Dagsordener og referater

Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 2. oktober 2017
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Efterårsbudgetopfølgning 2017 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2017. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 31. august 2017.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for 2017 er her målt i forhold til det korrigerede budget:

 

 

 

Som det fremgår, er der et mindreforbrug på 5,309 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering:

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Der forventes et resultat på 285,950 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 4,169 mio. kr. Ved forårsopfølgningen viste årets første afregninger et forventet merforbrug, men efter et fald i afregningerne de seneste måneder, er forventningerne til det samlede forbrug nedjusteret. Aktivitetsniveauet i Hospitalsenhed Vest er faldet, primært fordi der tilstræbes en omlægning fra hospitalsindlæggelser til ambulant behandling. Det betyder samtidig, at der lægges pres på det kommunale serviceniveau i det nære sundhedsvæsen.

 

Siden 2013 har alle regioner samlet nået loftet for aktiviteten, hvilket bevirker en tilbagebetaling til kommunerne. Fra og med regnskabsåret 2016 fordeles tilbagebetalingen inden for hver region. I 2017 betyder det en tilbagebetaling til Herning Kommune på ca. 1,8 mio. kr., hvilket er noget lavere end tidligere år, hvor tilbagebetalingen foregik uden hensyntagen til, i hvilken region aktivitetsoverskridelsen var størst. Tilbagebetalingen er ikke indregnet i det forventede resultat, idet den tilgår Herning kommunes fælles kasse.

 

Herning Kommunes samlede økonomi for den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at udgøre følgende i 2017:

 

 

Sundhedsfremme og forebyggelse:

 

Sundhedsfremme og forebyggelse er under selvforvaltning. Der er et samlet budget på 7,601 mio. kr. og et forventet resultat på 6,461 mio. kr. inklusiv projekter. Det giver et forventet mindreforbrug på 1,14 mio. kr. Her er placeret en arv på 1 mio. kr., som forventes anvendt over de næste fire år.

 

Der er udarbejdet en forebyggelseshandleplan med en række indsatser, som forventes i fuld drift i 2017.  

  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. oktober og i Byrådet den 31. oktober 2017.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.30.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

I front med sundheden i Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  x

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicap og Psykiatri ansøger hermed Forebyggelsesudvalget om midler til at igangsætte et projekt med fokus på at skabe rammer og muligheder, der fremmer sundhed og trivsel blandt borgere og medarbejdere i institutioner og tilbud under Handicap og Psykiatri i Herning Kommune.

 

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en metode til, hvordan Handicap og Psykiatri systematisk kan arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til medarbejderne på en sådan måde, at indsatserne kan implementeres i borgerkontakten og den pædagogiske indsats.

 

Forebyggelsesudvalget ansøges om 325.000 kr. til igangsætning af aktiviteter i regi af Foreningen Aktiv og frikøb af medarbejdere i forbindelse med opstart af indsatsen. 

 

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Handicap og Psykiatri, HR, Foreningen Aktiv og Sundhed og Ældre.

 

Projektperioden strækker sig fra primo oktober 2017 til ultimo august 2018.

 

Baggrund

Handicap og Psykiatri ønsker at sætte fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel.

 

Undersøgelser viser, at den største effekt opnås, når der arbejdes systematisk og strategisk med sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Hvilket vil sige, at sundhed tænkes ind som en del af arbejdspladsens værdisæt, at der udarbejdes klare mål, og at sundhed og trivsel er en del af den daglige drift.

 

Som en følge heraf er det oplagt, at borgere med tilknytning til de enkelte institutioner og tilbud er omfattet af projektet. 

 

Dette begrundes også med, at flere undersøgelser viser, at mennesker med fx udviklingshæmning, fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk sygdom har en dårligere sundhed og trivsel end resten af befolkningen.

 

Ligeledes viser en undersøgelse i regi af projekt: Sundere Liv i Social Psykiatrien, at det har stor betydning for borgernes motivation og engagement, at medarbejderne er rollemodeller og deltager aktivt i aktiviteterne på lige fod med borgerne.

 

Beskrivelse af indsatsen  

Målgruppen er borgere og medarbejdere på Skovlyset, Mosaikken samt Bo- og Støttecenter Herning.

 

Aktiviteterne udvikles og gennemføres i et tæt samarbejde mellem de enkelte institutioner/tilbud og Foreningen Aktiv.

 

Krav til aktiviteter som igangsættes

Aktiviteterne skal:

  • Være en aktivitet, som igangsættes i samarbejde med Foreningen AKTIV
  • Være en aktivitet, som afvikles på og omkring arbejdspladsen
  • Være en aktivitet, som fremmer fællesskab og trivsel
  • Udformes således, at alle medarbejdere uanset om de er i dag-, aften- eller nattevagt kan gøre brug af tilbuddet
  • Være en aktivitet som kan involvere/motivere borgerne, således at borgere og medarbejdere er aktive sammen.

