Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 4. april 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning på mål for 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til opfølgning på mål for 2015 på Forebyggelsesudvalgets område forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til regnskabsvejledningen for 2015 skal der følges op på, om de politiske mål for 2015 er opfyldt. Opfølgningen skal behandles i fagudvalgene og indgå i materialet til budgetkonferencen den 25. april 2016.

 

Administrationen har fulgt op på følgende mål:

 

 • Serviceområde 19: Udarbejdelse af en ny forebyggelseshandleplan med tværpolitisk ejerskab.

 

Opfølgningen er vedlagt denne dagsorden som bilag, og forelægges til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget godkender den forelagte målopfølgning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2017-20, perspektivnotat for Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. budgetproceduren for budget 2017 - 2020 fremlægges perspektivnotat for Serviceområde 19, Forebyggelse til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren, at fagudvalgene i forberedelsesfasen, der løber frem til første budgetkonference 25. april 2016, skal udarbejde perspektivnotater for hvert serviceområde. Perspektivnotaterne skal indeholde de centrale budskaber for budgetperioden på kort og lang sigt, og skal underbygges med faktaoplysninger, økonomi, nøgletal og effektiviseringsmuligheder.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotat for Serviceområde 19 Forebyggelse, som forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse. Notatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget drøfter og godkender udkast til perspektivnotat for Serviceområde 19, Forebyggelse.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Regnskab 2015 og overførsler 2015-16 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2015 forelægges overordnede bemærkninger til regnskab 2015 samt overførselsønsker 2015 til 2016 til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Overordnede regnskabsbemærkninger samt overførselsønsker fremlægges til godkendelse i Forebyggelsesudvalget. Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2015 og overførselssagen, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. april 2016 og i Byrådet den 26. april 2016.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet:

 

Regnskab 2015 viser et samlet merforbrug på 7,417 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. nedenstående tabel:

 

 

Afvigelsen består af et merforbrug på 11,169 mio. kr. på Aktivitetsbestemt medfinansiering, som er konti uden for rammestyring, et mindreforbrug på 3,407 mio. kr. på selvforvaltning og et mindreforbrug på 0,345 mio. kr. på projekter.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Det skal bemærkes, at Herning kommune har modtaget en efterregulering i 2015 på 11,1 mio. kr, som en følge af, at alle regioner samlet har nået aktivitetsloftet for 2014. Det bevirker en tilbagebetaling af medfinansieringen til kommunerne. Beløbet er tilgået kassen, og fremgår ikke af regnskabet for Serviceområde 19. Det betyder, at budget og regnskab reelt er i balance på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

 

Mindreforbruget på selvforvaltning omfatter området Sundhedsfremme og Forebyggelse.

 

Overførsler fra 2015 til 2016:

Der foreligger samlet set overførselsønsker fra 2015 til 2016 for 3,752 mio. kr., som fordeler sig jfr. tabellen nedenfor:

 

 

Overførslerne vedrørende selvforvaltningsaftaler på 3,407 mio. kr. er saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne.

På baggrund af en ny sundhedspolitik er der udarbejdet en forebyggelseshandleplan i 2015, hvor der er besluttet nogle konkrete tiltag og indsatser.

Arbejdet med disse tiltag og indsatser vil fortsætte i årene fremad, hvilket overførslen skal anvendes til.

 

Ønskede overførsler for projekter udgør 0,345 mio. kr. Der er tale om to projekter, som fortsætter ind i 2016.

 

Merforbruget vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering overføres jfr. styringsprincipperne ikke, da området er uden for rammestyring.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2015 tages til efterretning,
at overførsler fra 2015 - 16 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ansøgning om midler til projekt "Naturen som social løftestang"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde i Forebyggelsesudvalget den 17. august 2015 godkendte Forebyggelsesudvalget otte projektskitser til en ny forebyggelseshandleplan version 2.0.

 

Projekt ”Naturen som social løftestang” er et af projekterne i den nye forebyggelseshandleplan. I dette projekt er der i tillæg til ansøgningen til Forebyggelsesudvalget ansøgt om midler fra Den Sociale Naturpulje under Miljøministeriet. Den 30. januar 2016 har Herning Kommune modtaget et afslag på ansøgningen, og Forebyggelsesudvalget ansøges derfor om flere midler til projekt ”Naturen som social løftestang”.  

Sagsfremstilling

Projekt ”Naturen som social løftestang” gennemføres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Forebyggelsesudvalget.

 

Projektperioden strækker sig fra 1. september 2015 til 31. marts 2019.

