Filmen har en varighed på ca. 12 min og fremvises til orientering på møde i Forebyggelsesudvalget den 4. december 2017.

Sagsfremstilling

Projekt ”Naturen som social løftestang”, blev igangsat ultimo 2015, som et led i Forebyggelseshandleplanen version 2,0. Projektet er målrettet voksne kontanthjælpsmodtagere, som har sammensatte og komplekse helbredsmæssige og/eller sociale problemstillinger ud over ledighed.

 

Formålet med projektet er at bruge naturen som en social løftestang i en helhedsorienteret indsats målrettet de kontanthjælpsmodtagere, der har brug for særlig støtte til at finde mening og motivation for at komme videre i livet med arbejdstilknytning i sigte.

 

I projektet er der blandt andet fokus på følgende delmål:

 • At borgeren får styrket sin fysiske og mentale sundhed.
 • At borgeren oplever en forbedret trivsel og livskvalitet
 • At borgeren bliver motiveret til at ændre sundhedsvaner
 • At borgeren finder mening og motivation for at komme videre i livet med arbejdstilknytning i sigte
 • At borgeren bliver motiveret til også fremadrettet at gøre brug af de muligheder, som naturen og friluftslivet tilbyder.

 

Herning Cykler opstod i 2012 på baggrund af Trafikministeriets Cykelpulje. Målet var blandt andet, at få borgerne til at ændre adfærd og blive opmærksomme på det sunde valg, når man tager cyklen som transportmiddel.

 

Projekt ”Cykl dig Sund”

I foråret 2017 har ”Naturen som social løftestang” og Herning Cykler gennemført et fælles cykelprojekt ”Cykl dig Sund”. Indsatsen bestod af syv dage med fokus på cyklen som omdrejningspunkt. Forløbet havde en varighed på ca. to måneder.

 

Målet med projektet var at gøre deltagerne nysgerrige på at cykle og at inspirere deltagerne til en sundere livsstil.   

 

Projektet er et tværgående projekt, som involverer Beskæftigelse, Sundhed og Ældre samt Teknik og Miljø.

 

Dokumentation af indsats

Til dokumentation af indsatsen er der udarbejdet en film. Filmen synliggør, hvordan det med relativt få midler er lykkes at få deltagerne i gang med at cykle. Filmen viser deltagernes udvikling gennem forløbet, og deltagerne fortæller, hvilken betydning projektet har haft for dem hver især.

 

Filmen er også et godt eksempel på, hvordan et samarbejde på tværs af forvaltninger og forskellige fagligheder kan skabe et spændende projekt af høj kvalitet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at filmen tages til efterretning.

Beslutning

Filmen blev set og taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.09.00-P20-3-17 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Musikkens sprog

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  x

 

 

 

   x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Musikskole har fremsendt en ansøgning om 182.000 kr. til projekt: Musikkens sprog.

 

Formålet med projektet, som afvikles i to udvalgte boligområder, er at fremme adgangen til musik for børn i alderen fra ca. 6 til 12 år og deres forældre. Hensigten hermed er blandt andet at styrke børnenes og til dels også de voksnes sproglige og musikalske udviklingsmuligheder.  

Sagsfremstilling

Projekt: Musikkens sprog tager afsæt i Herning Kommunes sundhedspolitik og kulturpolitik. Der er tale om et toårigt projekt med start primo 2018.

 

Målgruppen er børn i alderen fra ca. 6 til 12 år og deres forældre bosiddende på Holtbjerg eller i Lyngbyen i Gullestrup. To boligområder med en stor andel af børn og unge der vokser op i familier tilhørende de dårligst stillede socialgrupper og en stor andel af børn med en anden etnisk baggrund end dansk.

 

Tilbuddet henvender sig til såvel etniske danske familier som til familier med en anden etnisk herkomst end dansk.