 

For at sikre ejerskab til projektet er det vigtigt, at beslutningsprocessen om hvilke aktiviteter der skal gennemføres, er placeret lokalt på den enkelte institution/tilbud.

 

Projektevaluering

Projektet bliver evalueret på baggrund af de opstillede mål og succeskriterier. Den samlede evaluering forelægges Forebyggelsesudvalget i efteråret 2018. 

 

 

Økonomi

Følgende udgifter søges dækket af Forebyggelsesudvalget

 

Aktiviteter ved Foreningen AKTIV

130.000 kr.

Frikøb af de involverede medarbejdere 1 time ugentligt i de første 8 uger i forbindelse med opstart og gennemførelse af aktiviteter

160.000 kr.

Materialer og redskaber fx kondicykler, bolde, skridttællere m.m.

  35.000 kr.

I alt

325.000 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

atder på SO19 afsærttes 325.000 kr. i 2018 til projekt: I front med sundheden i Handicap og Psykiatri
at de 3 projektbeskrivelser fra institutionerne forelægges Forebyggelsesudvalget før igangsættelse
at sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

 

 

Beslutning

Indstillingen kan ikke tiltrædes på det foreliggende grundlag.

 

 

Sagsnr.: 29.00.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

LÆR AT tackle hverdagen som pårørende

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  x

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Pårørendekurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune. Mod betaling af abonnement til Komiteen for Sundhedsoplysning, kan alle kommuner udbyde kurset fra oktober 2017.

 

Forebyggelsesudvalget ansøges om 270.000 kr. til at afprøve konceptet i Herning Kommune.  

 

Sagsfremstilling

Målgruppen for indsatsen er voksne, der er pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse fx demens, kræft, depression eller gigt.

 

Mange mennesker oplever, at deres liv ændrer sig markant, både praktisk, følelsesmæssigt og økonomisk, når en nærtstående rammes af sygdom. Over tid bliver pårørende ofte så belastede, at de selv udvikler sygdom fx stress eller depression.

 

Formålet med kurset er at forebygge, at pårørende udvikler sygdom eller mistrives på grund af de ekstra udfordringer, der ofte følger med pårørendesituationen. På kurset får de redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. Desuden møder de andre pårørende, som er i samme situation som dem selv.

 

Københavns Kommune har netop gennemført en evaluering af kurset, som blandt andet viser at 71% har opnået en bedre trivsel, 78% har fået redskaber til at tackle symptomer som fx træthed, stress eller tristhed og 93% er blevet bedre til at bruge deres netværk.

 

Kurset forløber over syv uger a´ 2,5 timer om ugen. Undervisningen varetages af to instruktører, som selv har erfaring med at være pårørende og som har gennemført en systematisk uddannelse, der giver dem kompetencer til at gennemføre kurset. Programmet bygger på at pårørende underviser pårørende efter et struktureret og gennemtestet undervisningsmateriale.

 

En forudsætning for at Herning Kommune kan udbyde kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er, at kommunen tegner et abonnement, uddanner frivillige instruktører samt ansætter en koordinator, som har til opgave at støtte instruktørerne, rekruttere deltagere til kurset og varetage alt det praktiske omkring lokaler og forplejning mm i forbindelse med afvikling af kurserne.

 

Det forventes, at der i Herning Kommune kan gennemføres tre pårørendekurser i 2018 og fire pårørendekurser i 2019. Alle med ca 12-14 deltagere.

Økonomi

Forebyggelsesudvalget ansøges om midler til dækning af følgende udgifter

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der på SO19 afsættes 140.000 kr. i 2018 og 130.000 kr. i 2019.  
at sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Økonomisk overblik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er et par ansøgninger om midler på forebyggelsesudvalget, hvorfor administrationen har udarbejdet et overblik over nuværende disponerede indsatser og hermed hvad der er af tilbageværende midler.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget har et budget til forskellige sundhedsfremmende indsatser. En del af midlerne er afsat i regi af forebyggelseshandleplanen med konkrete sundhedspolitiske indsatser. Overordnet ser økonomien således ud excl. overførsler:

 

Økonomi

I forbindelse med overførelsessagen 2016 er overført i alt 3,521 mio. kr. (incl. projekter), som også kan anvendes til indsatser. Der forudsættes at mindreforbruget i kommende år, også indgår i overførselssagen.

 

Det betyder, at med de nuværende allerede besluttede indsatser og de nuværende ansøgninger ser økonomien ud som i nedenstående oversigt.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.