 

Formål med projektet

At bruge naturen som social løftestang i en helhedsorienteret indsats målrettet særligt sårbare kontanthjælpsmodtagere, som har sammensatte og komplekse helbredsmæssige og/eller sociale problemstillinger ud over ledighed.  

 

Via oplevelser og arbejdsfællesskaber i naturen, at styrke borgerens fysiske og mentale sundhed. Ligeledes at afdække og udvikle borgernes sociale, personlige og faglige kompetencer og mestringsevne, med henblik på at øge borgerens sundhed og arbejdsmarkedsparathed.

 

At borgeren bliver motiveret til også fremadrettet at gøre brug af de muligheder, som naturen og friluftslivet tilbyder.

 

Erfaringer fra projektet

Med afsæt i Forebyggelsesudvalgets godkendelse og med en forventning om en snarlig afklaring på ansøgningen til Den Social Naturpulje startede de første borgere i projektet den 1. november 2015. I samarbejde med Naturstyrelsen blev det besluttet, at starte ud med naturpleje i området omkring Haunstrup Brunkulslejer.

 

Indtil nu har otte borgere været tilknyttet projektet. På trods af det våde, meget blæsende og kolde vejr har fremmødet og engagementet været højt hos deltagerne. Området og naturlegepladsen i Haunstrup Brunkulslejer, som lå ”uplejet” hen, bærer allerede nu tydeligt præg af det store arbejde, deltagerne har lagt på stedet. Der er endvidere skabt kontakt til Elite Cykling Snejbjerg med henblik på et samarbejde om blandt andet at renovere spor, opsætning af MTB-stolper samt borde og bænke i området. Haunstrup Brunkulslejer skal senere på året danne rammen om et ”licens mesterskab" for mountainbike med deltagere fra ind- og udland. Alt i alt har deltagerne en oplevelse af at indgå i et meningsfuldt arbejdsfællesskab og at løse opgaver, som er synlige og har betydning for andre. Derudover giver deltagerne udtryk for, at det er rart at have noget at stå op til, at de nyder samværet med de andre, at de føler sig bedre tilpas, sover bedre og at deres udholdenhed er bedret – kan gå længere og klare mere arbejde.

 

Den planlagte indsats i projektet

Tre dage om ugen tager projektmedarbejderen og en gruppe på 8-10 personer ud i et naturområde. Udover at løse specifikke arbejdsopgaver såsom naturpleje, stable brænde, rengøre skilte m.m. er der fokus på naturoplevelser og fortællinger, der har tilknytning til stedets historie og natur, årstiden med mere. I projektet sættes der også fokus på naturen som ramme for at motivere deltagerne til at arbejde med egen sundhed og trivsel, fx sociale fællesskaber, bevægelse, sund mad, rygning, søvn og hvordan ophold i naturen påvirker den fysiske og mentale sundhed.

 

De ansøgte midler i Den Sociale Naturpulje skulle dække udgifterne til en naturfaglig medarbejder ca. 80 timer årligt og en sundhedsfaglig medarbejder ca.100 timer årligt samt udgifterne til drift af biler inkl. brændstof i hele projektperioden.

 

Inden for den bevilgede budgetramme er det ikke muligt at afholde ovenstående udgifter. Driften af biler inkl. brændstof er en forudsætning for, at borgerne kan deltage i projektet, da mange ikke selv har kørekort eller bil. Ligeledes er mulighederne for at samarbejde og inddrage en naturfaglig medarbejder og en sundhedsfaglig medarbejder begrænset.

 

Da målgruppen er kendetegnet ved, at have flere kroniske sygdomme, såvel fysiske som psykiske og mange udfordringer i forhold til egen sundhed og trivsel, er det oplagt at samarbejde på tværs om denne målgruppe.

 

Undersøgelser viser, at denne målgruppe ofte ikke har erfaringer i forhold til at færdes i naturen. Det er derfor også vigtigt, at der indgår en naturfaglig medarbejder, som kan bidrage med viden om områdets natur og historie, årstidens gang m.m. for derigennem at øge naturoplevelsen for deltagerne.

 

Forebyggelsesudvalget ansøges derfor om midler til dækning af udgifterne.