 

Mange børn og unge i de udvalgte boligområder gør ikke brug af Herning Musikskoles tilbud eller de øvrige kulturelle tilbud i kommunen. Målet med dette projektet er derfor at fremme adgangen til musik ved blandt andet at flytte tilbud ud i boligområderne eller sikre transport til og fra Herning Musikskole.   

 

Projektets formål:

 • At styrke børnenes sproglige udvikling via arbejdet med musikken og kroppen.
 • At musikken bliver midlet til større forståelse af kultur begge veje, så integration og indlæring gøres nemmere.
 • At arbejdet med hukommelse og indlæring af et nyt sprog via musikken gælder for både børn og voksne.
 • At større sproglig udvikling kan fremme børnenes og de voksnes situation i forhold til skole og arbejdsmarkedet og på den måde bidrage til forebyggelse af arbejdsløshed mm.

 

Indsatsen

Indsatsen består af ét forløb på 8 uger. Et forløb indeholder tre forskellige holdtyper.

 

1 hold med børn og voksne pr. uge

 • 45 min med en gruppe af børn og voksne, hvor man arbejder med musik og indlæring. Rim, remser, den sproglige rytme mv.

 

2 hold med børn pr. uge

 • 45 min med børn i alderen 6-8 år. Her betones den musikalske rejse i at kunne lytte og i at dannes i den danske kultur med danske sange, lege og bevægelse.
 • 45 min med børn i alderen 9-12 år, hvor der er fokus på at spille på instrumenter og bevæge sig til musikken.

 

Der planlægges med i alt tre forløb i 2018 og fire forløb i 2019.

 

Deltagerne i projektet rekrutteres via den boligsociale leder i PLADS TIL FORSKEL. I projektet er samarbejde og koordinering med PLADS TIL FORSKEL sikret i forhold til de indsatser, der i forvejen er etableret i de to boligområder.

 

 

Økonomi

Økonomi for ét forløb på otte uger (tre hold)

Projektkoordinator

4.500 kr.

Underviser

12.000 kr.

Instrumenter/grej

4.500 kr.

Dokumentation katalog, foto og forfatter

5.000 kr.

I alt pr. forløb

26.000 kr.

 

Forebyggelsesudvalget ansøges om midler til at afvikle tre forløb i 2018 og fire forløb i 2019. Hvilket svarer til 78.000 kr. i 2018 og 104.000 kr. i 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen
at sagen oversendes til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Beslutning

Projektet gennemføres under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at finansiere 20.000 kr. i 2018 og 20.000 kr. i 2019. Dog skal der kun gennemføres dokumentation af 1-2 forløb.
Forebyggelsesudvalget afsætter i alt 117.000 kr. i 2018 og 2019.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Økonomisk overblik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er en ansøgning om midler på Forebyggelsesudvalget, hvorfor administrationen har udarbejdet et overblik over nuværende disponerede indsatser og hermed, hvad der er af tilbageværende midler.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget har et budget til forskellige sundhedsfremmende indsatser. En del af midlerne er afsat i regi af forebyggelseshandleplanen med konkrete sundhedspolitiske indsatser. Overordnet ser økonomien således ud excl. overførsler (dog er der en overførsel fra 2016 til 2018):

 

 

Økonomi

I forbindelse med overførelsessagen 2016 er overført i alt 3,521 mio. kr. (incl. projekter), som også kan anvendes til indsatser. Der forudsættes at mindreforbruget i kommende år, også indgår i overførselssagen.

 

Det betyder, at med de nuværende allerede besluttede indsatser og de nuværende ansøgninger ser økonomien ud som i nedenstående oversigt.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen taget til efteretning.
Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Mødekalender 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2018.

Sagsfremstilling

Der foreslås afholdt 6 møder i Forebyggelsesudvalget i løbet af 2018.

 

Af hensyn til de årlige budgetopfølgninger skal der jf. Byrådets beslutning af 19. september 2017 afholdes fagudvalgsmøder indenfor perioderne:

 

 • 19. - 23. marts 2018
 • 22. - 30. maj 2018
 • 22. - 26. oktober 2018

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødeplanen for 2018 godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.