 

Økonomi

Udgifter

 

 

2016

2017

2018

2019

I alt

Naturfaglig

medarbejder

 

18.000

 

18.000

 

18.000

 

5.000

 

59.000

Sundhedsfaglig medarbejder

 

23.000

 

23.000

 

23.000

 

5.000

 

74.000

Drift af biler

inkl. brændstof

 

72.000

 

72.000

 

72.000

 

19.000

 

235.000

 

I alt

 

113.000

 

113.000

 

113.000

 

29.000

 

368.000

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der afsættes kr. 113.000 i 2016, 2017 og 2018 samt kr. 29.000 i 2019 på SO19 til projekt "Naturen som social løftestang"

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Projekt i forhold til dårligt håndterede skilsmisser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget behandlede på sit møde den 26. oktober 2015, punkt 28, en projektbeskrivelse for en indsats, der skal afhjælpe uheldige konsekvenser for børn, hvis forældre har komplicerede skilsmisser. Forslaget behandledes igen den 8. februar 2016, punkt 3. Herefter traf udvalget en principbeslutning om at finansiere det beskrevne projekt med 350.000 kr. i 1½ år under forudsætning af, at Børne- og Familieudvalget var positive i forhold til afprøvningen og eventuelt senere forankring af indsatsen. Børne- og Familieudvalget anmodedes derfor om en interessetilkendegivelse.

 

Børne- og Familieudvalget behandlede sagen på møde den 16. marts 2016.

Sagsfremstilling

Forældres skilsmissehåndtering og børns trivsel er tæt forbundet. Både internationale og danske undersøgelser viser, at skilsmisser udgør en betydelig udfordring i et barns liv, og at bruddet mellem forældrene påvirker barnets fremtid i relation til både den fysiske og psykiske sundhed. Effekten af både velhåndterede og dårligt håndterede skilsmisser er velbelyst og viser entydigt, at mange børn er i mistrivsel på grund af forældrenes skilsmisse.

 

Tal fra Danmark statistik viser at 19.435 ægtepar blev skilt i 2014. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år, og det er 23 pct. flere end det årlige gennemsnitlige antal skilsmisser de seneste ti år. Sundhedsplejen og børne- og ungeområdet i Herning Kommune oplever generelt en stigning i henvendelser og underretninger grundet skilsmisseproblematikker. Statsforvaltningen oplyser desuden om en generelt stigende udvikling hos fogedretterne af konfliktfyldte skilsmissesager fra 1.659 sager i 2007 til 2.531 sager i 2012. Det er derfor hensigtsmæssigt med fokus på området.

 

I Herning Kommune er der fokus både på skilsmisseforebyggelse og sikring af fortsat trivsel hos børn og forældre i forbindelse med en skilsmisse. Herning Kommune har således allerede etableret et forebyggelsestilbud inden for området: 

 

 • Kursus i Fælles Forældreansvar (KIFF) Kursus i Fælles Forældreansvar er et rådgivningstilbud, som introducerer redskaberne til et godt samarbejde om børnene efter et brud.  

 

 • Åben rådgivning, hvor forældre på eget initiativ og uden henvisning kan henvende sig. Rådgivningen er gratis og anonym. Familiecentrets Åben Rådgivning kan tilbyde op til 5 terapeutiske samtaler uden registrering (journalpligt). Skønnes der at være behov for yderligere samtaler, må der ske henvisning til Familiecentret efter de gældende visitationsregler vedrørende familiebehandling.

 

 • Familiebehandling, hvor familien tilbydes terapeutisk behandling i op til 9 måneder. Familiecentret arbejder tværfagligt sammen med sagsbehandler, skole, dagtilbud mv. Familiecentrets ansatte har specialiseret sig inden for familiebehandling og har grunduddannelser som pædagog, socialrådgiver eller psykolog.

 

På Børne- og Familieudvalgets mødet den 28. oktober 2015, punkt 107, orienteredes om nedlæggelsen af to tilbud på området, nemlig PREP, der er et forebyggende tilbud i forhold til skilsmisser, og børnesamtalegrupper for børn i svære skilsmisseforløb. Der har været stor søgning til begge tilbud, men den økonomiske ramme betyder, at Børn og Unge måtte lave en prioritering i den samlede tilbudsvifte til børn og familier. 

 

I Statsforvaltningen findes følgende tilbud: 

 

 • Konfliktmægling er en dialogmetode til at hjælpe forældre i konflikt til at finde frem til en løsning. Konfliktmægleren styrer processen, men det er forældrene, der har ansvaret for resultatet. Antal samtaler i konfliktmæglingen afhænger af behov.

 

 • Børnesagkyndig rådgivning er en rådgivningssamtale, hvor formålet er at finde frem til, hvad der er den bedste løsning for barnet i den aktuelle situation. Både forældre og eventuelt også barnet modtager råd og vejledning af rådgiveren. Antal rådgivningssamtaler afhænger af behov.

 

I bedre økonomisk stillede familier, hvor der ofte inddrages familieadvokater ved skilsmisse, er behovet for hjælp til børnene ofte stort. Ofte bliver børnene overset i forældrenes kamp mod hinanden. Forældrene kan være fokuserede på deres rettigheder hver især i forhold til både kommunen og Statsforvaltningen. Ofte er stridighederne mellem forældrene intense og langvarige, og fokus kommer til at ligge på forældrenes konflikt og rettigheder fremfor på børnenes trivsel. Der stilles dermed store krav til, hvad børnene skal mestre i en i forvejen sårbar og konfliktfyldt situation.

 

På baggrund af viden om sammenhæng mellem skilsmisse, trivsel og sundhed samt på baggrund af en henvendelse fra en familieadvokat om muligt samarbejde, er der arbejdet med at skitsere et tilbud om terapiforløb inspireret af tv-udsendelsen ”Stop nu krigen, mor og far”. I det skitserede tilbud sættes fokus på konfliktfyldte skilsmisser, hvor barnets behov overses i kampen for forældrenes ret, hvilket ofte ses mellem økonomisk bedre stillede forældre.

 

Det skal nævnes at der, hvis forældrene er motiverede for en indsats, allerede er rig mulighed for at få hjælp gennem de i forvejen etablerede tilbud. Målgruppen for den skitserede indsats kendetegnes ved, at et tilbud gennem det etablerede system opleves som enten utilstrækkeligt eller urealistisk fordi: 

 

 • Forældrene oplever kommunal eller statslig hjælp som unødvendigt indgribende i forhold til deres rettigheder.
 • Journalpligten forpligter (Forældrene ser ikke kommunen som relevant samarbejdspartner, fordi der i bevilgede ydelser skal føres journal. Journaler kan bruges i forældrenes kamp mod hinanden i statsforvaltningen i relation til forældremyndighed, bopæl og samvær)
 • Barnet endnu ikke nødvendigvis viser tydelig tegn på mistrivsel (uden tydelige tegn på mistrivsel er der ikke er belæg for en underretning fra kommunens samarbejdspartnere, og familien kan derfor ikke tilbydes terapiforløb i familiecentret).
 • Forældrene oplever ikke at kunne omsætte viden og redskaber, givet i "KIFF", til praksis.

 

Formålet med den skitserede indsats er at imødekomme barnets behov for forbedret samarbejde mellem forældrene. Herudover ønskes det at:  

 

 • forebygge underretninger på mistrivsel og dermed undgå at barnet får uhensigtsmæssig adfærd med dertilhørende risikoadfærd og sundhedskonsekvenser
 • undgå at børnene i målgruppen bliver ”sager” i Børne- og Ungeforvaltningen og i Statsforvaltningen
 • undersøge udviklingspotentiale i samarbejdet mellem Statsforvaltningen og kommunen for på sigt bedre at kunne imødekomme barnets behov i skilsmissesager
 • finde og afprøve en metode til effektmåling af indsatsen
 • finde frem til mulighederne for forankring af tilbuddet, såfremt der påvises positiv effekt
 • finde frem til den bedst mulige samarbejdsmodel blandt interessenter for at sikre at forældrene i målgruppen bliver motiveret til bedre håndtering af skilsmisse.

 

Kort beskrivelse af indsatsen:

 

Forældrene rekrutteres som udgangspunkt til forløbet gennem familieadvokater eller KIFF-medarbejdere. Når familien er henvist, foretages mellem to og tre indledende samtaler med hele familien, hvor motivation, engagement og barnets behov undersøges (15 familier får dette). Såfremt det vurderes, at familien kan få gavnlig effekt af terapiforløb, laves der en gensidig kontrakt om fortsat forløb (8 familier). Familien tilbydes som udgangspunkt fem samtaler med to terapeuter (Der kan være tale om flere eller færre samtaler vurderet ud fra behov). Hvis det kun er den ene forældre, der ønsker fortsat kursus, kan dette være en mulighed.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 16. marts 2016, pkt. 38:

at Børne- og Familieudvalget afgiver en interessetilkendegivelse.Børne- og Familieudvalget, 16. marts 2016, pkt. 38:

Projektet er drøftet og fremfor at støtte det konkrete projekt foretrækker Børne- og Familieudvalget i stedet sker en opgradering af de eksisterende tilbud i Herning Kommune, f.eks. PREP kurser som har et mere forbyggende sigte.

Økonomi

Udgifterne til gennemførsel af projektet med familieterapi til minimum 15 familier over en halvandet årig projekt periode vil beløbe sig til ca. 350.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget drøfter projektets eventuelt videre forløb.

Beslutning

Projektet iværksættes ikke.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.